Studia magisterskie Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Dlaczego warto podjąć studia w SGH na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne?

Studia drugiego stopnia na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne w SGH umożliwiają pozyskanie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianych metod ilościowych w ekonomii oraz systemów informatycznych.

Oferta dydaktyczna kierunku daje możliwość specjalizacji w kilku profilach kształcenia, nakierowanych na metody ilościowych analiz ekonomicznych i społecznych w skali mikro i makro oraz na informatykę gospodarczą i zagadnienia nowoczesnej gospodarki cyfrowej.

Program obejmuje przedmioty ściśle związane z praktyką analiz statystycznych, ekonometrycznych i finansowych, podejmowania decyzji, demografii, ubezpieczeń i informatyki. Studia te rozwijają kompetencje, które sprawiają, że absolwenci tego kierunku są dobrze przygotowani do pracy w centrach badawczych, instytucjach publicznych oraz centrach biznesowych kraju, a także instytucjach międzynarodowych.

Prezentowana w toku studiów wiedza i kształtowane umiejętności są dobrym przygotowaniem do prowadzenia prac badawczych i do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Profil kandydata

Zakładamy, że kandydaci na kierunek MIESI mają wiedzę z zakresu matematyki i rachunku prawdopodobieństwa na poziomie szkoły średniej. Jeśli maturę zdawaliście dawno, lub zaliczyliście studia licencjackie na kierunku niezwiązanym z metodami ilościowymi, warto przypomnieć sobie tę wiedzę, aby nie mieć kłopotów z nadążaniem za tokiem wykładów. Na poziomie magisterskim od podstaw uczymy statystyki matematycznej i informatyki gospodarczej oraz innych, bardziej „technicznych” przedmiotów: ekonometrii, inżynierii oprogramowania, ekonomii matematycznej, teorii gier. Jeśli znacie podstawy programowania w jakimś języku, będzie Wam na początku nieco łatwiej, ale nie zakładamy znajomości żadnego konkretnego języka.

Perspektywy zawodowe

Ukończenie kierunku MIESI daje wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania zaawansowanych narzędzi ilościowych i programowania, cenionych przez firmy konsultingowe, ubezpieczeniowe, banki, instytucje publiczne, organizacje non-profit, a także instytucje naukowe i badawczo-rozwojowe w kraju i za granicą. Absolwenci są dobrze przygotowani do analizy różnorodnych zbiorów danych, rozwiązywania problemów optymalizacyjnych, projektowania badań reprezentacyjnych, a także tworzenia i usprawniania systemów informatycznych w organizacjach. Cechuje ich zdolność analitycznego myślenia, która w połączeniu z umiejętnościami technicznymi może przydać się w praktycznie każdym miejscu pracy. MIESI to bardzo uniwersalny kierunek: jego studenci otrzymują szerokie podstawy umożliwiające adaptację do szybko zmieniającego się zestawu narzędzi analitycznych i ilościowych, wykorzystywanego przez pracodawców i instytucjach akademickich. Studia na kierunku MIESI pozwalają nabyć umiejętności prowadzenia zaawansowanych analiz ekonometryczno-statystycznych, rozwiązywania problemów optymalizacyjnych z użyciem specjalistycznych pakietów komputerowych, projektowania badań reprezentacyjnych, stosowania metod wielowymiarowych w badaniach ekonomicznych, społecznych oraz ekonomiczno-biznesowych, tworzenia i usprawniania systemów informacyjnych zarządzania w organizacjach.

Absolwenci kierunku MIESI są cenieni przez pracodawców z instytucji finansowych, urzędów centralnych czy firm konsultingowych ze względu na unikatowy zestaw umiejętności analitycznych, programistycznych i biznesowych. Cechami wyróżniającymi naszych absolwentów są, między innymi, umiejętność identyfikacji potrzeb biznesowych, rozległa wiedza na temat funkcjonowania systemów ekonomiczno-finansowych czy umiejętność analizy skomplikowanych relacji przyczynowo-skutkowych. Dzięki temu są w stanie samodzielnie tworzyć narzędzia analityczne wykorzystujące wiedzę ekspercką. Absolwenci naszego kierunku mogą się też zajmować szeroko rozumianym doradztwem biznesowym i strategicznym, m.in. angażując się w projekty realizowane przez duże (i małe) firmy konsultingowe wdrażające pionierskie rozwiązania w zakresie technologii cyfrowych, chmury obliczeniowej i bezpieczeństwa, wykorzystujące m.in. AI i samooptymalizujące się systemy.

Oferta dydaktyczna dostępna dla studentów MIESI pozwala zarówno na rozwój w obszarze merytorycznym, jak i narzędziowym. Możliwość uczestniczenia w laboratoriach kształcących umiejętności programistyczne, w tym chmurowe, daje absolwentom dobry start na rynku pracy, a dzięki naciskowi na kształcenie języków obcych – nie tylko na rynku krajowym, ale i międzynarodowym.

Specjalności
 • ekonometria 
 • informatyka gospodarcza 
 • metody aktuarialne
 • modele i metody decyzyjne
 • systemy informatyczne w zarządzaniu
Przedmioty

Program obejmuje przedmioty o charakterze praktycznym z zakresu analiz statystycznych i ekonometrycznych, podejmowania decyzji, informatyki, demografii.

Tryby studiów i warunki ukończenia

Tryb studiów

 • stacjonarne
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne 

Warunki ukończenia

 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​
Rekrutacja i opłaty

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu i składa się z dwóch modułów:

 • językowo-ogólnego;
 • ilościowego.

Kandydat przystępuje obowiązkowo do modułu językowo-ogólnego i:

 • modułu ilościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał niniejszy kierunek.

Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 (sto) punktów.

Korzyści

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne w SGH w szczególności: 

Wiedza

 • ma zaawansowaną wiedzę o metodach i narzędziach matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych niezbędnych do analizy zjawisk gospodarczych i społecznych w skali mikro- i makroekonomicznej, 
 • ma zaawansowaną wiedzę o projektowaniu i wdrażaniu zaawansowanych systemów informatycznych i baz danych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych oraz formułowaniu strategii ich informatyzacji, 
 • ma zaawansowaną wiedzę o dostępnych narzędziach modelowania zjawisk gospodarczych i społecznych oraz światowych trendach metodologicznych w tym zakresie, dzięki którym może on tworzyć własne narzędzia analityczne, 

Umiejętności

 • umie projektować rozwiązania problemów makro- i mikroekonomicznych z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi analitycznych, w tym nowoczesnych technologii informatycznych, 
 • potrafi modelować i prognozować zjawiska i procesy gospodarcze, 
 • umie identyfikować narzędzia ekonometryczno-statystyczne do analizy problemów ekonomicznych i społecznych, analizować dane wielowymiarowe oraz stosować metody analizy wielowymiarowej w badaniach ekonomiczno-biznesowych (rynkowych i marketingowych) i w badaniach społecznych, 

Kompetencje społeczne

 • rozumie potrzebę i potrafi korzystać z podejścia ilościowego dla lepszego postrzegania, opisu i analizy otaczającej rzeczywistości ekonomicznej, społecznej, biznesowej, 
 • jest świadomy odpowiedzialności zawodowej w pracy w podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych, 
 • daje przykład etycznych zachowań zawodowych.

Poznaj programy studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH oraz efekty kształcenia na kierunku

   Więcej informacji o kierunku, takich jak:

   Dział Rekrutacji

    

   al. Niepodległości 162
   pokój 37, budynek główny
   02-554 Warszawa

    

   tel. 22 564 77 77
   e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

    

   godziny pracy: 8:00-16:00
   (od poniedziałku do piątku)​​

   Informator studia magisterskie w SGH
   Informator

   Studia magisterskie w języku polskim

   Informator studia w SGH Ukraina
   Informator

   Informator o SGH w języku ukraińskim