SDG Accord

7 listopada SGH, jako pierwsza polska uczelnia, przystąpiła do Sustainable Development Goals Accord – porozumienia międzynarodowego środowiska akademickiego oraz naukowego powołanego dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Inicjatywę tę podjęto ze względu na kluczową rolę nauki i edukacji w realizacji wyznaczonych przez ONZ na lata 2015-2030 siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju. SDG Accord jest wzajemnym zobowiązaniem uczestników porozumienia do realizacji i raportowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz dzielenia się dobrymi praktykami w tym zakresie.

Sustainable Development Goals Accord, którego partnerem stała się SGH, to, zainicjowane przez brytyjską organizację Environmental Association for Universities and Colleges oraz australijsko-nowozelandzką 0150 Australasian Campuses Towards Sustainability, porozumienie środowiska akademickiego i naukowego. Dotychczas SDG Accord podpisane zostało przez 92 instytucje dydaktyczne i naukowe z 6 kontynentów. Poza Szkołą Główną Handlową w Warszawie wśród członków porozumienia znajdują się między innymi: Boston University, Business School Lausanne, Kedge Business School, Kyoto University, University of Copenhagen, University of Edinburgh, University of Manchester, a także uczelnie partnerskie naszej Szkoły – finlandzki Aalto University oraz nowozelandzki University of Otago.

We wrześniu 2015 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, a w ramach nich 169 szczegółowych zadań. Wyzwania stanowić mają kontynuację Milenijnych Celów Zrównoważonego Rozwoju na lata 2015-2030. Sformułowano następujące priorytety:

 1. Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie.
 2. Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo.
 3. Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt.
 4. Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie.
 5. Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt.
 6. Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi.
 7. Zapewnić wszystkim dostęp do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie.
 8. Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi.
 9. Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność.
 10. Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami.
 11. Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.
 12. Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji.
 13. Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom.
 14. Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony.
 15. Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej.
 16. Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu.
 17. Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.

SDG Accord zostało zainicjowane dla podkreślenia i wzmacniania kluczowej roli, jaką przez kształcenie i wychowywanie młodych, tworzenie warunków do debaty oraz wartość dodaną wytwarzaną dla rządów, biznesu i społeczeństwa ogółem odgrywają dla zrównoważonego rozwoju uczelnie. Charakterystyka zadań szkolnictwa wyższego, sprawia bowiem, że są one identyfikowane jako potencjalnie kluczowi agenci zmiany. Ponadto celem przyświecającym twórcom Porozumienia było wzajemne zobowiązanie przystępujących do inicjatywy uniwersytetów do podejmowania działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz do dzielenia się dobrymi praktykami ze zrzeszonymi placówkami. Rok rocznie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, wraz z pozostałymi zatwierdzonymi partnerami Porozumienia będzie rozliczać się z postępu w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz dzielić się dobrymi praktykami w tym zakresie. Na podstawie raportów składanych przez poszczególne uczelnie powstaną, jak w latach wcześniejszych, przeglądy postępów ogółem w sektorze edukacji wyższej, przedstawiane później na Wysokiego Szczebla Forum Politycznym ONZ.


Osoby zainteresowane podjęciem współpracy przy identyfikowaniu kluczowych obszarów dla wdrażania przez SGH Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz przy realizacji inicjatyw w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z Sekretariatem Kanclerza (sekretariat.kanclerza@sgh.waw.pl).

SDG Accord