Seminarium magisterskie i wybór promotora

Seminarium magisterskie rozpoczyna się w trzecim semestrze studiów. Trwa dwa semestry i ma wartość 20 ECTS (8 ECTS w pierwszym semestrze i 12 ECTS w drugim semestrze).

Zapisy na seminarium magisterskie

Seminarium należy zadeklarować do końca drugiego semestru studiów poprzez Wirtualny Dziekanat. Nieterminowe złożenie deklaracji może być podstawą do niezaliczenia pierwszego semestru seminarium. Seminarium wystarczy zadeklarować tylko raz – na pierwszy semestr.

Studenci, którzy wznowili studia lub chcą zmienić promotora proszeni są o korzystanie z formularza zgłoszeniowego.

Instrukcja zapisów na seminarium

1. W celu uruchomienia zapisu na seminarium należy wybrać zakładkę „Podania” a następnie „Zgłoszenie na Seminarium Magisterskie”.

2. W formularzu zapisu na seminarium należy wypełnić następujące pola:

  • wybór kierunku studiów (dotyczy studentów realizujących więcej niż jeden kierunek),
  • wybór promotora,
  • problematykę pracy,
  • proponowany temat pracy magisterskiej.

W danym momencie aktywne może być tylko jedno zgłoszenie na seminarium dla określonego kierunku. Pojęcie „aktywne zgłoszenie” oznacza zgłoszenie oczekujące na decyzję dydaktyka lub zgłoszenie już zaakceptowane przez dydaktyka. Wydanie negatywnej decyzji przez dydaktyka powoduje, że staje się ono nieaktywne, co umożliwia utworzenie nowego zgłoszenia u innego promotora w ramach tego samego kierunku studiów. 

Następnie należy wpisać przewidywaną problematykę pracy magisterskiej

Wpisanie proponowanego tematu nie jest konieczne. Jeżeli pole to nie zostanie wypełnione, to system sam wpisze tymczasowy temat pracy licencjackiej (zostanie to zasygnalizowane stosownym komunikatem).

3. Po wybraniu klawisza „Wyślij podanie” system sprawdza, czy nie ma błędów. Jeżeli ich nie wykryje, wyświetli komunikat, że zgłoszenie oczekuje na decyzje wybranego dydaktyka.

Po zapisaniu zgłoszenia na seminarium w systemie wyświetlana jest tabela jego stanu („Oczekiwanie na decyzję”). Zgłoszenie oczekujące na decyzję dydaktyka może być skasowane przez studenta, jeżeli dojdzie on do wniosku, że musi zmienić swój wybór seminarium magisterskiego na inny.

Jeśli dydaktyk zgodzi się na zapisanie studenta na swoje seminarium, w kolumnie „Decyzja” pojawi się komunikat „Przyjęcie na seminarium”.

W przypadku wydania przez dydaktyka negatywnej decyzji, w kolumnie „Decyzja” wyświetlony zostanie na czerwonym tle komunikat „Odrzucenie zgłoszenia”.

Kolumna „Komentarz akceptującego” może zawierać tekst wpisany przez dydaktyka w momencie wydawania decyzji. Po negatywnej decyzji student może ponownie złożyć zgłoszenie w ramach tego samego kierunku do innego dydaktyka.

Przed wydaniem decyzji dydaktyk może skontaktować się ze studentem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Po pozytywnej decyzji dydaktyka skasowanie zgłoszenia nie jest już możliwe.


Wybór promotora

Szczegółowe zasady wyboru promotora i zapisu na seminarium określa instrukcja dziekana. ​Informacje o zainteresowaniach pracowników naukowych znaleźć można w Informatorze w Wirtualnym Dziekanacie, a także na stronach odpowiednich katedr i instytutów. Promotorem może być wyłącznie nauczyciel akademicki posiadający stopień lub tytuł naukowy (minimum doktor) zatrudniony w SGH. Zakres zainteresowań naukowo-dydaktycznych promotora powinien być związany z tematyką i kierunkiem kończonym przez studenta.

Zmiana promotora

Jeżeli współpraca z promotorem nie układa się najlepiej, istnieje możliwość zmiany promotora. W tym celu należy złożyć podanie do dziekana i uzyskać na nim zgodę dotychczasowego i przyszłego promotora. Taka zmiana możliwa jest do końca trzeciego semestru studiów.


Praca na zlecenie instytucji zewnętrznej

Jeżeli student chce napisać pracę na zlecenie instytucji zewnętrznej, powinien złożyć wniosek do dziekana z uzasadnieniem i pozytywną opinią promotora.


Zmiana języka pracy

Praca powinna być napisana w języku, w którym prowadzone są studia na danym kierunku. Jeżeli student chce napisać pracę w innym języku, powinien złożyć wniosek do dziekana wraz z pozytywną opinią promotora. Wniosek taki należy złożyć najpóźniej do końca pierwszego semestru seminarium. Obrona pracy dyplomowej będzie przeprowadzona w takim języku, w jakim napisana jest praca.


Zaliczenie seminarium

W pierwszym semestrze seminarium zalicza promotor (bez oceny) odnotowując to w protokole. Zaliczenie drugiego semestru seminarium (a tym samym całego seminarium magisterskiego) następuje na podstawie pozytywnej oceny pracy wystawionej przez promotora i złożenie jej w Dziekanacie Studium Magisterskiego.