Postępowania awansowe Kolegium Gospodarki Światowej

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Dokument

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uchwała nr 567 Senatu SGH z dnia 18 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania o nadanie stopnia naukowego doktora albo doktora habilitowanego (stan prawny obowiązujący na dzień 23 marca 2022)

WYKAZ CERTYFIKATÓW I DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ NOWOŻYTNEGO JĘZYKA OBCEGO - załącznik do uchwały nr 183 Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z dnia 23 marca 2022 r. 

SGH Senate Resolution No. 567 of 18 September 2019 on detailed terms and conditions in the procedure for awarding a scientific degree of doktor or doktor habilitowany​
 

Dokument

Szczegółowe zasady przeprowadzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie egzaminów doktorskich oraz publicznych obron rozpraw doktorskich z wykorzystaniem technologii informatycznych  

Wnioski do pobrania:

  • wniosek o otwarcie procedury o nadanie stopnia doktora i powołanie promotora:

English version

  • wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego:

REQUEST to initiate the proceedings to award the academic degree of doktor  

  • oświadczenie o samodzielnym opracowaniu rozprawy doktorskiej​:

English version 

 

Informacje o najbliższych obronach:

 

Przewód doktorski mgr. Kamila Kryńskiego

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ uwarunkowań instytucjonalnych na innowacyjność przedsiębiorstw w ujęciu międzynarodowym”
Promotor: dr hab. prof. SGH Tomasz Dołęgowski
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 06.06.2012
Data nadania stopnia: ​

Przewód doktorski mgr. Karola Janowskiego

Tytuł rozprawy doktorskiej: ” Wpływ polityki energetycznej na sektor wytwarzania energii elektrycznej w wybranych państwach członkowskich UE „
Promotor: dr hab. prof. SGH Grażyna Wojtkowska –Łodej
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 04.07.2012
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr Bogusławy Chłopek

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Znaczenie środków Unii Europejskiej dla rozwoju infrastruktury transportu drogowego w Polsce”
Promotor: prof. zw. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 04.07.2012
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr. Michała Cichockiego

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Możliwości rozwiązania problemu zadłużenia publicznego w strefie euro”
Promotor: prof. zw. dr hab. Leokadia Oręziak
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 04.07.2012
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr. Jakuba Świetlika

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Kredyt bankowy dla przedsiębiorstw sektora niefinansowego w wybranych krajach UE w latach 2004-2012”
Promotor: prof. zw. dr hab. Elżbieta Chrabonszczewska
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 07.11.2012
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr Moniki Harach

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na eksport kraju przyjmującego na przykładzie Chińskiej Republiki Ludowej”
Promotor: prof. zw. dr hab. Adam Budnikowski
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 17.04.2013
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr. Szymona Sypa

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Podejście ekonomiczne w ocenie koncentracji wertykalnych i konglomeratowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Unii Europejskiej”
Promotor: dr hab. prof. SGH Anna Mokrysz-Olszyńska
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 05.06.2013
Data nadania stopnia: 

Przewód doktorski mgr. Yian LIU

Tytuł rozprawy doktorskiej: „The Influence of China’s accession to the WTO on EU antidumping actions against Chinese products“
Promotor: prof. zw. dr hab. Elżbieta Kawecka- Wyrzykowska
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 05.06.2013
Data nadania stopnia:

Streszczenie w języku polskim

Streszczenie w języki angielskim

Dokument

Recenzenci:
prof. dr hab. Ewa Oziewicz  

prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska

Przewód doktorski mgr. Mirosława Krajki

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Strategiczne powiązania przestrzenne wydatków budżetowych na poziomie lokalnym w Polsce i ich wpływ na rozwój regionalny”
Promotor: dr hab. prof. SGH Aleksander Sulejewicz
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 30.09.2013
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr. Konrada Kubackiego

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Impact of industry-science cooperation on the innovative performance of companies in Poland”
Promotor: prof. dr hab. Marzenna Weresa
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 11.06.2014
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr Justyny Szewc

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Differences in motivational drivers: face-to-face and virtual teams”
Promotor: prof. dr hab. Piotr Płoszajski
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 11.06.2014
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgra Pawła Opali

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Skuteczność europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla”
Promotor: prof. dr hab. Ewelina Nojszewska
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 9.07.2014
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr Kingi Szkutnik

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Strategie reakcji na sytuację kryzysową a reputacja klubu piłkarskiego wśród kibiców”
Promotor: prof. dr hab. Marzanny Witek-Hajduk
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 9.07.2014
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr Anny Kuncewicz

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Outsourcing transformacyjny a potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa”
Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Duliniec
Promotor pomocniczy: dr Lidia Danik
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 19.11.2014
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr. Grzegorza Ipnarskiego

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Foreign Direct Investment as a Factor Behind Economic Development of s Small Economy. The Case of Singapore.”
Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Starzyk
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 10.12.2014
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr. Marcina M. Kaczmarczyka

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Cost of closed labor market – the case of Polish labor force and German economic growth during transitional periods 2004-2011”
Promotor: prof. dr hab. Marek Góra
Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Chłoń-Domińczak
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 14.01.2015
Data nadania stopnia:​

Przewód doktorski mgr Anny Czyżkowskiej

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Skuteczność procedury nadmiernego deficytu w dyscyplinowaniu polityki budżetowej państw strefy euro”
Promotor: prof. dr hab. Leokadia Oręziak
Promotor pomocniczy: dr Sławomir Miklaszewich
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 17.06.2015
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr. Michała Płotnickiego

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Wpływ fuzji i przejęć na wartość dla akcjonariuszy spółek przejmujących na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej”
Promotor: prof. dr hab. Adam Szyszka
Promotor pomocniczy: dr Adam Zaremba
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 22.02.2017
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr. Paylar Önder Ziya

​Tytuł rozprawy doktorskiej: Impact of Ethically Charged Products Placement on Attitude Towards Their Consumption​
Promotor: dr hab. Tomasz Sikora, prof. SGH
Dyscyplina: Nauki o zarządzaniu
Data wszczęcia przewodu: 17.04.2019
Data nadania stopnia​:

Przewód doktorski mgr Justyny Leonowicz

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ rekomendacji zawartych w raportach analitycznych na ceny akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Promotor: dr hab. Zenon Marciniak, prof. SGH
Promotor pomocniczy: dr Michał Konopczak
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 17.04.2019
Data nadania stopnia:​​

Przewód doktorski mgr Okseniuk Doroty

Tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ transformacji płynności w działających w Polsce otwartych funduszach inwestycyjnych na krajowy rynek akcji
Promotor: dr hab. Zenon Marciniak, prof. SGH
Promotor pomocniczy: dr Michał Konopczak
Dyscyplina: Finanse
Data wszczęcia przewodu: 17.04.2019
Data nadania stopnia:​​​

Przewód doktorski mgr. Alana Rynio

Tytuł rozprawy doktorskiej: Zasadność integracji walutowej w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
Promotor: prof. dr hab. Adam Budnikowski
Promotor pomocniczy: dr Krzysztof Falkowski
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 17.04.2019
Data nadania stopnia:

Przewód doktorski mgr. Konrada Bąblińskiego

Tytuł rozprawy doktorskiej: Infrastruktura jako czynnik determinujący rozwój kolejowych przewozów towarowych w Polsce
Promotor: dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH
Promotor pomocniczy: dr Marcin Król
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 17.04.2019
Data nadania stopnia:​

Przewód doktorski mgr. Marcina Gałczyńskiego

Tytuł rozprawy doktorskiej: Konkurencja na rynku gazu ziemnego w Polsce
Promotor: dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, prof. SGH
Promotor pomocniczy: dr Honorata Nyga-Łukaszewska
Dyscyplina: Ekonomia
Data wszczęcia przewodu: 17.04.2019
Data nadania stopnia:​​


 

 

 

.