Polityka naukowa SGH

28 września 2023 r. Rektor SGH wydał zarządzenie w sprawie określenia kierunków polityki naukowej SGH na lata 2023-2032.

Priorytetowe kierunki badań wynikające z polityki naukowej SGH na lata 2023-2032

Rozwój badań naukowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie skupia się na wyodrębnionych priorytetowych obszarach, zgodnych z celami zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals – SDG):

Innowacje

 • Teoria ekonomii; Metodyka badań; Rewolucja cyfrowa: sztuczna inteligencja w gospodarce i procesach społecznych

Witalny i odporny wzrost

 • Gospodarka w perspektywie makro; Zrównoważone zarządzanie; Funkcjonowanie przedsiębiorstw; Gospodarka cyfrowa; Polityka fiskalna i monetarna, finanse publiczne
 • Bezpieczeństwo państwa, w tym podmiotowe, przedmiotowe i procesualne w aspektach społecznym, ekonomicznym, infrastrukturalnym, instytucjonalnym, informatycznym i kulturowym; Polityki publiczne wspierające rozwój gospodarczy i społeczny
 • Teoria ekonomii; Metodyka badań; Rewolucja cyfrowa: sztuczna inteligencja w gospodarce i procesach społecznych

SDG:

 • 8. Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi
 • 9 – Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność
 • 12 – Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji

Inkluzywne i odporne społeczeństwa

 • Procesy społeczne: zmiana demograficzna, transformacja społeczna, zdrowie, nierówności, regionalne dysproporcje rozwoju
 • Bezpieczeństwo państwa, w tym podmiotowe, przedmiotowe i procesualne w aspektach społecznym, ekonomicznym, infrastrukturalnym, instytucjonalnym, informatycznym i kulturowym; Polityki publiczne wspierające rozwój gospodarczy i społeczny
 • Teoria ekonomii; Metodyka badań; Rewolucja cyfrowa: sztuczna inteligencja w gospodarce i procesach społecznych

SDG:

 • 3 – Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt
 • 4 – Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie
 • 10 – Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami
 • 11 – Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu
 • 16 - Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu