Podyplomowe Studia Metody Wyceny Spółki Kapitałowej

Celem Podyplomowych Studiów Metody Wyceny Spółki Kapitałowej jest wzbogacenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu stosowania współczesnych metod i technik wyceny wartości przedsiębiorstwa.

Atuty kierunku
Pieniądze ikona

Merytoryczny nadzór – studia pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Żarówka z trybem ikona

Praktyczna wiedza – z zakresu wycen przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – sprawdzona na rynku kadra doświadczonych wykładowców

Dlaczego warto?

 • Studia zapewniają praktyczną wiedzę m.in. z zakresu wyceny spółek kapitałowych z zastosowaniem podejścia majątkowego, dochodowego i rynkowego w oparciu o Powszechne Krajowe Zasady Wyceny.
 • Dodatkowo przekazują cenną wiedzę z obszaru wyceny wybranych aktywów niematerialnych tj. aktywów technologicznych czy marki, a także z dziedziny analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, wyceny młodych spółek / nowych przedsięwzięć (start-upów). 
 • Ponadto podwyższają kwalifikacje w zakresie analizy fundamentalnej spółki, której elementem końcowym jest oszacowanie wartości kapitałów własnych. 
 • Słuchacze nabywają umiejętności samodzielnego sporządzenia raportu z wyceny, weryfikacji wycen, publicznej prezentacji wyników wyceny czy analizy spółek giełdowych pod kątem inwestycyjnym. 
 • Cennym elementem zajęć są laboratoria komputerowe z wykorzystaniem przygotowanych arkuszy Excela z modelami finansowymi.

Czy dla mnie?

 Podyplomowe Studia Metody Wyceny Spółki Kapitałowej adresowane są do:

 • menedżerów przedsiębiorstw wysokiego i średniego szczebla, w tym głównie dyrektorów zarządzających i prezesów, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, specjalistów ds. strategii, rozwoju i restrukturyzacji, planowania i analizy ekonomicznej czy controllingu,
 • właścicieli dużych, średnich i małych przedsiębiorstw,
 • menedżerów i analityków wszelkich instytucji finansowych dokonujących wycen przedsiębiorstw,
 • konsultantów, doradców inwestycyjnych, maklerów, 
 • rzeczoznawców majątkowych, biegłych sądowych i biegłych rewidentów, zajmujących się profesjonalnie wyceną przedsiębiorstwa,
 • urzędników reprezentujących Skarb Państwa w procesach prywatyzacyjnych przedsiębiorstw państwowych i spółek Skarbu Państwa,
 • analityków i inwestorów indywidualnych samodzielnie dokonujących analizy opłacalności inwestycji w różne aktywa rzeczowe i finansowe.

Program

blok i. Wprowadzenie do wyceny spółki

 • Standardy wyceny przedsiębiorstwa: Krajowy Powszechny Standard Wyceny
 • Rynek kapitałowy w Polsce
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

blok ii. Metody wyceny przedsiębiorstw

 • Wycena spółki metodą skorygowanych aktywów netto (SAN)
 • Wycena spółki metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)
 • Szacowanie wartości spółki metodą kapitalizacji przepływów pieniężnych
 • Wycena spółki metodą mnożników giełdowych

blok iii. Specyficzne cele wyceny przedsiębiorstwa

 • Wycena spółki w procesie fuzji i przejęć (M&A)
 • Wycena spółki dla potrzeb IPO
 • Wycena projektów inwestycyjnych
 • Wycena aktywów niematerialnych
 • Wycena start-upów, przedsiębiorstw wysokich technologii

blok iv. Wycena a sprawozdawczość finansowa

 • Prognozowanie finansowe na potrzeby wyceny
 • Test na utratę wartości

blok v. Tematy specyficzne

 • Wezwania na akcje spółek publicznych oraz przymusowy wykup akcji. Fairness opinion i podejście do wyceny pakietu mniejszościowego
 • Specyfika wyceny banków
 • Podstawy budowy systemów transakcyjnych. Finanse behawioralne. Praktyczne wykorzystanie analizy technicznej

Razem: 168 godz.

Kierownik studiów

dr hab. Magdalena Mikołajek-Gocejna, prof. SGH
Instytut Zarządzania Wartością

Pracownik Instytutu Zarządzania Wartością, Zakładu Aksjologii i Pomiaru Wartości. Kierownik Podyplomowych Studiów SGH Metody Wyceny Spółki Kapitałowej, członek Komisji ds. Badań Naukowych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, członek Klubu Rzymskiego oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. 

Specjalizuje się w problematyce zarządzania wartością przedsiębiorstwa, pomiarze wartości, wycenie przedsiębiorstw, jak również w problematyce oczekiwań inwestorów na rynku kapitałowym i ich implementacji do systemu zarządzania wartością. Autorka monografii i artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, współautorka wielu książek z dziedziny zarządzania wartością przedsiębiorstwa i wyceny przedsiębiorstw. Laureatka wielu nagród i wyróżnień za działalność naukową: nagród indywidualnych i zespołowych rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie stopnia pierwszego w dziedzinie działalności naukowej, nagród za najlepsze książki ekonomiczne w 2011 roku i w 2013 roku, dwukrotnej nominacji do nagrody „Beta”. W 2018 roku otrzymała nagrodę Prezydenta RP: Srebrny Krzyż Zasługi za działania na rzecz rozwoju nauki.

Wykładowcy

dr hab. Andrzej Fierla, prof. SGH 

Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, obecnie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, z 1980 roku. Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji. Zajmuje się tematyką finansowych instrumentów pochodnych, a zwłaszcza opcji opiewających na instrumenty giełdowego rynku akcji; rynku kapitałowego; analitycznej wyceny przedsiębiorstw.  

Autor około 100 publikacji. 
dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH  

Dr hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji SGH. Od 15 lat w Biurze Informacji Kredytowej, piastował funkcje dyrektora obszarów Ryzyka oraz Klientów Korporacyjnych. Obecnie w Departamencie Business Intelligence oraz jako Główny Analityk BIK.  

W latach 1999 – 2008 pracował jako Ekspert w agendzie ONZ ds. Rozwoju Przemysłowego UNIDO. W latach 1998 – 2004 był konsultantem Banku Światowego. Wieloletni praktyk gospodarczy w obszarze zarządzania ryzykiem w wiodących instytucjach finansowych, m.in. w Banku PKO BP od 1997 do 2004 jako zastępca dyrektora Departamentu Ryzyka Kredytowego, a następnie jako zastępca dyrektora Departamentu Klienta Korporacyjnego.  
dr hab. Rafał Tuzimek, prof. SGH 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach: Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing, Institut Français de Gestion oraz IESE Business School University of Navarra. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Partner zarządzający w Navigator Capital sp. z o.o. 

Autor kilkunastu publikacji, artykułów oraz książek z zakresu Finansów Przedsiębiorstw i Rynku Kapitałowego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa finansowego i strategicznego – m.in. doradzał przy wprowadzaniu spółek na giełdę papierów wartościowych (IPO), fuzjach spółek giełdowych, przy transakcjach przejęć na rynku niepublicznym oraz prywatyzacjach, kierował kompleksowymi programami restrukturyzacyjnymi w wielu sektorach. Członek Rad Nadzorczych spółek prywatnych oraz notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 
dr hab. Michał Wrzesiński, prof. SGH 

Kierownik Zakładu Rynków Kapitałowych i Teorii Finansów w Instytucie Finansów. Od wielu lat związany jest z rynkiem kapitałowym, specjalizuję się w transakcjach fuzji i przejęć, private equity i pozyskiwaniu finansowania na rynku kapitałowym. Uczestniczył w realizacji ponad 40 tego typu transakcji o wartości ponad 2 mld PLN.  

Głównym przedmiotem jego badań są zagadnienia dotyczące: rynku kapitałowego, finansowania przedsiębiorstw, wyceny przedsiębiorstw, fuzji i przejęć oraz private equity. Znajduje to wyraz w prowadzonych od wielu lat zajęciach z przedmiotów: fuzje i przejęcia przedsiębiorstw oraz kapitał podwyższonego ryzyka. Autor różnego rodzaju opracowań naukowych, w tym pozycji książkowych. Dotychczas pod jego kierunkiem prace doktorskie napisało i obroniło 3 osoby. 
dr inż. Jarosław Kwit

Inwestor giełdowy. Absolwent Politechniki Lubelskiej, doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomii. Autor kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu ekonomii i finansów. Wieloletni praktyk rynku kapitałowego. 

dr Marek Panfil 

Doświadczony biegły w zakresie wyceny przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych. Doradca strategiczny w zakresie budowy wartości spółki dla akcjonariuszy. Adiunkt w Katedrze Finansów w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ekspert w zakresie długoterminowego budowania wartości spółki dla jej akcjonariuszy. 

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie wycen przedsiębiorstw, w tym dwa lata w Ernst & Young (EY) Vancouver (Dział doradztwa transakcyjnego, Zespół ds. wyceny i modelowania finansowego). Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce. Z powodzeniem ukończył Chartered Business Valuation (CBV) – poziom I (Wprowadzenie do wyceny), poziom II (Wycena – stopień średniozaawansowany), poziom III (Wycena – stopień zaawansowany), poziom IV (Wycena – specjalne obszary), Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych, Finanse przedsiębiorstwa. Zdobył kanadyjskie doświadczenie w zakresie wyceny przedsiębiorstw, w tym wyceny dla potrzeb sporów sądowych. Założył i kierował prestiżowymi Studiami Podyplomowymi Metody wyceny spółki kapitałowej (2005-2014) w SGH w Warszawie. Obecnie kieruje Podyplomowymi Studiami Wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansowe w Akademii Leona Koźmińskiego (2019-teraz). Autor / współautor 11 książek i 45 artykułów z obszaru finansów przedsiębiorstwa i wycen. Współautor pierwszego w Polsce Krajowego Standardu Wyceny Specjalistycznego. Ogólne Zasady Wyceny Przedsiębiorstw stworzonego na zlecenie Komisji Standardów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (kwiecień 2011 r.).
dr Marcin Pęksyk 

External Faculty Henley Business School University of Reading. Specjalista w zakresie wyceny przedsiębiorstw, wyceny aktywów niematerialnych oraz analizy projektów inwestycyjnych obejmujących różnorodne dziedziny. Przez dłuższy czas był związany z globalną firmą American Appraisal z siedzibą w USA.  

Był także wykładowcą w Henley Management College w Wielkiej Brytanii. Prowadzi zajęcia z zakresu wyceny aktywów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie oraz Henley Business School University of Reading w Wielkiej Brytanii. Konsultant Banku Światowego w zakresie wyceny spółek niepublicznych oraz aktywów niematerialnych. Członek zespołu opracowującego Notę Interpretacyjną nr 5 „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw” (obecnie Krajowy Standard Wyceny Specjalistyczny „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”) dla Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Aktualnie pełni funkcję dyrektora w Cann Advisory. 
mgr Marek Zuber 

Ekonomista i analityk rynków finansowych. Prowadzi działalność w obszarze doradztwa finansowo - kapitałowego. Studiował na Wydziale Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz na Wydziale Elektroniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.  

Po studiach pracował jako analityk i ekonomista w Banku Przemysłowo-Handlowym i połączonym BPH PBK. Następnie rozpoczął własną działalność w zakresie sporządzania prognoz makroekonomicznych i rynkowych, analizy przedsiębiorstw, zarządzania finansami. Jego komentarze dotyczące kwestii gospodarczych regularnie ukazują się w mediach. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako główny ekonomista w firmie doradztwa Finansowego TMS i TMS Brokers, główny ekonomista Internetowego Domu Maklerskiego, a także wykładowca w Akademii Toyoty. Jest wykładowcą na studiach MBA w Akademii Leona Koźmińskiego oraz w SGH. Zasiada w kilku radach nadzorczych. Był szefem doradców ekonomicznych premiera Kazimierza Marcinkiewicza, nagrodzonym prestiżową nagrodą „Polityczny doradca roku”. 
mgr Przemysław Błogowski

Vice president, Departament Bankowości Inwestycyjnej, WOOD & Company  

mgr Paweł Cygański

FCCA, Partner Cann Advisory, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce  

mgr Bianka Madej

Analityk finansowy, CFA  

mgr Mateusz Melich

Partner w Domu Inwestycyjnym Zenith  

mgr Andrzej Staniszewski

Analityk w Biurze Inwestycji Kapitałowych PKN ORLEN SA  

mgr Marek Szpręga

Specjalista w dziedzinie wyceny przedsiębiorstw, członek zarządu SBWPwP

zespół ds. wycen z Deloitte
zespół ds. wycen z EY
zespół ds. wycen z KPMG
zespół ds. wycen z PwC 

Opinie o studiach

Podyplomowe Studia Metody Wyceny Spółki Kapitałowej zapewniają możliwość zapoznania się z najnowszą wiedzą w zakresie wyceny wartości firmy. Zajęcia są bardzo dobrze przygotowane pod względem przekazywanych materiałów oraz możliwości kontaktu z ekspertami specjalizującymi się w zakresie prezentowanych zagadnień. Studia umożliwiają wszechstronne zapoznanie się z zagadnieniami i dają umiejętność zastosowania poznanych metod w praktyce (m.in. dzięki przekazywanej przez ekspertów wiedzy praktycznej oraz materiałom ćwiczeniowym w formie elektronicznej). Na bazie własnych doświadczeń serdecznie zachęcam do skorzystania z oferty Studiów.

Elżbieta Budrewicz
GPW w Warszawie

Zdobyta wiedza jest użyteczna do wykorzystania w mojej praktyce zawodowej. Studia doskonale zorganizowane pod względem organizacyjnym i logistycznym, z dogodnym dostępem do wykładowców.

Robert Wójcik
Absolwent 3. edycji, HSBC Bank Polska

Studia Podyplomowe Metody Wyceny Spółki Kapitałowej to zestaw doskonałych zajęć obejmujących większość zagadnień związanych z wyceną przedsiębiorstw. Doskonałe przygotowanie merytoryczne wykładowców, interesujący sposób prowadzenia zajęć, obszerne materiały dydaktyczne w postaci prezentacji i książek oraz wzorowy kontakt pomiędzy studentem a wykładowcą to niewątpliwie największe zalety tych studiów. Serdecznie polecam.

Jacek Szczepański
Absolwent 3. edycji, CEFARM ŚLĄSKI Sp. z o.o.
„Studia Podyplomowe Metody Wyceny Spółki Kapitałowej to zestaw doskonałych zajęć obejmujących większość zagadnień związanych z wyceną przedsiębiorstw. Serdecznie polecam.”
Jacek Szczepański, absolwent 3. edycji, CEFARM ŚLĄSKI Sp. z o.o.
„Studia doskonale zorganizowane pod względem organizacyjnym i logistycznym, z dogodnym dostępem do wykładowców.”
Robert Wójcik, absolwent 3. edycji, HSBC Bank Polska

Rekrutacja

Rekrutacja na 25. edycję studiów jest prowadzona do 14 listopada 2022 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • przygotowanie pracy dyplomowej
 • obrona pracy dyplomowej.

Harmonogram

Studia są uruchamiane w semestrze zimowym.

Zajęcia w ramach edycji zimowych rozpoczynają się w październiku danego roku i kończą w czerwcu następnego roku.

Zajęcia odbywają się w formie dwunastu dwudniowych zjazdów, raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty 9:00–16:00 i niedziele 9:00–14:00.

Zajęcia w edycji 25. będą odbywały się w formule hybrydowej (pierwszy i ostatni zjazd oraz zajęcia komputerowe – w uczelni, pozostałe – online).

Planowane terminy zajęć 25 edycji:

 1. 19–20.11.2022 r. – stacjonarnie
 2. 10–11.12.2022 r. – online
 3. 14–15.01.2023 r. – online
 4. 28–29.01.2023 r. – zajęcia komputerowe
 5. 11–12.02.2023 r. – zajęcia komputerowe
 6. 25–26.02.2023 r. – online
 7. 11–12.03.2023 r. – online
 8. 25–26.03.2023 r. – online
 9. 22–23.04.2023 r. – online
 10. 13–14.05.2023 r. – online
 11. 03–04.06.2023 r. – online
 12. 24–25.06.2023 r. – stacjonarnie

 

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7500 zł. 
Możliwość wpłaty w dwóch ratach:
I rata: 4000 zł – płatna przy zapisie,
II rata: 3500 zł – płatna w późniejszym terminie.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne (ok. 600 stron),  książki z zakresu wyceny wartości przedsiębiorstwa (5-6 pozycji),  przykłady wycen wartości spółek oraz wartości niematerialnych i prawnych (studia przypadków). Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Jeśli do wpłaty ma zostać wystawiona faktura VAT to prosimy o przesłanie takiej informacji e-mailem na adres: mcieslik@sgh.waw.pl.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
Magdalena Cieślik-Kącka
tel.: +48 22 564 92 23
tel.: +48 507 474 474
e-mail: mcieslik@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Magdalena Mikołajek-Gocejna, prof. SGH
tel.: +48 22 564 86 55
e-mail: mmikol1@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Instytut Zarządzania Wartością

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty 9:00–16:00 i niedziele 9:00–14:20.
 • Opłata za całość studiów: 7500 zł (możliwe raty).
Magdalena Mikołajek-Gocejna kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Magdalena Mikołajek-Gocejna, prof. SGH
tel.: +48 22 564 86 55
e-mail: mmikol1@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

Magdalena Cieślik-Kącka
tel.: +48 22 564 92 23
tel.: +48 507 474 474
e-mail: mcieslik@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA