Podyplomowe Studia Gospodarka Przestrzenna

Podyplomowe Studia Gospodarka Przestrzenna dają kompleksowe przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych i wykonawczych w licznych podmiotach specjalizujących się w problematyce gospodarki przestrzennej.

Atuty kierunku
Dokument i lupa ikona

Przekrojowe studia – łączące wiele obszarów wiedzy (od projektowania przez prawo po zdrowie i środowisko)

Technologia cyfrowa ikona

Aktualna wiedza – w każdej edycji poruszamy ważne problemy, uzupełniając wiedzę o nowe wątki

Puzzle ikona

Dopasowana oferta – łączymy teorię z praktyką i jesteśmy otwarci na osoby z doświadczeniem jak i bez

Dlaczego warto?

 • Studia podwyższają kwalifikacje zawodowe i umiejętności praktyczne pracowników administracji publicznej – zarówno samorządowej, jak i rządowej, a także firm doradczych współpracujących z gminami, powiatami i samorządowymi województwami.
 • Proces kształcenia daje wiedzę w zakresie sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oceny projektów inwestycyjnych i przygotowania dokumentów strategicznego zarządzania gminą.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Gospodarka Przestrzenna polecane są szczególnie dla:

 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne, rewitalizację i obszary dziedzictwa,
 • osób, które chcą zajmować się zawodowo planowaniem przestrzennym w administracji samorządowej, zwłaszcza na szczeblu gminy,
 • przedsiębiorców i projektantów, którzy zajmują się planowaniem i/lub usługami doradczymi w zakresie planowania przestrzennego,
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych zagadnieniami planowania przestrzennego i jakością przestrzeni w miastach i gminach,
 • oraz osób, które z powodów zawodowych lub zaangażowania działania na szczeblu lokalnym chcą stale aktualizować swoją wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej.

Program

blok i. SPOŁECZNO-GOSPODARCZE PODSTAWY REALIZACJI GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ     

 • Wykład inauguracyjny – 2 godz.
 • Podstawy gospodarki przestrzennej – ważne teorie i trendy – 8 godz.
 • Ekonomika miast i regionów – 8 godz.
 • Rynek nieruchomości a planowanie przestrzenne – 8 godz.
 • Społeczne aspekty planowania przestrzennego – 8 godz.

blok ii. PODSTAWY PRAWNE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ     

 • Podstawy prawne gospodarki przestrzennej w Polsce – 8 godz.
 • Prawo miejscowe – 4 godz.
 • Technika legislacyjna w planowaniu przestrzennym (wykład + zajęcia warsztatowe) – 12 godz.

blok iii. PRaKTYCZNE I PROJEKTOWE ASPEKTY GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 

 • Metody inwentaryzacji przestrzeni (wykład + zajęcia warsztatowe) – 8 godz.
 • Projektowanie zagospodarowania przestrzennego – skala miasta/gminy (zajęcia warsztatowe) – 8 godz.
 • Projektowanie urbanistyczne – skala osiedla/przestrzeni publicznej (zajęcia warsztatowe) – 8 godz.
 • Infrastruktura techniczna w planowaniu przestrzennym (wykład) – 6 godz.
 • Adaptacja miast do zmian klimatu – 8 godz.
 • Rozwiązania zielone i inteligentne – standardy osiedli mieszkaniowych (zajęcia warsztatowe) – 4 godz.
 • Obszary rewitalizacji i dziedzictwa kulturowego (wykład + zajęcia warsztatowe) – 8 godz.
 • Gospodarka przestrzenna w UE oraz doświadczenia projektów w innych krajach europejskich – 4 godz.
 • Systemy informacji przestrzennej (wykład+ zajęcia warsztatowe) – 4 godz.

blok iv. SAMORZĄD TERYTORIALNY A GOSPODARKA PRZESTRZENNA   

 • Samorząd terytorialny – 8 godz.
 • Planowanie przestrzenne a marketing miast i gmin – 4 godz.
 • Planowanie i prognozowanie  budżetu gminy (wykład + zajęcia warsztatowe) – 8 godz.
 • Współpraca w planowaniu zagospodarowania przestrzennego – PPP, partycypacja, nowe formy kooperacji i finansowania (wykład + zajęcia warsztatowe) – 4 godz.
 • Przygotowanie i ocena efektywności publicznych projektów inwestycyjnych – 12 godz.
 • Projektowanie przestrzenne a zdrowie publiczne, ryzyka i rozwiązania – 4 godz.

blok v. SEMINARIUM DYPLOMOWE     

 • Seminarium dyplomowe – 4 godz.

Razem: 160 godz.

Kierownik studiów

dr inż. Katarzyna Sadowy
adiunkt
Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego

Doktor nauk ekonomicznych, architekt urbanista, specjalistka w dziedzinie interdyscyplinarnych badań nad miastem. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (studia doktoranckie) oraz Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (studia magisterskie). Ekspertka i współautorka dokumentów strategicznych związanych z rozwojem przestrzennym i gospodarczym Warszawy, członek Rady ds. Polityki Innowacji przy Prezydencie m. st. Warszawy, ekspertka Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz Warszawskiego Okrągłego Stołu Adaptacji Klimatycznej. Obecnie kieruje polską częścią projektu badawczego na temat dziedzictwa urbanistycznego warszawskiej Pragi Północ.

Wykładowcy

prof. dr hab. Zbigniew Grzymała
prof. dr hab. Piotr Błędowski
prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski
dr Jacek Sierak
dr Marek Ziółkowski
dr hab. Andrzej Gałazka
dr Dariusz Korpetta
„ ”

Rekrutacja

Rekrutacja trwa.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

​Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach
 • przygotowanie pod opieką promotorów z grona wykładowców SGH pracy końcowej związanej merytorycznie z profilem studiów.

Harmonogram

Zajęcia prowadzone będą dwa razy w miesiącu w formule hybrydowej: część zajęć będzie prowadzona online, a część zajęć – w uczelni. Wszystkie zjazdy będą się odbywać w soboty i niedziele. Zajęcia online będą trwały po 12 godzin w czasie zjazdu, spotkania w uczelni: po 16 godzin w czasie zjazdu.

Opłaty

​Opłata za całość studiów wynosi 4990 zł.
Płatność możliwa jednorazowo wraz ze złożeniem dokumentów lub w dwóch ratach:
I rata: 3000 zł – płatna przy zapisie,
II rata: 1990 zł.

W ramach opłaty SGH zapewni niezbędne materiały dydaktyczne i konspekty zajęć. 
Opłata pokrywa również koszty wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Wioletta Krasuska–Wojtkowska
tel.: +48 22 564 93 02
e-mail: wkrasu@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr inż. Katarzyna Sadowy
tel.: +48 22 564 93 02
e-mail: ksadow@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów 
Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego 

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia hybrydowe
 • Spotkania odbywają się w soboty i w niedziele od godz. 9.00, raz lub dwa razy w miesiącu. 
 • Opłata za całość studiów: 4990 zł (możliwe raty).
Kierownik studiów

dr inż. Katarzyna Sadowy
tel.: +48 22 564 93 02
e-mail: ksadow@sgh.waw.pl

 

Sekretarz studiów

mgr Wioletta Krasuska–Wojtkowska
tel.: +48 22 564 93 02
e-mail: wkrasu@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA