Skład osobowy Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności

Cały-Instytut

na zdjęciu od lewej: dr hab. Marcin Liberadzki, prof. SGH, prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska, dr Paweł Zagrajek, dr  hab. Jana Pieriegud, prof. SGH, dr hab. Marzenna Cichosz, prof. SGH, prof. dr hab. Wojciech Paprocki, dr hab. Michał Wolański, dr hab. Bartosz Grucza, prof. SGH, dr Jakub Zawieska, dr hab. Joanna Cygler, prof. SGH, dr Adam Hoszman, prof. dr hab. Bogusław Liberadzki, dr hab. Kamil Liberadzki, prof. SGH, dr Katarzyna Archanowicz-Kudelska, mgr Katarzyna Uljasz-Rawa

prof. dr hab. Bogusław Liberadzki
boguslaw-liberadzki

To były Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, były Minister Transportu i Gospodarki Morskiej, Poseł na Sejm. Obecnie po raz czwarty został wybrany na Posła do Parlamentu Europejskiego. Odznaczony medalem im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Specjalizuje się w dziedzinie ekonomiki transportu, polityki transportowej i europejskich systemów transportowych. Jest autorem i współautorem wielu publikacji krajowych i zagranicznych, prac badawczych oraz książek.

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-9303-3009  

kontakt mailowy: boguslaw.liberadzki (znak @) sgh.waw.pl

prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska - PRACOWNIK EMERYTOWANY
Obraz
Elżbieta Marciszewska

Zatrudniona od 1975 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie kolejno uzyskiwała stopnie doktora (1976) i doktora habilitowanego (2002) oraz tytuł profesora (2014). Kierownik Zakładu Teorii i Polityki Transportowej w Katedrze Transportu do 2019 roku, następnie kierownik Katedry Biznesu w Transporcie do 2020. Sprawowała też funkcję prodziekana KZiF SGH oraz prodziekana Studium Podstawowego i Studium Licencjackiego. W latach 2016-2020 Rzecznik Dyscyplinarny SGH ds. studentów SGH.   Członek Rady Naukowej KZiF i Instytutu Lotnictwa do 2019. Współtwórca i kierownik licznych edycji podyplomowych studiów w tym: Zarządzanie i Finansowanie w Sektorze Transportu Lotniczego oraz Zarządzanie Przestrzenią Kosmiczną w Nowej Gospodarce. W latach 2009-2013 External Reviewer Czech Science Foundation. Członek rad programowych czasopism naukowych, m. in. Prace Instytutu Lotnictwa i Przegląd Komunikacyjny. Członek Review Board The Szczecin University Scientific Journal, Problems of Transport and Logistic. Ekspert Narodowego Programu FORESIGHT Polska 2020 w dziedzinie Transport. Była przewodnicząca Kapituły nagrody Awionetki.  Prowadziła kilkadziesiąt projektów badawczych, w tym w zespołach międzynarodowych wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim a także międzyuczelnianych, realizowanych we współpracy z instytutami i uczelniami krajowymi. Autorka ponad 180 publikacji w języku polskim, angielskim i rosyjskim, poświęconych rynkowi transportowemu, a w szczególności rynkowi lotniczemu, procesom jego globalizacji i regulacji. Członek rad programowych i organizator ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji poświęconych systemowi transportowemu, m. in. EURO-TRANS, European Transport Congress.  Uznany ekspert lotniczy, autor kilkunastu ekspertyz, m.in. na zlecenie Ministerstwa Skarbu, resortu transportu, resortu infrastruktury, Parlamentu Europejskiego i Sejmu RP. Wieloletni wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także w ramach LLP/Erasmus na uczelniach zagranicznych. Członek-założyciel Polskiego Klubu Lotniczego. Wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia naukowe (publikacje) przez resortowych ministrów transportu (5 razy) i Rektora SGH (12). W roku 2017 za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, za szczególne osiągnięcia w promowaniu polskiej myśli naukowej odznaczona została Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-3986-0695  

kontakt mailowy: elzbieta.marciszewska (znak @) sgh.waw.pl

prof. dr hab. Wojciech Paprocki - Dyrektor
Wojciech-Paprocki

Dyrektor Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor i współautor wielu książek i artykułów opublikowanych w języku polskim i językach obcych. Prace badawcze w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinie filozofia koncentrują się wokół zagadnień: rozwój gospodarki cyfrowej, wdrażanie technologii cyfrowych, uwarunkowanie rozwoju i stosowania rozwiązań wąskiej sztucznej inteligencji, transformacja systemu społeczno-gospodarczego w epoce niestabilności klimatycznej, rozwój infrastruktury technicznej, zarządzanie łańcuchami dostaw. Był kierownikiem wielu zespołów badawczych, w tym polskiego zespołu uczestniczącego w 6. Programie Ramowym. Równolegle do pracy naukowo-dydaktycznej jest aktywny w praktyce gospodarczej w kraju i za granicą, zasiada w radach nadzorczych i doradczych podmiotów w Polsce i w Niemczech.  

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-6824-0911  

kontakt mailowy: wojciech.paprocki (znak @) sgh.waw.pl

dr hab. Marzenna Cichosz, prof. SGH - Kierownik
Marzenna-Cichosz

Specjalizuje się w obszarze logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw. Szczególnie interesują ją przedsiębiorstwa branży usług logistycznych. Prowadzi badania nad ich innowacyjnością, wdrażaniem technologii cyfrowych oraz transformacją w warunkach zmian klimatycznych. Członek międzynarodowych zespołów badawczych w ramach projektów: “Digital transformation at LSPs” z Ohio State oraz WHU-Beisheim School of Management (2018-19), “ChemMultimodal – Promotion of Multimodal Transport in Chemical Logistics” , Interreg Central Europe w grupie 14 członków z 7 krajów EŚW (2016-18), “Innovation in Logistics Outsourcing Relationships” z Ohio State University dla NCMM (USA) (2014-17), “Career Perspectives of Women and Men in Logistics/SCM” z Ohio State University dla CSCMP (USA) (2014-15). Doświadczenie naukowe i dydaktyczne zdobywała w: Ohio State University (USA), IESE Business School (Hiszpania), St. Gallen University (Szwajcaria), Bradford and Ilkley Community College (Wielka Brytania), HEAO Business School Arnhem (Holandia). Odbyła szkolenia m.in. z Design Thinking w Hasso-Plattner-Institut (Niemcy) oraz z mentoringu (SGH). Koordynator na SGH międzyuczelnianego programu Top Young 100 skierowanego do studentów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5547-3951

kontakt mailowy: marzenna.cichosz (znak @) sgh.waw.pl​

dr hab. Joanna Cygler, prof. SGH
Obraz
Joanna-Cygler

Specjalizuje się w szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej (pojedynczej i sieciowej) przedsiębiorstw. Stypendystka m.in. J. Fulbrighta (Carlson School of Management, University of Minnesota) oraz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością, w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności (Kolegium Zarządzania i Finansów) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Za pracę doktorską w roku 2000 otrzymała Nagrodę im. Karola Adamieckiego. Jej habilitacja (Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne) została nagrodzona przez Polską Akademię Nauk w konkursie, jako najlepsza w zakresie nauk o zarządzaniu, obroniona w latach 2007-2009. Zainteresowania naukowe z powodzeniem łączy z działalnością poza uczelnią: współpraca merytoryczna z centralnymi urzędami państwowymi, instytucjami międzynarodowymi (ONZ, Światowe Forum Ekonomiczne w Genewie), międzynarodowymi firmami doradczymi oraz licznymi przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi. Autorka i współautora licznych publikacji (krajowych i zagranicznych) projektów badawczych i ekspertyz na rzecz biznesu oraz o charakterze państwowym. Kierownik Studiów Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Inicjatorka oraz jeden z głównych koordynatorów projektu B+R w obszarze bezzałogowych statków powietrznych - BSP (Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa, NIAS, NASA i UBER) – jednego z największych projektów badawczych, kierowanych wspólnie przez polskie i amerykańskie jednostki badawcze. Od 2016 roku Pełnomocnik dyrektora ds. organizacji badań naukowych w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3932-0477  

kontakt mailowy: joanna.cygler (znak @) sgh.waw.pl

dr hab. Bartosz Grucza, prof. SGH - Kierownik
Bartosz-Grucza

Kierownik Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością, członek Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych. W latach 2013-2016 kanclerz SGH, w latach 2006-2008 kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwent SGH i wieloletni pracownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współtwórca i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami. Menedżer, od kilkunastu lat wdrażający projekty w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Wieloletni członek Komitetu Interesariuszy NCBiR. Dyrektor prac B+R w spółce celowej realizującej projekty z zakresu zastosowania sztucznej inteligencji w optymalizacji zarządzania. Współautor szeregu publikacji i popularnych podręczników z zakresu zarządzania i zarządzania projektami. Członek i były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Projektów, członek PMI i IPMA, propagator idei zarządzania w środowisku akademickim, biznesowym i społecznym.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4355-1705

kontakt mailowy: bartosz.grucza (znak @) sgh.waw.pl

dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. SGH
Obraz
Magdalena-Kachniewska

