Podyplomowe Studia Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa

Podyplomowe Studia Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa mają na celu przekazanie aktualnej wiedzy z rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa oraz nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych.

Atuty kierunku
Książka z wyborem na tak i nie ikona

Aktualna wiedza – oparta na najnowszych przepisach i wytycznych

Banknot i koła zębate

Praktyczne kompetencje – związane z rachunkowością i finansami podmiotu

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – pracownicy naukowi oraz doświadczeni praktycy

Dlaczego warto?

 • Zdobywana wiedza znajduje bezpośrednie praktyczne zastosowanie i pozwala rozwinąć się w dotychczasowej pracy, przekwalifikować się lub rozpocząć pracę po raz pierwszy.
 • Wiedza z zakresu szeroko pojętej rachunkowości i dyscyplin z nią związanych niezbędna jest przede wszystkim księgowym czy szerzej pracownikom działów finansowo-księgowych, ale także analitykom finansowym, podatkowcom czy informatykom.
 • Wiedza ta będzie niezbędna w jednostkach, dla których przepisem rachunkowości jest krajowe prawo bilansowe, a także w jednostkach, które są obowiązane stosować wzorce zawarte w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości. 
 • Po zrealizowaniu programu możliwe będzie m.in. przeprowadzenie analizy finansowej jednostki, prowadzenie ksiąg rachunkowych,  sporządzenie sprawozdania finansowego czy zaproponowanie w jednostce rozwiązania z obszaru optymalizacji podatkowej.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa adresowane są do:

 • pracowników służb finansowo-księgowych,
 • pracowników biur rachunkowych,
 • kadry kierowniczej,
 • wszystkich innych osób, które chcą w przyszłości zajmować się rachunkowością i sprawozdawczością finansową.

Program

 • Podstawy rachunkowości – 12 godz.
 • Rachunkowość finansowa – 71 godz.
 • Sprawozdawczość finansowa – 18 godz.
 • Rachunkowość podatkowa – 8 godz.
 • Wybrane zagadnienia z niektórych dziedzin prawa – 25 godz.
 • Analiza finansowa – 8 godz.
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza – 16 godz.
 • Zobowiązania podatkowe, opłaty i zobowiązania o charakterze podatkowym – 38 godz.
 • Efektywność w finansach i rachunkowości – 4 godz.
 • Finanse i zarządzanie finansami – 14 godz.
 • Ubezpieczenia społeczne – 4 godz.

Kierownik studiów

prof. dr hab. Irena Olchowicz
Instytut Finansów

Wieloletni pracownik Katedry Rachunkowości w SGH. Aktualnie kierownik 44. edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa. Były kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstwa w SGH, były kierownik Zakładu Podatki w Instytucie Finansów w SGH, były członek Komisji Egzaminacyjnej dla Biegłych Rewidentów.

Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości m.in.: Podstawy rachunkowości, Rachunkowość finansowa w przykładach według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości, Rachunkowość podatkowa, VAT w działalności gospodarczej.

Wykładowcy

dr Jakub Chowaniec 

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca akademicki na kierunku prawo oraz prawo finansowe i skarbowość, a także na studiach podyplomowych. Obecnie również dyrektor Departamentu Analiz Podatkowych w Ministerstwie Finansów.  

Autor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego oraz bankowego. Naukowo interesuje się m.in. opodatkowaniem sektora finansowego gospodarki oraz prawem finansowym państw byłego ZSRR. Włada biegle językiem polskim, angielskim oraz rosyjskim. 
prof. dr hab. Irena Olchowicz

Wieloletni pracownik Katedry Rachunkowości w SGH. Aktualnie kierownik 44. edycji Studiów Podyplomowych Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa. Były kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstwa w SGH, były kierownik Zakładu Podatki w Instytucie Finansów w SGH, były członek Komisji Egzaminacyjnej dla Biegłych Rewidentów. 

Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości m.in.: Podstawy rachunkowości, Rachunkowość finansowa w przykładach według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości, Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości, Rachunkowość podatkowa, VAT w działalności gospodarczej.

dr hab. Grzegorz Gołębiowski, prof. AEH

W 2000 r. uzyskał w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 2012 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie finanse na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. „Znaczenie polityki finansowej i czynników społeczno-kulturowych dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw”. W latach 1994–2012 pracował w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W tym okresie pracował również w różnych przedsiębiorstwach i jednostkach sektora finansów publicznych, w tym np. Johnson&Johnson Poland czy w Ministerstwie Finansów.

W latach 2008–2016 pełnił obowiązki wicedyrektora Biura Analiz Sejmowych. Od 2012 r. jest związany z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie (AEH), gdzie od 2019 r. pełni funkcję dziekana studiów ekonomicznych. W latach 2008–2016 był przewodniczącym Rady Programowej kwartalnika „Studia BAS” oraz redaktorem naczelnym „Analiz BAS” wydawanych przez Biuro Analiz Sejmowych, od 2014 r. – jest członkiem Rady Naukowej czasopisma „Finanse i Prawo Finansowe” Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego, od 2016 r. – członkiem redakcji czasopisma „Analizy i Studia CASP” wydawanego przez Centrum Analiz i Studiów Podatkowych (CASP) w SGH oraz Rady Naukowo-Programowej kwartalnika „Audyt i Zarządzanie” Instytutu Audytorów Wewnętrznych w Polsce. Obszar jego zainteresowań naukowo-badawczych to finanse przedsiębiorstw, analiza finansowa, finanse osobiste oraz finanse publiczne (w szczególności dług publiczny, zarządzanie, audyt i kontrola w sektorze finansów publicznych). Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji. 
prof. dr hab. Jacek Grzywacz

Pracuje w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie nabyte w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach. Autor licznych publikacji naukowych, w tym podręczników i monografii z tematyki finansów i bankowości.

mgr Ewa Jakubczyk-Cały

Partner zarządzający, założyciel PKF Consult Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.; biegły rewident nr 1326; członek Komisji Nadzoru Audytowego w latach 2009-2016; członek Komisji ds. Etyki przy Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów; członek Rady Fundatorów Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów; biegły rewident z 30-letnim stażem.  Jest partnerem zarządzającym firmy audytorskiej PKF Consult, działającej na polskim rynku od 28 lat, która realizuje usługi w obszarach: audyt finansowy, doradztwo podatkowe, konsulting gospodarczy, outsourcing rachunkowości, szkolenia.

Bierze udział w licznych projektach, między innymi dotyczących badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzania części finansowej prospektu oraz doradztwa w procesie restrukturyzacji i połączeń spółek; Ekspert w zakresie rachunkowości, rewizji, finansów, rynku kapitałowego, corporate governance i zarządzania.  Jest współtwórcą szeregu koncepcji restrukturyzacji oraz analiz, wycen i części finansowych due diligence. W praktyce wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy połączeniach spółek i konsolidacji sprawozdań finansowych. Od 1991 roku członek rad nadzorczych spółek, w tym także spółek dopuszczonych do publicznego obrotu; Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Strategic Leadership Academy  w ICAN Institute oraz Institute of Leadership & Management w Londynie; wykładowca z zakresu rachunkowości, instrumentów finansowych i sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych na wyższych uczelniach (m.in. SGH) oraz w wielu instytucjach szkoleniowych. Wykłada również na szkoleniach obligatoryjnych dla biegłych rewidentów z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej. Jest współautorką książek branżowych „Rachunkowość i plan kont dla spółek kapitałowych po nowelizacji ustawy o rachunkowości” oraz „Podatek dochodowy odroczony” (Wydawnictwo Difin). Autorka szeregu publikacji prasowych z zakresu problematyki rynków kapitałowych, rachunkowości, sprawozdawczości i rewizji finansowej.
mgr Anna Karczewska 

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych na Politechnice Koszalińskiej. Ukończyła Podyplomowe Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doktorantka Wydziału Prawa i Administracji UW, gdzie przygotowuje pracę doktorską poświęconą koncepcji oraz ewolucji pojęcia dochodu w ustawach podatkowych.

Doświadczenia zawodowe zdobywała w pracy w aparacie skarbowym, Ministerstwie Finansów oraz sektorze prywatnym pracując jako tax manager w międzynarodowym holdingu czy dyrektor departamentu podatków bezpośrednich i międzynarodowych w kancelarii podatkowej. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (między innymi dla Krajowej Administracji Skarbowej). Wieloletnia wykładowczyni na podyplomowych studiach z zakresu prawa podatkowego w SGH oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Autorka i współautorka licznych publikacji z zakresu przepisów prawa i podatków. Uznany ekspert w zakresie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego, prelegentka na konferencjach poświęconych zagadnieniem podatkowym. Członkini International Fiscal Association.
dr Małgorzata Krysik

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, egzaminator w Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów. Specjalizuje się w rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów. Od ponad 20 lat prowadzi wykłady w ramach różnych kierunków studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych, studiów MBA, kursy i warsztaty dla podmiotów gospodarczych.

W SGH jest koordynatorem przedmiotu Rachunkowość finansowa i menedżerska; współautorką przedmiotu Rachunkowość projektów w ramach kierunku: Zarządzanie Projektami; członkiem Kolegialnej Komisji Programowo-Dydaktycznej. Jako kierownik/członek uczestniczyła w wielu projektach, m.in. w projekcie dotyczącym nowoczesnego zarządzania kosztami w zakładach opieki zdrowotnej, projekcie dotyczącym opracowania rachunku kosztów dla sądów powszechnych i in. Od lat współpracuje z firmami doradczymi i szkoleniowymi. Jest autorką/współautorką publikacji z zakresu rachunkowości, rachunku kosztów, controllingu (m.in.: Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza, (red.) G.K. Świderska, Difin/MAC, Warszawa 2017; Inteligentny raport biznesowy. Raport według koncepcji Core & More, OW SGH, Warszawa 2019). Jest autorką ekspertyz z zakresu rachunku kosztów dla firm.  
prof. dr hab. Witold Modzelewski

Prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej oraz na innych uczelniach. Doradca podatkowy oraz radca prawny. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Honorowy przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W latach 1992–1996 był wiceministrem finansów odpowiedzialnym za przebudowę systemu polskiego prawa podatkowego.

Za jego kadencji m.in. wprowadzono podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, banderolowanie wyrobów akcyzowych, ulgi inwestycyjne w podatkach dochodowych, przepisy o identyfikacji podatników (NIP); opracowano m.in. projekty: Ordynacji podatkowej i ustawy o doradztwie podatkowym oraz koncepcję powszechnego opodatkowania nieruchomości. Od ponad 40 lat prowadzi wykłady i seminaria na temat podatków i prawa podatkowego. Wychowawca wielu pokoleń specjalistów podatkowych. Autor i współautor ponad tysiąca publikacji książkowych i artykułów poświęconych głównie podatkom i prawu podatkowemu. 
dr hab. Sylwia Morawska, prof. SGH

Pracuje w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, prokurator. Od ponad 20 lat wykonuje zawód prokuratora, obecnie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Praca habilitacyjna mieściła się w ekonomii instytucjonalnej, a dotyczyła upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorców w kryzysie (monografia habilitacyjna pt. Przedsiębiorca w obliczu upadłości.

Diagnoza o propozycje zmian systemu instytucjonalnego w Polsce, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2013). W jej poszukiwaniach naukowych od lat zajmuje się ekonomiczną analizą prawa, w tym m. in. ekonomiczną analizą prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego i innych. W obszarze zainteresowań naukowych pozostaje także neoinstytucjonalizm w naukach o zarządzaniu, a zatem wpływ instytucjonalnego otoczenia, czyli interesariuszy organizacji oraz sił społecznych tworzących normy, standardy i oczekiwania na strategię i sposób działania organizacji. W polu zainteresowań pozostaje społeczna odpowiedzialność organizacji, raportowanie społeczne i sprawność organizacji publicznych. Bierze także udział w projektach naukowo-badawczych, w tym o charakterze międzynarodowym: Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004 /2012 – koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów – grant Narodowe Centrum Nauki UMO-2013/09/B/HS4/03605, Budowa sprawności organizacyjnej jednostek wymiaru sprawiedliwości na rzecz rozwoju przedsiębiorczości Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie NR 32771, Narastanie niestabilności w gospodarce globalnej i jej wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw w Polsce. Część III. KNOP/S15/01/15. Rola wymiaru sprawiedliwości a ograniczania niestabilności w gospodarce.  
mgr Emil Osiewicz

Szef projektów transformacji biznesu z 16 letnim doświadczeniem w projektowaniu i wdrażaniu zmian w organizacjach, zarządzaniu projektami, zarządzaniu zmianą. Doradca i coach zarządów i menadżerów w zakresie poprawy efektywności, wykorzystania technologii IT, modyfikacji kultury organizacyjnej, wprowadzania zmian. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 2008 roku wykładowca na studiach podyplomowych SGH. Pasjonat systemowej analizy organizacji, ekspercko korzystający z metod i narzędzi lean i change management. Pracował m.in. dla: Citi, KSC „Polski Cukier”, Raiffeisen, Scania, Energa, Enea, Veolia, PZU, Asseco, Sanofi, Compensa, FM Logistic, Lotos, Stock i innych). Zarządzający zespołami doradczymi, sprzedaży i wsparcia sprzedaży. Pasjonat przedsiębiorczości prowadzący własne firmy od 2002 roku. Hobbistycznie cieśla i stolarz.
prof. dr hab. Janusz Ostaszewski

Dyrektor Instytutu Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, członek Senatu SGH, wybitny specjalista w dziedzinie finansów. W latach 2005–2012 przez dwie kadencje był dziekanem Kolegium Zarządzania i Finansów. Ukończył studia podyplomowe o profilu finansowo-menedżerskim w Scuola Superiore Enrico Mattei w Mediolanie. Zasadniczym przedmiotem prowadzonych przez niego badań są zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, ich gospodarką finansową oraz strategią finansową.

Znajduje to odzwierciedlenie w prowadzonych od wielu lat zajęciach z przedmiotów takich jak: finanse przedsiębiorstwa, finanse, zarządzanie a także w licznych opracowanych przez niego materiałach dydaktycznych i publikacjach. Jego dorobek naukowy liczy ponad 150 tytułów różnego rodzaju opracowań naukowych, w tym 44 pozycje książkowe. Dotychczas pod kierunkiem prof. Janusza Ostaszewskiego zostały napisane i obronione 23 prace doktorskie. Kilkuletnia praca w Ministerstwie Finansów na stanowisku dyrektora Departamentu Spraw Majątkowych i późniejsza aktywność zawodowa jako doradcy prezesa Kredyt Lease SA oraz praca w Biurze Finansowym Kancelarii Sejmu a także pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Banku PKO BP dodatkowo rozwinęły jego zainteresowania finansami. Dzięki wieloletniej aktywności w sektorze finansowym zyskał nie tylko możliwość konfrontowania teorii z praktyką, lecz także asumpt do nowych przemyśleń na temat finansów, co poszerzyło jego zainteresowania badawcze.
dr Irena Ożóg

Senior partner, doktor ekonomii oraz doradca podatkowy. Minister finansów w Gabinecie Cieni BCC. W latach 1989-2003, jako dyrektor departamentu, a następnie wiceminister finansów, współtworzyła i nadzorowała polski system podatkowy. Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Doradza krajowym i zagranicznym przedsiębiorstwom, a także instytucjom finansowym.

Jako ekspert współpracuje z administracją rządową i samorządową, organami władzy publicznej oraz organizacjami biznesowymi. Jest laureatką wielu nagród, wyróżnień i najwyższych pozycji w rankingach doradców podatkowych. W 2016 r. wyróżniona przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych za wybitne zasługi i wkład w rozwój doradztwa podatkowego w Polsce, a także misję społeczną w propagowaniu wiedzy z zakresu finansów. Autorka dziewięciu książek i około dwustu monografii oraz artykułów poświęconych prawu finansowemu, w tym podatkowemu.
mgr Andrzej Radzisław

Radca prawny i ekspert z 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Z ponad 15-letnim stażem pracy w Centrali ZUS – Departamencie Ubezpieczeń i Składek. Pracując w C/ZUS brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z przepisami, kontrolował jednostki terenowe ZUS.
 
 

dr Agnieszka Tłaczała

Adiunkt w Zakładzie Podatków Instytutu Finansów SGH, wykładowca akademicki. Prowadzi zajęcia na różnych rodzajach studiów i kursów (Zaawansowana rachunkowość finansowa, Międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, Rachunkowość podatkowa, Sprawozdawczość finansowa, Podstawy rachunkowości, Rachunkowość finansowa).

 Autorka i współautorka artykułów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz książek, m.in.: „Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów” (współautor I. Olchowicz), wyd. 3, Difin 2015, „Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR” (współautor I. Olchowicz), wyd. 2, Difin 2008, „Analiza finansowa przedsiębiorstwa” (współautorzy G. Gołębiowski, A. Grycuk, P. Wiśniewski), wyd. 2.Difin 2016, „Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian” (współautorzy I. Olchowicz, W. Wojas, E. Sobińska, K. Kędziora, J. B. Zakrzewska, G. Takáts ), wyd. Infor 2016.
„ ”

Rekrutacja

Kolejna edycja – szczegóły wkrótce.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obecność i aktywność w zajęciach,
 • zdanie trzech egzaminów cząstkowych obejmujących swoim zakresem przedmioty/bloki tematyczne:
 1. Prawo
 2. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
 3. Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość finansowa
 • przygotowanie pod opieką promotorów z grona wykładowców SGH pracy końcowej związanej merytorycznie z profilem studiów oraz jej obrona.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się w formie trzydniowych sesji raz w miesiącu w piątki 16:00–19:30, soboty 8:30–15:40 i niedziele 8:30–15:40.

Terminy sesji 47. edycji (semestr I i II):

 • 20–22 października 2023 r.
 • 17–19 listopada 2023 r.
 • 08–10 grudnia 2023 r.
 • 19-21 stycznia 2024 r.
 • 16-18 lutego 2024 r.
 • 15-17 marca 2024 r.
 • 12-14 kwietnia 2024 r.
 • 10-12 maja 2024 r.
 • 14-16 czerwca 2024 r.
 • 05-07 lipca 2024 r.
 • 20-22 września 2024 r.

Obrona pracy końcowej, zakończenie – październik 2024 r.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 6900 zł.

Możliwość wpłaty w dwóch  ratach:

 • I rata  3500 zł – płatna przy zapisie,
 • II rata 3400 – płatna do 31 stycznia 2024 r..

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
Alicja Ozga
tel.: +48 503 143 798
e-mail: aozga@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. Irena Olchowicz
e-mail: iolcho@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Instytut Finansów Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Siedziba:
ul. Madalińskiego 6/8 (budynek M), pok. 334
02-513 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Finansów

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w piątki 16:00–19:30, soboty 8:30–15:40 i niedziele 8:30–15:40.
 • Opłata za całość studiów: 6900 zł (możliwe raty).
Irena Olchowicz kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

prof. dr hab. Irena Olchowicz
e-mail: iolcho@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

Alicja Ozga
tel.: +48 503 143 798
e-mail: aozga@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe