Studia magisterskie Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Dlaczego warto podjąć studia w SGH na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne?

Studia drugiego stopnia na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne w SGH umożliwiają pozyskanie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianych metod ilościowych w ekonomii oraz systemów informatycznych.

Oferta dydaktyczna kierunku daje możliwość specjalizacji w kilku profilach kształcenia, nakierowanych na metody ilościowych analiz ekonomicznych i społecznych w skali mikro i makro oraz na informatykę gospodarczą i zagadnienia nowoczesnej gospodarki cyfrowej.

Program obejmuje przedmioty ściśle związane z praktyką analiz statystycznych, ekonometrycznych i finansowych, podejmowania decyzji, demografii, ubezpieczeń i informatyki. Studia te rozwijają kompetencje, które sprawiają, że absolwenci tego kierunku są dobrze przygotowani do pracy w centrach badawczych, instytucjach publicznych oraz centrach biznesowych kraju, a także instytucjach międzynarodowych.

Prezentowana w toku studiów wiedza i kształtowane umiejętności są dobrym przygotowaniem do prowadzenia prac badawczych i do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Profil kandydata

Zakładamy, że kandydaci na kierunek MIESI mają wiedzę z zakresu matematyki i rachunku prawdopodobieństwa na poziomie szkoły średniej. Jeśli maturę zdawaliście dawno, lub zaliczyliście studia licencjackie na kierunku niezwiązanym z metodami ilościowymi, warto przypomnieć sobie tę wiedzę, aby nie mieć kłopotów z nadążaniem za tokiem wykładów. Na poziomie magisterskim od podstaw uczymy statystyki matematycznej i informatyki gospodarczej oraz innych, bardziej „technicznych” przedmiotów: ekonometrii, inżynierii oprogramowania, ekonomii matematycznej, teorii gier. Jeśli znacie podstawy programowania w jakimś języku, będzie Wam na początku nieco łatwiej, ale nie zakładamy znajomości żadnego konkretnego języka.

Perspektywy zawodowe

Ukończenie kierunku MIESI daje wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania zaawansowanych narzędzi ilościowych i programowania, cenionych przez firmy konsultingowe, ubezpieczeniowe, banki, instytucje publiczne, organizacje non-profit, a także instytucje naukowe i badawczo-rozwojowe w kraju i za granicą. Absolwenci są dobrze przygotowani do analizy różnorodnych zbiorów danych, rozwiązywania problemów optymalizacyjnych, projektowania badań reprezentacyjnych, a także tworzenia i usprawniania systemów informatycznych w organizacjach. Cechuje ich zdolność analitycznego myślenia, która w połączeniu z umiejętnościami technicznymi może przydać się w praktycznie każdym miejscu pracy. MIESI to bardzo uniwersalny kierunek: jego studenci otrzymują szerokie podstawy umożliwiające adaptację do szybko zmieniającego się zestawu narzędzi analitycznych i ilościowych, wykorzystywanego przez pracodawców i instytucjach akademickich. Studia na kierunku MIESI pozwalają nabyć umiejętności prowadzenia zaawansowanych analiz ekonometryczno-statystycznych, rozwiązywania problemów optymalizacyjnych z użyciem specjalistycznych pakietów komputerowych, projektowania badań reprezentacyjnych, stosowania metod wielowymiarowych w badaniach ekonomicznych, społecznych oraz ekonomiczno-biznesowych, tworzenia i usprawniania systemów informacyjnych zarządzania w organizacjach.

Absolwenci kierunku MIESI są cenieni przez pracodawców z instytucji finansowych, urzędów centralnych czy firm konsultingowych ze względu na unikatowy zestaw umiejętności analitycznych, programistycznych i biznesowych. Cechami wyróżniającymi naszych absolwentów są, między innymi, umiejętność identyfikacji potrzeb biznesowych, rozległa wiedza na temat funkcjonowania systemów ekonomiczno-finansowych czy umiejętność analizy skomplikowanych relacji przyczynowo-skutkowych. Dzięki temu są w stanie samodzielnie tworzyć narzędzia analityczne wykorzystujące wiedzę ekspercką. Absolwenci naszego kierunku mogą się też zajmować szeroko rozumianym doradztwem biznesowym i strategicznym, m.in. angażując się w projekty realizowane przez duże (i małe) firmy konsultingowe wdrażające pionierskie rozwiązania w zakresie technologii cyfrowych, chmury obliczeniowej i bezpieczeństwa, wykorzystujące m.in. AI i samooptymalizujące się systemy.

Oferta dydaktyczna dostępna dla studentów MIESI pozwala zarówno na rozwój w obszarze merytorycznym, jak i narzędziowym. Możliwość uczestniczenia w laboratoriach kształcących umiejętności programistyczne, w tym chmurowe, daje absolwentom dobry start na rynku pracy, a dzięki naciskowi na kształcenie języków obcych – nie tylko na rynku krajowym, ale i międzynarodowym.

Specjalności
 • ekonometria 
 • informatyka gospodarcza 
 • metody aktuarialne
 • modele i metody decyzyjne
 • systemy informatyczne w zarządzaniu
Przedmioty

Program obejmuje przedmioty o charakterze praktycznym z zakresu analiz statystycznych i ekonometrycznych, podejmowania decyzji, informatyki, demografii.

Tryby studiów i warunki ukończenia

Tryb studiów

 • stacjonarne
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne 

Warunki ukończenia

 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​
Rekrutacja i opłaty

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu i składa się z dwóch modułów:

 • językowo-ogólnego;
 • ilościowego.

Kandydat przystępuje obowiązkowo do modułu językowo-ogólnego i:

 • modułu ilościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał niniejszy kierunek.

Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 (sto) punktów.

Efekty uczenia

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne w SGH w szczególności: 

Wiedza

 • ma zaawansowaną wiedzę o metodach i narzędziach matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych niezbędnych do analizy zjawisk gospodarczych i społecznych w skali mikro- i makroekonomicznej, 
 • ma zaawansowaną wiedzę o projektowaniu i wdrażaniu zaawansowanych systemów informatycznych i baz danych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych oraz formułowaniu strategii ich informatyzacji, 
 • ma zaawansowaną wiedzę o dostępnych narzędziach modelowania zjawisk gospodarczych i społecznych oraz światowych trendach metodologicznych w tym zakresie, dzięki którym może on tworzyć własne narzędzia analityczne, 

Umiejętności

 • umie projektować rozwiązania problemów makro- i mikroekonomicznych z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi analitycznych, w tym nowoczesnych technologii informatycznych, 
 • potrafi modelować i prognozować zjawiska i procesy gospodarcze, 
 • umie identyfikować narzędzia ekonometryczno-statystyczne do analizy problemów ekonomicznych i społecznych, analizować dane wielowymiarowe oraz stosować metody analizy wielowymiarowej w badaniach ekonomiczno-biznesowych (rynkowych i marketingowych) i w badaniach społecznych, 

Kompetencje społeczne

 • rozumie potrzebę i potrafi korzystać z podejścia ilościowego dla lepszego postrzegania, opisu i analizy otaczającej rzeczywistości ekonomicznej, społecznej, biznesowej, 
 • jest świadomy odpowiedzialności zawodowej w pracy w podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych, 
 • daje przykład etycznych zachowań zawodowych.

Poznaj programy studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH oraz efekty kształcenia:

Więcej informacji o kierunku, takich jak:

Dział Rekrutacji

 

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

 

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

 

godziny pracy: 8:00-16:00
(od poniedziałku do piątku)​​

Informator studia magisterskie w SGH
Informator

Studia magisterskie w języku polskim

Informator studia w SGH Ukraina
Informator

Informator o SGH w języku ukraińskim

.