Studia licencjackie Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Dlaczego warto podjąć studia w SGH na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne?
Atuty kierunku

Studia pierwszego stopnia na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne w SGH dostarczają podstawowej wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania i finansów oraz kanonu wiedzy z zakresu metod ilościowych w ekonomii oraz systemów informatycznych. Oferta dydaktyczna tego kierunku obejmuje też przedmioty o charakterze praktycznym z zakresu analiz statystycznych i ekonometrycznych, podejmowania decyzji, informatyki, demografii. 

W ramach kierunku możliwe jest specjalizowanie się w jednym z dwóch profilów kształcenia. Jeden jest nakierowany na metody ilościowe w ekonomii, a drugi – na informatykę gospodarczą. 

Perspektywy zawodowe

Ukończenie kierunku daje umiejętności rozwiązywania problemów ekonomicznych i społecznych, także z dziedziny zarządzania i finansów, jak również analizy i projektowania systemów informatycznych oraz baz danych oraz zarządzania takimi systemami.

Absolwenci mogą podejmować pracę zawodową w podmiotach gospodarczych oraz instytucjach administracji państwowej, bankowości, finansów i ubezpieczeń, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych, jak również w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Specjalności
 • ekonometria stosowana
 • ekonomia matematyczna
 • informatyka gospodarcza
 • metody analizy decyzji ​
 • metody ilościowe w finansach
 • statystyka i demografia
 • statystyka stosowana
 • wprowadzenie do metod aktuarialnych
Tryby studiów i warunki ukończenia

Tryb studiów

 • stacjonarne
 • niestacjonarne popołudniowe 
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Warunki ukończenia

 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy licencjackiej
Rekrutacja i opłaty

Na studia pierwszego stopnia prowadzona jest kwalifikacja na uczelnię, a nie na konkretny kierunek. Studia licencjackie rozpoczynają się od przedmiotów wspólnych dla wszystkich kierunków, a studenci wybierają kierunek dopiero pod koniec pierwszego roku nauki.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje cztery przedmioty, po jednym spośród wymienionych w ramach czterech pozycji poniższego zestawienia: 

 • przedmiot pierwszy: matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony),
 • przedmiot drugi: geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie, lub ekonomia, lub fizyka, lub informatyka (poziom rozszerzony),
 • pierwszy język obcy do wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom rozszerzony),
 • drugi język obcy do wyboru, inny niż ten z pierwszego wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom podstawowy lub rozszerzony).
Korzyści

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne w SGH w szczególności: 

Wiedza

 • zna podstawy teorii i zastosowań z zakresu następujących kierunkowych treści kształcenia: matematyki, w szczególności analizy matematycznej i algebry liniowej; rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej; projektowania badań i analizy statystycznej; demografii; ekonomii matematycznej; ekonometrii; badań operacyjnych; matematyki finansowej i ubezpieczeniowej; programowania komputerowego; projektowania systemów informatycznych; baz danych, 
 • zna metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych i społecznych w skali mikro- i makroekonomicznej, 
 • rozumie matematyczny opis zjawisk i procesów gospodarczych i społecznych, 

Umiejętności

 • potrafi rozwiązywać problemy makro- i mikroekonomiczne z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi analitycznych, w tym nowoczesnych technologii informatycznych, 
 • rozumie i umie stosować narzędzia analizy matematycznej w ekonometrii i informatyce, 
 • umie stosować algebrę liniową w statystyce, ekonometrii oraz matematycznych modelach podejmowania decyzji, umie projektować i realizować badanie statystyczne, 

Kompetencje społeczne

 • wykazuje się elastycznością, samodzielnością myślenia i racjonalnością – jako podstawą przygotowania i podejmowania decyzji w różnych podmiotach i organizacjach gospodarczych, 
 • rozumie potrzebę korzystania z podejścia ilościowego dla lepszego postrzegania, opisu i analizy otaczającej rzeczywistości ekonomicznej, społecznej, biznesowej, 
 • sięga bez obawy do narzędzi ilościowych, jest ostrożny i kreatywny w korzystaniu z nich.

Poznaj programy studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH oraz efekty kształcenia na kierunku

  Dział Rekrutacji

   

  al. Niepodległości 162
  pokój 37, budynek główny
  02-554 Warszawa

   

  tel. 22 564 77 77
  e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

  Okładka informatora studiów licencjackich
  Informator

  Studia licencjackie w języku polskim

  Informator studia w SGH Ukraina
  Informator

  Informator o SGH w języku ukraińskim

  Informator studia w SGH Bialoruś
  Informator

  Informator o SGH w języku białoruskim