Studia licencjackie Ekonomia

Dlaczego warto podjąć studia w SGH na kierunku ekonomia?
Atuty kierunku
Puchar ikona

2 miejsce w Polsce w kategorii kierunków ekonomicznych rankingu „Perspektywy”

Certyfikat rulon ikona

wyróżniająca ocena jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku

ekran i biret ikona

czerpanie z wiedzy i doświadczeń najlepszej kadry naukowej – praktyków i teoretyków

Studia pierwszego stopnia na kierunku ekonomia dają dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów drugiego stopnia, a także wiedzę i kompetencje umożliwiające podjęcie pracy zawodowej na stanowisku specjalisty-analityka w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych różnych branż oraz w instytucjach doradczych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudniani na stanowiskach kierowniczych i analityków ekonomicznych w różnych sektorach gospodarki, mogą również prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek, pracować jako komentator życia gospodarczego na rynku medialnym.

Specjalności
 • ​​Ekonomia głównego nurtu
 • Ekonomia heterodoksyjna
Tryby studiów i warunki ukończenia

Tryb studiów

 • stacjonarne
 • niestacjonarne popołudniowe 
 • niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Warunki ukończenia

 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy licencjackiej
Rekrutacja i opłaty

Na studia pierwszego stopnia prowadzona jest kwalifikacja na uczelnię, a nie na konkretny kierunek. Studia licencjackie rozpoczynają się od przedmiotów wspólnych dla wszystkich kierunków, a studenci wybierają kierunek dopiero pod koniec pierwszego roku nauki.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje cztery przedmioty, po jednym spośród wymienionych w ramach czterech pozycji poniższego zestawienia: 

 • przedmiot pierwszy: matematyka lub fizyka (poziom rozszerzony),
 • przedmiot drugi: geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie, lub ekonomia, lub fizyka, lub informatyka (poziom rozszerzony),
 • pierwszy język obcy do wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom rozszerzony),
 • drugi język obcy do wyboru, inny niż ten z pierwszego wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski (poziom podstawowy lub rozszerzony).
Korzyści

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku ekonomia w SGH w szczególności: 

Wiedza

 • zna mikroekonomię i makroekonomię na poziomie średnio zaawansowanym, 
 • rozumie mechanizmy społeczne odnoszące się do działów gospodarki i instytucji ekonomicznych, 
 • zna najnowsze osiągnięcia naukowe odnoszące się do teorii ekonomii i wybrane zagadnienia z zakresu ekonomii stosowanej,  

Umiejętności

 • umie praktycznie stosować wiedzę do rozwiązywania prostych problemów mikroekonomicznych i makroekonomicznych oraz do wyrobienia sobie opinii na temat problemów gospodarczych i społecznych, 
 • umie korzystać ze źródeł danych ekonomicznych i metod ich analizowania, interpretować dane ekonomiczne,
 • umie postrzegać problemy ekonomiczne w całej złożoności, z uwzględnieniem wielu uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz skutecznie komunikować się w metajęzyku współczesnej ekonomii ze specjalistami w swojej dyscyplinie, 

Kompetencje społeczne

 • wykazuje inicjatywę i samodzielność w działaniach zawodowych, odpowiedzialność za pracę własną i innych, 
 • rozumie podstawowe zasady etyki, w tym etyki zawodu ekonomisty, 
 • ma świadomość roli ekonomii w procesie podejmowania decyzji gospodarczych. 

Poznaj programy studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH oraz efekty kształcenia na kierunku:

  Dział Rekrutacji

   

  al. Niepodległości 162
  pokój 37, budynek główny
  02-554 Warszawa

   

  tel. 22 564 77 77
  e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

  Okładka informatora studiów licencjackich
  Informator

  Studia licencjackie w języku polskim

  Informator studia w SGH Ukraina
  Informator

  Informator o SGH w języku ukraińskim

  Informator studia w SGH Bialoruś
  Informator

  Informator o SGH w języku białoruskim