Podyplomowe Studia Zamówienia Publiczne

Podyplomowe Studia Zamówienia Publiczne mają na celu dostarczenie teoretycznej oraz praktycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także złożenia oferty. 

Atuty kierunku
mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – kontakt z autorytetami w dziedzinie zamówień publicznych

dwie osoby ikona

Cenne relacje – możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami studiów

Stopnie z flagą na końcu ikona

Praktyczne kompetencje – perspektywy rozwoju zawodowego w obszarze zamówień publicznych

Dlaczego warto?

 • Studia zapewniają odpowiednie wyważenie wiedzy teoretycznej i praktycznego podejścia, ciągłej ewolucji programów, uwzględniającej oczekiwania słuchaczy i zmieniające się wyzwania stojące przed zamawiającymi i wykonawcami.
 • Absolwenci to najlepsi specjaliści w dziedzinie rynku zamówień publicznych z dużymi perspektywami rozwoju zawodowego.
 • Studia dają możliwość wymiany doświadczeń i poglądów z wykładowcami będącymi autorytetami i wiodącymi ekspertami oraz z innymi uczestnikami studiów.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Zamówienia Publiczne adresowane są do osób mających styczność z zamówieniami publicznymi, w szczególności:

 • urzędników administracji centralnej i samorządowej oraz innych urzędów odpowiedzialnych za przeprowadzanie zamówień publicznych,
 • przedstawicieli wszystkich firm ubiegających się o zamówienia publiczne,
 • przedstawicieli wszelkich firm wspierających procesy realizacji zamówień publicznych (kancelarie prawne i podatkowe, firmy doradcze).

Program

 • System zamówień publicznych RP – 30 godz.
 • Zamówienia publiczne - studia przypadków – 33 godz.
 • Umowy w sprawie zamówień publicznych (nieważność, unieważnienie, zmiana) – 16 godz.
 • Środki ochrony prawnej w procedurze udzielania zamówień publicznych – 10 godz.
 • Zamówienia publiczne w orzecznictwie – 20 godz.
 • System kontroli zamówień publicznych. Odpowiedzialność za naruszenie  dyscypliny finansów publicznych – 10 godz.
 • Zamówienia publiczne w UE – 10 godz.
 • Dokumentacja postępowania o zamówienia publiczne – 5 godz.
 • Elementy prawa cywilnego i handlowego – 10 godz.
 • Nowe podejście do zamówień publicznych – możliwości realizacji – 6 godz.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne – 10 godz.
 • Seminarium – 2 godz.

Razem: 162 godz

Kierownik studiów

prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski
Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej

Kierownik studiów podyplomowych „Podstawy prawne procesu inwestycyjnego” i „Zamówienia publiczne”. Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku. Specjalista prawa samorządu terytorialnego i planowania przestrzennego wpływający wiedzą ekspercką na kształt rozwiązań prawnych w tym zakresie. Współtwórca pierwszych ustaw samorządowych RP.

Począwszy od lat dziewięćdziesiątych ekspert władz państwowych w kraju (komisje parlamentarne, Rada ds. Samorządu Terytorialnego przy Prezydencie RP, Państwowa Rada Gospodarki Przestrzennej) oraz za granicą (Zespół Doradczy przy Niemieckim Federalnym Ministrze Komunikacji, Budownictwa i Mieszkalnictwa). W latach 2012–2014 przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Członek zwyczajny Niemieckiej Akademii Badań Przestrzennych.

Wykładowcy

prof. dr hab. Andrzej Panasiuk

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa; w latach 2007–2009 podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury ds. legislacji i telekomunikacji, pełnił również funkcję wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

dr Wojciech Hartung

Doradza przy realizacji projektów infrastrukturalnych realizowanych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych lub przy zastosowaniu struktur partnerskich, tj. PPP, koncesji lub innych form współpracy partnerów z sektora publicznego i prywatnego.

dr Aleksandra Sołtysińska

Katedra Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie.

mgr Jacek Sadowy

Były Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, prawnik i politolog, inicjator i autor zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych, współautor ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, autor wielu publikacji z dziedziny zamówień publicznych, wieloletni wykładowca.

mec. Tomasz Gałecki

Kancelaria LEGAL PARTNER; specjalizacja: zamówienia publiczne, finanse publiczne i prawo cywilne. Wieloletni Arbiter Krajowej Izby Odwoławczej.

mec. Agnieszka Kozłowska

Radca prawny, wykładowca i współorganizator 15. edycji studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych w SGH.

mec. Radosław Potrzeszcz

Adwokat, specjalizacja: m.in. zamówienia publiczne i własna praktyka adwokacka.

mec. Tomasz Siedlecki

Radca prawny. Specjalizacja: zamówienia publiczne. Jest współautorem jednego z pierwszych na Polskim rynku komentarzy do Prawa zamówień publicznych z 2004 r. – Komentarza do Ustawy Prawo Zamówień Publicznych opracowanego przez Oficynę Wydawniczą Branta. Przez kilka lat pełnił rolę eksperta Business Centre Club. Wieloletnie i bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych, także przed sądami arbitrażowymi.

mgr Marcin Skowron

Radca Generalny, Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej, Urząd Zamówień Publicznych.

mgr Elżbieta Zdanowicz

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k. Warszawa. Trener zamówień publicznych.

mgr Marzena Jaworska

Radca prawny, wspólnik w JMGJ Kancelaria prawna Sp. jawna świadczącej wyspecjalizowane usługi doradztwa prawnego skoncentrowane na prawie zamówień publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz zamawiających i wykonawców, w tym w prowadzeniu jako pełnomocnik postępowań odwoławczych oraz skargowych. Współautorka i redaktorka licznych publikacji dotyczących zamówień publicznych.

mgr Agnieszka Matusiak

Radca prawny. Ekspert i praktyk prawa zamówień publicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała u Zamawiającego prowadząc postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym spory sądowe oraz w renomowanej kancelarii prawnej specjalizującej się w zamówieniach publicznych.

mgr Izabela Wyżgowska

Ekspert ds. zamówień publicznych (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin), radca ministra ds. zamówień publicznych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Centrum Obsługi Administracji Rządowej, zastępca dyrektora Biura Zamówień Publicznych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wykładowca na studiach podyplomowych.

„ ”

Rekrutacja

Rekrutacja na 19. edycję studiów została zakończona.
Rekrutacja na 20. edycję planowana jest na przełomie października i listopada 2024 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia – umowa zostanie wydrukowana przez sekretarza studiów na pierwsze zajęcia,
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia i generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Rekrutacja kandydatów jest otwarta. Nabór na edycję trwa do wyczerpania miejsc. Po zarejestrowaniu się i załączeniu w wersji elektronicznej niezbędnych dokumentów oraz wniesieniu opłaty, kandydat na studia powinien przesłać określony powyżej komplet wymaganych dokumentów na adres:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
z dopiskiem: PS Zamówienia publiczne (numer edycji) - rekrutacja

lub dostarczyć osobiście do Biura Kolegium Zarządzania i Finansów (ul. Madalińskiego 6/8, pok. 340, 02-513 Warszawa).

Uiszczenie opłaty (co najmniej I raty czesnego) oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • złożenie zaakceptowanej pracy końcowej,
 • zdanie egzaminu końcowego przed komisją egzaminacyjną.

Harmonogram

Program studiów realizowany jest w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych (jeden lub dwa razy w miesiącu).

Zajęcia odbywać się będą w soboty w godz. 9:30–18:00 oraz niedziele, w godz. 9:30–16:00.

Terminy zajęć:

 • 24–25 lutego 2024 r.
 • 23–24 marca 2024 r. 
 • 27–28 kwietnia 2024 r.
 • 11–12 maja 2024 r.
 • 08–09 czerwca 2024 r.
 • 14–15 września 2024 r.
 • 19–20 października 2024 r.
 • 16–17 listopada 2024 r.
 • 14–15 grudnia 2024 r.
 • 11–12 stycznia 2025 r.
 • 01–02 lutego 2025 r. 
 • styczeń – luty 2025 r. – egzamin końcowy (obrony prac końcowych)

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 7100 zł.
Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach : 
I rata w wysokości 3550 zł – płatna przy zapisie,
II rata w wysokości 3550 zł – płatna do końca pierwszego semestru.  

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty generowany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Magdalena Białobrzeska-Syta
tel.: +48 601 950 228
tel.: +48 573 950 228 
email: mbialo@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski
e-mail: zniewi@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie​​
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
ul. Madalińskiego 6/8, pokój 340
02-513 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej

 • Zajęcia w uczelni
 • Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w soboty 9:30–18:00 i niedziele 9:30–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 7100 zł (możliwe raty).
Kierownik studiów

prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski
e-mail: zniewi@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Magdalena Białobrzeska-Syta
tel.: +48 601 950 228
tel.: +48 573 950 228 
email: mbialo@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe