Studia magisterskie Podatki

Dlaczego warto podjąć studia w SGH na kierunku podatki?
Atuty kierunku

Program wychodzi naprzeciw potrzebom rynkowym i dostarcza kandydatom wiedzy eksperckiej i najbardziej aktualnej, często opartej na trendach światowych.

Celem oferty jest ukształtowanie kompetencji w zakresie szerokiego spektrum zagadnień podatkowych związanych z obszarem prawa podatkowego, warsztatu pracy doradcy podatkowego, wykładni prawa podatkowego oraz ekonomicznych skutków opodatkowania.

Na kierunku podatki uczymy jak podatki wpływają na decyzje gospodarcze przedsiębiorstw zarówno w płaszczyźnie instytucjonalnej (wybór formy prawnej, wybór miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, przekształcenia), jak również w płaszczyźnie funkcjonalnej (decyzje inwestycyjne, decyzje finansowe, polityka dywidendy, polityka bilansowa, polityka cen transferowych i inne). Obserwowane rosnące zapotrzebowanie na rynku na specjalistów i doradców w dziedzinie podatków tworzy bardzo dobre perspektywy kariery zawodowej.

Profil kandydata

Kierunek podatki przeznaczony jest dla kandydatów na studia, którzy swoją karierę wiążą nie tylko z wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego, ale również chcą zajmować się problematyką podatkową w biznesie, administracji podatkowej czy wreszcie w przestrzeni międzynarodowej.

Od kandydatów wymagamy podstawowej wiedzy z ekonomii oraz prawa i przede wszystkim aktywności i zaangażowania na wykładanych przedmiotach.

Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku podatki będzie dobrze przygotowany do pracy w szeroko rozumianym konsultingu biznesowym. Uzyskana wiedza pozwoli na podjęcie zatrudnienia w:

 • firmach doradztwa podatkowego,
 • kancelariach prawnopodatkowych,
 • konsultingu podatkowym wewnątrz przedsiębiorstw (in house),
 • administracji rządowej, samorządowej unijnej.

Istotnym atutem kierunku podatki jest potencjalne uzyskanie uprawnienia absolwenta do zwolnienia z państwowego egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego (zgodnie z umową pomiędzy Ministerstwem Finansów i SGH).

Z punktu widzenia perspektywy przyszłego pracodawcy nabycie wiedzy o koncepcjach, zasadach, metodach oraz praktykach zarządzania ryzykiem podatkowym i biznesowym jest niezbędne nie tylko dla konkurowania, ale przeżycia przedsiębiorstw.

Tryby studiów i warunki ukończenia

Tryb studiów

 • stacjonarne
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Warunki ukończenia

 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​
Rekrutacja i opłaty

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu i składa się z dwóch modułów:

 • językowo-ogólnego;
 • jakościowego.

Kandydat przystępuje obowiązkowo do modułu językowo-ogólnego i:

 • modułu jakościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał niniejszy kierunek.

Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 (sto) punktów.

Korzyści

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku podatki w SGH w szczególności: 

Wiedza

 • zna i rozumie zasady, cele i skutki działania systemu podatkowego w państwie, w tym przede wszystkim w aspekcie politycznym, finansowym, gospodarczym i społecznym,
 • zna i rozumie uwarunkowania międzynarodowe i współpracę międzynarodową w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu podatkowego, w tym płynących z nich korzyściach i ograniczeniach,
 • zna i rozumie metody i narzędzia zarządzania różnymi rodzajami ryzyka podatkowego,
 • zna aktualne trendy rozwoju systemów podatkowych w kierunku wspierania zrównoważonego rozwoju,
 • zna i rozumie prawne, w tym prawnomiędzynarodowe aspekty działania systemu podatkowego,

Umiejętności

 • potrafi postrzegać, rozumieć i dogłębnie analizować najważniejsze rodzaje ryzyka w przedsiębiorstwie, zwłaszcza dotyczące zagadnień finansowych i podatkowych
 • potrafi oceniać plany finansowe, inwestycyjne i rozwojowe z perspektywy ich efektów finansowych i obciążeń podatkowych
 • potrafi dobierać właściwe metody, narzędzia i praktyki w zarządzaniu różnymi rodzajami ryzyka podatkowego i biznesowego w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa,
 • potrafi planować funkcję podatkową przedsiębiorstwa,
 • potrafi opracowywać system raportowania i monitorowania w sferze zarządzania ryzykiem podatkowym i biznesowym na poziomie całego przedsiębiorstwa,
 • potrafi wspierać podmioty w ograniczaniu ryzyka podatkowego oraz mitygowaniu negatywnych skutków związanych z powstałymi kontrowersjami podatkowymi,
 • potrafi zapewnić sobie dostęp do bieżących informacji o zmianach prawnych (prawodawstwa, orzecznictwa) w systemie podatkowym i odpowiednio reagować na nie w ramach funkcji pełnionych w przedsiębiorstwie,

Kompetencje społeczne

 • jest gotów pracować w zróżnicowanych zespołach pełniąc w nich role adekwatne do rozwiązywanych problemów oraz zajmowanego miejsca w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa (organizacji gospodarczej), potrafi diagnozować oraz regulować konflikty,
 • ma wykształconą potrzebę permanentnego uzupełniania swojej wiedzy i umiejętności także spoza swojej specjalizacji zawodowej,
 • potrafi diagnozować oraz regulować konflikty, jest gotów do przekazywania swojej wiedzy i umiejętności innym członkom zespołu uwzględniając ich predyspozycje zawodowe,
 • jest świadom odpowiedzialności i zasad postępowania etycznego związanych z wykonywanym zawodem i pełnioną rolą społeczną.

Poznaj programy studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH oraz efekty kształcenia:


Dział Rekrutacji

 

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

 

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

 

godziny pracy: 8:00-16:00
(od poniedziałku do piątku)​​

Informator studia magisterskie w SGH
Informator

Studia magisterskie w języku polskim

Informator studia w SGH Ukraina
Informator

Informator o SGH w języku ukraińskim

.