Studia Podyplomowe Bankowość Inwestycyjna


Studia Podyplomowe Bankowość Inwestycyjna mają na celu dostarczenie wiedzy i kształtowanie umiejętności, które umożliwią skuteczne i efektywne podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz budowanie portfeli inwestycyjnych na rynkach finansowych. 

Atuty kierunku
Żarówka ikona

Aplikowalna wiedza – wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, na rynkach finansowych

Schemat organizacyjny ikona

Kompleksowy program – uporządkowanie wiadomości teoretycznych i łączenie teorii z praktyką

dwie osoby ikona

Cenne relacje – z zawodowymi inwestorami, często wypowiadającymi się także w mediach

Dlaczego warto?

 • W czasie studiów zaprezentowane zostaną słuchaczom najważniejsze obszary współczesnej bankowości inwestycyjnej, tj. bankowości stworzonej dla tych inwestorów, których oczekiwania co do przyszłych stóp zwrotu z inwestycji są zdecydowanie wyższe od stóp zwrotu możliwych do uzyskania w postaci lokat bankowych. 
 • Studia przeznaczone są głównie dla indywidualnych inwestorów, jak i pracowników departamentów inwestycyjnych różnego rodzaju instytucji finansowych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę, a także dla osób, które chciałby poznać najnowsze trendy panujące w bankowości inwestycyjnej.

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe Bankowość Inwestycyjna polecane są szczególnie dla:

 • inwestorów indywidualnych rozpoczynających swoją przygodę z inwestowaniem na rynkach finansowych,
 • inwestorów indywidualnych posiadających już pewien staż w inwestowaniu, ale pragnących poszerzyć swoją wiedzę,
 • osób zatrudnionych w instytucjach finansowych (i nie tyko), które chciałby zrozumiem mechanizmy rządzące rynkami finansowymi,
 • pasjonatów rynków finansowych.

Program

BLOK I. Bankowość inwestycyjna – podstawy (14 godz.)

prof. dr hab. Krzysztof Borowski z zespołem

 • Historia bankowości inwestycyjnej 
 • Uregulowanie prawne bankowości inwestycyjnej i podmioty świadczące usługi bankowości inwestycyjnej 
 • Organizacja banku inwestycyjnego 
 • Pierwsza Oferta Publiczna (IPO)

BLOK II. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH INSTRUMENTÓW BANKOWOŚCI INWESTYCYJnEJ (24 godz.)

prof. dr hab. Krzysztof Borowski 
mgr Bogdan Kornacki

 • Akcje (w tym proces IPO, subemisja i bookbuilding)
 • Obligacje
 • Kontrakty terminowe
 • Opcje
 • Swap
 • CDS

BLOK III. RYNEK FOREX I RYNEK TOWARÓW (COMMODITIES) (20 godz.)

prof. dr hab. Krzysztof Borowski
mgr Sobiesław Kozłowski
mgr Grzegorz Maliszewski

 • Czynniki makroekonomiczne wpływające na kursy walut i ceny towarów 
 • Charakterystyka rynku FOREX, podstawowe pary walutowe 
 • Charakterystyka rynku towarów  
 • Omówienie wybranych elementów rynku towarów (rynek energii, produktów rolny, produktów pochodzenia zwierzęcego i metali)  

BLOK IV. INWESTYCJE ALTERNATYWNE (22 godz.)

prof. dr hab. Krzysztof Borowski
mgr Marcin Piwecki
mgr Piotr Zając

 • Wprowadzenie do inwestycji alternatywnych 
 • Rynek dzieł sztuki (art banking) 
 • Rynek monet i inwestycje emocjonalne
 • Rynek win inwestycyjnych (wine banking) 
 • Rynek whisky inwestycyjnej 
 • Rynek kryptowalut 

BLOK V. PRIVATE BANKING I WEALTH MANAGEMENT (20 godz.)

mgr Rafał Madej
mgr Karol Matczak
mgr Michał Parkowski

 • Usługa PVB i WM w bankowości inwestycyjnej – wprowadzenie
 • Charakterystyka wybranych usług w private banking i wealth management
 • Doradztwo inwestycyjne – modele stosowane w doradztwie inwestycyjnym
 • Sukcesja, planowanie podatkowe 

BLOK VI. METODY INWESTOWANIA NA RYNKACH FINANSOWYCH I OCENA EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA (40 godz.)

prof. dr hab. Krzysztof Borowski
dr Tomasz Filipiak

 • Analiza fundamentalna
 • Analiza techniczna 
 • Teoria portfelowa
 • Teoria chaosu i fraktali na rynkach finansowych
 • Miary oceny efektywności zarządzania
 • Elementy finansów behawioralnych
 • Algotrading

BLOK VII. FUNDUSZE INWESTYCYJNE I USŁUGI ASSET MANAGEMENT (22 godz.)

prof. dr hab. Krzysztof Borowski
mgr Jarosław Antonik
mgr Paweł Cymcyk  
mgr Marek Zuber

 • Podział funduszy inwestycyjnych
 • Strategie inwestycyjne funduszy inwestycyjnych 
 • Asset management  
 • Inwestycje, pozyskiwanie środków, ograniczanie ryzyka, spekulacje – do czego właściwie, w praktyce służą rynki finansowe? Wyceny a fundamenty – jak bardzo rozjechały się nam nożyce. 

BLOK VIII. RYNEK FUZJI I PRZEJĘĆ (18 godz.)

prof. dr hab. Krzysztof Borowski
dr hab. Rafał Tuzimek, prof. SGH
mgr Adam Ruciński

 • Motywy fuzji i przejęć
 • Charakterystyka rynku fuzji i przejęć
 • Zarządzanie aktywami I wycena wykupów menedżerskich (LBO, MBO). Wykupy menedżerskie

BLOK IX. RYZYKO NA RYNKACH FINANSOWYCH (12 godz.)

dr Jacek Tomaszewski

 • Miary ryzyka na rynku finansowym 
 • Hedging

Seminarium (4 godz.)

Razem: 196 godz.

Na zakończenie studiów słuchacz zdaje egzamin końcowy.

Kierownik studiów

prof. dr hab. Krzysztof Borowski
kierownik
Zakład Analiz Inwestycji na Rynkach Finansowych

Związany jest z rynkiem kapitałowym od początku lat 90-tych XX w. Pracował zarówno na rynkach zagranicznych, jak i krajowym. Specjalizuje się w szeroko rozumianej bankowości inwestycyjnej, a zwłaszcza w analizie technicznej i fundamentalnej, inwestycjach alternatywnych oraz finansach behawioralnych.

Aktualnie jest zatrudniony na stanowisku eksperta w Narodowym Banku Polskim oraz profesora w Szkole Głównej Handlowej. W tym ostatnim miejscu pracy prowadzi wykłady z analizy technicznej i fundamentalnej, bankowości inwestycyjnej i finansów behawioralnych na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych. Jest współtwórcą projektu Giełdowa Akademia Filmowa realizowanego wspólnie z GPW w Warszawie. Autor wielu monografii i artykułów z obszaru rynku finansowego.

Wykładowcy

Zajęcia będą prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto do prowadzenia zajęć zostaną zaproszeni uznani specjaliści i praktycy rynku finansowego.

Lista potencjalnych wykładowców:

 • prof. dr hab. Krzysztof Borowski
 • dr hab. Rafał Tuzimek, prof. SGH
 • dr Tomasz Filipiak
 • dr Jacek Tomaszewski
 • mgr Jarosław Antonik
 • mgr Paweł Cymcyk 
 • mgr Bogdan Kornacki
 • mgr Sobiesław Kozłowski
 • mgr Rafał Madej
 • mgr Grzegorz Maliszewski
 • mgr Karol Matczak
 • mgr Michał Parkowski
 • mgr Marcin Piwecki
 • mgr Adam Ruciński
 • mgr Piotr Zając
 • mgr Marek Zuber   
dr hab. Rafał Tuzimek, prof. SGH

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i IESE Business School – University of Navarra. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny w Kolegium Zarządzania i Finansów w Instytucie Finansów SGH, prowadzi wykłady z zakresu Finansów Przedsiębiorstwa i Rynków Kapitałowych, współpracuje m.in. z Francuskim Instytutem Gospodarki. Posiada ponad 25–letnie doświadczenie zawodowe z zakresie doradztwa finansowego i strategicznego.

Jest Partnerem Zarządzającym Navigator Capital Group oraz Prezesem Zarządu Navigator Capital S.A., doradzał przy wprowadzaniu spółek na giełdę papierów wartościowych (IPO), fuzjach spółek giełdowych, przy transakcjach przejęć na rynku publicznym oraz prywatyzacjach, kierował kompleksowymi programami restrukturyzacyjnymi w wielu sektorach, jest autorem lub współautorem wielu publikacji, artykułów oraz książek z zakresu Finansów Przedsiębiorstwa i Rynku Kapitałowego m.in. „Decyzje finansowe w spółkach giełdowych a wartość akcji”, „Metody wyceny przedsiębiorstw”, „Propedeutyka finansów przedsiębiorstwa”, „Finanse przedsiębiorstwa”, „Wpływ fuzji i przejęć kapitałowych na wzrost wartości przedsiębiorstwa”.
dr Tomasz Filipiak

Niezależny ekspert, praktyk, doktor nauk chemicznych, posiadający blisko 25–letnie doświadczenie jako inwestor na rynkach finansowych w Polsce i zagranicą. Jego zainteresowania koncentrują się na badaniu zachowania rynków oraz na budowaniu zaawansowanych narzędzi do ich analizy. Przeprowadził wiele szkoleń komercyjnych z zakresu inwestowania dla instytucji finansowych, banków i firm w Polsce.

Wielokrotnie uczestniczył jako prelegent w konferencjach dotyczących inwestycji na rynkach kapitałowych organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz gazetę „Parkiet”. Ta ostatnia w ramach serii „Profesjonalny Inwestor” opublikowała cykl sześciu jego artykułów.
dr jacek Tomaszewski

Adiunkt w Katedrze Rynków Kapitałowych Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Licencjonowany makler papierów wartościowych (licencja nr 80, z roku 1991), wieloletni członek władz (Wiceprezes, członek zarządu) Związku Maklerów i Doradców. Jako dyrektor departamentu rynków terminowych i Doradca Zarządu współtwórca rynku towarowych i finansowych instrumentów pochodnych na Warszawskiej Giełdzie Towarowej S.A.

W przeszłości członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla maklerów giełd towarowych przy Komisji Nadzoru Finansowego. Wykładowca na kursach dla maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych. Autor licznych artykułów naukowych i ekspertyz dla czołowych instytucji finansowych. W badaniach naukowych specjalizujący się w problematyce instrumentów pochodnych, zarządzania ryzykiem finansowym i inwestycji
mgr Jarosław Antonik

Absolwent na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej. Następnie ukończył studia podyplomowe z zakresu inwestycji kapitałowych oraz studia doktoranckie z zakresu ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2011–2017 Członek Zarządu odpowiedzialny za Inwestycje i Rozwój Produktów, w 2005–2011

Dyrektor Biura Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego w KBC TFI S.A. Pracę na rynku kapitałowym rozpoczął w 2001 r. jako analityk papierów wartościowych w Grupie Warta. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym w wielu jego aspektach: analiza makroekonomiczna, kredytowa, selekcja spółek, tworzenie i zarządzanie procesem inwestycyjnym, przygotowanie i komercjalizacja nowych produktów inwestycyjnych, inwestycje typu private equity i venture capital. Współpracuje z Fundacją Zygmunta Zaleskiego i podmiotami stowarzyszonymi w zakresie inwestycji typu private equity i venture capital. Jest również aniołem biznesu w projektach gamingowych i biotechnologicznych oraz członkiem Rady Nadzorczej w Advanced Protection Systems. Prowadzi również wykłady na podyplomowych studiach Bankowości Inwestycyjnej w Szkole Głównej Handlowej.
mgr Paweł Cymcyk

Licencjonowany makler, doradca inwestycyjny, CFA. Analityk i ekonomista od ponad 15 lat bezpośrednio związany z rynkami finansowymi. Prelegent wielu konferencji poświęconych inwestowaniu, a także inwestor i trener prowadzący szkolenia z zarządzania portfelem inwestycyjnym, rynków kapitałowych, papierów wartościowych, makroekonomii, matematyki finansowej oraz psychologii oszczędzania i inwestowania.

Twórca portalu www.DNARynkow.pl, gdzie tłumaczy w precyzyjnych i zrozumiałych słowach, co dzieje się na giełdach i które z wydarzeń są dla Ciebie oraz Twoich pieniędzy najważniejsze. Jego autorski portal DNA Rynków zdobył tytuł Ekonomicznego Bloga Roku 2014. Pracował w największych krajowych funduszach inwestycyjnych oraz przygotowywał  analizy i strategie inwestycyjne dla największych sieci doradztwa finansowego w Polsce. Od 2014 roku Prezes Związku Maklerów i Doradców.
mgr Bogdan Kornacki

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, makler papierów wartościowych (licencja nr 180). Od 1992 roku pracował w biurach maklerskich na stanowiskach związanych z inwestycjami własnymi, pełnił funkcję animatora oraz nadzorował działalność animatorów. Od 2007 r. pracuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w Dziale Instrumentów Pochodnych, a następnie w Dziale Rozwoju Rynku w zespole odpowiedzialnym za produkty strukturyzowane, ETFy i finansowe instrumenty pochodne.

Posiada wieloletnie doświadczenie, jako wykładowca i szkoleniowiec w zakresie instrumentów pochodnych i produktów strukturyzowanych, ETFów, zasad obrotu, strategii inwestycyjnych kierowanych do inwestorów indywidualnych oraz pracowników domów maklerskich i innych instytucji związanych z rynkiem finansowym.
mgr Sobiesław Kozłowski

Pasjonat rynku finansowego i biegania średniodystansowego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym w obszarze analizy fundamentalnej, analizy technicznej, strategii inwestycyjnych oraz opracowywania modelowych portfeli w ramach doradztwa inwestycyjnego. W dotychczasowej karierze współpracował również z czołowymi mediami ekonomicznymi oraz agencjami informacyjnymi, takimi jak PAP, Bloomberg czy Parkiet.

Zdobywca nagrody Byki i Niedźwiedzie dla najlepszego analityka technicznego za 2017 rok, przyznawanej przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet”.
mgr Rafał Madej

Utalentowany i doświadczony profesjonalista z ponad 25–letnim doświadczeniem w bankowości detalicznej, private banking, zarządzaniu aktywami, funduszach inwestycyjnych i bancassurance. Dogłębna wiedza i doświadczenie w planowaniu strategicznym, zarządzaniu i wdrażaniu. Szef działu oszczędności i ofert majątkowych Nordea – aktywny udział w procesie fuzji PKO Banku Polskiego SA i Nordea Bank Polska SA. Zarządzanie ofertą produktów inwestycyjnych Banku.

Opracowanie strategii ofert oszczędnościowych i majątkowych oraz wdrożenie modelu doradczego dla bankowości detalicznej. PKO TFI – opracowywał i wdrażał strategię Banku w zakresie oszczędności i inwestycji. Credit Suisse – Credit Suisse Asset Management Poland S.A. Zarządzał kampaniami sprzedażowymi i marketingowymi. Pozyskałem nowych klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Zapewnił wsparcie sprzedażowe dla strategicznych graczy: PKO TFI i TFI SKOK. Współpracował z kadrą kierowniczą wyższego szczebla w celu poszerzenia nowych i istniejących możliwości biznesowych. mBank S.A. – bankowość prywatna i zarządzanie majątkiem – Zarządzałem ofertą produktów bankowości prywatnej. Nadzorował 4 linie produktowe: rozwiązanie o otwartej architekturze (fundusze lokalne i globalne) oraz zarządzanie aktywami, produkty strukturyzowane, produkty kredytowe i produkty bankowe. Bank Millennium – zarządzał siecią sprzedaży Millenium Prestige. Dom Maklerski BIG–BG S.A. – Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami Zarządzanie sprzedażą usług zarządzania aktywami. Obsługiwała największych klientów. Przeniesiony do Millennium Bank S.A. w ramach Grupy. Dom Maklerski mBanku – obsługiwanie klientów poprzez sprzedaż usług zarządzania aktywami. Wsparcie wewnętrznych jednostek biznesowych Banku.
mgr Grzegorz Maliszewski

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Karierę zawodową w Banku Millennium rozpoczął na stanowisku ekonomisty w 2001 roku. Od 2010 roku jest Głównym Ekonomistą Banku.

Wcześniej zdobywał doświadczenie na stażach w McKinsey & Co. oraz Domu Maklerskim Instalexport. Doradzał również agendzie ONZ do spraw rozwoju (UNDP). Jest autorem komentarzy i felietonów w mediach oraz współautorem publikacji naukowych. Uczestniczy w licznych konferencjach naukowych, seminariach oraz spotkaniach z klientami korporacyjnymi. Wystąpił m.in. jako panelista podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdrój w 2015 r. Szef projektu i współautor raportu „Indeks innowacyjności Indeks Millennium. Potencjał innowacyjności regionów” przedstawiającego szansy i bariery wpływające na rozwój innowacyjności w każdym z województw. Laureat licznych nagród i wyróżnień. Zdobył tytuł  Ekonomisty roku 2014 przyznawany przez Gazetę Giełdy „Parkiet”. W 2020 roku natomiast zajął w tym zestawieniu drugie miejsce. Prywatnie pasjonat podróży, bardziej dalszych niż bliższych, a także lotnictwa.
mgr Karol Matczak

Od początku kariery zawodowej związany z rynkami kapitałowymi. Doświadczenie zdobywał jako makler, trader, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, a także jako dyrektor biur doradztwa w wiodących instytucjach finansowych w Polsce oraz przewodniczący rady nadzorczej. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego, maklera papierów wartościowych, maklera giełd towarowych, a także tytuły Chartered Financial Analyst (CFA), Certified International Investment Analysts (CIIA), Professional Risk Manager (PRM).

Studiował na wiodących uczelanich w Polsce – SGH (finanse i rachunkowość), Politechnice Warszawskiej (inżynieria produkcji/zarządzanie) oraz Uniwersytecie SWPS (Prawo). Interesuje się zarządzaniem majtkiem, finansami behawioralnymi, rolą rynków kapitałowych w gospodarce, cyklami koniunkturalnymi, metodami wycen, ekonomiczną analizą prawa rynku kapitałowego, inwestycjami private equity/venture capital oraz inwestycjami alternatywnymi, w tym kryptowalutami. Jest także aktywnym inwestorem giełdowym i pozagiełdowym. Członek zarządu stowarzyszenia Investhink.
mgr Michał Parkowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada certyfikat Certified European Financial Planner, EFP EFPA. Od 2007 roku pracuje w mBanku. Stworzył i stale rozwija ofertę w zakresie planowania majątku i sukcesji.

Odpowiada za budowanie relacji ze strategicznymi klientami mBanku oraz za współpracę z zewnętrznymi partnerami biznesowymi. Obecnie pełni również funkcje Prezesa Zarządu BRE Property Partner Sp. z o.o., gdzie odpowiada za restrukturyzację grupy kapitałowej.
mgr Marcin Piwecki

Absolwent Politechniki Gdańskiej i Strathclyde Glasgow Business School (MBA). Pełnił wysokie funkcje menedżerskie w firmach ubezpieczeniowych (Skandia Życie, PZU Życie). W latach 2008 – 2014  wspólnik i prezes zarządu firmy Wine Advisors, prowadzącej inwestycje w wino w formie funduszu inwestycyjnego (Ipopema Fine Wine FIZAN) oraz bezpośrednich inwestycji w fizycznie nabywane wina.

Wykładowca na Podyplomowych Studiach Enologicznych Collegium Civitas oraz Podyplomowych Studiach Bankowości Inwestycyjnej w SGH. Przygotowanie analityczne i bezpośrednio nabyte doświadczenia praktyczne, pozwalają mu na dzielenie się kompletną wiedzą dotyczącą funkcjonowania rynku inwestycji w wino.
mgr Adam Ruciński

Doradca inwestycyjny nr 122, biegły rewident nr 10428, biegły sądowy z zakresu rachunkowości, biegły sądowy z zakresu obrotu papierami wartościowymi. Posiada bogate doświadczenie na rynku finansowym. Był członkiem Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., gdzie przewodniczył Komitetowi Audytu.

Zarządzał funduszem inwestycyjnym akcji, funduszem inwestycyjnym zrównoważonym i funduszem inwestycyjnym obligacji w TFI PZU S.A., gdzie również pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Inwestycji. Był członkiem Komitetu doradczego NewConnect przy GPW w Warszawie S.A. Przewodniczył Komitetowi Inwestycyjnemu Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A., a także był Prezesem Związku Maklerów i Doradców.
mgr Piotr Zając

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Finanse i Bankowość. Makler papierów wartościowych nr licencji 3301. Od 2011 pracuje w redakcji „Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet”, jako dziennikarz i analityk.

Zajmuje się przede wszystkim rynkami akcji i kryptowalut. W każdy piątek prowadzi wywiady w ramach telewizji internetowej Parkiet TV.
mgr Marek Zuber

Absolwent Wydziału Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Wydziału Elektroniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Po studiach pracował jako analityk i ekonomista w Banku Przemysłowo–Handlowym i połączonym BPH PBK. Doświadczenie zawodowe zdobywał również jako Główny Ekonomista w firmie doradztwa Finansowego TMS i TMS Brokers, oraz Główny Ekonomista Internetowego Domu Maklerskiego.

Był także wykładowcą w Akademii Toyoty. Obecnie jest wykładowcą na studiach MBA oraz na studiach podyplomowych w Akademii WSB oraz w Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi także zajęcia na studiach podyplomowych na SGH. Równolegle od 2002 roku prowadzi działalność w zakresie sporządzania prognoz makroekonomicznych i rynkowych, analizy przedsiębiorstw, zarządzania finansami. Jest także inwestorem. Jego komentarze dotyczące kwestii gospodarczych regularnie ukazują się w mediach. Zasiada w kilku radach nadzorczych. Jest członkiem rady naukowej Eurocash. Był szefem doradców ekonomicznych premiera Kazimierza Marcinkiewicza, nagrodzonym nagrodą „Polityczny doradca roku”. Był członkiem Zespołu do Spraw Reformy Służby Zdrowia przy ministrze Zbigniewie Relidze i doradcy do spraw zdrowia prezydenta Lecha Kaczyńskiego Tomaszu Zdrojewskim.  
„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji. 

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące możliwości studiowania online, to zapraszamy na próbne zajęcia! W tym celu prosimy o kontakt z sekretarzem studiów.

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na kolejną edycję. Początek zajęć październik 2024 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia, 

 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, napisanie pracy końcowej pod kierunkiem promotora z grona osób prowadzących zajęcia oraz obrona pracy końcowej.

 

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty 8:00–17:10 i niedziele 8:00–15:10.

Harmonogram zajęć 11. edycji

I semestr

 • 26–27.10.2024 r.
 • 23–24.11.2024 r.
 • 7–8.12.2024 r.
 • 21–22.12.2024 r.
 • 11–12.01.2025 r.
 • 25–26.01.2025 r.
 • 8–9.02.2025 r.

II semestr

 • 22–23.02.2025 r.
 • 8–9.03.2025 r.
 • 22–23.03.2025 r.
 • 12–13.04.2025 r.
 • 17–18.05.2025 r.
 • 7–8.06.2025 r.

Terminy zjazdów mogą ulec zmianie o czym słuchacze będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7900 zł (istnieje możliwość wpłaty w dwóch ratach):

 • I rata – 4.500 zł, płatna przy zapisie,
 • II rata – 3.400 zł, płatna do 28.02.2025 r.

Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych (materiały dydaktyczne dostępne będą w postaci drukowanej lub w postaci plików PDF, w zależności od decyzji prowadzącego przedmiot), a także koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
dr Renata Pajewska-Kwaśny
tel.: +48 602 589 808
e-mail: rpajew@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. Krzysztof Borowski
e-mai: kborow@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Renata Pajewska-Kwaśny
Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Ryzyka i Rynków Finansowych

REKRUTACJA TRWA

 • Studia online
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty 8:00–17:10 i niedziele 8:00–15:10.
 • Opłata za całość studiów: 7900 zł (możliwe raty).
   
kierownik studia podyplomowe
Kierownik studiów

prof. dr hab. Krzysztof Borowski
e-mai: kborow@sgh.waw.pl

sekretarz studia podyplomowe
Sekretarz studiów

dr Renata Pajewska-Kwaśny
tel.: +48 602 589 808
e-mail: rpajew@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe