Podyplomowe Studia Zarządzanie Zakładem Ubezpieczeń

Podyplomowe Studia Zarządzanie Zakładem Ubezpieczeń mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i wykształcenie kadry specjalistów – aktualnych i przyszłych pracowników zakładów ubezpieczeń. 

Atuty kierunku
Schemat organizacyjny ikona

Kompleksowy program – z pełną wiedzą o funkcjonowaniu zakładu ubezpieczeń w nowej rzeczywistości regulacyjnej

Dokumenty ikona zielona mała

Przekrojowe spojrzenie – unikatowe w skali kraju spektrum zagadnień związanych z działalnością zakładów ubezpieczeń

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra –  w tym specjaliści mający do czynienia z wszelkimi aspektami działalności zakładów ubezpieczeń

Dlaczego warto?

 • Absolwenci poznają i rozumieją istotę oraz charakter i zakres uwarunkowań regulacyjnych i rynkowych związanych z prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej oraz zasady zarządzania działalnością finansową ubezpieczyciela, dzięki czemu potrafią zastosować odpowiednie narzędzia do zarządzania finansami zakładu ubezpieczeń. 
 • Potrafią pozyskiwać wiedzę o podstawowych procesach ubezpieczeniowych, i  rozumieją organizację procesu underwritingu, dystrybucji ubezpieczeń, wystawiania polis, likwidacji szkód i reasekuracji. 
 • Umożliwia im to projektowanie i ocenę organizacji i działalności finansowej, a także podejmowanie decyzji underwritingowych i likwidacyjnych.
 • Potrafią także zastosować narzędzia pozwalające zaplanować i wdrożyć strategie  w obszarach operacyjnych, a także kształtować prawidłowe relacje z klientami.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Zarządzanie Zakładem Ubezpieczeń polecane są do podwyższenia kwalifikacji i uzupełnienia wiedzy:

 • kadry menedżerskiej średniego i wyższego szczebla w zakładach ubezpieczeń,
 • pracowników zakładów ubezpieczeń o wykształceniu innym niż ekonomiczne i/lub chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności,
 • pośredników ubezpieczeniowych, likwidatorów szkód, rzeczoznawców,
 • pracowników instytucji rynku ubezpieczeniowego,
 • osób, które zamierzają związać swoją karierę zawodową z rynkiem ubezpieczeń.

Program

Blok i. Zakład ubezpieczeń w otoczeniu biznesowym (26 godz.)

 • Organizacja przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego (6 godz.)
 • Nadzór nad sektorem ubezpieczeń (6 godz.)
 • Podstawy prawne działalności zakładów ubezpieczeń (6 godz.) 
 • Ryzyko  a ubezpieczenia:
  • Teoria ryzyka (4 godz.)
  • Ryzyko w zakładzie ubezpieczeń (4 godz.)

Blok ii. Zakład ubezpieczeń - ujęcie procesowe (20 godz.)

 • Produkty ubezpieczeniowe (8 godz.)
 • Podstawowe procesy w zakładzie ubezpieczeń: 
  • Dystrybucja (6 godz.)
  • Underwriting i polisowanie (6 godz.)

Blok iii. Zarządzanie likwidacją szkód (20 godz.) 

 • Prawne aspekty likwidacji szkód osobowych (6 godz.)
 • Likwidacja szkód majątkowy (komunikacja, OC) (6 godz.) 
 • Likwidacja szkód dla ubezpieczeń dużych ryzyk (8 godz.)

Blok iv. Zarządzanie działalnością finansową zakładu ubezpieczeń (42 godz.)

 • Finanse zakładu ubezpieczeń (8 godz.)
 • Zakłady ubezpieczeń na rynku finansowym (6 godz.) 
 • Rachunkowość zarządcza i controlling w zakładzie ubezpieczeń (8 godz.)
 • Analiza finansowa zakładu ubezpieczeń (8 godz.) 
 • Wypłacalność przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego (6 godz.) 
 • Organizacja i zarządzanie reasekuracją (6 godz.)

Blok  v. System zarządzania zakładem ubezpieczeń (12 godz.)

 • Funkcja zarządzania ryzykiem (4 godz.)
 • Funkcja compliance i audytu wewnętrznego (4 godz.)
 • Funkcja aktuarialna (4 godz.)

Blok vi. Zarządzanie działalnością pozafinansową zakładu ubezpieczeń (26 godz.)

 • Planowanie strategicznie i operacyjne (6 godz.)
 • Zarządzanie relacjami z klientami (8 godz.)
 • IT w ubezpieczeniach (6 godz.)
 • Zarządzanie projektami (6 godz.)

Wykłady na zaproszenie (8 godz.)

Seminarium dyplomowe (10 godz.)

Kierownik studiów

dr hab. Adam Śliwiński, prof. SGH
kierownik
Katedra Ryzyka i Ubezpieczeń
Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych

Profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Ryzyka i Ubezpieczeń w Instytucie Ryzyka i Rynków Finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Politechniki Lubelskiej, kierunek Zarządzanie i Marketing. Studia magisterskie realizowane na zasadzie toku indywidualnego (wykłady na UMCS i KUL w Lublinie). Absolwent University of Central Lancashire Wielka Brytania z dyplomem Master of Business Administration oraz Cambridge University, Judge Business School, Ignite 2012 Programme. Ukończył także studia postdoctoral na Uniwersytecie Londyńskim. W 2001 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych prezentując, przed Komisją Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, rozprawę doktorską pt.: „Regionalne zróżnicowanie składek ubezpieczeniowych i ich wpływ na rentowność Towarzystw ubezpieczeń na życie”. Od 2001 roku związany z praktyką biznesową.

Początkowo współpracował z Pocztą Polską jako główny specjalista w Biurze Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Kapitałowych. Jednym z najważniejszych realizowanych projektów biznesowych było powołanie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Od 2002 do 2011 współpracował z Towarzystwem. Od 2007 do 2009 roku pracował w londyńskiej firmie inwestycyjnej gdzie zajmował stanowisko Non-Executive Director (po akceptacji przez brytyjski nadzór finansowy). W 2015 współtworzył Medicum Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i po akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego stał się jego pierwszym prezesem. W 2013 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, specjalność finanse. W 2015 r. został awansowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego SGH. W 2017 r. został powołany przez Wicepremiera Rzeczypospolitej Polskiej na przewodniczącego Komisji do spraw Egzaminów Aktuarialnych. W dotychczasowej karierze współpracował również z wieloma przedsiębiorstwami w Polsce i zagranicą w charakterze doradcy w procesie tworzenia strategii oraz zarządzania finansami, w tym instytucje z Londyńskiego City. Stypendysta British Council oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – roczny staż naukowy realizowany na University College London, School of Slavonic and East European Study. Odbył również staż naukowy na City University w Londynie w Cass Business School. W 2014/2015 r. pracował jako Visiting Scholar na University of California Berkeley, Haas School of Business. Jest członkiem British Association of Slavonic and East European Studies, The Chevening Scheme UK, American Risk and Insurance Association oraz Hughes Hall Enterprise Society w Cambridge. Biegle posługuje się językiem angielskim. Laureat nagrody im. prof. Tadeusza Sangowskiego DEBIUT UBEZPIECZENIOWY 2008 oraz Lider Edukacji Ubezpieczeniowej 2019.

Wykładowcy

prof. dr hab. Anna Karmańska  

Dyrektor Instytutu Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się zagadnieniami rachunkowości finansowej i zarządczej pojedynczych podmiotów gospodarczych (w tym zakładów ubezpieczeń) i grup kapitałowych. Przewodnicząca komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, powołana przez Ministra Finansów w 2017.  

Przewodnicząca Komisji Etyki w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce od 2006, wiceprzewodnicząca Rady Naukowej SKwP od 2007. Członek zarządu European Federation of Accountants and Auditors (EFAA) 2013–2015, członek niezależny Komitetu Audytu przy Ministrze Sprawiedliwości 2010–2016, członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów 2006–2008; Radca Przewodniczącego w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 2003–2005. Posiada tytuł Honorable member of the Federation of Auditors, Accountants and Financial Managers of Georgia oraz tytuł Ambasadora Etyki Zawodowej w Rachunkowości (nr 1). Autorka licznych publikacji naukowych oraz opracowań i ekspertyz cenionych przez praktyków. Zainteresowania naukowe: ryzyko a rachunkowość finansowa i zarządcza, aspekty behawioralne w rachunkowości, rachunkowość a zrównoważony rozwój, kulturowe aspekty rachunkowości, nowoczesne technologie IT w zarządzaniu, rachunkowości i finansach.
dr hab. Adam Śliwiński, prof. SGH 

Profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry Ryzyka i Ubezpieczeń w Instytucie Ryzyka i Rynków Finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Politechniki Lubelskiej, kierunek Zarządzanie i Marketing. Studia magisterskie realizowane na zasadzie toku indywidualnego (wykłady na UMCS i KUL w Lublinie). Absolwent University of Central Lancashire Wielka Brytania z dyplomem Master of Business Administration oraz Cambridge University, Judge Business School, Ignite 2012 Programme. Ukończył także studia postdoctoral na Uniwersytecie Londyńskim.

W 2001 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych prezentując, przed Komisją Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, rozprawę doktorską pt.: „Regionalne zróżnicowanie składek ubezpieczeniowych i ich wpływ na rentowność Towarzystw ubezpieczeń na życie”. Od 2001 roku związany z praktyką biznesową. Początkowo współpracował z Pocztą Polską jako główny specjalista w Biurze Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Kapitałowych. Jednym z najważniejszych realizowanych projektów biznesowych było powołanie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Od 2002 do 2011 współpracował z Towarzystwem. Od 2007 do 2009 roku pracował w londyńskiej firmie inwestycyjnej gdzie zajmował stanowisko Non-Executive Director (po akceptacji przez brytyjski nadzór finansowy). W 2015 współtworzył Medicum Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i po akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego stał się jego pierwszym prezesem. W 2013 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, specjalność finanse. W 2015 r. został awansowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego SGH. W 2017 r. został powołany przez Wicepremiera Rzeczypospolitej Polskiej na przewodniczącego Komisji do spraw Egzaminów Aktuarialnych. W dotychczasowej karierze współpracował również z wieloma przedsiębiorstwami w Polsce i zagranicą w charakterze doradcy w procesie tworzenia strategii oraz zarządzania finansami, w tym instytucje z Londyńskiego City. Stypendysta British Council oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – roczny staż naukowy realizowany na University College London, School of Slavonic and East European Study. Odbył również staż naukowy na City University w Londynie w Cass Business School. W 2014/2015 r. pracował jako Visiting Scholar na University of California Berkeley, Haas School of Business. Jest członkiem British Association of Slavonic and East European Studies, The Chevening Scheme UK, American Risk and Insurance Association oraz Hughes Hall Enterprise Society w Cambridge. Biegle posługuje się językiem angielskim. Laureat nagrody im. prof. Tadeusza Sangowskiego DEBIUT UBEZPIECZENIOWY 2008 oraz Lider Edukacji Ubezpieczeniowej 2019.
dr Andrzej Pawluk

Wiceprezes zarządu GRUPA INCO S.A 

Piotr Jachimczyk

Członek zarządu, dyrektor IT w grupie Aviva  

Magdalena Kaczmarek

TUIR Warta S.A. 

Marcin Kapuściński

Prezes Zarządu NEMU Sp. z o.o. 

Andrzej Pniok

Wiceprezes Fincon Sp. z o.o. 

Łukasz Zoń

Prezes Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

prof. dr hab. Tomasz Michalski
prof. dr hab. Jan Monkiewicz
prof. dr hab. Krzysztof Borowski
dr hab. Wojciech Bijak, prof. SGH
dr hab. Joanna Cygler, prof. SGH
dr hab. Łukasz Delong, prof. SGH
dr hab. Jacek Lisowski, prof. UEP
dr hab. Marietta Janowicz-Lomott, prof. SGH
dr hab. Krzysztof Łyskawa
dr Celina Borowska
dr Jarosław Wierzbicki
dr Katarzyna Malinowska
„ ”

Rekrutacja

Kolejna edycja – szczegóły wkrótce.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • zdanie egzaminu końcowego (testowego) ,
 • obrona pracy dyplomowej związanej merytorycznie z profilem studiów przygotowanej pod opieką promotora z grona wykładowców SGH.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00.

Terminy zjazdów zostaną udostępnione wkrótce.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7000 zł 
Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Paulina Latosek
tel.: +48 22 564 73 11
tel.: +48 609 801 727
e-mail: pdebow@sgh.waw.pl 

Kierownik studiów
dr hab. Adam Śliwiński, prof. SGH
tel.: +48 22 564 73 11
tel.: +48 604 271 146
e-mail: asliwin@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów 
Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych
Katedra Ryzyka i Ubezpieczeń

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia online 
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 7000 zł (możliwe raty).
Kierownik studiów

dr hab. Adam Śliwiński, prof. SGH
tel.: +48 22 564 73 11
tel.: +48 604 271 146
e-mail: asliwin@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Paulina Latosek
tel.: +48 22 564 73 11
tel.: +48 609 801 727
e-mail: pdebow@sgh.waw.pl 

Programy MBA i studia podyplomowe