Studia Podyplomowe HR Biznes Partner

Studia Podyplomowe HR Biznes Partner to pierwsze studia podyplomowe w Polsce oparte na koncepcji biznes partneringu, która zakłada wsparcie strategii biznesowej organizacji przez działania w obszarze HR realizowane przez HR Biznes Partnera.

Atuty kierunku
Schemat organizacyjny ikona

Merytoryczny program – łączący wiedzę teoretyczną z praktyką działania organizacji

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – najlepsi wykładowcy i wiodący polscy specjaliści, prezesi, partnerzy firm konsultingowych

Książka ikona

Kompleksowa wiedza – książki związane z przedmiotem zajęć dydaktycznych oraz bogate materiały dydaktyczne

Dlaczego warto?

 • Jakość studiów podyplomowych realizowanych w ramach Instytutu Zarządzania SGH potwierdza ponad 10 000 zadowolonych absolwentów, w tym ponad 1500 absolwentów z obszaru HR. 
 • Każdy absolwent ma możliwość dołączenia do grona członków Polskiego Stowarzyszenia HR Partneringu (zwolnienie ze składek za pierwszy rok uczestnictwa, zniżki certyfikacyjne, bezpłatne uczestnictwo w webinarach)  oraz certyfikacji na poziomie europejskim. 
 • Studia zapewniają niepowtarzalną, w opinii wszystkich absolwentów, atmosferę, życzliwość oraz stworzenie przestrzeni dla zbiorowej formy przyjaźni studentów, która często procentuje w procesach przemieszczania się na rynku pracy.

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe HR Biznes Partner są dla wszystkich, którzy:

 • zaczynają karierę zawodową i chcą działać w obszarze „człowiek w organizacji”,
 • chcą dokonać reorientacji zawodowej,
 • chcą zmienić swoją pozycję w organizacji ze specjalistycznej na strategiczną,
 • chcą skutecznie zaistnieć na rynku pracy.

Program

Blok I. Strategie Biznesowe w zarządzaniu efektywnością procesów HR (28 godz.)

 • Strategie biznesowe
 • Analiza strategiczna
 • Planowanie strategiczne
 •  Wdrażanie strategii – strategiczna karta wyników
 • Biznesowa transformacja służb HR – strategie HR współprzyczyniające się do sukcesu strategii ogólnej organizacji
 • Filozofia TQM w procesie konstruowania i wdrażania strategii HR – najnowsze trendy

Blok II. Rodzaje struktur organizacyjnych oraz geograficzne umiejscowienie firmy jako determinanty  funkcjonowania HR BP (4 godz.)

 •  Nowoczesne struktury organizacyjne
 •  Globalizacja i jej wpływ na geograficzne rozmieszczenie elementów struktur organizacyjnych
 • Posadowienie HR BP w strukturze organizacyjnej

Blok III. Prawo pracy w perspektywie polskiej i Ue (16 godz.)

 • Podstawowe konstrukcje prawa pracy w Polsce
 • Unijne rozwiązania w zakresie prawa pracy istotne w zarządzaniu organizacją
 • Administrowanie kadrami i system informacji kadrowej

Blok IV. Charakterystyka HR Biznes Partnera (14 godz.)

 • Jednostki biznesowe jako przestrzeń działania HR BP
 •  Interesariusze HR BP
 • Role HR BP - nowe i tradycyjne role HR
 • Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności HR BP
 • Psychologiczny profil HR BP
 • Osobowość a praca – czy każdy może być HR BP
 • Kierunki rozwoju kariery HR BP

Blok V. Tworzenie systemu zarządzania kapitałem ludzkim (10 godz.)

 • Najnowsze trendy i koncepcje w zarządzaniu kapitałem ludzkim
 • Determinanty HR w strategii konkurencji i strategii rozwoju wewnętrznego organizacji
 • Struktura celów HR oraz fazy i struktura procesu kadrowego
 • Planowanie kapitału ludzkiego w organizacji – rodzaje planów
 • Koordynacja planów biznesowych z planami kapitału ludzkiego

Blok VI. Funkcjonowanie systemu zarządzania kapitałem ludzkim (32 godz.)

 • Rekrutacja, dobór, zatrudnienie, adaptacja zawodowa i społeczna
 • Systemy motywacyjne – płacowe i pozapłacowe
 • Rozwój osobisty oraz rozwój karier zawodowych
 •  Oceny pracownicze (systemowe, bieżące, wyrywkowe)
 • Szkolenie i doskonalenie pracowników i kadry kierowniczej
 • Kontrola funkcji kadrowej

Blok VIi. Kierowanie ludźmi w organizacji (14 godz.)

 • Kultura organizacyjna – wpływ na procesy kierowania zespołami
 • Role i funkcje menedżera liniowego i HR BP
 • Władza organizacyjna i jej skuteczność – pokolenie XYZ
 • Style i techniki kierowania zespołami

Blok VIII:  Metody i techniki wykorzystywane w pracy HR BP (52 godz.)

 • Wykorzystanie technik IT w wykonywaniu zadań HR przez HR BP
 • Techniki szybkiej pracy z informacją
 • Techniki menedżerskie
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie projektami kadrowymi
 • Zarządzanie czasem – zasady Time management
 • Skuteczne negocjacje
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Stres osobisty i zawodowy – sposoby ograniczania jego wpływu na efektywność działania
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Przeciwdziałanie mobbingowi organizacyjnemu i osobistemu

Blok IX. Kompetencje HR BP (16 godz.)

 • Inteligencja emocjonalna oraz kompetencje społeczne
 • Kompetencje profesjonalne
 • Wiedza biznesowa

Blok X. Formułowanie i rozwiązywanie problemów organizacyjnych oraz podejmowanie decyzji kierowniczych (6 godz.)

 • Rozpoznawanie, formułowanie i rozwiązywanie problemów organizacyjnych
 • Podejmowanie decyzji kierowniczych

Kierownik studiów

Eleonora Kuczmera Ludwiczyńska zdjęcie
dr Eleonora Kuczmera Ludwiczyńska
Instytut Zarządzania

Absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH), doktor nauk ekonomicznych. Przez całe życie zawodowe nauczyciel akademicki SGH (Kolegium Zarzadzania i Finansów). Twórca i kierownik PS Zarządzania Zasobami Pracy i PS HR Biznes Partner. Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner.  

Przez wiele lat prezes firm Bank Modułów Kształceniowych „BMK” s.c. oraz DUMEL Centrum Wiedzy i Umiejętności. Pracę naukowo-dydaktyczną łączy z działaniem w praktyce gospodarczej jako w doradca, ekspert, kierownik projektów z obszaru HR. Obszary zainteresowań to: człowiek w organizacji, kierowanie ludźmi, zarządzanie czasem osobistym i zawodowym i podejmowanie decyzji menedżerskich. Autor wielu opracowań, artykułów i oryginalnych narzędzi wspierających pracę menedżerów. Współautorka książki – „Jak szanować czas organizując prace sobie i innym”. 

Wykładowcy

Piotr Wachowiak zdjęcie
dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH  

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dyrektor Instytutu Zarządzania.  Absolwent Wydziału Handlu Wewnętrznego SGPiS, kierunku organizacja i zarządzanie. Od 28 lat ma związki z praktyką gospodarczą pracując na stanowiskach kierowniczych w różnych organizacjach. Współpracuje z firmami konsultingowymi oraz szkoleniowymi.

Bierze udział w opracowywaniu ekspertyz dla przedsiębiorstw oraz w szkoleniach dla kadr menedżerskich.  Specjalizuje się w problematyce: zarządzania ludźmi w organizacji oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadzi zajęcia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, MBA i podyplomowych.  Autor lub współautor wielu publikacji na temat negocjacji, rozwiązywania konfliktów, zarządzania zasobami ludzkimi, pomiaru kapitału intelektualnego i zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, społecznej odpowiedzialności biznesu.  
dr hab. Wioletta Mierzejewska, prof. SGH 

Profesor uczelni w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka SGH oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca z wieloletnim stażem na studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych. Kierownik studiów podyplomowych realizowanych we współpracy z partnerami biznesowymi.  

Analityk w projektach biznesowych, w zakresie analiz rynkowych, doradztwa strategicznego oraz optymalizacji strukturalnej. Specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru zarządzania strategicznego (analiza strategiczna, budowanie strategii rozwoju i konkurencji) oraz w tematyce przekształceń strukturalnych przedsiębiorstw. Autorka licznych artykułów poświęconych tej problematyce. 
dr hab. Zbigniew Dworzecki, prof. SGH 

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Instytucie Zarządzania. Członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, prezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Specjalista, ekspert i doradca w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, restrukturyzacji naprawczej i rozwojowej, zarządzania w sytuacjach kryzysowych.  

Doświadczenia biznesowe: kierowanie organizacjami (prorektor ds. zarządzania i rozwoju SGH, prezes TNOiK), członek Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa i publicznych spółek z kapitałem prywatnym. Współpracował z Funduszami Inwestycyjnymi oraz przedsiębiorstwami w zakresie ich restrukturyzacji naprawczej i reorientacji strategicznej.
Sylwester Gregorczyk zdjęcie
dr hab. Sylwester Gregorczyk, prof. SGH  

Kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego w Instytucie Zarządzania (Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie). Wykładowca (studia pierwszego i drugiego stopnia, podyplomowe oraz MBA). Doświadczony konsultat, członek zespołów eksperckich i autor ekspertyz dla biznesu (m.in. PWPW S.A., PEKAES S.A., Pekao Leasing, Adamed).  

Jego zainteresowania naukowe obejmują problematykę zarządzania strategicznego, a w szczególności projektowania strategii, modeli biznesowych oraz wdrażania zmian strategicznych. Autor lub współautor wielu publikacji z zakresu nauk o zarządzaniu. Autor i uczestnik wielu badań naukowych.
dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH  

Kierownik Zakładu Strategii Personalnych SGH. Jest absolwentem Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził szkolenia z zakresu negocjacji dla ponad stu przedsiębiorstw przemysłowo – handlowo – usługowych. Brał udział przy opracowywaniu ekspertyz z zakresu zarządzania dla szeregu polskich i zagranicznych firm.  

Jest autorem programu negocjacji dla studiów podyplomowych SGH oraz koordynatorem kierunku HR Biznes Partner realizowanego na studiach II stopnia SGH, przewodniczy Radzie Programowej tego kierunku. Do jego głównych zainteresowań badawczo-naukowych należą: negocjacje, zarządzanie ludźmi, kultura organizacyjna, przywództwo. Jest autorem licznych publikacji, m.in. książki „Negocjacje – jednostka, organizacja, kultura” oraz „Substytuty przywództwa w przedsiębiorstwie”.
Piotr Pszczółkowski   

Konsultant HR, który specjalizuje się we wdrażaniu i optymalizacji procesów personalnych w organizacji. Ukończył dwa fakultety. Pierwszy z zakresu politologii, drugi z zakresu prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Absolwent dwuletniego studium pedagogicznego z zakresu andragogiki osób dorosłych na Uniwersytecie Gdańskim uzyskując uprawnienia edukacyjne.  

Prezes HRtec Sp z o.o. od 2010 r. Trener dialogu społecznego w Unii Europejskiej przy Komisji Europejskiej. Mediator wpisany na listę mediatorów przy Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Członek licznych organizacji i stowarzyszeń, m.in. Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. Akredytowany konsultant Insights. Brał udział w licznych krajowych i zagranicznych szkoleniach i konferencjach. Autor wielu publikacji i artykułów.
Krzysztof Walczak zdjęcie
dr hab. Krzysztof Walczak

Doktor habilitowany nauk prawnych zatrudniony na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Partner w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Jest członkiem Rady Programowej Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami oraz Centrum Nietypowych Stosunków Zatrudnienia Uniwersytetu Łódzkiego.  

Specjalista od zagadnień polskiego oraz europejskiego prawa pracy, w szczególności w zakresie wynagradzania i motywowania, rekrutacji, fuzji, przejęć o restrukturyzacji zatrudnienia oraz negocjacji ze związkami zawodowymi. W latach 1990–1996 pracownik Departamentu Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej odpowiedzialny za dostosowanie polskiego ustawodawstwa pracy do norm prawa międzynarodowego. Wielokrotnie uczestniczył w obradach komitetów specjalistycznych Rady Europy w Strasburgu oraz MOP w Genewie. Przez kilka miesięcy przebywał na stażu w Komisji Europejskiej w Brukseli, a także w ministerstwach pracy Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. W latach 1996–1997 zatrudniony w międzynarodowej kancelarii prawniczej TGC w dziale prawa pracy. Od 1997 do 2002 r. szef działu Beck Info Biznes w Wydawnictwie C.H. Beck. W latach 2002–2006 r. zatrudniony w Hay Group Sp. z o.o jako management konsultant z szeroko rozumianej problematyki zarządzania personelem głównie w zakresie zbiorowych stosunków pracy. Od 2006 r. wspólnik i konsultant w firmie Orłowski-Patulski-Walczak Sp. z o.o. zajmującej się doradztwem w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy . Od 2020 r. partner w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek zajmującej się prawem zatrudnienia.  Od 2004 r. redaktor naczelny miesięcznika „Monitor Prawa Pracy”. Jest autorem i redaktorem wielu publikacji książkowych m.in. „Zasady wynagradzania za pracę u pracodawców – przedsiębiorców w świetle autonomicznych źródeł prawa pracy”, „Zbiorowe prawo pracy. Komentarz”, „Komentarz do Kodeksu pracy”, „Prawo pracy (dla sędziów i pełnomocników)”, podręcznika „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych”. Poza SGH prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych i MBA, m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademii L. Koźmińskiego, Uniwersytecie SWPS, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy. Prowadził też szkolenia dla sędziów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie oraz dla inspektorów pracy w Centrum Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu.
dr Dominik Ludwiczyński

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk o zarządzaniu. Założyciel oraz Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner. Ekspert w obszarze zarządzania efektywnością pracowników oraz organizacji. Strategic HR Business Partner w firmie Emergo.

W Emergo odpowiada za obszar zarządzania związany z zasobami ludzkimi; ocenia i przewiduje potrzeby związane z kadrą pracowniczą, a także opracowuje zintegrowane rozwiązania oraz zapewnia usługi odzwierciedlające cele biznesowe organizacji). Na co dzień łączy pracę naukową i dydaktyczną z praktyką biznesową. Jego pasja to psychosocjologiczne uwarunkowania procesów zarządzania, komunikacji, kierowania ludźmi, zarządzania informacją oraz zarządzania czasem. Trener i konsultant z 13 letnim doświadczeniem, wykładowca uczelni wyższych. Współautor książki „Jak szanować czas, organizując pracę sobie i innym”.
Monika Klonowska zdjęcie
mgr Monika Klonowska

Psycholog, trenerka, mediatorka, konsultantka. Prowadzi specjalistyczne szkolenia dla grup menedżerów i zespołów pracowniczych z zakresu zarządzania zespołami, pracy z grupą, rozwiązywania konfliktów, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz zarządzania różnorodnością.

Współpracuje ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Collegium Civitas, Uniwersytetem Warszawskim, Akademią Teatralną w Warszawie, Akademią Sztuk Teatralnych w Krakowie.  Specjalizuje się w doradztwie kryzysowym w sytuacjach konfliktowych, wywołanych zmianami. Współpracuje z grupami HRBP w wielu firmach. Współautorka kontentu do platformy e-learningowej z zakresu przeciwdziałania mobbingowi  i dyskryminacji oraz programów szkoleniowych. Autorka webinarów („Puls Biznesu”), publikacji w projekcie www. rodzina-i-kariera.infor.pl/ oraz w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Ekspertka w dziedzinie komisji antymobbingowych oraz w zakresie przygotowywania i wdrażania polityk antymobbingowych w firmach i instytucjach. Wpisana do rejestru doradców CSR w PARP, sygnatariuszka Karty Różnorodności. 
Ewa Opolska  zdjęcie
Ewa Opolska   

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunku Organizacja i Zarządzanie. Stypendystka rządu kanadyjskiego w programie Master of Business Administration dla pracowników naukowych na Universite du Quebec w Montrealu. Stażystka L’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Paris w obszarze strategii komunikacji instytucji z otoczeniem.  

Odbyła staż w Londynie (Tack Training International) w zakresie marketingu i negocjacji handlowych oraz warsztaty w zakresie budowania wartości firmowych i wdrażania zmian organizacyjnych w Paryżu (Stratelium). Jest doświadczonym doradcą i trenerem biznesowym, prowadzącym zajęcia w dziedzinie zarządzania dla menedżerów. Tworzy długofalowe projekty rozwojowe dla kadry zarządzającej. Jako konsultant i coach przeprowadza firmy i ludzi przez zmiany strukturalne i organizacyjne. Realizuje cykle szkoleniowe, wspierające różnorodne cele biznesowe. Jej pasją zawodową jest podkreślanie znaczenia sprawnego wykorzystania narzędzi komunikacji w zarządzaniu ludźmi i procesach wdrażających zmiany organizacyjne. Stale współpracuje z EY Academy of Business w zakresie prowadzenia szkoleń dla firm w dziedzinie zarządzania. Współpracuje także ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie prowadzenia zajęć na menedżerskich studiach podyplomowych. Wybrane działania zawodowe: Opracowanie koncepcji i przeprowadzenie warsztatów w obszarze zarządzania dla kluczowych menedżerów w firmach (zarząd, top management). Stworzenie i realizacja programów Akademii Talentów dla menedżerów i specjalistów z dużym potencjałem. Stworzenie i realizacja programu warsztatów dla kadry kierowniczej w zakresie zarządzania zmianą organizacyjną. Doradztwo organizacyjne i coaching menedżerski w projektach zmian organizacyjnych. Stworzenie i realizacja programów warsztatów, doskonalących komunikację wewnętrzną i współpracę w zespołach. Realizacja projektów budowania wartości firmowych. Przygotowanie i przeprowadzenie assessmentów rekrutacyjnych i rozwojowych.

Robert Manikowski   

Adiunkt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Obecnie partner w Keystone Business Advisory, firmie, która specjalizuje się w realizacji projektów HR z zakresu High Value Consulting, ze szczególnym uwzględnieniem prac w obszarze systemów motywacyjnych.

Pełnił rolę dyrektora personalnego w spółkach „Węglozbyt” i Intercell, gdzie był odpowiedzialny za realizację projektów strategicznych m.in. wdrożenie Balanced Scorecard oraz systemu zarządzania klasy ERP. Był finalistą konkursu na Dyrektora Personalnego Roku. Dysponuje szerokim doświadczeniem konsultanckim zdobytym w firmie Deloitte, w której pełnił rolę managera odpowiedzialnego za obszar Compensation and Benefits. W ramach pracy dydaktycznej realizuje swoje ambicje wykładając przedmioty z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi (ze szczególnym uwzględnieniem systemów motywacyjnych) w Szkole Głównej Handlowej, Uniwersytecie SWPS oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzone wykłady na bieżąco wzbogaca wiedzą praktyczną, prezentując aktualne trendy rynkowe oraz angażując słuchaczy, w szczególnie przez nich cenione, dyskusje i panele. Jest autorem wielu publikacji w prasie specjalistycznej oraz dwóch książek z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi: „Projektowanie systemów premiowych” (2016) i „Projektowanie systemów podwyżkowych” (2018).
dr Grzegorz Filipowicz   

Ekspert ZZL. Prezes HRport oraz Business Partner ForFuture, współpracownik HRtec oraz Fundacji Obserwatorium Zarządzanie. Wykładowca kilku uczelni (w tym: Akademia Leona Koźmińskiego, SGH). Członek ASTD (American Society for Training & Development) oraz ISPI (International Society for Performance Management).

Współzałożyciel Human Resources Development Claster. Certyfikowany konsultant HPI.   
Krzysztof Ogonowski  

Trener, konsultant i coach. Od 2012 roku pełni funkcję prezesa firmy doradczej BPI Polska. Zarządza w BPI częścią operacyjną firmy oraz odpowiada za dział Zarządzania Zmianą. Jako coach ICC zajmuje się rozwojem kadry menedżerskiej i zespołów, doradza zarządom polskich przedsiębiorstw, szefom projektów oraz szkoli zespoły projektowe. 

Jest ekspertem w dziedzinie zarządzania zmianą i projektami. Jako pierwszy w Polsce zdobył licencję trenera globalnej organizacji PROSCI w dziedzinie Change Management. Jego niemal 15 letnie doświadczenie wywodzi się z licznych projektów obejmujących wdrożenie dużych zmian oraz transformację organizacyjną w największych firmach, m.in. z branży energetycznej, telekomunikacyjnej, bankowości i branży mediowej. Obecnie jest odpowiedzialny za rozwój globalnej organizacji Association of Change Management Professionals (ACMP) w Europie i w Polsce.
„ ”

Rekrutacja

Rekrutacja trwa.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność na zajęciach,
 • przygotowanie indywidualnej bądź zespołowej pracy końcowej i jej obrona.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się jako 12 merytorycznych sesji 16-godzinnych, raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Terminy 17 edycji:

I semestr:

 • 01–02 kwietnia 2023 r.
 • 22–23 kwietnia 2023 r.
 • 13–14 maja 2023 r.
 • 03–04 czerwca 2023 r.
 • 17–18 czerwca 2023 r.
 • 01–02 lipca 2023 r.

II semestr:

 • 23–24 września 2023 r.
 • 21–22 października 2023 r.
 • 04–05 listopada 2023 r.
 • 02–03 grudnia 2023 r.
 • 13–14 stycznia 2024 r.
 • 17–18 lutego 2024 r.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 8500 zł. 
Możliwość wpłaty w dwóch ratach:
I rata: 5000 zł. – płatna przy zapisie,
II rata: 3500 zł. – płatna do 15 września 2023 r.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Beata Chełstowska
tel.: +48 22 564 85 00
tel.: +48 501 710 900
e-mail: bczapl@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska
tel.: +48 22 564 86 10
e-mail: ekuczm@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Beata Chełstowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Zarządzania
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Beata Chełstowska
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Zarządzania,
ul. Kielecka 43,
02-530 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Zarządzania, Katedra Zarządzania Strategicznego

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.
 • Opłata za całość studiów: 8500 zł (możliwe raty).

Studia dostępne również w formule online

Współpraca z ekspertami z: Human Resources Development Claster i Ernst&Young Academy of Busines oraz konsultantami i Partnerami z renomowanych firm doradczych: Neumann, Management Instytut, Deloitte&Touche, Keystone Consulting, Hrtec sp. z o.o. oraz HRsys.

Eleonora Kuczma-Ludwiczyńska kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

dr Eleonora Kuczmera-Ludwiczyńska
tel.: +48 22 564 86 10
e-mail: ekuczm@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Beata Chełstowska
tel.: +48 22 564 85 00
tel.: +48 501 710 900
e-mail: bczapl@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA