Studia magisterskie Ekonomiczna analiza prawa

Dlaczego warto podjąć studia w SGH na kierunku ekonomiczna analiza prawa?
Atuty kierunku

Studia drugiego stopnia na kierunku ekonomiczna analiza prawa w SGH umożliwiają studentom zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu prawa, ekonomii i dyscyplin komplementarnych. Studia te rozwijają umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej w wymiarze krajowym i zagranicznym, pracy na stanowiskach analitycznych i kierowniczych w instytucjach, przedsiębiorstwach i organach administracji publicznej, w korporacjach i organizacjach międzynarodowych, prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Przygotowują one również do podejmowania studiów trzeciego stopnia.

Studentów tego kierunku zapraszamy także do zapoznania się z magisterskim programem European Master in Law and Economics (EMLE) prowadzonym we współpracy z uczelniami zagranicznymi. Studenci biorący udział w programie spędzają trzy kolejne trymestry studiów w wybranych przez siebie krajach. Absolwenci programu otrzymują trzy dyplomy.

Więcej informacji o programie EMLE

Perspektywy zawodowe

Na tym kierunku rozwiniesz kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w charakterze eksperta w dziedzinie regulacji lub pracy w organizacjach pozarządowych oraz kancelariach prawniczych lub do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Przygotują Cię też do podejmowania studiów trzeciego stopnia. 

Specjalności
 • ekonomiczna analiza regulacji​
Tryby studiów i warunki ukończenia

Tryb studiów

 • stacjonarne

Warunki ukończenia

 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​
Rekrutacja i opłaty

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu i składa się z dwóch modułów:

 • językowo-ogólnego;
 • jakościowego.

Kandydat przystępuje obowiązkowo do modułu językowo-ogólnego i:

 • modułu jakościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał niniejszy kierunek.

Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 (sto) punktów.

Korzyści

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku ekonomiczna analiza prawa w SGH w szczególności: 

Wiedza

 • ma wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą istoty systemów prawnych, ich efektywności i wpływu na tempo wzrostu gospodarczego, specyfiki aktów prawnych i ich oddziaływania na m.in. sektor finansów publicznych, konkurencyjność gospodarki, przedsiębiorczość, rynek pracy, rozwój regionalny, 
 • ma wiedzę dotyczącą sposobów skutecznego pomiaru realnych skutków tworzonych aktów prawnych, 
 • ma wiedzę umożliwiającą zrozumienie złożonych procesów i zjawisk zachodzących w prawie oraz ich wpływu na gospodarkę, 

Umiejętności

 • umie samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe związane z funkcjonowaniem w środowisku wielokulturowym i w odmiennych systemach prawnych i politycznych, 
 • ma umiejętność logicznego myślenia, analizy i syntezy, 
 • potrafi dokonać analizy struktury prawa oraz stosowania teorii ekonomicznych, umie dokonać analizy aktów prawnych pod kątem ich wpływu na gospodarkę, w tym na przedsiębiorczość oraz wymianę handlową, 

Kompetencje społeczne

 • wykazuje odpowiedzialność związaną z wykonywanym zawodem, 
 • wykazuje zdolność do aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu demokratycznego społeczeństwa, 
 • ma świadomość odpowiedzialności za środowisko naturalne człowieka, wykazuje zachowania antykorupcyjne.

Poznaj programy studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH oraz efekty kształcenia na kierunku

Dział Rekrutacji

 

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

 

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

 

godziny pracy: 8:00-16:00
(od poniedziałku do piątku)​​

Informator studia magisterskie w SGH
Informator

Studia magisterskie w języku polskim

Informator studia w SGH Ukraina
Informator

Informator o SGH w języku ukraińskim