Podyplomowe Studia Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego

Podyplomowe Studia Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego przybliżają regulacje dotyczące procesu inwestycyjnego w Polsce oraz zasady finansowania inwestycji, poruszając aspekty administracyjno-prawne, ekonomiczno-finansowe, a także techniczne.​

Atuty kierunku
Dokument z wykresami ikona

Kompleksowe studia – z programem obejmującym treści ekonomiczne, prawne i w pewnej mierze techniczne

Rozmowa ikona

Praktyczne zajęcia – oryginalne metody dydaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem studiów przypadku

mówca na tle ekranu ikona

Renomowana kadra – wybitni wykładowcy i doświadczeni praktycy sektora publicznego i prywatnego

Dlaczego warto?

 • Studia w sposób interdyscyplinarny przybliżają regulacje dotyczące całego procesu inwestycyjnego w Polsce oraz zasady finansowania inwestycji, poruszając przy tym kluczowe aspekty administracyjno-prawne, ekonomiczno-finansowe, jak również techniczne.
 • Dzięki praktycznym zajęciom z naciskiem na analizy studiów przypadku słuchacze mają okazję szybko zdobyć biegłość w korzystaniu z odnośnych regulacji w różnych obszarach prawa.
 • W skomplikowaną problematykę procesu inwestycyjno-budowlanego słuchaczy wprowadzają zarówno wybitni profesorowie prawa i ekonomii, jak i doświadczeni praktycy sektora publicznego i prywatnego.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego polecane są dla osób zawodowo związanych, a także zamierzających związać własną przyszłość zawodową z procesem inwestycyjno-budowlanym, zarówno z wykształceniem technicznym, jak i ekonomicznym, prawnym, czy socjologicznym, w szczególności: 

 • pracowników administracji rządowej i samorządowej, 
 • zarządców nieruchomości, 
 • inżynierów budowlanych, 
 • prawników zatrudnionych w kancelariach prawnych i przedsiębiorstwach budowlanych.

Program

 • Planistyczno-przestrzenne uwarunkowania procesu inwestycyjnego w prawie RP (20 godz.)
 • Umowy w procesie inwestycyjnym (15 godz.)
 • Kontrola procesu inwestycyjnego (15 godz.)
 • Zamówienia publiczne w procesie inwestycyjnym (10 godz.)
 • Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym (20 godz.)
 • Prawo budowlane (25 godz.)
 • Finansowanie inwestycji: prawo i praktyka (7 godz.)
 • Standardy w zakresie kontraktów budowlanych na wykonanie inwestycji, FIDIC1, FIDIC2 (10 godz.)
 • Aspekty ekonomiczne procesu inwestycyjnego (8 godz.)
 • Postępowanie administracyjne (10 godz.)
 • Studia przypadków. Formalno-prawna strona procesu inwestycyjnego (20 godz.)
 • Seminarium (10 godz.)

Razem: 170 godz. 

Kierownik studiów

prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski,
Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej

Wykładowcy

prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski

Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku.

prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak

Wydział Prawa i Administracji UMCS Lublin, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

dr Wojciech Wyrzykowski

Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

dr Ewa Zielińska

Wydział Prawa UŚ, radca prawny specjalizująca się w problematyce umów w procesie inwestycyjnym.

mgr inż. Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa

Vi-ce prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, była podsekretarz stanu w ministerstwie budownictwa, emerytowany dyrektor w Głównym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Joanna Kabat-Rembelska

Vi-ce prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, była podsekretarz stanu w ministerstwie budownictwa, emerytowany dyrektor w Głównym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

mgr Agnieszka Kozłowska, radca prawny

Specjalizująca się w prawie zamówień publicznych.

​mgr Anna Sędzińska

Specjalizująca się w finansowaniu inwestycji​.

mgr Maria Tetera-Jankowska

Specjalizująca się w prawie ochrony środowiska i planowaniu przestrzennym.

mgr inż. Paweł Zejer

Posiadający tytuł niezależnego inżyniera kontraktu, członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, oraz rozjemca i trener z listy SIDiR, były członek Zarządu Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Konsultingowych (EFCA) oraz SIDiR.

adw. Andrzej Zwara

Były prezes a obecnie członek NRA, były nauczyciel akademicki Uniwersytetu Gdańskiego.

dr Jarosław Bełdowski

Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.

„ ”

Rekrutacja

Rekrutacja na 21. edycję studiów została zakończona.

Rekrutacja na 22. edycję planowana jest na przełomie czerwca i lipca 2024 r.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia –umowa zostanie wydrukowana przez sekretarza studiów na pierwsze zajęcia, 

  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia i generowany w Informatycznym Systemie Studiów Podyplomowych),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Rekrutacja kandydatów jest otwarta i odbywa się na zasadzie zgłoszeń poprzez rejestrację w systemie. Nabór na edycję trwa do wyczerpania miejsc.

Po zalogowaniu do systemu  i załączeniu w wersji elektronicznej niezbędnych dokumentów oraz wniesieniu opłaty, kandydat na studia powinien przesłać określony powyżej komplet wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną na następujący adres korespondencyjny:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
z dopiskiem: PS Podstawy Prawno-Ekonomiczne Procesu Inwestycyjnego (numer edycji) – rekrutacja

lub dostarczyć osobiście do Biura Kolegium Zarządzania i Finansów (ul. Madalińskiego 6/8, pok. 340, 02-513 Warszawa).

Uiszczenie opłaty (co najmniej I raty czesnego) oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem na studia.

W trakcie studiów słuchacz jest zobowiązany zdać egzaminy cząstkowe obejmujące zagadnienia z prawa budowlanego i planistyczno-przestrzennego uwarunkowania procesu inwestycyjnego w prawie RP.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • zdanie egzaminów przewidzianych programem studiów,
 • złożenia pisemnej pracy końcowej z tematyki objętej programem studiów,
 • złożenie egzaminu końcowego przed komisją egzaminacyjną.

Harmonogram

Program studiów realizowany jest w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych (raz lub dwa razy w miesiącu).

Zajęcia odbywać się będą w soboty w godz. 9.00–18.30 oraz w niedziele, w godz. 9.00–17.00.

Planowane terminy zajęć:

 • 14–15 października 2023 r.
 • 18–19 listopada 2023 r.
 • 02–03 grudnia 2023 r.
 • 13–14 stycznia 2024 r.
 • 20–21 stycznia 2024 r.
 • 10–11 lutego 2024 r.
 • 09–10 marca 2024 r.
 • 27–28 kwietnia 2024 r.
 • 11–12 maja 2024 r.
 • 08–09 czerwca 2024 r.
 • 22–23 czerwca 2024 r.
 • 06–07 lipca 2024 r.
 • czerwiec – lipiec 2024 r. egzamin końcowy (obrony prac końcowych)

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 6900 zł.
Możliwość wpłaty w dwóch równych ratach:
I rata – płatna przy zapisie,
II rata – płatna na koniec pierwszego semestru studiów.

W ramach opłaty SGH zapewnia niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów. 

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Magdalena Białobrzeska-Syta
tel.: +48 22 564 92 65
tel.: +48 601 950 228
tel.: +48 573 950 228
e-mail: mbialo@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski
e-mail: zniewi@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

adres SIEDZIBY ORGANIZATORA
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów
ul. Madalińskiego 6/8, pok. 340
02-513 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty 9.00–18.30 i niedziele 9.00–17.00.
 • Opłata za całość studiów: 6900 zł (możliwe raty). 
   
Dokument
Kierownik studiów

prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski
e-mail: zniewi@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Magdalena Białobrzeska-Syta
tel.: +48 22 564 92 65
tel.: +48 601 950 228
tel.: +48 573 950 228
e-mail: mbialo@sgh.waw.pl

Programy MBA i studia podyplomowe