Nostryfikacja i uznanie dyplomu

Postępowanie w zakresie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów uzyskanych za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu albo postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie prowadzi komisja nostryfikacyjna,

Obsługę administracyjną komisji zapewnia Dział Organizacji Dydaktyki.

Kandydat występujący w sprawie nostryfikacji dyplomu powinien złożyć w Dziale Organizacji Dydaktyki wniosek z wymaganą listą dokumentów.

Kandydat występujący o uznanie dyplomu w związku z ubieganiem się o przyjęcie na studia II stopnia, III stopnia, i podyplomowe powinien złożyć:

  • oryginał dyplomu,
  • suplement do dyplomu, jeżeli został sporządzony,
  • przysięgłe tłumaczenie tych dokumentów na język polski,
  • wniosek o potwierdzenie ukończenia studiów na określonym poziomie. 

Dział Organizacji Dydaktyki
pok. 37, bud. G
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 98 64
e-mail: dod@sgh.waw.pl