Studia licencjackie Zrównoważony biznes i finanse

Dlaczego warto podjąć studia w SGH na kierunku zrównoważony biznes i finanse?

Celem kierunku jest kształcenie przyszłych menedżerów świadomych zasad zrównoważonego rozwoju. Obejmuje on obszary: odpowiedzialnego zarządzania, społecznie odpowiedzialnego marketingu oraz zrównoważonych i odpowiedzialnych społecznie finansów wspieranych rachunkowością, w której oprócz wyników finansowych uwzględnia się także wyniki niefinansowe (oddziaływanie na społeczeństwo i środowisko naturalne). Program kierunku stanowi odpowiedź zarówno na bieżące wyzwania biznesu, jak i regulacji współczesnych gospodarek zgodnie z polityką realizowaną na szczeblu krajowym i międzynarodowym (Unia Europejska, ONZ).

Perspektywy zawodowe

Typowe miejsca pracy to różne działy dużych korporacji, jak i małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działów strategii, marketingu, księgowości czy nadzoru właścicielskiego, a także komórek zajmujących się corporate citizenship.

Możliwe są także jednostki administracji publicznej, a także organizacje pozarządowe. Studia stanowią też świetne przygotowanie do pracy na stanowisku specjalisty i menedżera CSR. Kierunek daje podstawy do kontynuacji kształcenia w ramach studiów podyplomowych oraz studiach II stopnia.

Tryby studiów i warunki ukończenia

Tryb studiów

 • stacjonarne
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Warunki ukończenia

 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy licencjackiej
Rekrutacja i opłaty

Na studia pierwszego stopnia prowadzona jest kwalifikacja na uczelnię, a nie na konkretny kierunek. Studia licencjackie rozpoczynają się od przedmiotów wspólnych dla wszystkich kierunków, a studenci wybierają kierunek dopiero pod koniec pierwszego roku nauki.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje cztery przedmioty, po jednym spośród wymienionych w ramach czterech pozycji poniższego zestawienia: 

 • przedmiot pierwszy: matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony),
 • przedmiot drugi: geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie, lub ekonomia, lub fizyka, lub informatyka (poziom rozszerzony),
 • pierwszy język obcy do wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom rozszerzony),
 • drugi język obcy do wyboru, inny niż ten z pierwszego wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom podstawowy lub rozszerzony).

Szczegółowe zasady przyjęć:

Korzyści

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku zrównoważony biznes i finanse w SGH w szczególności: 

Wiedza

 • zna rozwiązania dotyczące zrównoważonego biznesu i finansów oparte na najlepszych praktykach oraz uwarunkowania oraz metody tworzenia strategii przedsiębiorstwa,
 • rozumie złożone procesy i zjawiska zachodzące w organizacjach i w otaczającym je świecie,
 • ma zaawansowaną wiedzę z dziedziny nauk społecznych w zakresie zarządzania i finansów oraz o mechanizmach społecznych kreujących rzeczywistość gospodarczą,

Umiejętności

 • umie wykorzystać wiedzę z zakresu zrównoważonego biznesu i finansów w pracy zawodowej oraz planowaniu swojego rozwoju,
 • umie posługiwać się specjalistyczną terminologią w obszarze zrównoważonego biznesu i finansów przy opisywaniu i rozwiązywaniu problemów biznesowych,
 • umie stosować właściwe metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne w realizacji badań na rzecz zrównoważonego biznesu i finansów.

Kompetencje społeczne

 • inicjuje działania w zakresie zrównoważonego biznesu i finansów w swoim otoczeniu społecznym i zawodowym,
 • jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści związanych ze zrównoważonym biznesem i finansami,
 • jest gotów do prowadzenia prac badawczych (naukowych lub doradczych) w oparciu o wiedzę pozyskiwaną z obiektywnych źródeł, w tym również zasięgania opinii ekspertów.

Poznaj programy studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH oraz efekty kształcenia:

Dział Rekrutacji

 

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

 

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

Okładka informatora studiów licencjackich
Informator

Studia licencjackie w języku polskim

Informator studia w SGH Ukraina
Informator

Informator o SGH w języku ukraińskim

.