SGH w sojuszu CIVICA

23 marca br. konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego CIVICA, obejmujące prestiżowe uczelnie europejskie z obszaru nauk społecznych, przyjęło dwie nowe uczelnie: z Polski – Szkołę Główną Handlową w Warszawie i z Hiszpanii – Uniwersytet IE, zwiększając grono członków do 10.

Jak to się zaczęło

Od momentu utworzenia konsorcjum w 2019 r. przez wiodące europejskie uniwersytety nauk społecznych, CIVICA pracuje nad stworzeniem prawdziwie europejskiego kampusu międzyuniwersyteckiego. CIVICA realizowała pilotażową fazę unijnej inicjatywy uniwersytetów europejskich, mającą na celu wzmacnianie partnerstw strategicznych w europejskim szkolnictwie wyższym i w obszarze badań naukowych. Członkowie CIVICA wykorzystali swoją wspólną wiedzę i wspólne europejskie wartości, by zaoferować studentom i pracownikom innowacyjne, ponadnarodowe możliwości w zakresie edukacji, badań i zaangażowania obywatelskiego, ze szczególnym naciskiem na innowacje cyfrowe i nadrzędną misję służenia społeczeństwom europejskim.

Wizja CIVICA

Wizja CIVICA na rok 2030 to pogłębienie i rozszerzenie działań w kluczowych obszarach, takich jak edukacja, badania naukowe, zaangażowanie na rzecz społeczeństwa, innowacje i uczenie się przez całe życie (ang. lifelong learning); rozwój zróżnicowanej i inkluzywnej społeczności CIVICA, dalszy globalny zasięg, ustanowienie wiodącej roli CIVICA w naukach społecznych oraz stworzenie ram trwałej współpracy instytucjonalnej.

Zgodnie ze swoją misją, CIVICA będzie nadal służyć lokalnym i globalnym społecznościom, bronić podstawowych wartości europejskich, wspierać zrównoważony rozwój środowiska oraz prowadzić badania w dziedzinach istotnych dla polityki nauk społecznych. Jednak CIVICA będzie w dalszym ciągu skupiać się również na wewnętrznych społecznościach sojuszu. Od jesieni 2022 r. do jesieni 2026 r. tysiące studentów i młodych naukowców ma uzyskać nowe możliwości realizacji mobilności międzynarodowych, skorzystać z nowej oferty edukacyjnej oraz ogólnoeuropejskich możliwości zaangażowania obywatelskiego.

Do CIVICA, oprócz nowo przyjętych uczelni, należą:

CIVICA w mediach