Podyplomowe Studia Profesjonalne Kadry Zamówień Publicznych

Podyplomowe studia Profesjonalne Kadry Zamówień Publicznych są projektem z zakresu szeroko rozumianej problematyki Kadr Zakupowych ze szczególnym ukierunkowaniem zamówień publicznych.

Atuty kierunku
Mówienie i pisanie ikona

Profesjonalna kadra – profesorowie SGH, praktycy z Urzędu Zamówień Publicznych, kancelarii prawnych oraz pozarządowych organizacji.

Okładka książki ikona

Aktualna wiedza – wszystkie zajęcia prowadzone są w oparciu o najbardziej aktualną legislację polską, wdrażającą prawodawstwo unijne.

Koła i megafon ikona

Wygodne studia – prowadzone w formie zdalnej na platformie MS Teams przez przeszkolonych wykładowców.

Dlaczego warto?

 • Zamówienia publiczne pełnią szczególną rolę w krwioobiegu zakupowym ze względu na ustalone ramy formalne/proceduralne opierające się w szczególności na zasadach konkurencyjności, jawności, równego traktowania, według których powinno następować kontraktowanie.
 • Istotą tych studiów, w odróżnieniu od standardowych studiów publicznych zamówień publicznych obejmujących wyłącznie kwestia prawno-proceduralne, jest zwrócenie uwagi na potrzebę profesjonalizacji kadr nie tylko przez pryzmat znajomości prawnych przepisów proceduralnych lecz przez pryzmat holistycznego podejścia do procesu zakupowego.
 • Celem studiów jest rozróżnienie i dostarczenie wiedzy i umiejętności Słuchaczom w zakresie każdego z etapów zakupowych: koncepcji zakupu, przygotowania zakupu, przeprowadzenia procedury zakupowej, zarządzania realizacją oraz rozliczenia i ewaluacji.
 • Wykorzystanie wiedzy i umiejętności oferowanych w ramach studiów zapewni oszczędności w systemach zakupowych.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Profesjonalne Kadry Zamówień Publicznych skierowane są do pracowników realizujących zamówienia publiczne i procedury zakupowe:

 • firm państwowych;
 • komunalnych;
 • oraz prywatnych.

Program

BLOK I: EKONOMICZNE ASPEKTY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – 20 GODZ.

Miejsce zamówień publicznych w polityce gospodarczej państwa członkowskiego Unii Europejskiej – 4 godz.

 • Wyłączne kompetencje UE a dzielone kompetencje UE i p.cz. a rynek wewnętrzny (dyrektywy/rozporządzenia) w kontekście zamówień publicznych.
 • Polityka zakupowa Polski (RM, 12.2021).

Studium wykonalności – 16 godz.

 • Istota Studium Wykonalności i jego zastosowanie w praktyce projektów publicznych..
 • Struktura pracy nad studium wykonalności.
 • Analiza finansowa w studium wykonalności – zakres analizy, zasady analizy, oczekiwane produkty analizy.
 • Analiza ekonomiczna w studium wykonalności – zakres analizy, zasady analizy, oczekiwane produkty analizy.
 • Analiza wielokryterialna w studium wykonalności – zakres analizy, zasady analizy, oczekiwane produkty analizy.
 • Analiza wrażliwości i ryzyka w studium wykonalności – zakres analizy, zasady analizy, oczekiwane produkty analizy.

BLOK II: MENEDŻERSKIE ASPEKTY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – 32 GODZ.

Negocjacje w zamówieniach publicznych – 8 godz.

 • Zasady negocjacji.
 • Główne pojęcia: BATNA, ZOPA, budowanie mostów.
 • Wymiana informacji w trakcie wstępnych konsultacji rynkowych.
 • Negocjacje w negocjacyjnych trybach udzielenia zamówień.
 • Negocjacje w celu ulepszenia oferty.
 • Negocjacje zmian.

Polityka informacyjna/Public Relations – 8 godz.

 • Plany zamówień.
 • Budowanie relacji z rynkiem.
 • Konsultacje rynkowe.
 • Łańcuch dostaw.

Zarządzanie projektem – 16 godz.

 • Metodyki zarządzania projektami.
 • Planowanie projektu.
 • Elementy składowe projektu.
 • Ocena wykonalności projektu.
 • Zarządzanie zmianą jako element realizacji projektu.

BLOK III: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ZAKUPACH PUBLICZNYCH – 24 GODZ.

Zarządzanie i praca w zespołach wirtualnych – 8 godz.

 • Specyfika pracy w zespole wirtualnym.
 • Zespół wirtualny – nowe możliwości, nowe wyzwania.
 • Narzędzia wykorzystywane do współpracy w zespołach wirtualnych.

Zarządzanie zasobami ludzkimi – 16 godz.

 • Rola poszczególnych osób.
 • Migracja kadr.
 • Rozwój kadr.
 • Etyka zamówieniowa.

BLOK IV: PODSTAWOWE ASPEKTY PRAWNE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – 20 GODZ.

Pojęcie i logika zamówienia publicznego – 12 godz.

 • Cele i zadania instytucji zamawiającej.
 • Cele i zadania komórki/osoby odpowiedzialnej za zakupy.
 • Interesariusze wewnętrzni: osoby, komórki organizacyjne.
 • Interesariusze zewnętrzni: rynek, potencjalni wykonawcy, podwykonawcy, producenci.
 • Strategia/ Polityka zakupowa.
 • Rola zamówienia.

Zasady konstruowania umów zakupowych – 8 godz.

 • Ryzyka stron kontraktu, w tym ryzyka związane z przepływami finansowymi.
 • Umowy ryczałtowe, umowy kosztorysowe.
 • Waloryzacja umów.
 • Kary umowne i odpowiedzialność.
 • Zasady płatności.
 • Klauzule przeglądowe zmiany umów.
 • Waloryzacja umów.
 • Opcje.
 • Mechanizmy rozwiązywania sporów.

BLOK V: PROCEDURALNE ASPEKTY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – 32 GODZ.

Etapy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – 16 godz.

 • Przygotowanie zamówienia:

a) analiza potrzeb i wymagań; zasada best value for money; istota KPI’s;
b) badanie możliwości zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb z wykorzystaniem zasobów własnych;
c) rozeznanie rynku w aspekcie alternatywnych środków zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb oraz w aspekcie możliwych wariantów realizacji zamówienia;
d) określenie orientacyjnej wartości zamówienia i kosztów dla każdego z wariantów;
e) możliwość podziału zamówienia na części;
f) przewidywana procedura udzielenia zamówienia: PZP; Koncesja; PPP; inna formuła;

 • Przeprowadzenie procedury według PZP:

a) dostępne tryby i procedury;
b) wady i zalety poszczególnych trybów i procedur;

 • Realizacja zamówienia.
 • Ewaluacja zamówienia:

a) ogłoszenie z wykonania zamówienia;
b) raport z wykonania zamówienia.

Kontrola zarządcza w zamówieniach publicznych – 8 godz.

 • Dokonywanie zakupów a zasady wydatkowania środków publicznych.
 • Realizacja celów kontroli zarządczej w procesach zakupowych.
 • Rola i znaczenie regulacji wewnętrznych w jednostce.

Osoby realizujące obowiązki ustawowe w zamówieniach publicznych – 8 godz.

 • Podmiot prowadzący postępowanie.
 • Osoby odpowiedzialne:

a) kierownik zamawiającego;
b) pracownik, któremu powierzono określone czynności;
c) komisja przetargowa.

 • Odpowiedzialność sankcyjna.

BLOK VI: PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – 32 GODZ.

Zakupy produktów robót budowlanych – 8 godz.

 • Zarządzanie procesem budowlanym.
 • Ekonomiczne aspekty procesu budowlanego.
 • Potrzeby jednostki a zakres zakupów.
 • Budżet jako wyznacznik zakresu lub ilości zakupów.

Zakupy wartości niematerialnych (wiedzy) – 4 godz.

 • Opis potrzeb i wymagań zamawiającego.
 • Specyfika kryteriów oceny ofert.
 • Nadzór nad realizacją umowy.

Ewaluacja realizacji zamówień publicznych – 8 godz.

 • Ocena co się udało.
 • Ocena co się nie udało.
 • Ocena pod kątem co by zostało zrobione inaczej.
 • Ocena satysfakcji przez kontrahenta.
 • Czy pojawiły się ryzyka przewidywane na etapie planowania i jak z nimi postępowano.
 • Czy pojawiły się inne ryzyka i jak nimi zarządzano.

Wywiad społecznościowy w procedurze zakupowej – 4 godz.

 • Znaczenie mediów społecznościowych jako środowiska rozpoznania potencjalnych partnerów biznesowych, poszukiwania ogniw łańcucha dostaw oraz źródła danych o wiarygodności i odpowiedzialności społecznej podmiotów gospodarczych.
 • Charakterystyka procesu dyfuzji społecznościowej (opartej na narzędziach organicznych i płatnych).
 • Znaczenie profilowania społecznościowego z punktu widzenia manipulowania wizerunkiem marki.
 • Wykorzystanie przykładowych narzędzi analizy wizerunku w celu sprawdzenia potencjalnego partnera lub wykonawcy.

Cyfryzacja zamówień publicznych – 8 godz.

 • Cyfryzacja zakupów – plusy i minusy.
 • Narzędzia publiczne i komercyjne.
 • Analityka i BI.

Kierownik studiów

dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH
kierownik
Katedra Integracji i Prawa Europejskiego

Specjalista w zakresie polityki pomocy publicznej dla przedsiębiorców, wykorzystania funduszy europejskich, polityki spójności, polityki rynku wewnętrznego UE, wspólnej polityki handlowej, polityki przemysłowej UE, ekspert w zakresie procesu decyzyjnego w instytucjach Unii Europejskiej oraz lobbingu w UE.

Kierownik Podyplomowych Studiów Administracji i Zarządzania, Podyplomowych Studiów Pomocy Publicznej, Podyplomowych Studiów Zarządzania Funduszami Europejskimi w latach 2014–2020. Autor ponad 130 publikacji naukowych i ekspertyz dla polskiej administracji i organizacji międzynarodowych na temat polityki gospodarczej UE, pomocy publicznej oraz funkcjonowania rynku wewnętrznego; wykładowca oraz trener w zakresie europejskiej integracji gospodarczej oraz lobbingu europejskiego.

Wykładowcy

Adam Ambroziak zdjęcie
dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH

Specjalista w zakresie polityki pomocy publicznej dla przedsiębiorców, wykorzystania funduszy europejskich, polityki spójności, polityki rynku wewnętrznego UE, wspólnej polityki handlowej, polityki przemysłowej UE, ekspert w zakresie procesu decyzyjnego w instytucjach Unii Europejskiej oraz lobbingu w UE.

Kierownik Podyplomowych Studiów Administracji i Zarządzania, Podyplomowych Studiów Pomocy Publicznej, Podyplomowych Studiów Zarządzania Funduszami Europejskimi w latach 2014–2020. Autor ponad 130 publikacji naukowych i ekspertyz dla polskiej administracji i organizacji międzynarodowych na temat polityki gospodarczej UE, pomocy publicznej oraz funkcjonowania rynku wewnętrznego; wykładowca oraz trener w zakresie europejskiej integracji gospodarczej oraz lobbingu europejskiego.
Magdalena Kachniewska zdjęcie
dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. SGH

Analityczka trendów z zakresu inteligentnej turystyki, marketingu cyfrowego i sztucznej inteligencji, przewodnicząca kapituły konkursu „New.Tech.New.Travel”. Przewodnicząca Rady Fundacji “Rok Rzeki Wisły”, członek Rady Naukowej Szlaku Kanału Elbląskiego oraz Komitetu Naukowego NETOUR Project.

Prowadzi badania z zakresu: modeli biznesowych gospodarki cyfrowej, inteligentnej mobilności i marketingu mobilnego (SoCoMo). Obecnie realizuje dwa niezwykłe projekty z pogranicza turystyki i nowych technologii: inteligentny system wyszukiwania ofert turystycznych oparty na algorytmach rozumienia języka naturalnego (NLP) oraz system predykcji cen dla sektora turystycznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod fuzji danych wielowymiarowych i uczenia maszynowego (ePREDYKTOUR).

 

Rafał Kasprzak zdjecie
dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH

Pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, zatrudniony w Instytucie Zarządzania. Posiada doświadczenie zawodowe w obszarach doradztwa biznesowego dla organizacji wdrażających innowacje, przygotowywaniu analiz finansowych i ekonomicznych oraz w zarządzaniu projektami innowacyjnymi.

Autor wielu projektów badawczych oraz gospodarczych poświęconych zagadnieniu innowacyjności oraz efektywnemu stymulowaniu współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Naukowo pasjonuje się problematyką przemysłów kreatywnych (cultural and creative industries) ich związkiem z innowacyjnością oraz pomiarem oddziaływania kultury na gospodarkę regionu. Absolwent studiów Master of Business Administration w Ecole Superieure de Commerce de Rennes (Francja).

 

Rafał Mrówka zdjęcie
dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH

Profesor w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie specjalizuje się w analizie nowoczesnych modeli organizacji, problemach przywództwa gospodarczego, badaniach satysfakcji i zaangażowania pracowników, zarządzaniu kompetencjami pracowników oraz public relations.

Kierownik programu MBA-SGH (program Executive MBA w SGH, jeden z dwóch najlepszych programów MBA w regionie Europy Środkowo-Wschodniej według rankingu Eduniversal z 2015 roku) oraz kierownik Podyplomowych Studiów Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach w SGH. Działa aktywnie na rynku doradczym i szkoleniowym – ma ok. 20 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów dla biznesu, jest współwłaścicielem firmy konsultingowo-szkoleniowej IMMOQEE Sp. z o.o. W swojej pracy w konsultingu współpracował m.in. z Umbrella Project (program UNDP – agendy ONZ w Polsce), BIGRAM Personnel Consulting, ITO - United Change Company. Realizował projekty m.in. dla: Hewlett-Packard, Euler Hermes, Tetra Pak, Schneider Electric, Wabco, Microsoft, Auchan, EDS, Esselte, Siemens, Allianz, Totalizator Sportowy, Grupa Hotelowa Orbis, Leroy Merlin, Cersanit. Specjalizuje się badaniach satysfakcji pracowników, pobudzaniu zaangażowania.

 

Sławomir Winch zdjęcie
dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH

Kierownik Zakładu Strategii Personalnych SGH. Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzący szkolenia z zakresu negocjacji dla ponad stu przedsiębiorstw przemysłowo–handlowo–usługowych.

Brał udział przy opracowywaniu ekspertyz – z zakresu zarządzania –dla szeregu polskich i zagranicznych firm. Autor programu negocjacji dla studiów podyplomowych SGH oraz koordynator kierunku HR biznes partner realizowanego na studiach II stopnie SGH, przewodniczy Radzie Programowej tego kierunku. Główne zainteresowania badawczo-naukowe: negocjacje, zarządzanie ludźmi, kultura organizacyjna, przywództwo. Autor licznych publikacji, m.in. monografii Negocjacje – jednostka, organizacja, kultura, Substytuty przywództwa w przedsiębiorstwie, Zarządzanie HR Business Partner – organizacja, kultura, społeczeństwo.

 

Michał Schwabe zdjęcie
dr Michał Schwabe

Adiunkt w Kolegium Gospodarki Światowej, w Katedrze Integracji i Prawa Europejskiego. W 2004 roku ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku ekonomia międzynarodowa. W 2010 roku, również w SGH, ukończył stacjonarne studia doktoranckie i w 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych.

Autor ponad 20 recenzowanych publikacji. Oprócz zajęć dydaktycznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, prowadził wykłady gościnnie w HEC Paris, Nottingham-Trent University czy KU Leuven. Prelegent na wielu międzynarodowych konferencjach, m.in. International Metropolis Conference, Annual Meeting of the Polish Institute of Arts & Sciences of America, czy European Trade Study Group. Do zainteresowań badawczych zalicza konkurencyjność gospodarek, transformację cyfrową i międzynarowe przepływy siły roboczej.
Laureat nagród Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za osiągnięcia badawcze i organizacyjne. Stypendysta Dekaban-Liddle w University of Glasgow w 2012 roku. Poza pracą naukową posiada doświadczenie zawodowe w doradztwie gospodarczym - pracował dla wiodących światowych marek, a także organizacji ponadnarodowych.

 

Wykładowcami są zarówno specjaliści i wykładowcy SGH, jak również praktycy z instytucji administracji publicznej zajmujących się zamówieniami publicznymi, w tym Urzędu Zamówień Publicznych.

„ ”

Informacje techniczne

Zajęcia będą organizowane za pośrednictwem aplikacji Microsoft TEAMS.

POBIERZ APLIKACJĘ MICROSOFT TEAMS

Aplikacja jest bezpłatna dla słuchaczy studiów podyplomowych SGH. Logowanie do aplikacji odbywa się za pośrednictwem kont SGH, które zostają nadane po przyjęciu na studia.  Dla całej edycji zostanie stworzony jeden zespół, aby słuchacze mogli utrzymywać ze sobą kontakt. Każde zajęcia będą prowadzone na osobnym kanale. Dzięki temu wszystkie informacje dotyczące zajęć (materiały, zadania, dyskusja) będą w jednym miejscu i będzie można do nich wracać podczas trwania studiów. 

Potrzebne będą: komputer stacjonarny, laptop lub urządzenie mobilne (tablet, smartfon) z systemami operacyjnymi iOS i Android, ewentualnie słuchawki (np. od smartfona, które zawierają wbudowany mikrofon) – poprawiają jakość słuchania wykładu i wypowiedzi słuchaczy podczas dyskusji. 

Jeśli mają Państwo jakieś wątpliwości dotyczące możliwości studiowania online, to zapraszamy na próbne zajęcia! W tym celu prosimy o kontakt z sekretarzem studiów.

Rekrutacja

2. edycja studiów zostanie uruchomiona w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024. Pierwsze zajęcia rozpoczną się w październiku 2023 r.

Rekrutacja rozpocznie się w maju 2023 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • obowiązkowa obecność – udział uczestnika na zajęciach w wymiarze co najmniej 80% godzin lekcyjnych objętych studiami,
 • dwuetapowy/dwuczęściowy egzamin:
  • część pisemna egzaminu – test składający się z pytań testowych weryfikujących wiedzę nabytą w trakcie zajęć – maksymalna liczba punktów do zdobycia – 20,
  • część ustna egzaminu – każdy ze Słuchaczy prezentuje koncepcję przygotowanego samodzielnie projektu realizacji zamówienia publicznego przed komisją egzaminacyjną w celu weryfikacji nabytej wiedzy i umiejętności – maksymalna liczba punktów do zdobycia – 80.

Harmonogram

Zajęcia w formie zjazdów wirtualnych raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 6500 zł. 
Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach:
I rata – płatna przy zapisie,
II rata – płatna do 31 stycznia 2023 r.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć (w tym online). Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia. 

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr inż. Karolina Nivette
tel.: +48 22 564 93 49
tel.: +48 516 676 818
e-mail: knivet@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH
e-mail: aambro@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Gospodarki Światowej
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Gospodarki Światowej
Katedra Integracji i Prawa Europejskiego

 • Studia online
 • Zajęcia w formie zjazdów wirtualnych raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 6500 zł (możliwe raty).
Adam Ambroziak zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Adam A. Ambroziak, prof. SGH
e-mail: aambro@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr inż. Karolina Nivette
tel.: +48 22 564 93 49
tel.: +48 516 676 818
e-mail: knivet@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA