Studia Podyplomowe Profesjonalne Kadry Zamówień Publicznych – Online

Studia Podyplomowe Profesjonalne Kadry Zamówień Publicznych – Online mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego podejścia do realizacji zamówień publicznych z punktu widzenia wymagań prawnych oraz kompetencji z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania (w tym: zasady i logika umów, budżetowanie oraz procedury zakupowe, zarządzanie zespołem i projektem zamówienia, przygotowanie studium wykonalności, kontrola zarządcza, negocjacje, a także komunikacja, w tym w mediach społecznościowych i ewaluacja zamówień publicznych).

Atuty kierunku
Mówienie i pisanie ikona

Profesjonalna kadra – profesorowie SGH, praktycy z Urzędu Zamówień Publicznych, kancelarii prawnych oraz pozarządowych organizacji.

Okładka książki ikona

Aktualna wiedza – wszystkie zajęcia prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną legislację polską, wdrażającą prawodawstwo unijne.

Koła i megafon ikona

Wygodne studia – prowadzone w formie zdalnej na platformie MS Teams przez przeszkolonych wykładowców.

Dlaczego warto?

 • Zamówienia publiczne pełnią szczególną rolę w krwioobiegu zakupowym ze względu na ustalone ramy formalne/proceduralne opierające się w szczególności na zasadach konkurencyjności, jawności, równego traktowania, według których powinno następować kontraktowanie.
 • Istotą tych studiów, w odróżnieniu od standardowych studiów publicznych zamówień publicznych obejmujących wyłącznie kwestia prawno-proceduralne, jest zwrócenie uwagi na potrzebę profesjonalizacji kadr nie tylko przez pryzmat znajomości prawnych przepisów proceduralnych lecz przez pryzmat holistycznego podejścia do procesu zakupowego.
 • Celem studiów jest rozróżnienie i dostarczenie wiedzy i umiejętności Słuchaczom w zakresie każdego z etapów zakupowych: koncepcji zakupu, przygotowania zakupu, przeprowadzenia procedury zakupowej, zarządzania realizacją oraz rozliczenia i ewaluacji.
 • Wykorzystanie wiedzy i umiejętności oferowanych w ramach studiów zapewni oszczędności w systemach zakupowych.

Czy dla mnie?

Studia Podyplomowe Profesjonalne Kadry Zamówień Publicznych - Online skierowane są do pracowników realizujących zamówienia publiczne i procedury zakupowe, a w szczególności dla:

 • pracowników administracji publicznej, rządowej i samorządowej zaangażowanych w proces zamówień publicznych;
 • pracowników podmiotów publicznych prowadzących zamówienia publiczne (Zamawiający);
 • pracowników firm prywatnych i publicznych (Wykonawcy zamówień publicznych).

Rekomendacje

Profesjonalizacja kadr jest niezmiernie ważnym elementem systemu zamówień publicznych. Obecnie nie chodzi już tylko o znajomość prawa, choć te elementy też są przedstawiane na tych Studiach, ale również o praktykę jego stosowania oraz umiejętności prowadzenia i nadzorowania całego procesu zakupowego zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę. Dlatego do prowadzenia zajęć zaprosiliśmy nie tylko wykładowców SGH, ale również praktyków z sektora publicznego i prywatnego zajmujących się na co dzień zamówieniami publicznymi.

dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH
kierownik studiów

Program

BLOK I: EKONOMICZNE ASPEKTY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – 20 GODZ.

Miejsce zamówień publicznych w polityce gospodarczej państwa członkowskiego Unii Europejskiej – 4 godz.

 • Wyłączne kompetencje UE a dzielone kompetencje UE i p.cz. a rynek wewnętrzny (dyrektywy/rozporządzenia) w kontekście zamówień publicznych.
 • Polityka zakupowa Polski (RM, 12.2021).

Studium wykonalności – 16 godz.

 • Istota Studium Wykonalności i jego zastosowanie w praktyce projektów publicznych..
 • Struktura pracy nad studium wykonalności.
 • Analiza finansowa w studium wykonalności – zakres analizy, zasady analizy, oczekiwane produkty analizy.
 • Analiza ekonomiczna w studium wykonalności – zakres analizy, zasady analizy, oczekiwane produkty analizy.
 • Analiza wielokryterialna w studium wykonalności – zakres analizy, zasady analizy, oczekiwane produkty analizy.
 • Analiza wrażliwości i ryzyka w studium wykonalności – zakres analizy, zasady analizy, oczekiwane produkty analizy.

BLOK II: MENEDŻERSKIE ASPEKTY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – 32 GODZ.

Negocjacje w zamówieniach publicznych – 8 godz.

 • Zasady negocjacji.
 • Główne pojęcia: BATNA, ZOPA, budowanie mostów.
 • Wymiana informacji w trakcie wstępnych konsultacji rynkowych.
 • Negocjacje w negocjacyjnych trybach udzielenia zamówień.
 • Negocjacje w celu ulepszenia oferty.
 • Negocjacje zmian.

Polityka informacyjna/Public Relations – 8 godz.

 • Plany zamówień.
 • Budowanie relacji z rynkiem.
 • Konsultacje rynkowe.
 • Łańcuch dostaw.

Zarządzanie projektem – 16 godz.

 • Metodyki zarządzania projektami.
 • Planowanie projektu.
 • Elementy składowe projektu.
 • Ocena wykonalności projektu.
 • Zarządzanie zmianą jako element realizacji projektu.

BLOK III: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ZAKUPACH PUBLICZNYCH – 24 GODZ.

Zarządzanie i praca w zespołach wirtualnych – 8 godz.

 • Specyfika pracy w zespole wirtualnym.
 • Zespół wirtualny – nowe możliwości, nowe wyzwania.
 • Narzędzia wykorzystywane do współpracy w zespołach wirtualnych.

Zarządzanie zasobami ludzkimi – 16 godz.

 • Rola poszczególnych osób.
 • Migracja kadr.
 • Rozwój kadr.
 • Etyka zamówieniowa.

BLOK IV: PODSTAWOWE ASPEKTY PRAWNE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – 20 GODZ.

Pojęcie i logika zamówienia publicznego – 12 godz.

 • Cele i zadania instytucji zamawiającej.
 • Cele i zadania komórki/osoby odpowiedzialnej za zakupy.
 • Interesariusze wewnętrzni: osoby, komórki organizacyjne.
 • Interesariusze zewnętrzni: rynek, potencjalni wykonawcy, podwykonawcy, producenci.
 • Strategia/ Polityka zakupowa.
 • Rola zamówienia.

Zasady konstruowania umów zakupowych – 8 godz.

 • Ryzyka stron kontraktu, w tym ryzyka związane z przepływami finansowymi.
 • Umowy ryczałtowe, umowy kosztorysowe.
 • Waloryzacja umów.
 • Kary umowne i odpowiedzialność.
 • Zasady płatności.
 • Klauzule przeglądowe zmiany umów.
 • Waloryzacja umów.
 • Opcje.
 • Mechanizmy rozwiązywania sporów.

BLOK V: PROCEDURALNE ASPEKTY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – 32 GODZ.

Etapy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – 16 godz.

 • Przygotowanie zamówienia:

a) analiza potrzeb i wymagań; zasada best value for money; istota KPI’s;
b) badanie możliwości zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb z wykorzystaniem zasobów własnych;
c) rozeznanie rynku w aspekcie alternatywnych środków zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb oraz w aspekcie możliwych wariantów realizacji zamówienia;
d) określenie orientacyjnej wartości zamówienia i kosztów dla każdego z wariantów;
e) możliwość podziału zamówienia na części;
f) przewidywana procedura udzielenia zamówienia: PZP; Koncesja; PPP; inna formuła;

 • Przeprowadzenie procedury według PZP:

a) dostępne tryby i procedury;
b) wady i zalety poszczególnych trybów i procedur;

 • Realizacja zamówienia.
 • Ewaluacja zamówienia:

a) ogłoszenie z wykonania zamówienia;
b) raport z wykonania zamówienia.

Kontrola zarządcza w zamówieniach publicznych – 8 godz.

 • Dokonywanie zakupów a zasady wydatkowania środków publicznych.
 • Realizacja celów kontroli zarządczej w procesach zakupowych.
 • Rola i znaczenie regulacji wewnętrznych w jednostce.

Osoby realizujące obowiązki ustawowe w zamówieniach publicznych – 8 godz.

 • Podmiot prowadzący postępowanie.
 • Osoby odpowiedzialne:

a) kierownik zamawiającego;
b) pracownik, któremu powierzono określone czynności;
c) komisja przetargowa.

 • Odpowiedzialność sankcyjna.

BLOK VI: PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – 32 GODZ.

Zakupy produktów robót budowlanych – 8 godz.

 • Zarządzanie procesem budowlanym.
 • Ekonomiczne aspekty procesu budowlanego.
 • Potrzeby jednostki a zakres zakupów.
 • Budżet jako wyznacznik zakresu lub ilości zakupów.

Zakupy wartości niematerialnych (wiedzy) – 4 godz.

 • Opis potrzeb i wymagań zamawiającego.
 • Specyfika kryteriów oceny ofert.
 • Nadzór nad realizacją umowy.

Ewaluacja realizacji zamówień publicznych – 8 godz.

 • Ocena co się udało.
 • Ocena co się nie udało.
 • Ocena pod kątem co by zostało zrobione inaczej.
 • Ocena satysfakcji przez kontrahenta.
 • Czy pojawiły się ryzyka przewidywane na etapie planowania i jak z nimi postępowano.
 • Czy pojawiły się inne ryzyka i jak nimi zarządzano.

Wywiad społecznościowy w procedurze zakupowej – 4 godz.

 • Znaczenie mediów społecznościowych jako środowiska rozpoznania potencjalnych partnerów biznesowych, poszukiwania ogniw łańcucha dostaw oraz źródła danych o wiarygodności i odpowiedzialności społecznej podmiotów gospodarczych.
 • Charakterystyka procesu dyfuzji społecznościowej (opartej na narzędziach organicznych i płatnych).
 • Znaczenie profilowania społecznościowego z punktu widzenia manipulowania wizerunkiem marki.
 • Wykorzystanie przykładowych narzędzi analizy wizerunku w celu sprawdzenia potencjalnego partnera lub wykonawcy.

Cyfryzacja zamówień publicznych – 8 godz.

 • Cyfryzacja zakupów – plusy i minusy.
 • Narzędzia publiczne i komercyjne.
 • Analityka i BI.

Kierownik studiów

dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH
kierownik
Katedra Integracji i Prawa Europejskiego

Specjalista w zakresie polityki pomocy publicznej dla przedsiębiorców, wykorzystania funduszy europejskich, polityki spójności, polityki rynku wewnętrznego UE, wspólnej polityki handlowej, polityki przemysłowej UE, ekspert w zakresie procesu decyzyjnego w instytucjach Unii Europejskiej oraz lobbingu w UE.

Kierownik Podyplomowych Studiów Administracji i Zarządzania, Podyplomowych Studiów Pomocy Publicznej, Podyplomowych Studiów Profesjonalne Kadry Zamówień Publicznych. Autor ponad 130 publikacji naukowych i ekspertyz dla polskiej administracji i organizacji międzynarodowych na temat polityki gospodarczej UE, pomocy publicznej oraz funkcjonowania rynku wewnętrznego; wykładowca oraz trener w zakresie europejskiej integracji gospodarczej oraz lobbingu europejskiego.

Wykładowcy

Adam Ambroziak zdjęcie
dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH

Specjalista w zakresie polityki pomocy publicznej dla przedsiębiorców, wykorzystania funduszy europejskich, polityki spójności, polityki rynku wewnętrznego UE, wspólnej polityki handlowej, polityki przemysłowej UE, ekspert w zakresie procesu decyzyjnego w instytucjach Unii Europejskiej oraz lobbingu w UE.

Kierownik Podyplomowych Studiów Administracji i Zarządzania, Podyplomowych Studiów Pomocy Publicznej, Podyplomowych Studiów Profesjonalne Kadry Zamówień Publicznych. Autor ponad 130 publikacji naukowych i ekspertyz dla polskiej administracji i organizacji międzynarodowych na temat polityki gospodarczej UE, pomocy publicznej oraz funkcjonowania rynku wewnętrznego; wykładowca oraz trener w zakresie europejskiej integracji gospodarczej oraz lobbingu europejskiego.
Magdalena Kachniewska zdjęcie
dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. SGH

Analityczka trendów z zakresu inteligentnej turystyki, marketingu cyfrowego i sztucznej inteligencji, przewodnicząca kapituły konkursu „New.Tech.New.Travel”. Przewodnicząca Rady Fundacji “Rok Rzeki Wisły”, członek Rady Naukowej Szlaku Kanału Elbląskiego oraz Komitetu Naukowego NETOUR Project.

Prowadzi badania z zakresu: modeli biznesowych gospodarki cyfrowej, inteligentnej mobilności i marketingu mobilnego (SoCoMo). Obecnie realizuje dwa niezwykłe projekty z pogranicza turystyki i nowych technologii: inteligentny system wyszukiwania ofert turystycznych oparty na algorytmach rozumienia języka naturalnego (NLP) oraz system predykcji cen dla sektora turystycznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod fuzji danych wielowymiarowych i uczenia maszynowego (ePREDYKTOUR).

 

Rafał Kasprzak zdjecie
dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH

Pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zatrudniony w Instytucie Zarządzania. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarach doradztwa biznesowego dla organizacji wdrażających innowacje, przygotowywaniu analiz finansowych i ekonomicznych oraz w zarządzaniu projektami innowacyjnymi.

Autor wielu projektów badawczych oraz gospodarczych poświęconych zagadnieniu innowacyjności oraz efektywnemu stymulowaniu współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Naukowo pasjonuje się problematyką przemysłów kreatywnych (cultural and creative industries) ich związkiem z innowacyjnością oraz pomiarem oddziaływania kultury na gospodarkę regionu. Absolwent studiów Master of Business Administration w Ecole Superieure de Commerce de Rennes (Francja).

 

Rafał Mrówka zdjęcie
dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH

Profesor w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie specjalizuje się w analizie nowoczesnych modeli organizacji, problemach przywództwa gospodarczego, badaniach satysfakcji i zaangażowania pracowników, zarządzaniu kompetencjami pracowników oraz public relations.

Kierownik programu MBA-SGH (program Executive MBA w SGH, jeden z dwóch najlepszych programów MBA w regionie Europy Środkowo-Wschodniej według rankingu Eduniversal z 2015 roku) oraz kierownik Podyplomowych Studiów Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach w SGH. Działa aktywnie na rynku doradczym i szkoleniowym – ma ok. 20 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów dla biznesu, jest współwłaścicielem firmy konsultingowo-szkoleniowej IMMOQEE Sp. z o.o. W swojej pracy w konsultingu współpracował m.in. z Umbrella Project (program UNDP – agendy ONZ w Polsce), BIGRAM Personnel Consulting, ITO - United Change Company. Realizował projekty m.in. dla: Hewlett-Packard, Euler Hermes, Tetra Pak, Schneider Electric, Wabco, Microsoft, Auchan, EDS, Esselte, Siemens, Allianz, Totalizator Sportowy, Grupa Hotelowa Orbis, Leroy Merlin, Cersanit. Specjalizuje się badaniach satysfakcji pracowników, pobudzaniu zaangażowania.

 

Sławomir Winch zdjęcie
dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH

Kierownik Zakładu Strategii Personalnych SGH. Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzący szkolenia z zakresu negocjacji dla ponad stu przedsiębiorstw przemysłowo–handlowo–usługowych.

Brał udział przy opracowywaniu ekspertyz – z zakresu zarządzania –dla szeregu polskich i zagranicznych firm. Autor programu negocjacji dla studiów podyplomowych SGH oraz koordynator kierunku HR biznes partner realizowanego na studiach II stopnie SGH, przewodniczy Radzie Programowej tego kierunku. Główne zainteresowania badawczo-naukowe: negocjacje, zarządzanie ludźmi, kultura organizacyjna, przywództwo. Autor licznych publikacji, m.in. monografii Negocjacje – jednostka, organizacja, kultura, Substytuty przywództwa w przedsiębiorstwie, Zarządzanie HR Business Partner – organizacja, kultura, społeczeństwo.

 

wykladowca studia podyplomowe
radca prawny dr Izabela Fundowicz

Radca prawny, doktor nauk prawnych w zakresie prawa. Od 2000 r. zatrudniona w Urzędzie Zamówień Publicznych, obecnie na stanowisku dyrektora Departamentu Prawnego. Uczestniczyła w pracach nad ustawą Prawo zamówień publicznych.

Trener na licznych szkoleniach i seminariach, prelegent na konferencjach organizowanych przez Urząd Zamówień Publicznych. Wykładowca prawa zamówień publicznych na studiach podyplomowych (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet w Białymstoku). Współautorka Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, wydanego przez Urząd Zamówień Publicznych.
wykladowca studia podyplomowe
dr Anna Kłopotek

Doktor nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Zespołu ds. Zarządzania Ryzykiem w SGH. Pełniła funkcję członka Senackiej Komisji Budżetu i Finansów SGH.

Organizator, moderator i prelegent konferencji organizowanych w SGH nt. „Efektywność i skuteczność w sektorze publicznym”. Pomysłodawca i wieloletni (2006-2018 r.), kierownik studiów podyplomowych „Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych”. Obecnie kierownik studiów podyplomowych „Rachunkowość i kontrola w sektorze publicznym”, organizowanych przez Instytut Rachunkowości, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Specjalizuje się w problematyce rachunkowości, kontroli, kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych. Jako prelegent współpracuje z Ministerstwem Finansów w ramach programu wsparcia rozwoju zawodowego w zakresie kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych pn. Progr@m Wiedza i umiejętności = kompetencje. Doradca ekonomiczny w Najwyższej Izbie Kontroli.
wykladowca studia podyplomowe
dr Mateusz Winiarz

Doktor nauk prawnych zatrudniony w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zdobywał jako wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, przewodniczący regionalnej komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zastępca prezesa regionalnej izby obrachunkowej, arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu zamówień publicznych i finansów publicznych, w tym współautorem i współredaktorem komentarza do Prawa zamówień publicznych wydanego przez UZP. Ma bogate doświadczenie w zakresie dydaktyki. W szczególności od 2006 jest wykładowcą na studiach podyplomowych w zakresie zamówień publicznych i finansów publicznych na wielu uczelniach w tym na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Szkole Głównej Handlowej, Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Wyższej Szkole Bankowej.
wykładowca studia podyplomowe
mgr Bogdan Artymowicz

Radca prawny, współautor nowego Prawa zamówień publicznych oraz I i II wydania komentarza do Prawa zamówień publicznych przygotowanego i wydanego przez Urząd Zamówień Publicznych, do października 2022 r., Dyrektor Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych, były członek Krajowej Izby Odwoławczej.

Członek Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Były Wiceprezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Wykładowca uniwersytecki, autor wielu publikacji z zakresu zamówień publicznych. Aktualnie Dyrektor Pionu Zakupów w jednym z czołowych banków w Europie środkowowschodniej.
wykładowca studia podyplomowe
mgr Stanisław Bienias

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2004 r. pracownik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, od 2006 do 2013 r. na stanowisku naczelnika Wydziału Ewaluacji (Krajowa Jednostka Ewaluacji). Od 2013 r. współtworzy niezależną organizację non-profit Fundacja IDEA Rozwoju oraz jest prezesem spółki badawczej IDEA Instytut.

Koordynował prace blisko 60 jednostek ewaluacyjnych zlokalizowanych w ramach instytucji zarządzających i pośredniczących we wdrażaniu polityki spójności w Polsce. Brał udział w realizacji blisko 200 badań ewaluacyjnych prowadzonych w różnych krajach Europy, Afryki i Azji. Organizator i prelegent licznych konferencji i seminariów dotyczących budowy kultury ewaluacyjnej w Polsce i zagranicą. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w obszarze ewaluacji i monitorowania. 
wykladowca studia podyplomowe
mgr inż. Balbina Kacprzyk

Członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie UZP, Rzeczoznawca Kosztorysowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, wykładowca na studiach podyplomowych, kursach kosztorysowania oraz zamówień publicznych na roboty budowlane. Autorka licznych ekspertyz i opinii oraz publikacji związanych z kosztorysowaniem i zamawianiem robót budowlanych, prezes honorowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych.

wykładowca studia podyplomowe
mgr Dariusz Markiewicz

Doświadczony menedżer specjalizujący się w doradztwie strategicznym i biznesowym oraz w zarządzaniu projektami dla firm globalnych przy użyciu metod klasycznych/kaskadowych jak i zwinnych/iteracyjnych. Posiada różnorodne, międzynarodowe doświadczenie zdobyte w czasie realizacji projektów w Polsce, Japonii, Stanach Zjednoczonych, Arabii Saudyjskiej, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Niemczech, Danii, Austrii.

Dodatkowo wielokrotnie prowadził globalne projekty zdalne zarządzając międzynarodowymi zespołami rozproszonymi. Zakres merytoryczny prowadzonych projektów: przygotowywanie strategii biznesowych, realizacja projektów kapitałowych (w tym budowa nowych instalacji produkcyjnych), wielkoskalowe transformacje oraz wdrożenia IT i nowych technologii, badania i rozwój, optymalizacja procesów biznesowych, zarządzanie zmianą i komunikacja, pozyskiwanie finansowania np. poprzesz wprowadzanie firm na giełdę papierów wartościowych, fuzje i przejęcia, integracja po przejęciach właścicielskich, obniżanie kosztów i reorganizacja HR. Wykształcenie oraz posiadane certyfikaty zawodowe: Absolwent Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno–Przyrodniczych na Uniwersytecie Warszawskim; Certyfikowany członek Association of Chartered Certified Accountants (ACCA); Project Management Professional (PMP) – certyfikowany przez Project Management Institute Agile Certified Practitioner (ACP) – certyfikowany przez Project Management Institute; Professional Scrum Master I (PSM I) – certyfikowany przez Scrum.org; Professional Scrum Master II (PSM II) – certyfikowany przez Scrum.org.

Wykładowcami są zarówno specjaliści i wykładowcy SGH, jak również praktycy z instytucji administracji publicznej zajmujących się zamówieniami publicznymi, w tym Urzędu Zamówień Publicznych.

Opinie o studiach

Studia Podyplomowe Profesjonalne Kadry Zamówień Publicznych to urozmaicony i bogaty program, bardzo ciekawe zajęcia prowadzone przez uznanych wykładowców: profesorowie SGH, praktycy z Urzędu Zamówień Publicznych, kancelarii prawnych oraz pozarządowych organizacji zarażających swoją pasją w obszarze zamówień publicznych. Zajęcia prowadzone były w sposób kreatywny, inspirujący i wciągający z aktywnością studentów na bardzo wysokim poziomie. Forma zdalna prowadzenia studiów w pełni profesjonalna zapewniająca wysoką jakość, umożliwiająca w moim przypadku oszczędność czasu związanego z ewentualnym dojazdem. Obsługa w sprawach administracyjno-organizacyjnych zapewniona była na bardzo wysokim poziomie z dużą dawką empatii, życzliwości i pomocy. Jeżeli ktoś chce zwiększyć swoje kompetencje i poszerzyć horyzonty myślowe polecam gorąco udział w kolejnej edycji, to naprawdę dobry wybór.

Dagmara Babska
Absolwentka 1. edycji studiów

Studia podyplomowe Profesjonalizacja Kadry Zamówień Publicznych umożliwia wdrożenie wytycznych UE przedawnione w ProcurCompEU. Program studiów podnosi wszystkie kluczowe kompetencje niezbędne do realizacji zamówień publicznych i procedur zakupowych w szerokim tego słowa znaczeniu. Organizacja studiów w formule on-line jest na najwyższym poziomie, a wykładowcy są tak dobrani, aby zarażać pasją i pobudzać do działania we własnych jednostkach. Studia te są katalizatorem do dalszych zmian w organizacji. Zaczynałam te studia jako zamawiacz publiczny odpowiedzialny za procedurę wynikającą z ustawy Pzp, a wyszłam jako kupiec z pełnym zapleczem wiedzy na temat: negocjacji, przygotowania studium wykonalności, zarządzania projektem, zarządzania zasobami ludzkimi, ewaluacji po realizacji zamówienia, jak również ciekawością co jeszcze może sztuczna inteligencja. Serdecznie polecam te studia, gdyż jest to najlepsza inwestycja.

Marta Błaszkiewicz
Absolwentka 1. edycji studiów

Zamówienia publiczne albo się kocha, albo nienawidzi. Branża dla pasjonatów. Tu nie można sobie pozwolić na odpuszczanie, bo zaczyna się robić postępowania „byle jak”, a chyba nie o to chodzi. Ale jak wszędzie łatwo i tu wpaść w rutynę. Szukałam czegoś, co pozwoli mi wnieść się na wyższy poziom i utwierdzi mnie w tym, że warto. Chciałam poszerzyć swoją wiedzę, jeżeli idzie o np. toczenie rozmów ze specjalistami z innych branż, którzy albo piszą wnioski albo opisują przedmiot, albo w jakiś inny sposób są uczestnikami procesów zakupowych i inwestycyjnych. Którzy nie mają pojęcia (bo nie muszą) o zamówieniach, a przez to wkrada się stres którego można uniknąć, tylko trzeba wiedzieć jak. Często tych argumentów brakuje i postępowania wyglądają, jak wyglądają. Nie ukrywam, że tym co mnie dodatkowo zaintrygowało w opisie studiów to „holistyczne podejście do studenta”. Bez większego zastanowienia podjęłam decyzję o tych studiach. I nie żałuję ani chwili. Zarówno pogram, jak i wykładowcy świetnie dopasowani i przemyślani. Dziękuję jeszcze raz kierownikowi studiów i całej kadrze. To był owocny rok, który podniósł moje kwalifikacje ale i otworzył szerzej oczy. Poza tym utwierdziłam się w przekonaniu, że dalej chcę to robić (a robię to już 17 lat). POLECAM.

Marzena Janas-Polus
Absolwentka 1. edycji studiów
Iwona Kościelniak-Gawinek

Pierwsza edycja Studiów Podyplomowych Profesjonalne Kadry Zamówień Publicznych za nami. Czy było warto rozpocząć właśnie te studia? Oczywiście, że tak!  Studia Podyplomowe Profesjonalne Kadry Zamówień Publicznych to urozmaicony i bogaty program, bardzo ciekawe zajęcia prowadzone przez najlepszych wykładowców.  Zamówienia publiczne są nudne? Złam ten stereotyp i dołącz do drugiej edycji.

Iwona Kościelniak-Gawinek
Absolwentka 1. edycji studiów

Wspaniały projekt wypełniający założenia polityki zakupowej państwa, uwzględniający zmiany systemowe przewidziane w Pzp. Kierunek, który nie tylko pozwala usystematyzować posiadaną wiedzę ale także dostrzec nowe horyzonty. Wyrazy uznania dla organizatorów, którzy nie tylko potrafili skonstruować innowacyjny, wszechstronny program studiów, ale również pozyskać WYBITNĄ KADRĘ WYKŁADOWCÓW. Formuła online, co do której miałam największe obawy, okazała się doskonałym rozwiązaniem dającym dużą oszczędność czasu i pieniędzy, bez najmniejszego uszczerbku na jakości. Pod względem administracyjno–organizacyjnym: MISTRZOSTWO ŚWIATA, ze złotym medalem dla Pani Karoliny. Udział w studiach był nie tylko piękną przygodą, ale również możliwością i zaszczytem pozyskiwania wiedzy od najlepszych, wybitnych specjalistów.

Katarzyna Plis
Absolwentka 1. edycji studiów
foto autorki opini o studiach podyplomowych

Pozytywnie zaskoczyło mnie na tych studiach mnóstwo rzeczy. Wymienię kilka: doskonały program zajęć, charyzmatyczni wykładowcy i wspaniała, aktywna grupa. Formuła online całkowicie się sprawdziła. Wyniosłam ze studiów mnóstwo inspiracji, nowych umiejętności i zapału do dalszego rozwoju. Polecam gorąco udział w kolejnej edycji, to naprawdę dobry wybór.

Anna Tomaszewska
Absolwentka 1. edycji studiów
„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji. 

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące możliwości studiowania online, to zapraszamy na próbne zajęcia! W tym celu prosimy o kontakt z sekretarzem studiów.

Rekrutacja

3. edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025. Zajęcia rozpoczną się 26 października 2024 r.

Rekrutacja trwa.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń rozumiana jako rejestracja w Internetowym Systemie Studiów Podyplomowych (ISSP), dokonanie wpłaty czesnego (min. I rata) i złożenie wymaganych dokumentów.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia (umowy zostaną przygotowane przez SGH),

 • formularz aplikacyjny (wypełniany i generowany w ISSP),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obowiązkowa obecność – udział uczestnika na zajęciach w wymiarze co najmniej 80% godzin lekcyjnych objętych studiami,
 • dwuetapowa weryfikacja wiedzy i umiejętności:
  • część pisemna – test składający się z pytań testowych weryfikujących wiedzę nabytą w trakcie zajęć – maksymalna liczba punktów do zdobycia – 20,
  • część ustna – każdy ze Słuchaczy prezentuje koncepcję przygotowanej samodzielnie części projektu realizacji zamówienia publicznego w celu weryfikacji nabytej wiedzy i umiejętności – maksymalna liczba punktów do zdobycia – 80.

Harmonogram

Zajęcia w formie zjazdów wirtualnych raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00.

Planowane terminy zjazdów w nadchodzącej 3. edycji:

Semestr I

 • 26-27 października 2024 r.
 • 16-17 listopada 2024 r.
 • 07–08 grudnia 2024 r.
 • 11–12 stycznia 2025 r.
 • 08-09 lutego 2025 r.

Organizatorzy zastrzegają prawo do zmian ww. terminów.

Terminy w zjazdów w 2. semestrze zostaną udostępnione w terminie późniejszym.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 6500 zł (UWAGA! Ostatni rok z promocyjnym czesnym).
Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach:
I rata – płatna przy zapisie,
II rata – płatna do 31 stycznia 2025 r.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć (w tym online). Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr inż. Karolina Nivette
tel.: +48 22 564 93 49
tel.: +48 516 676 818
e-mail: knivet@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH
e-mail: aambro@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Gospodarki Światowej
Katedra Integracji i Prawa Europejskiego

 • Studia online
 • Zajęcia w formie zjazdów wirtualnych raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 6500 zł (możliwe raty).

Dostępne również studia, w których zajęcia prowadzone są w uczelni

we współpracy
Adam Ambroziak zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH
e-mail: aambro@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr inż. Karolina Nivette
tel.: +48 22 564 93 49
tel.: +48 516 676 818
e-mail: knivet@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe