Patronat honorowy JM Rektora

Patronatem honorowym JM Rektora obejmowane są przedsięwzięcia o szczególnej randze i znaczeniu dla uczelni, spójne z jej profilem ekonomicznym i istotne dla rozwoju nauki. Patronatem Rektora mogą zostać objęte przedsięwzięcia organizacji studenckich i stowarzyszeń studenckich funkcjonujących w SGH, przedsięwzięcia naukowe organizowane przez Kolegia SGH, wspólne przedsięwzięcia organizowane przez SGH wraz ze środowiskiem biznesowym oraz przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym z udziałem SGH.

Wnioski należy składać co najmniej na cztery tygodnie przed planowanym wydarzeniem. Pod uwagę brana jest data wpłynięcia prośby. Wnioski nadesłane bądź złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Jak ubiegać się o patronat?

 1. Zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami przyznawania patronatu, dostępnymi na stronie.
 2. Wypełnij wniosek. Brak którejkolwiek z poniższych informacji we wniosku spowoduje jego negatywne rozpatrzenie. Dokument powinien zawierać:
  • dokładne informacje na temat planowanego wydarzenia i jego cel,
  • datę wydarzenia, a w przypadku przedsięwzięć o charakterze ciągłym (np. konkursów) – harmonogram przedsięwzięcia,
  • dokładną informacje na temat gości uczestniczących w wydarzeniu, zwłaszcza w przypadku uczestnictwa przedstawicieli biznesu i polityk,
  • korzyści promocyjne dla SGH wynikające z objęcia przez Rektora patronatem honorowym przedsięwzięcia,
  • opis planu promocji wydarzenia (wykorzystanie nośników reklamowych, strona www) – dokładny opis pozwoli nam na przekazanie logotypów SGH odpowiednich dla wykorzystywanych w promocji nośników reklamowych,
  • informacje o wszystkich innych patronach przedsięwzięcia (instytucje, sponsorzy, media),
  • informacje na temat organizatora wydarzenia,
  • imię, nazwisko, dokładne dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za koordynację realizacji przedsięwzięcia wraz z jej funkcją, własnoręczny podpis.
 3. Wypełniony dokument złóż w Rektoracie lub prześlij go do Rektoratu pocztą. Formularz wniosku ma na celu usprawnienie procedury ubiegania się o honorowy patronat. Jednak możesz posłużyć się własnym pismem – wnioskiem o przyznanie patronatu honorowego – wydrukowanym na papierze firmowym organizatora wydarzenia. W takim wypadku dopilnuj, aby zawierało ono wszystkie niezbędne informacje. Wniosek i załączniki drukuj dwustronnie.
 4. Wnioskujący podpisujący się pod prośbą o patronat honorowy oświadcza tym samym, że zapoznał się z zasadami związanymi z przyznawaniem Patronatu Honorowego JM Rektora SGH.
 5. Po uzyskaniu zgody JM Rektora SGH na objęcie patronatem honorowym wydarzenia, otrzymasz z Rektoratu odpowiednią informację, a następnie odpowiednie logotypy SGH pocztą elektroniczną na wskazany we wniosku adres e-mail.
 6. Po wyeksponowaniu ich w projektach materiałów promujących wydarzenie, prześlij projekty materiałów z logotypami SGH do akceptacji Zespołu Promocji: promocja@sgh.waw.pl.
 7. Po uzyskaniu akceptacji możesz przystąpić do druku materiałów promocyjnych z logo SGH i publikacji logo SGH na stronie przedsięwzięcia objętego patronatem honorowym.
 8. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Rektora SGH. Masz prawo powoływania się na ten fakt we wszystkich pismach związanych z organizacją przedsięwzięcia, np. w przypadku starania się o pozyskiwanie sponsorów, innych patronów.
Informacje ogólne
 1. Patronat JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nad wydarzeniem jest honorowym wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego ani organizacyjnego wydarzenia.
 2. Patronatem nie są obejmowane przedsięwzięcia, w których udział uczestników wiąże się z opłatą.
 3. Rektor zastrzega sobie prawo do konsultacji merytorycznych przy przedsięwzięciu obejmowanym patronatem honorowym, a także do wskazania prelegentów i osób reprezentujących SGH w przedsięwzięciu (np. przedstawicieli SGH do panelu dyskusyjnego).
 4. W przypadku wydarzenia odbywającego się na terenie SGH Rektor zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń SGH na potrzeby organizacji wydarzenia.
 5. Ostateczną decyzję o objęciu przedsięwzięcia patronatem honorowym podejmuje Rektor. W przypadku przedsięwzięć studenckich Rektor może scedować decyzję o objęciu patronatem honorowym przedsięwzięcia na Prorektora ds. dydaktyki i studentów. W takim wypadku przedsięwzięcie może zostać objęte patronatem przez Prorektora.
 6. Wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie od odmowy objęcia patronatem honorowym.
 7. O patronat może się ubiegać wyłącznie główny organizator wydarzenia.
Warunki przyznawania patronatu
 1. Prośby o objęcie danego przedsięwzięcia patronatem honorowym Rektora należy dostarczyć w formie pisemnej na papierze firmowym do Rektoratu najpóźniej na cztery tygodnie przed planowaną realizacją przedsięwzięcia. Pod uwagę w tym przypadku brana jest data wpłynięcia prośby. Wnioski nadesłane bądź złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Autor prośby powinien wykazać w piśmie szczególne znaczenie przedsięwzięcia dla uczelni oraz korzyści dla uczelni z objęcia przez Rektora patronatem honorowym danego przedsięwzięcia.
 3. Organizator powinien skorzystać z wzoru wniosku.
 4. Pismo o objęcie patronatem honorowym powinno zawierać:
  • dokładne informacje na temat planowanego wydarzenia i jego cel,
  • datę wydarzenia, a w przypadku przedsięwzięć o charakterze ciągłym (np. konkursów) – harmonogram przedsięwzięcia,
  • dokładną informacje na temat gości uczestniczących w wydarzeniu, zwłaszcza w przypadku uczestnictwa przedstawicieli biznesu i polityki,
  • korzyści promocyjne dla SGH wynikające z objęcia przez Rektora patronatem honorowym przedsięwzięcia,
  • opis planu promocji wydarzenia (wykorzystanie nośników reklamowych, strona www),
  • informacje o wszystkich innych patronach przedsięwzięcia (instytucje, sponsorzy, media),
  • informacje na temat organizatora wydarzenia,
  • imię, nazwisko, dokładne dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za koordynację realizacji przedsięwzięcia wraz z jej funkcją, własnoręczny podpis.
 5. Brak którejkolwiek z powyższych informacji powoduje, że prośba zostanie rozpatrzona negatywnie.
 6. W przypadku wydarzenia organizowanego przez pracowników naukowo-dydaktycznych SGH prośba powinna zostać opatrzona pozytywną opinią Dziekana odpowiedniego Kolegium.
 7. W przypadku wydarzenia organizowanego przez studenckie koła naukowe SGH prośba powinna zostać opatrzona pozytywną opinią opiekuna koła.
 8. Rektor może skierować prośbę do jednego z prorektorów, który decyduje o objęciu patronatem danego przedsięwzięcia. Wówczas przedsięwzięcie odbywa się pod patronatem odpowiedniego Prorektora SGH.
 9. Zarówno Rektor jak i Prorektorzy w sprawie patronatów mogą zasięgnąć opinii Rzecznika Prasowego SGH.
 10. Rektor może zwrócić się do wnioskodawcy z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji lub wyjaśnień oraz przedstawić warunki, po spełnieniu których patronat honorowy może zostać  przyznane.
 11. Decyzja dotycząca objęcia przedsięwzięcia patronatem honorowym lub decyzja odmowna przekazywana jest autorowi prośby w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
Obowiązki i przywileje związane z przyznanym patronatem
 1. Wnioskodawca, który otrzyma zgodę na patronat honorowy zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, aby wydarzenie przebiegało zgodnie z przedłożonymi we wniosku założeniami.
 2. Organizator przedsięwzięcia objętego patronatem honorowym Rektora SGH zobowiązuje się do eksponowania logotypów SGH oraz informacji o patronacie honorowym Rektora SGH nad przedsięwzięciem we wszystkich materiałach promocyjnych związanych z przedsięwzięciem, w tym w materiałach konferencyjnych i w materiałach informacyjnych dla mediów.
 3. Logotypy SGH udostępnia Rektorat z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Projekty materiałów z wykorzystanym logotypem organizator przedsięwzięcia zobowiązuje się przedstawić do wglądu i akceptacji Zespołu Promocji przed publikacją tychże materiałów. Przedstawienie do wglądu oraz akceptacja odbywa się w formie elektronicznej z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
 4. Organizator zobowiązuje się dotrzymać realizacji świadczeń promocyjnych wymienionych w piśmie z prośbą o patronat pod sankcją odebrania patronatu honorowego.
 5. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zastrzega sobie prawo do dystrybucji materiałów promocyjnych podczas wydarzeń objętych patronatem honorowym przez JM Rektora SGH.
 6. Organizator przedsięwzięcia, które zostało objęte patronatem honorowym Rektora SGH ma prawo do powoływania się na ten fakt we wszystkich pismach związanych z organizacją przedsięwzięcia, np. w przypadku starania się o pozyskiwanie sponsorów, innych patronów.
Odebranie patronatu

W uzasadnionych przypadkach Rektor SGH zastrzega sobie prawo do wycofania decyzji o objęciu danego przedsięwzięcia patronatem honorowym. W szczególności Rektor może wycofać się z decyzji o udzielaniu patronatu honorowego w przypadku prowadzenia przez organizatora wydarzenia działań o charakterze promocyjnym dotyczącym konkretnych usług czy produktów firm, w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie dla nich Rektora lub w przypadku lobbingowego charakteru przedsięwzięcia.

O odebraniu patronatu honorowego organizator przedsięwzięcia informowany jest niezwłocznie drogą pisemną lub elektroniczną.

W przypadku odebrania patronatu honorowego organizator przedsięwzięcia zobowiązuje się do bezzwłocznego zaprzestania informowania o objęciu przez Rektora SGH patronatem honorowym danego przedsięwzięcia.

Biuro Rektora – Zespół Organizacji
pok. 145, bud. G
al. Niepodległości 162
e-mail: rektorat@sgh.waw.pl