SGH na Forum Ekonomicznym

XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu odbędzie się w dniach 5-7 września 2023 r. pod hasłem „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest głównym partnerem merytorycznym wydarzenia, podczas którego zaprezentuje obszerny Raport SGH i FE 2023.

Prezentacja Raportu odbyła się 5 września 2023 r. o godzinie 12.00 na Forum Ekonomicznym i była transmitowana na kanale YouTube SGH.


RAPORT SGH I FORUM EKONOMICZNEGO 2023

To już szósta edycja Raportu SGH i FE, który wszechstronnie podsumowuje najważniejsze procesy gospodarcze i społeczne w Polsce oraz w dziesięciu innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW; Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Rumunii, na Słowacji, w Słowenii i na Węgrzech).

Raport SGH i FE to wspólne dzieło kilkudziesięciu wybitnych ekspertów wielu dziedzin Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz przedstawicieli Europejskiego Banku Inwestycyjnego, którzy przygotowali specjalny dodatek do Raportu. Ciesząca się renomą publikacja powstała w ramach sprawdzonej na przestrzeni wielu lat współpracy z Fundacją Instytut Studiów Wschodnich.

Raport SGH i FE co roku cieszy się ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców, handlowców, reprezentantów szeroko pojmowanego biznesu, a także instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli władz i samorządów. Zachęcamy zarówno praktyków, jak i decydentów do zapoznania się z najnowszym Raportem SGH i Forum Ekonomicznego 2023, który może być pomocny w podejmowaniu kluczowych decyzji i prognozowaniu na przyszłość.

„Raport SGH i Forum Ekonomicznego to publikacja, która rokrocznie od 2018 r. podsumowuje najważniejsze procesy gospodarcze i społeczne zachodzące w Polsce oraz w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Tegoroczny Raport składa się z 12 rozdziałów merytorycznych autorstwa kilkudziesięciu ekspertów SGH oraz dodatku specjalnego Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jesteśmy radzi, że nasze ekspertyzy od lat cieszą się uznaniem w gremiach decydentów i środowiska biznesu. Zainteresowanie naszymi analizami zyskuje coraz szerszy zasięg; potwierdza to współpraca z EBI przy tegorocznej publikacji. SGH stawia sobie za cel inicjowanie debaty wokół regionu EŚW w perspektywie porównawczej” – mówi rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.

Kolejna edycja Raportu SGH i Forum Ekonomicznego powstała pod hasłem przewodnim „Wyzwania Rozwojowe Europy Środkowo-Wschodniej”. Wszystkie opracowania, realizowane w ramach grantów uwzględniają kontekst Europy Środkowo-Wschodniej oraz wpisują się w prezentowane w poszczególnych rozdziałach obszary tematyczne.

Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2023 zawiera 12 rozdziałów:

 1. Trajektorie rozwojowe krajów Europy Środkowo-Wschodniej – próba oceny wpływu pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie.
 2. Inwestycje jako warunek pokonania wyzwań rozwojowych. Perspektywa Polski na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
 3. Wyzwania dla gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej w warunkach wysokiej inflacji.
 4. Rosnące koszty obsługi długu publicznego – wyzwania dla polityki fiskalnej w warunkach kryzysowych.
 5. Zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego Europy Środkowo-Wschodniej i sposoby ich przezwyciężania.
 6. Technologie cyfrowe a dostęp do usług medycznych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej.
 7. Bezpieczeństwo energetyczne państw Europy Środkowo-Wschodniej wobec procesu dekarbonizacji i transformacji rynków energii.
 8. Popyt na pracę z perspektywy zawodów nowych i schyłkowych a struktura podaży pracy w świetle procesu starzenia się ludności.
 9. Transformacja konsumpcji na rzecz trwałej jakości życia.
 10. Biznes w warunkach wysokiej inflacji – wyzwania dla podmiotów gospodarczych.
 11. Zrównoważony rozwój/ESG – uwarunkowania, wyzwania, dobre praktyki.
 12. Systemy wspierania startupów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Specjalny dodatek do Raportu SGH i FE 2023 został przygotowany przez Europejski Bank Inwestycyjny. Opracowanie opiera się na przeprowadzanym przez EBI od 2016 r. badaniu inwestycyjnym EIB Group Survey on Investment (EIBIS) – unikalnym, corocznym projekcie obejmującym około 12 500 firm ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz grupę przedsiębiorstw ze Stanów Zjednoczonych. W ramach badania gromadzone są dane na temat właściwości i wyników firm, ich działalności inwestycyjnej i planów na przyszłość, źródeł finansowania, problemów związanych z finansowaniem oraz innych wyzwań, z którymi się zmagają, takich jak zmiany klimatu czy transformacja cyfrowa.


Strefa SGH

Jak co roku Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaprasza do Strefy SGH, która będzie działała podczas Forum w sali 6.35 na szóstym piętrze Hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Przygotowaliśmy bogaty program, na który składają się panele dyskusyjne i sesje plenarne, obejmujące tematykę Raportu oraz inne istotne zagadnienia związane z obecną sytuacją gospodarczą w kraju i w regionie.

W tym roku zaplanowano 40 paneli o różnorodnej tematyce z udziałem ekspertów SGH i zewnętrznych analityków, przedstawicieli różnych szczebli władz i praktyków biznesu.

Strefa SGH będzie również w tym roku po raz pierwszy w pełni należała do studentów i doktorantów. Do Strefy Młodych SGH w godzinach porannych na „Morning Talks” oraz późnymi wieczorami na „Evening Discussions” zapraszają przedstawiciele Samorządu Studentów SGH i Studenckich Kół Naukowych (SKN): Makroekonomii i Finansów, Energetyki, Statystyki, Ekonomii Politycznej, Badań nad Konkurencyjnością, Spraw Zagranicznych oraz Geopolityki i Strategii.
Wszyscy zaproszeni goście będą mogli w nieco luźniejszej atmosferze porozmawiać w kuluarach, w Strefie SGH.

Wieczorem 6 września odbędzie się drugie po prezentacji Raportu najważniejsze wydarzenie dla naszej uczelni – przyznanie Nagrody Gospodarczej SGH. Podczas uroczystej gali rektor Piotr Wachowiak wręczy specjalne wyróżnienie osobie, która szczególnie zasłużyła się kształtowaniu przedsiębiorczości i innowacyjności, a tym samym przyczyniła się do rozwoju gospodarczego regionu.

Również na 6 września zaplanowano Wieczór z SGH – spotkanie networkingowe z udziałem władz uczelni dla absolwentek i absolwentów SGH oraz przedstawicielek i przedstawicieli firm z Klubu Partnerów SGH, który w tym roku obchodzi swoje 25-lecie. Wydarzenie ma charakter zamknięty.

„Kobiety na szczycie” to aktywność mająca na celu podjęcie tematu obecności kobiet na szczytach politycznych, biznesowych i innych. W jej ramach odbędzie się wejście na Śnieżkę pod przewodnictwem prorektor SGH ds. nauki dr hab. Agnieszki Chłoń-Domińczak, prof. SGH. Wszystkich chętnych zapraszamy do dołączenia. Startujemy 6 września o godz. 7.00 sprzed Hotelu Gołębiewski.

Drugi rok z rzędu w czasie Forum Ekonomicznego będzie działało Studio SGH, w którym w rozmowach z ekspertami naszej uczelni i zaproszonymi gośćmi będziemy omawiać problemy społeczno-gospodarcze współczesnego świata. Studio SGH organizujemy we współpracy z „Dziennikiem Gazetą Prawną”.

Zapraszamy do Strefy SGH na XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu i do śledzenia wydarzeń w Strefie SGH na kanale YouTube, a także do przeglądania informacji w Gazecie SGH i na naszych profilach w mediach społecznościowych.

XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu

XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu odbyło się w dniach 6-8 września 2022 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie była głównym partnerem merytorycznym wydarzenia, podczas którego zaprezentowała obszerny raport. Jego rozległą tematykę oraz inne znaczące zagadnienia omawialiśmy podczas paneli i debat w Strefie SGH.

RAPORT SGH I FORUM EKONOMICZNEGO 2022

Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu eksperci ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprezentowali piątą już edycję Raportu SGH i Forum Ekonomicznego. Raport umożliwia liderom biznesu, przedstawicielom administracji rządowej, samorządowej i trzeciego sektora efektywniejsze podejmowanie decyzji w czasach ogromnych globalnych zawirowań spowodowanych najpierw pandemią COVID-19, a od lutego 2022 r. wojną na Ukrainie i związanymi z tym kryzysami.

W raporcie przedstawiono kluczowe problemy i wyzwania stojące przed gospodarkami krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. Tekst opracowania podzielony jest na 11 rozdziałów, w których omówiono takie kwestie jak: inflacja, wzrost gospodarczy, bezrobocie, dostępność mieszkań czy transformacja energetyczna w motoryzacji. Raport jest kompleksowym opracowaniem, które wskazuje na kluczowe obszary związane ze społeczno-gospodarczym rozwojem Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej, przedstawiając zarówno perspektywę makro, jak i spojrzenie na problemy konkretnych sektorów takich, jak handel, motoryzacja, energetyka, ochrona zdrowia i branża farmaceutyczna.

Szeroki zakres poruszanych zagadnień i wnikliwość prezentowanych analiz sprawiają, że publikacja ta w pełni zasługuje na miano jednego z najważniejszych krajowych opracowań na temat sytuacji gospodarczej i społecznej tak Polski, jak i krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Za nami XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu. W 2021 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie była jego głównym partnerem merytorycznym.

Podsumowanie Strefy SGH na Forum Ekonomicznym 7-9 września 2021 r.

Tradycyjnie już wydarzenie rozpoczęło się prezentacją Raportu SGH i FE. Eksperci i analitycy SGH opracowali Raport – jedną z najważniejszych i najbardziej obszernych publikacji na temat aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Celem tegorocznej edycji opracowania było oszacowanie skali wpływu pandemii COVID-19 na gospodarkę, społeczeństwo i biznes w Polsce oraz w pozostałych krajach EŚW, ale i szersze spojrzenie na wyzwania stojące przed naszym regionem, jak starzenie się społeczeństw, konkurencja na jednolitym rynku europejskim, nowe zielone otwarcie w energetyce czy systemy wspierania startupów. Zapis wideo prezentacji Raportu znajduje się na kanale SGH w serwisie YouTube.


Raport SGH i Forum Ekonomicznego w Karpaczu 2021

O merytorycznej zawartości raportu pisaliśmy również na łamach Gazety SGH online


Strefa SGH

Rozległą tematykę Raportu oraz inne znaczące zagadnienia omówiono podczas 33 paneli i debat w Strefie SGH. Wszystkie wydarzenia z naszej Strefy były transmitowane na kanale SGH w serwisie YouTube, a ich zapisy wideo są zebrane w playliście „Strefa SGH na Forum Ekonomicznym 2021”.


Nagroda Gospodarcza SGH

Wieczorem pierwszego dnia Forum odbyło się drugie po publikacji Raportu najważniejsze wydarzenie dla naszej uczelni – przyznanie Nagrody Gospodarczej SGH. Podczas uroczystej gali rektor SGH prof. Piotr Wachowiak wręczył statuetkę prezesowi zarządu Grupy Maspex Krzysztofowi Pawińskiemu. Nagroda Gospodarcza SGH to specjalne wyróżnienie dla osoby, która szczególnie zasłużyła się kształtowaniu przedsiębiorczości i innowacyjności, a tym samym przyczyniła się do rozwoju gospodarczego regionu. 

Krzysztof Pawiński – laureat Nagrody Gospodarczej SGH

Prezes Krzysztof Pawiński był także gościem Strefy SGH trzeciego dnia Forum Ekonomicznego w Karpaczu, gdzie udzielił wywiadu prof. Piotrowi Wachowiakowi, rektorowi SGH. Zachęcamy zapisu wideo rozmowy z laureatem Nagrody Gospodarczej SGH.


Codziennie na łamach Gazety SGH online podsumowywaliśmy liczne panele, rozmowy i debaty, które odbyły się w Strefie SGH. Najważniejsze spośród nich opisaliśmy w trzech artykułach.