Podyplomowe Studia Akademia Ubezpieczeń – Ubezpieczenia Gospodarcze dla Przedsiębiorstw

Celem Podyplomowych Studiów Akademia Ubezpieczeń – Ubezpieczenia Gospodarcze dla Przedsiębiorstw jest wzbogacenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie identyfikacji różnych rodzajów ryzyka przedsiębiorstwa i możliwości ich asekuracji oraz zarządzania ryzykiem.

Atuty kierunku
Stopnie z flagą na końcu ikona

Perspektywy rozwoju – współpraca z ekspertami pozwoli rozwijać karierę w ubezpieczeniach

Książka z wyborem na tak i nie ikona

Aktualna wiedza – najświeższe zagadnienia z zakresu ryzyka i ubezpieczeń majątkowych

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – praktycy z wieloletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej

Dlaczego warto?

 • Program jest uaktualniany odpowiednio do zmian w przepisach prawa ubezpieczeniowego i nowości produktowych rynku ubezpieczeniowego, co umożliwia uzyskanie najnowszej wiedzy z ubezpieczeń gospodarczych prezentowanych przez wybitnych ekspertów, praktyków rynku ubezpieczeniowego i cenionych pracowników naukowych uczelni.
 • Absolwenci podkreślają wysoki poziom wykładów i warsztatów, zwłaszcza z zakresu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń transportowych, a także możliwość poznania tematyki ubezpieczeń budowlano-montażowych.
 • Absolwenci studiów stają się specjalistami w dziedzinie ubezpieczeń majątkowych, co zwiększa ich wartość na rynku pracy.
 • Dotychczas trzy książki zostały wydane przez wykładowców oraz najlepszych absolwentów studiów specjalnie na potrzeby uczestników studiów.

Czy dla mnie?

Adresatami Podyplomowych Studiów Akademia Ubezpieczeń – Ubezpieczenia Gospodarcze dla Przedsiębiorstw przede wszystkim są: 

 • pracownicy zakładów ubezpieczeń oraz brokerzy i agenci ubezpieczeniowi, którzy chcą poznać najlepsze rozwiązania i produkty ubezpieczeniowe dla przedsiębiorstw,
 • pracownicy przedsiębiorstw odpowiedzialni za ubezpieczenia, którzy chcą poznać najlepsze rozwiązania i dobre praktyki rynkowe z zakresu ubezpieczeń gospodarczych,
 • pracownicy banków zaangażowani w bancassurance i sprzedający ubezpieczenia,
 • prawnicy z kancelarii odszkodowawczych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu ubezpieczeń gospodarczych,
 • absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich, którzy planują swoją karierę w ubezpieczeniach.

Rekomendacje

Akademia Ubezpieczeń odniosła sukces i od 12 lat realizujemy unikalny w skali kraju, zaprojektowany przeze mnie program studiów w zakresie ubezpieczeń gospodarczych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Absolwent studiów staje się specjalistą w dziedzinie ubezpieczeń majątkowych, co zwiększa jego wartość na rynku pracy. Serdecznie zapraszam do Akademii Ubezpieczeń!

dr hab. Ewa Wierzbicka, prof. SGH
Kierownik studiów

Program

blok i. Zarządzanie finansami i ryzykiem przedsiębiorstwa, rodzaje ryzyka i możliwości ich transferu na ubezpieczyciela (8 godz.)

 • Funkcje i cele zarządzania finansami przedsiębiorstwa (4 godz.) 
 • Rodzaje ryzyka przedsiębiorstwa ich identyfikowanie (4 godz.) 

blok ii. Prawo ubezpieczeniowe (24 godz.)

 • Umowa ubezpieczenia. Zmiany w prawie ubezpieczeniowym ( 8 godz.)
 • Formy i zasady prowadzenia działalności ubezpieczeniowej przez krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń (4 godz.)
 • Ochrona konsumenta w umowach ubezpieczenia – niedozwolone postanowienia umowne ni ryzyko konsumenckie (4 godz.)
 • Pośrednictwo ubezpieczeniowe i dystrybucja ubezpieczeń (4 godz.)
 • Zamówienia publiczne w ubezpieczeniach (4 godz.)

blok iii. Gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń (18 godz.)

 • Rola instytucji rynku ubezpieczeń (4 godz.)
 • Wymogi kapitałowe dotyczące zakładów ubezpieczeń (6 godz.)
 • Ryzyko zakładów ubezpieczeń (4 godz.)
 • Reasekuracja (4 godz.)

blok iv. Ubezpieczenia majątkowe (80 godz.)

 • Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym, pojęcie ryzyka i zdarzenia losowe, znaczenie PML (4 godz.)
 • Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych (4 godz.) 
 • Ubezpieczenia utraty zysku , zasady wyliczenia sum ubezpieczenia  (4 godz.)
 • Ubezpieczenia wielkich organizacji gospodarczych ( przemysłowych) (4 godz.) 
 • Ubezpieczenia maszyn i urządzeń, ubezpieczenia Cargo (4 godz.)
 • Ubezpieczenia OC (8 godz.)
 • Ubezpieczenia transportowe (8 godz.)
 • Ubezpieczenia budowlano- montażowe (8 godz.)
 • Ubezpieczenia ochrony prawnej (8 godz.)
 • Ubezpieczenia finansowe (8 godz.)
 • Ubezpieczenie cyberryzyka (4 godz.)
 • Ubezpieczenia lotnicze (4 godz.)
 • Ubezpieczenia MŚP (4 godz.)
 • Inne ubezpieczenia gospodarcze (8 godz.)

5. Ubezpieczenia komunikacyjne (16 godz.)

 • OC komunikacyjne (8 godz.)
 • Likwidacja szkód komunikacyjnych (4 godz.)
 • Szkody osobowe. Likwidacja szkód osobowych z elementami zagranicznymi (4 godz.)

6. Ubezpieczenia osobowe (10 godz.)

 • Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe (4 godz.)
 • Ubezpieczenia zdrowotne (2 godz.)
 • III filar ubezpieczeń społecznych (4 godz.)

Seminarium dyplomowe (4 godz.)

Razem: 160 godz.

Kierownik studiów

dr hab. Ewa Wierzbicka, prof. SGH
adiunkt
Instytut Zarządzania Wartością

Absolwentka Wydziału Ekonomiki Produkcji SGPiS (obecnie SGH), zatrudniona w Instytucie Zarządzania Wartością, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Wcześniej pracowała w Polskiej Akademii Nauk, Instytucie Finansów oraz w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości (obecnie Akademia Finansów Vistula). Kierownik studiów podyplomowych Akademia Ubezpieczeń – ubezpieczenia gospodarcze dla przedsiębiorstw. Jest jednym z współtwórców drugiej w Polsce prywatnej uczelni WSUiB, w której pełniła funkcje dziekana i prodziekana oraz otrzymała nominację profesora tej uczelni.

W latach 2004–2015 pełniła funkcję arbitra Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Jest członkiem Rady Programowej Insurance Forum. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki finansjeryzacji gospodarki, ubezpieczeń, współpracy ubezpieczycieli i banków – bancassurance. Ma w swoim dorobku naukowym 120 publikacji głównie z obszaru rynku ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem przedsiębiorstwa z wykorzystaniem ubezpieczeń.

Wykładowcy

Irena Jędrzejczyk zdjęcie
prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk

Absolwentka uczelni: Akademia Ekonomiczna w Krakowie; Uniwersytet w Trewirze (stypendium Rządu Niemieckiego), Uniwersytet w Zurychu (stypendium Rządu Federacji Szwajcarskiej). Aktualnie zatrudniona w Katedrze Zarządzania Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe: SGGW w Warszawie – zatrudniona m.in. jako Kierownik Zakładu Rynków Finansowych oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – zatrudniona m.in. jako Dyrektor Centrum Kształcenia Kadr w zakresie Ubezpieczeń i Kierownik Katedry Rynku Ubezpieczeniowego. 

Doświadczenie w kierowaniu projektami międzynarodowymi nabyła sprawując funkcję koordynatora projektu unijnego JEP 11015 w ramach programu Tempus Phare i projektów późniejszych, obejmujących badania naukowe poświęcone najnowszym trendom rozwojowym sektora i rynku ubezpieczeń w Europie i na świecie we współpracy z partnerami zagranicznymi: Uniwersytet w Trewirze, Uniwersytet w Zurichu, Karel de Grote Hoogeschool w Antwerpii, Centre National d’Études Supérieures de Sécurité Sociale (CNESSS) w Saint Etienne, Uniwersytet w Bratysławie, Uniwersytet Masaryka w Brnie i Uniwersytet w Bonn. Jest członkiem krajowych i międzynarodowych gremiów naukowych zajmujących się ubezpieczeniami. Doświadczenia eksperckie zdobywała jako ekspert Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Doświadczenia w kontaktach z praktyką ubezpieczeniową pozyskiwała jako członek Komisji ds. Etyki Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, jako arbiter Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych, jako trener i szkoleniowiec, m.in. w ramach zleceń Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych, jako członek rad naukowych i/lub programowych czasopism naukowych, których wydawcą były instytucje, takie jak: Polska Izba Ubezpieczeń, Rzecznik Ubezpieczonych, KRUS i inne. Pełniła funkcje promotora lub recenzenta w przewodach doktorskich, habilitacyjnych, w postępowaniach na tytuł naukowy profesora. Jest autorką lub współautorką ponad 200 publikacji naukowych, głównie z tematyki ubezpieczeniowej. Laureatka wysokich odznaczeń państwowych i branżowych, ale także została doceniona przez instytucje z rynku, m.in. przyznaniem Nagrody Honorowej w Konkursie Izby Gospodarczej Ubezpieczeń i Obsługi Ryzyka w Warszawie w kategorii „Lider Edukacji Ubezpieczeniowej” (2008). Jest członkiem Kapituły Konkursowej w wielu konkursach związanych z rynkiem ubezpieczeniowym, w tym w konkursie Gazety Bankowej na Najbardziej Przyjazną Firmę Ubezpieczeniową Roku – 2020 i Konkursie na Najlepszego Menedżera Roku w Ubezpieczeniach -2020.   
Anna Karmańska zdjęcie
prof. dr hab. Anna Karmańska 

Dyrektor Instytutu Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się zagadnieniami rachunkowości finansowej i zarządczej pojedynczych podmiotów gospodarczych (w tym zakładów ubezpieczeń) i grup kapitałowych. Przewodnicząca komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów, powołana przez Ministra Finansów w 2017.  

Przewodnicząca Komisji Etyki w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce od 2006, wiceprzewodnicząca Rady Naukowej SKwP od 2007. Członek zarządu European Federation of Accountants and Auditors (EFAA) 2013–2015, członek niezależny Komitetu Audytu przy Ministrze Sprawiedliwości 2010–2016, członek Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów 2006-2008; Radca Przewodniczącego w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 2003–2005. Posiada tytuł Honorable member of the Federation of Auditors, Accountants and Financial Managers of Georgia oraz tytuł Ambasadora Etyki Zawodowej w Rachunkowości (nr 1).  Autorka licznych publikacji naukowych oraz opracowań i ekspertyz cenionych przez praktyków. Zainteresowania naukowe: ryzyko a rachunkowość finansowa i zarządcza, aspekty behawioralne w rachunkowości, rachunkowość a zrównoważony rozwój, kulturowe aspekty rachunkowości, nowoczesne technologie IT w zarządzaniu, rachunkowości i finansach. 
prof. dr hab. Kazimierz Ortyński   

Profesor nauk ekonomicznych, absolwent Instytutu Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Katedry Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Techniczno- Humanistycznego w Radomiu, w latach 1994-2006 także profesor nadzwyczajny Akademii Finansów w Warszawie.  

Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej. Autor ponad 200 publikacji oraz innych opracowań naukowych z dziedziny ubezpieczeń, w tym ponad 25 ekspertyz dla ubezpieczycieli. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na kierowniczych stanowiskach w biznesie ubezpieczeniowym – m.in. broker ubezpieczeniowy, prezes zarządu PTU „Energo-Asekuracja” SA, członek zarządu PZU SA, członek zarządu UFG oraz członek rad nadzorczych, w tym w Polskim Towarzystwie Reasekuracyjnym SA i w Nordea Bank SA.  
prof. dr hab. inż. Adam Śliwiński

Profesor w Zakładzie Ryzyka i Ubezpieczeń, Instytutu Bankowości i Ubezpieczeń Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Politechniki Lubelskiej, kierunek Zarządzanie i Marketing. Studia magisterskie realizował na zasadzie toku indywidualnego (wykłady na UMCS i KUL w Lublinie). Absolwent University of Central Lancashire Wielka Brytania z dyplomem Master of Business Administration oraz Cambridge University, Judge Business School, Ignite Programme. 

W 2001 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych prezentując, przed Komisją Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, rozprawę doktorską pt.: „Regionalne zróżnicowanie składek ubezpieczeniowych i ich wpływ na rentowność Towarzystw ubezpieczeń na życie”. Od 2001 roku związany z praktyką biznesową. Początkowo współpracował z Pocztą Polską jako główny specjalista w Biurze Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Kapitałowych. Jednym z najważniejszych realizowanych projektów biznesowych było powołanie Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Od 2002 do 2011 roku współpracował z Towarzystwem. Od 2007 do 2009 roku pracował w londyńskiej firmie inwestycyjnej, gdzie zajmował stanowisko Non-Executive Director (po akceptacji przez brytyjski nadzór finansowy). W dotychczasowej karierze współpracował również z wieloma przedsiębiorstwami w Polsce i zagranicą w charakterze doradcy w procesie tworzenia strategii oraz zarządzania finansami, w tym z instytucjami z Londyńskiego City. Stypendysta British Council oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – roczny staż naukowy realizował na University College London, School of Slavonic and East European Study. Odbył również staż naukowy na City University w Londynie w Cass Business School. Jest członkiem British Association of Slavonic and East European Studies oraz The Chevening Scheme UK. Laureat nagrody im. prof. Tadeusza Sangowskiego Debiut Ubezpieczeniowy 2008. Najważniejsza publikacja: Adam Śliwiński (SGH), Tomasz Michalski (SGH) and Małgorzata Roszkiewicz (SGH), “Demand for Life Insurance – An Empirical Analysis in the Case of Poland”, The Geneva Papers on Risk and Insurance, 2013, 38, pp. 62–87, http://www.palgrave-journals.com/gpp/journal/vaop/ncurrent/abs/gpp201221a.html  
dr hab. Andrzej Fierla, prof. SGH 

Kierownik Zakładu Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) z 1980 roku. Specjalizuje się w dziedzinie rynków finansowych w tym zwłaszcza instrumentów pochodnych (derywatów) oraz wyceny przedsiębiorstw.  

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji, m.in. książek pt. „Opcje na akcje”, „Opcje na indeksy WIG20 i WIG30. Strategie spekulacji”, „Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi”. Badania naukowe i pracę dydaktyczną od wielu lat łączy z doświadczeniem praktycznym. W latach 1998–2001 pełnił funkcję indywidualnego konsultanta w Ministerstwie Skarbu Państwa. Zasiadał w radach nadzorczych spółek, w tym spółek giełdowych. Aktywnie inwestuje na polskim rynku finansowym, a zwłaszcza na GPW w Warszawie.  
dr hab. Marzanna Lament, prof. UTH

Jest doktorem habilitowanym w dyscyplinie ekonomia i finanse. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie za publikację: Raportowanie niefinansowe a wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń. Jest autorką licznych publikacji naukowych, w tym 14 pozycji książkowych napisanych samodzielnie lub we współautorstwie.

Obszarem jej zainteresowań są zagadnienia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, w szczególności dotyczące zakładów ubezpieczeń. Dorobek naukowy obejmuje ponad 120 publikacji naukowych w tym artykuły w indeksowanych czasopismach naukowych (Journal Cleaner Production, E+M Economics and Management, The Economic Annals) oraz współautorstwo podręczników: Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń oraz Rachunkowość ubezpieczeniowa. Jest uczestnikiem licznych konferencjach naukowych zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Prowadzi szkolenia z zakresu rachunkowości ubezpieczeniowej dla pracowników firm ubezpieczeniowych, a także jest wykładowcą na studiach podyplomowych. Pełni funkcję redaktora tematycznego z zakresu rachunkowości w czasopiśmie Studia Ekonomiczne Prawne i Administracyjne oraz jest przewodniczącą rady naukowej w czasopiśmie Central European Review of Economics & Finance. Była członkiem Kapituły konkursu Gazety Bankowej pt. Przyjazna Firma Ubezpieczeniowa. W ramach Programu Erasmus +. prowadziła wykłady dla studentów Universidade Da Beira Interior w Covilha (Portugalia), Technological Educational Institution of Epirus (Grecja), Matej Bel University w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) oraz Universite Paris Nanterre w Paryżu (Francja).
dr hab. Piotr Staszkiewicz, prof. SGH   

Biegły rewident, adiunkt w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W przeszłości pracownik Ernst and Young, Najwyższej Izby Kontroli, Komisji Nadzoru Finansowego. Prowadził wykłady w City University, Słowacja oraz Collegium Civitas. Recenzent NCBiR.  

W roku 2001 uzyskał prawo wykonywania zawodu rewidenta w Wielkiej Brytanii wydane przez Association of Chartered Certified Accountants. W latach 2009–2012 powołany przez Ministra Finansów na członka Komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Prowadzi zajęcia z zakresu: badania sprawozdań finansowych, rynków finansowych, zaawansowanej rachunkowości na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych w języku polskim i angielskim. Autor monografii „Sprawozdawczość ostrożnościowa i finansowa firm inwestycyjnych”, Wolters Kluwer, 2014. Autor oraz współautor licznych artykułów opublikowanych m. in. w takich czasopismach jak: „Účtovníctvo Audítorstvo Daňovníctvo” czy “World Journal of Social Science”. Pasjonat turystyki pieszej.
dr hab. Ewa Wierzbicka, prof. SGH   

Kierownik studiów. Pracownik naukowy Instytutu Zarządzania Wartością (wcześniej Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji), Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Absolwentka SGPiS (obecnie SGH). Pracowała m.in. w Instytucie Finansów, od 1991 r.do 2006 r. w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości (obecnie Akademia Finansów Vistula).  

W latach 1996–2006 profesor nadzwyczajny tej uczelni. Była arbitrem Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Jest członkiem Rady naukowej Insurance Forum przy Konferencji Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń oraz członkiem kapituły konkursowej. Ma w swoim dorobku 122 publikacje. Tematyką zainteresowań autorki są ubezpieczenia jako forma transferu ryzyka podmiotów gospodarczych, a także współpraca banków i ubezpieczycieli – bancassurance. Główne publikacje: E. Wierzbicka (red.) „Wykorzystanie ubezpieczeń w zarzadzaniu przedsiębiorstwem”, Of. Wyd. SGH, Warszawa 2016 r., E. Wierzbicka (red.) „Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw” Of. Wyd SGH 2014 r., E. Wierzbicka (red.) „Ubezpieczenia non-life”, CeDeWu Warszawa 2010 r., E. Wierzbicka (red.) „Ubezpieczenia osobowe”, Wolters Kluwer business Warszawa 2008 r.. Współautorka książki „Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa” pod red. A. Fierli, OW SGH 2009 r. nagrodzonej przez Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, „Ubezpieczenia majątkowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem jako przejaw  finansjeryzacji” w: „Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwo”, praca zbiorowa pod red A. Fierli, Of. Wyd. SGH. Warszawa 2017, s. 223–254, E. Wierzbicka „Rynek ubezpieczeniowy”, w książce pod red. B. Pietrzaka, B. Wożniak, Z. Polańskiego, „System finansowy w Polsce”, Wyd. PWN Warszawa 2007 r., która uzyskała dwukrotnie nagrodę Ministra Edukacji Narodowej.  
dr. inż. Paweł Gołąb  

Absolwent Instytutu Nauk Ekonomicznych UW, dr hab. nauk ekonomicznych, prof. Politechniki Radomskiej oraz Radomskiej Szkoły Wyższej, dyrektor Instytutu Ubezpieczeń i Prewencji PR. Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Politechniki Warszawskiej i Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości.  

Piastował różne funkcje, m.in. doradcy w Ministerstwie Finansów, zastępcy dyrektora oddziału w TUiR Polisa S.A., dyrektora regionalnego Biura Handlowego w TUnŻ Polisa-Życie S.A., dyrektora Biura Rozwoju i Organizacji w PZU S.A. i PZU Życie S.A., członka Rady Dyrektorów Lindra (Litwa), doradcy prezesa PZU S.A. Aktualnie pracuje w Departamencie Zarządzania Ryzykiem, na stanowisku eksperta w TUiR Warta S.A. i TunŻ Warta S.A. Zainteresowania: ubezpieczeniowe grupy kapitałowe, zarządzanie ryzykiem operacyjnym, zarządzanie ryzykiem ciągłości działania instytucji finansowych. Autor i współautor wielu publikacji książkowych i w czasopismach. Autor kilkudziesięciu prac naukowych z dziedziny ubezpieczeń. Posiada 20-letnie doświadczenie w biznesie ubezpieczeniowym, w tym jako prezes Zarządu Powszechnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Energo-Asekuracja” SA, członek Zarządu PZU SA, członek Zarządu UFG.  
dr Zbigniew Wierzbicki  

Absolwent SGPiS (obecnie – SGH). Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny SGH, Akademii Finansów, Uniwersytetu w Bournemouth UK, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych SGH i w innych uczelniach. Specjalizuje się w bankowości inwestycyjnej, korporacyjnej i municypalnej.  

Obecnie przewodniczący rady nadzorczej w BETACOM SA ,a także wiceprezes zarządu w CRM Finance sp.z o.o. Uczestniczył w wielu specjalistycznych szkoleniach zagranicznych, m.in. zarządzanie bankiem w USA w Northwestern University Kellogg College, zintegrowane zarządzanie ryzykiem w Londynie. Jednocześnie przez wiele lat (od 1982 r.) pełnił funkcje kierownicze w sektorze finansowym (m.in. doradca prezesa NBP, członek zarządów i dyrektor w wielu bankach komercyjnych). Był też odpowiedzialny za organizację emisji papierów dłużnych w kilku bankach, w tym m.in. w Kredyt Bank SA i Banku Gospodarstwa Krajowego. Uczestniczył w wielu IPO i M&A. Brał udział w restrukturyzacji wielu przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Był również wiceprezesem zarządu Korona TFI SA. W latach 2003–2006 kierował Biurem Obsługi Ubezpieczeń Finansowych w PZU SA.R Równolegle przez wiele lat pracował w firmach branży IT, w tym m.in. ICL Poland, Softbank etc. Zasiadał, w tym przewodniczył, w radach nadzorczych przedsiębiorstw. W latach 2004–2007 powołany przez ZBP w skład 5-osobowego Polskiego komitetu ECB EFCB tj. europejskiego kwalifikacyjnego standardu bankowego. Od 2004 roku współpracownik czasopism wydawanych przez ZBP. Autor ponad 100 publikacji.   
Małgorzata Maliszewska zdjęcie
dr Małgorzata Maliszewska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, indywidualny tok studiów, doktor nauk ekonomicznych. Wykładowca z zakresu prawa ubezpieczeniowego w Akademii Finansów w Warszawie. Prezes Sądu Polubownego przy Rzeczniku Ubezpieczonych.  

Wiceprezes Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej działającej przy Rzeczniku Ubezpieczonych. Radca prawny zajmujący się stałą obsługą prawną zakładów ubezpieczeń działających w formie ubezpieczeniowej spółki akcyjnej oraz towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Autorka wielu publikacji z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych. Członek Rady Naukowej „Rozpraw Ubezpieczeniowych” wydawanych przez Rzecznika Ubezpieczonych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej.  
Żaneta Gwardzińska  zdjęcie
dr Żaneta Gwardzińska   

Doktor nauk prawnych, agent celny. Właścicielka i założycielka firmy ekspercko-doradczej GWARDZINSKA LEGAL, współpracownik wielu prestiżowych uczelni w kraju i zagranicą, na których prowadzi zajęcia z zakresu prawa ochrony dziedzictwa. Członkini Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM).  

Członkini The International Art Market Studies Association (TIAMSA), Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. W latach 2017–2020 pracownik Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa ochrony dziedzictwa, w tym podwójnie nagrodzonej w 2020 r. monografii „Egzekucja nadzoru konserwatorskiego” (I miejsce w Konkursie Wydawnictwa Uniwersytet Gdańskiego na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej w kategorii książka przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej oraz nagroda w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa - edycja 2020).  
dr Janina Petelczyc   

Doktor nauk społecznych SGH, autorka licznych publikacji na temat rynku pracy i zabezpieczenia społecznego. Tworzyła ekspertyzy m.in. dla NBP, Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej czy Instytutu Spraw Publicznych. Sprawy związane z ubezpieczeniem społecznym często komentuje w ogólnopolskich mediach. 

Autorka książki „Pracownicze Plany Emerytalne w krajach UE” Badaczka w projektach międzynarodowych (m.in. „LIVEWHAT, Living with Hard Times: How European Citizens Deal with Economic Crises and Their Social and Political Consequences” oraz „trESS – Training and reporting on social security in the European Union”).  
 Jarosław Wierzbicki zdjęcie
dr Jarosław Wierzbicki   

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (prawo) i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne), doktor nauk ekonomicznych, starszy wykładowca w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

W przeszłości, w różnych okresach, pracował na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich  w administracji publicznej (Ministerstwo Finansów oraz Urząd Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych), jak również analitycznych (Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu). Merytorycznie specjalizuje się w zagadnieniach prawa administracyjnego i finansowego, finansów publicznych (podatki, budżet, odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych), a także regulacji sektora usług finansowych (działalność ubezpieczeniowa, ubezpieczenia), jak również w ekonomicznej analizie prawa. Autor wielu publikacji i opracowań badawczych dotyczących powyższych zagadnień. Wykładowca i prowadzący w ramach licznych szkoleń dla sektora prywatnego i publicznego. Współpraca dydaktyczna z Uniwersytetem Warszawskim (EUROREG i WNE) oraz Krajową Szkołą Administracji Publicznej (2010-2017). Ekspert Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP IV i V, VII i VIII kadencji.  
mec. Ewa Myśliwiec   

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UW. Obecnie przygotowuje pracę doktorską z zakresu prawa cywilnego. Posiada 19 lat doświadczenia zawodowego w zakładach ubezpieczeń, w tym w centrali PZU SA 11 lat oraz w centrali TU Allianz Polska SA 2 lata.  

Pracując w Centrali PZU SA i TU Allianz Polska SA zajmowała się m.in.: nadzorem nad likwidacją szkód komunikacyjnych, w tym z ubezpieczeń OC i szkód osobowych, przygotowywaniem rozwiązań dotyczących zagadnień budzących wątpliwości interpretacyjne, w szczególności z ubezpieczeń OC, przygotowywaniem różnego rodzaju wytycznych i procedur łączących zagadnienia ubezpieczeniowe i prawne, kierowała pracami związanymi z dostosowaniem działalności zakładu ubezpieczeń w obszarze likwidacji szkód do zmienionych regulacji prawnych wynikających z wejścia w życie w 2004 r. pakietu ustaw ubezpieczeniowych i nowelizacji w 2007 r. Kodeksu Cywilnego dotyczącej umowy ubezpieczenia. Brała udział w pracach legislacyjnych dotyczących prawa ubezpieczeniowego. Od 2003 r. prowadzi zajęcia z ubezpieczeń OC w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie dla studentów studiów podyplomowych. Od 2008 r. prowadzi Kancelarię Prawną, która specjalizuje się w ubezpieczeniach gospodarczych i prawie cywilnym.  
mec. Beata Janicka   

Radca prawny. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego „BJJ Solicitors” w Sopocie, świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom wykonującym usługi w zakresie transportu i spedycji oraz towarzystwom ubezpieczeń, oferującym ubezpieczenia transportowe.  

Od roku 1999 członek i jedyny reprezentant Polski w Advisory Body Legal Matters (komisji prawnej) przy Międzynarodowej Federacji Zrzeszeń Spedytorów – FIATA (Fédération Internationale des Associasions de Transitaires et Assimilés) z siedzibą w Genewie. Współautorka „Podręcznika Spedytora”, wydawanego przez Uniwersytet Gdański i Polską Izbę Spedycji i Logistyki (PISiL) w Gdyni, autorka wielu publikacji z zakresu prawa transportowego i ubezpieczeń transportowych. Wykłada prawo transportowe m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (PSTiS), prowadzi seminaria i warsztaty z zagadnień TSL (Transport Spedycja Logistyka) w ramach szkoleń organizowanych m.in. przez PISiL i Insurance Meeting Point. Prezes i arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Spedycji i Logistyki w Gdyni od chwili jego powstania.  
mec. Tomasz Młynarski   

Absolwent prawa oraz stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Radca prawny specjalizujący się w prawie ubezpieczeniowym i prawie medycznym oraz odpowiedzialności odszkodowawczej. Prelegent na konferencjach i seminariach oraz autor licznych publikacji z tego zakresu. 

Autor wniosków o podjęcie przez Sąd Najwyższy uchwał rozstrzygających najważniejsze dla praktyki ubezpieczeniowej i sądowej zagadnienia prawne. Pracował w kilku zakładach ubezpieczeń oraz w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych i Biurze Rzecznika Finansowego. Zastępca dyrektora Departamentu Prawnego Biura Rzecznika Praw Pacjenta, członek Rady Przejrzystości przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, członek Rady Funduszu Medycznego przy Ministrze Zdrowia.  
 Anna Tarasiuk zdjęcie
mec. Anna Tarasiuk

Doświadczony radca prawny, który zagadnieniami z zakresu ubezpieczeń zajmuje się już od roku 1999. Doradza zarówno w tworzeniu podmiotów na polskim rynku finansowym, jak i w zakresie prowadzenia przez te podmioty bieżącej działalności. Reprezentuje klientów przed organami nadzoru w sprawach związanych z funkcjonowaniem instytucji finansowych.  

Zajmuje się kwestiami dotyczącymi zmian w strukturze własnościowej grup kapitałowych instytucji finansowych, zarówno od strony organizacyjnej, jak i regulacyjnej. Koordynuje projekty związane z opracowaniem wzorców umownych oraz wewnętrznych regulaminów instytucji finansowych. Zajmuje się ponadto zagadnieniami konsumenckimi oraz z zakresu bancassurance. Jest specjalistą w zakresie regulacji Unii Europejskiej dotyczących ubezpieczeń i działalności instytucji finansowych. Współautorka publikacji dotyczących ubezpieczeń i zagadnień z nimi związanych, wykładowcą na seminariach i szkoleniach poświęconych ubezpieczeniom.  
Magdalena Kaczmarek  zdjęcie
mgr Magdalena Kaczmarek 

Absolwentka University of Bournemouth (Wielka Brytania) i  Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości (obecnie Akademia Finansów). Z rynkiem ubezpieczeń związana od ponad 20 lat. Od 2002 roku pracuje w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA na stanowisku eksperta.  

Specjalizuje się w ubezpieczaniu i negocjowaniu warunków ochrony dla dużych przedsiębiorstw w Polsce i za granicą. Jest ekspertem w ubezpieczaniu branż energetycznych, chemicznych, spożywczych, telekomunikacyjnych. Wcześniej pracowała jako broker ubezpieczeniowy w największej polskiej firmie ubezpieczeniowej KBU PROTEKTOR SA, następnie była underwriterem w TUIR PARTNER S.A. W 1999 r. opracowała jeden z pierwszych na polskim rynku warunków pakietowych dla małych i średnich przedsiębiorstw „PARTNER W BIZNESIE”, oraz nowatorski produkt „all risks dla przedsiębiorstw”. Od 1997 roku jest również wykładowcą na wyższych uczelniach (Akademia Finansów, SGH). Prowadziła cykl szkoleń dla „Dziennika Gazety Prawnej” i „Dziennika Ubezpieczeniowego”. Współautorka książki „Ubezpieczenia non life” pod red. Prof. Ewy Wierzbickiej wyd. Cedewu 2010 r. W 2011 r. odznaczona odznaką Polskiej Izby Ubezpieczeń „Za zasługi dla Ubezpieczeń”.
Grzegorz Tymczyszyn zdjęcie
mgr Grzegorz Tymczyszyn  

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu). Ukończył studia podyplomowe z zamówień publicznych. Od 20 lat związany z ubezpieczeniami dużych ryzyk. Obecnie senior underwriter w Departamencie Klientów Strategicznych i Reasekuracji w TUiR „WARTA” SA.  

Zajmuje się m.in. undewritingiem ubezpieczeń majątkowych i technicznych oraz kompleksową obsługą klientów strategicznych. Szczególny obszar zawodowych zainteresowań to ubezpieczenie Zielonej Energii (OZE) oraz zamówienia publiczne na usługę ubezpieczenia.  
Marcin Kowalski  zdjęcie
mgr Marcin Kowalski   

Z reasekuracją związany od niemal 20 lat. Karierę rozpoczął w 2002 r. w Biurze Reasekuracji Tryg Polska. Z Polskim Towarzystwem Reasekuracji S.A. związany od 2005 r., od 2013 jako dyrektor wykonawczy odpowiedzialny za underwriting, reasekurację czynną i bierną, projekty korporacyjne oraz koordynację procesu nadawania oceny ratingowej spółki.  

W 2015 r. otrzymał statuetkę „Za zasługi dla ubezpieczeń” nadawaną przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Przewodniczący Podkomisji Reasekuracji w PIU. Autor publikacji prasowych, prelegent na licznych konferencjach oraz seminariach. 
mgr Marek Szmaj  

Posiada wykształcenie ekonomiczne oraz ukończone studia z zakresu ubezpieczeń gospodarczych w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości (obecnie Akademia Finansów). Związany z branżą ubezpieczeniową od ponad 15 lat. Broker ubezpieczeniowy specjalizujący się ubezpieczeniach OC (zawodowej i ogólnej dla branży budowlanej) oraz budowlano-montażowych CAR/EAR. 

Prowadził szereg szkoleń z zakresu ubezpieczeń OC dla inżynierów należących do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Współautor książki „Poradnik – Budowlany proces inwestycyjny”. Od 2012 r. prowadzi zajęcia z zakresu ubezpieczeń budowlano-montażowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie dla studentów studiów podyplomowych. Doradza wszystkim stronom zaangażowanym w proces budowlany na każdym etapie realizacji. Na co dzień zajmuje się konsultingiem ubezpieczeniowym dla szeroko rozumianego sektora budowlanego i energetycznego w firmie Aon.  
mgr Tomasz Skwara 

 Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z 2003 roku. Od grudnia 2001 roku pracownik Dyrekcji Generalnej TUiR Allianz Polska S.A., a następnie PZU S.A., m.in. na stanowisku koordynatora ds. ubezpieczeń majątkowych dla przemysłu w Departamencie Ubezpieczeń Majątkowych dla Przemysłu.  

Od początku kariery zawodowej związany z obszarem ubezpieczenia mienia i utraty zysku dla klientów korporacyjnych. Zajmuje się m.in. underwritingiem, kompleksową obsługą klientów korporacyjnych w tym zakresie, tworzeniem produktów oraz wspierających systemów IT.  
Gabriela Wielobób zdjęcie
mgr Gabriela Wielobób  

Absolwentka Wydziału Ekonomii oraz Wydziału Matematyczno–Przyrodniczego (Instytut Fizyki) Uniwersytetu Rzeszowskiego i studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Związana jest z branżą ubezpieczeniową od 13 lat, w której zajmowała się likwidacją szkód osobowych, majątkowych oraz zagranicznych.  

Obecnie pracuje w towarzystwie ubezpieczeń, gdzie zajmuje się likwidacją szkód osobowych z ubezpieczeń komunikacyjnych oraz dobrowolnych. Od 2013 r. prowadzi zajęcia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie dla studentów studiów podyplomowych  
mgr Dariusz Poniewierka  

Były prezes zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA. Od lat związany jest z rynkiem ubezpieczeń finansowych jako praktyk i teoretyk. Ukończył Wydział Zarządzania ze specjalnością w zarządzaniu finansami na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej na Politechnice Warszawskiej.  

Od połowy lat 90. pracował w firmach ubezpieczeniowych, m. in. w PZU S.A., gdzie w latach 1998–2002 pełnił funkcje kierownicze, w tym był dyrektorem Biura Ubezpieczeń Finansowych PZU S.A. W latach 2004–2011 był organizatorem, a następnie prezesem zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Bezpieczny Dom. W latach 2012–2016 pełnił funkcję prezesa zarządu Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych. Współautor książki „Ubezpieczenia finansowe – gwarancje ubezpieczeniowe i ubezpieczenie transakcji kredytowych”; autor wielu publikacji prasowych dotyczących ubezpieczeń finansowych; wykładowca z zakresu ubezpieczeń, finansów w SGH oraz w Wyższej Szkole im Łazarskiego w Warszawie, Akademii Finansów (poprzednio w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń) w Warszawie; wielokrotnie zapraszany do współpracy przez towarzystwa ubezpieczeniowe i przedsiębiorstwa do prowadzenia wykładów z dziedziny ubezpieczeń finansowych. Obecnie aktywnie działa na polu insurtechów.  
 Adam Bellil zdjęcie
mgr Adam Bellil 

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów z obszaru ubezpieczeń gospodarczych dla przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Z rynkiem ubezpieczeń związany jest od 2010 r., głównie w obszarze underwritingu dla segmentu korporacyjnego, oceny ryzyka i analiz biznesowych.  

Specjalizuje się w ubezpieczeniach majątkowych, transportowych i lotniczych. Obecnie na stanowisku kierownika zespołu underwritingu zajmującego się segmentem korporacyjnym ubezpieczeń non-life dla spółek zagranicznych grupy PZU. Wcześniejsza kariera zawodowa związana była ze sprzedażą i wsparciem sprzedaży oraz oceną i wyceną ryzyka dla klientów korporacyjnych.
mgr Przemysław Cyranka

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Z rynkiem ubezpieczeń związany od 23 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywał w TU Allianz Polska, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, a obecnie w PKO TU. Specjalizuje się w zarządzaniu i rozwoju produktów ubezpieczeniowych, w szczególności ubezpieczeń komunikacyjnych oraz GAP. Uczestniczy w pracach Polskiej Izby Ubezpieczeń jako przewodniczący grupy roboczej ds. ubezpieczenia GAP oraz członek Komisji Ubezpieczeń Komunikacyjnych.

„ ”

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na kolejną XIV edycję, której rozpoczęcie planowane jest w listopadzie 2023 r.
Uruchomienie studiów jest uzależnione od ilości zgłoszonych kandydatów.

Czas trwania studiów 2 semestry.

 

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • przygotowanie pod opieką promotora wybranego z grona wykładowców na studiach podyplomowych danej edycji pracy końcowej związanej merytorycznie z profilem studiów i odbytych zajęć.

Harmonogram

Zajęcia w ramach studiów odbywać się będą co dwa lub trzy tygodnie, w soboty i niedziele, w godzinach 9:00–15:30 (do ustalenia).

Planowane terminy zjazdów 14. edycji:

 • 18–19.11.2023 r.
 • 09–10.12.2023 r.
 • 13–14.01.2024 r.
 • 03–04.02.2024 r.
 • 09–10.03.2024 r.
 • 23–24.03.2024 r.
 • 13–14.04.2024 r.
 • 11–12.05.2024 r.
 • 08–09.06.2024 r.
 • 22–23.06.2024 r.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 6500 zł – wpłata jednorazowa.

W przypadku płatności ratalnej opłata wynosi 6700 zł – I rata 3700 zł, II rata 3000 zł, raty płatne przed rozpoczęciem semestru.

Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych oraz koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Firma opłacająca studia swoich pracowników uiszcza całą kwotę jednorazowo.

W przypadku wpłaty w ratach prosimy zaznaczyć w tytule wpłaty odpowiednio: I rata, II rata.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
Krystyna Doskocz
tel.: +48 608 321 852
e-mail: kdosko@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Ewa Wierzbicka, prof. SGH
tel.: +48 509 040 792
e-mail: ewierz1@sgh.waw.pl

Organizator studiów
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Instytut Zarządzania Wartością 

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się co dwa lub trzy tygodnie, w soboty i niedziele 9:00–15:30.
 • Opłata za całość studiów: 6500 zł (możliwe raty).

Współpracujemy z pracownikami Polskiej Izby Ubezpieczeń i pracownikami Biura Rzecznika Finansowego

Kierownik studiów

dr hab. Ewa Wierzbicka, prof. SGH
tel.: +48 509 040 792
e-mail: ewierz1@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

Krystyna Doskocz
tel.: +48 608 321 852
e-mail: kdosko@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe