Studia magisterskie Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Dlaczego warto podjąć studia w SGH na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne?

Studia drugiego stopnia na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne w SGH umożliwiają pozyskanie zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii, metod ilościowych w ekonomii oraz systemów informatycznych. 

Oferta dydaktyczna na tym kierunku daje możliwość specjalizacji w jednym z dwóch profilów kształcenia. Jeden nakierowany jest na metody ilościowe w ekonomii i w badaniach społecznych, a drugi – na informatykę gospodarczą.

Prezentowana w toku studiów wiedza i kształtowane umiejętności są dobrym przygotowaniem do prowadzenia prac badawczych i do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Perspektywy zawodowe

Ukończenie tego kierunku daje umiejętności prowadzenia zaawansowanych analiz ekonometryczno-statystycznych, rozwiązywania problemów optymalizacyjnych z użyciem specjalistycznych pakietów komputerowych, projektowania badań reprezentacyjnych, stosowania metod wielowymiarowych w badaniach ekonomicznych, społecznych oraz ekonomiczno-biznesowych, tworzenia i usprawniania systemów informacyjnych zarządzania w organizacjach.

Absolwenci tego kierunku są dobrze przygotowani do pracy w centrach badawczych oraz centrach biznesowych (w korporacjach biznesowych, w firmach analitycznych, konsultingowych, ubezpieczeniowych, w bankach, jak również w administracji rządowej, w organizacjach non-profit, a także w centrach badawczo-rozwojowych i naukowych) w kraju, a także w instytucjach międzynarodowych.

Specjalności
 • ekonometria 
 • informatyka gospodarcza 
 • metody aktuarialne
 • modele i metody decyzyjne
 • modelowanie ekonometryczne w biznesie
 • statystyka stosowana 
 • systemy informatyczne w zarządzaniu
Przedmioty

Program obejmuje przedmioty o charakterze praktycznym z zakresu analiz statystycznych i ekonometrycznych, podejmowania decyzji, informatyki, demografii.

Tryby studiów i warunki ukończenia

Tryb studiów

 • stacjonarne
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne 

Warunki ukończenia

 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​
Rekrutacja i opłaty

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu i składa się z dwóch modułów:

 • językowo-ogólnego;
 • ilościowego.

Kandydat przystępuje obowiązkowo do modułu językowo-ogólnego i:

 • modułu ilościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał niniejszy kierunek.

Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 (sto) punktów.

Korzyści

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne w SGH w szczególności: 

Wiedza

 • ma zaawansowaną wiedzę o metodach i narzędziach matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych niezbędnych do analizy zjawisk gospodarczych i społecznych w skali mikro- i makroekonomicznej, 
 • ma zaawansowaną wiedzę o projektowaniu i wdrażaniu zaawansowanych systemów informatycznych i baz danych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych oraz formułowaniu strategii ich informatyzacji, 
 • ma zaawansowaną wiedzę o dostępnych narzędziach modelowania zjawisk gospodarczych i społecznych oraz światowych trendach metodologicznych w tym zakresie, dzięki którym może on tworzyć własne narzędzia analityczne, 

Umiejętności

 • umie projektować rozwiązania problemów makro- i mikroekonomicznych z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi analitycznych, w tym nowoczesnych technologii informatycznych, 
 • potrafi modelować i prognozować zjawiska i procesy gospodarcze, 
 • umie identyfikować narzędzia ekonometryczno-statystyczne do analizy problemów ekonomicznych i społecznych, analizować dane wielowymiarowe oraz stosować metody analizy wielowymiarowej w badaniach ekonomiczno-biznesowych (rynkowych i marketingowych) i w badaniach społecznych, 

Kompetencje społeczne

 • rozumie potrzebę i potrafi korzystać z podejścia ilościowego dla lepszego postrzegania, opisu i analizy otaczającej rzeczywistości ekonomicznej, społecznej, biznesowej, 
 • jest świadomy odpowiedzialności zawodowej w pracy w podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych, 
 • daje przykład etycznych zachowań zawodowych.

Poznaj programy studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH oraz efekty kształcenia na kierunku