Studia licencjackie Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

Dlaczego warto podjąć studia w SGH na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne?
Atuty kierunku

Studia pierwszego stopnia na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne w SGH dostarczają kanonu wiedzy i umiejętności z zakresu metod ilościowych w ekonomii oraz systemów informatycznych, jak również podstawowej wiedzy z obszaru ekonomii, zarządzania i finansów. 

Oferta dydaktyczna obejmuje liczne przedmioty o charakterze praktycznym dotyczące analiz statystycznych, ekonometrycznych i finansowych, podejmowania decyzji, demografii, ubezpieczeń i informatyki. 

W ramach kierunku możliwe jest specjalizowanie się w kilku profilach kształcenia, nakierowanych na szeroko rozumiane metody ilościowe w zastosowaniach ekonomiczno-społecznych i biznesowych oraz informatykę i gospodarkę cyfrową. Studia te rozwijają kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych i informatycznych lub prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 

Studia te dają także dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów drugiego stopnia.

Profil kandydata

Zakładamy, że kandydaci na kierunek MIESI mają wiedzę z zakresu matematyki i rachunku prawdopodobieństwa na poziomie szkoły średniej. Jeśli maturę zdawaliście dawno, warto przypomnieć sobie tę wiedzę, aby nie mieć kłopotów z nadążaniem za tokiem wykładów. Na poziomie licencjackim od podstaw uczymy metod statystycznych i informatyki gospodarczej oraz innych, bardziej „technicznych” przedmiotów: ekonometrii, matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, projektowania systemów informatycznych, modeli badań operacyjnych. Jeśli znacie podstawy programowania w jakimś języku, będzie Wam na początku nieco łatwiej, ale nie zakładamy znajomości żadnego konkretnego języka.

Perspektywy zawodowe

MIESI to wyjątkowo uniwersalny kierunek studiów, dający podstawy matematyczno-informatyczne zarówno do podjęcia studiów II stopnia na kierunkach ekonomicznych (i nie tylko), jak i pracy zawodowej w wielu dziedzinach, w których wymagane jest zastosowanie narzędzi ilościowych:

 • finanse: bankowość, ubezpieczenia, budowa portfela aktywów,
 • analiza i projektowanie systemów informatycznych,
 • prognozowanie makroekonomiczne,
 • optymalizacja (np. łańcucha dostaw, zapasów, sieci energetycznej),
 • analityka eksperymentów badawczych,
 • e-commerce (modelowanie popytu).

Ukończenie kierunku MIESI pozwala nabyć umiejętności analizy zjawisk ekonomicznych i społecznych, funkcjonowania rynków finansowych i procesów związanych z zarządzaniem i optymalizacją, projektowania systemów informatycznych i baz danych oraz zarządzania takimi systemami. Absolwent kierunku MIESI dysponuje unikatowym zestawem narzędzi analitycznych i biznesowych w porównaniu z absolwentami  kierunków stricte ilościowych, takich jak matematyka czy informatyka. Jest atrakcyjnym kandydatem do pracy, w której trzeba łączyć umiejętności matematyczne, statystyczne i programistyczne ze znajomością technik biznesowych oraz kompetencjami miękkimi.

Oferta dydaktyczna kierunku pozwala na rozwój zarówno w obszarze merytorycznym, jak i narzędziowym. Możliwość uczestniczenia w laboratoriach kształcących umiejętności programistyczne daje absolwentom dobry start na rynku pracy, a dzięki naciskowi na kształcenie języków obcych – nie tylko na rynku krajowym, ale i międzynarodowym.

Specjalności
 • ekonometria stosowana
 • ekonomia matematyczna
 • informatyka gospodarcza
 • metody analizy decyzji ​
 • metody ilościowe w finansach
 • statystyka i demografia
 • statystyka stosowana
 • wprowadzenie do metod aktuarialnych
Tryby studiów i warunki ukończenia

Tryb studiów

 • stacjonarne
 • niestacjonarne popołudniowe 
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Warunki ukończenia

 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy licencjackiej
Rekrutacja i opłaty

Na studia pierwszego stopnia prowadzona jest kwalifikacja na uczelnię, a nie na konkretny kierunek. Studia licencjackie rozpoczynają się od przedmiotów wspólnych dla wszystkich kierunków, a studenci wybierają kierunek dopiero pod koniec pierwszego roku nauki.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje cztery przedmioty, po jednym spośród wymienionych w ramach czterech pozycji poniższego zestawienia: 

 • przedmiot pierwszy: matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony),
 • przedmiot drugi: geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie, lub ekonomia, lub fizyka, lub informatyka (poziom rozszerzony),
 • pierwszy język obcy do wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom rozszerzony),
 • drugi język obcy do wyboru, inny niż ten z pierwszego wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom podstawowy lub rozszerzony).
Efekty uczenia

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne w SGH w szczególności: 

Wiedza

 • zna podstawy teorii i zastosowań z zakresu następujących kierunkowych treści kształcenia: matematyki, w szczególności analizy matematycznej i algebry liniowej; rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej; projektowania badań i analizy statystycznej; demografii; ekonomii matematycznej; ekonometrii; badań operacyjnych; matematyki finansowej i ubezpieczeniowej; programowania komputerowego; projektowania systemów informatycznych; baz danych, 
 • zna metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do analizy zjawisk gospodarczych i społecznych w skali mikro- i makroekonomicznej, 
 • rozumie matematyczny opis zjawisk i procesów gospodarczych i społecznych, 

Umiejętności

 • potrafi rozwiązywać problemy makro- i mikroekonomiczne z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi analitycznych, w tym nowoczesnych technologii informatycznych, 
 • rozumie i umie stosować narzędzia analizy matematycznej w ekonometrii i informatyce, 
 • umie stosować algebrę liniową w statystyce, ekonometrii oraz matematycznych modelach podejmowania decyzji, umie projektować i realizować badanie statystyczne, 

Kompetencje społeczne

 • wykazuje się elastycznością, samodzielnością myślenia i racjonalnością – jako podstawą przygotowania i podejmowania decyzji w różnych podmiotach i organizacjach gospodarczych, 
 • rozumie potrzebę korzystania z podejścia ilościowego dla lepszego postrzegania, opisu i analizy otaczającej rzeczywistości ekonomicznej, społecznej, biznesowej, 
 • sięga bez obawy do narzędzi ilościowych, jest ostrożny i kreatywny w korzystaniu z nich.

Poznaj programy studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH oraz efekty kształcenia:

Więcej informacji o kierunku, takich jak:

 • przykładowe plany studiów,
 • szczegółowe opisy specjalności,
 • opisy Studenckich Kół Naukowych (SKN) związanych z kierunkiem,
 • informacje i praktykach studenckich,
 • i więcej
  znajdziesz na stronie rady kierunku MIESI

Dział Rekrutacji

 

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

 

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

Okładka informatora studiów licencjackich
Informator

Studia licencjackie w języku polskim

Informator studia w SGH Ukraina
Informator

Informator o SGH w języku ukraińskim

.