Przewodnicząca Senackiej Komisji Programowej. Zagorzała strukturalistka. Realizuje badania naukowe w zakresie: cyfrowego otoczenia biznesu, marketingu społecznościowego i mobilnego (SoCoMo), analityki predykcyjnej oraz otoczenia cyfrowego turystyki i usług czasu wolnego. Wspólnie z firmą Q&Q Travel, Politechniką Gdańską i Politechniką Wrocławską realizuje projekty technologiczne NCBiR „Inteligentny system wyszukiwania oparty na algorytmach rozumienia języka naturalnego” oraz „System predykcji cen oparty na zaawansowanych metodach fuzji danych wielowymiarowych i uczenia maszynowego”. Aktywnie współpracuje z biznesem, samorządami i organizacjami trzeciego sektora, jest m.in. członkiem Międzynarodowego Komitetu Naukowego NETOUR Project, Rady Naukowej Szlaku Kanału Elbląskiego, przewodniczącą Rady Fundacji “Rok Rzeki Wisły” i przewodniczącą kapituły konkursu „New Tech – New Travel”. Współwłaścicielka kilku przedsięwzięć biznesowych. W przeszłości pracownik Ministerstwa Finansów i NBP, prezes spółki Hotele S.A. i członek kilku rad nadzorczych.  

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3163-0868  

kontakt mailowy: magdalena.kachniewska (znak @) sgh.waw.pl

dr hab. Kamil Liberadzki, prof. SGH
Obraz
Kamil-Liberadzki

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (Kierunek Finanse i Bankowość) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada przedmioty: bankowość inwestycyjną, regulacje i nadzór nad rynkiem finansowym, modelowanie portfela inwestycyjnego, obligacje i papiery hybrydowe. Specjalizuje się w zagadnieniach regulacji finansowych, jak też w analizie hybrydowych dłużnych papierów wartościowych, uwzględniając strukturyzowanie emisji, wycenę oraz analizę ryzyka tych instrumentów. Odbył staż naukowy na Uniwersytecie w Nawarze (Hiszpania), prowadząc wykłady i badania naukowe na temat obligacji i papierów hybrydowych. W latach 2019-2021 wchodził w skład Komisji Egzaminacyjnej na Doradców Inwestycyjnych KNF. Obecnie jest dyrektorem Departamentu Rozwoju Regulacji w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Reprezentuje Polskę w Komitecie Nadzorców funkcjonującym w strukturze Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. Kamil Liberadzki został wybrany do składu Zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w kadencji 2021-2024.

ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-7674-0724  

kontakt mailowy: kamil.liberadzki (znak @) sgh.waw.pl

dr hab. Marcin Liberadzki, prof. SGH
Marcin-Liberadzki

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse. Ukończył studia dzienne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku „finanse i bankowość”. Jest również absolwentem studiów dziennych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2009 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Od 2001 r. zatrudniony na SGH, tam też odbył studia doktoranckie. W 2005 r. obronił pracę doktorską pt. „Prywatno – publiczne partnerstwo i project finance w finansowaniu autostrad płatnych w Polsce”. Promotorem pracy był prof. zw. dr Władysław L. Jaworski. W 2017 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji pt. „Hybrydowe papiery wartościowe – obligacje typu contingent convertibles”. Członek Senatu SGH kadencji 2020 – 2024. Pełni funkcję doradcy ekonomicznego Marszałka Senatu RP.

ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-8236-004X  

kontakt mailowy: marcin.liberadzki (znak @) sgh.waw.pl

dr hab. Jana Pieriegud, prof. SGH
Obraz
Jana-Pieriegud

Jest inżynierem i ekonomistą transportu z 25-letnim doświadczeniem działalności w sektorze B+R, przygotowaniu analiz rynkowych oraz doradztwie strategicznym dla biznesu i administracji publicznej. W latach 2019-2020 kierowała Katedrą Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rozwojem sieci TEN-T oraz korytarzy transportowych między Europą i Azją, transportu intermodalnego, konkurencji na rynku usług kolejowych, finansowaniu infrastruktury transportowej, a także wykorzystaniem zielonych i cyfrowych technologii w transporcie i logistyce. Jest autorką i współautorką ponad 160 publikacji, raportów, współredaktorką serii monografii poświęconych przyszłości transportu i nowych koncepcji mobilności. Przygotowała szereg raportów, które zyskały międzynarodowe uznanie: Analysis of the potential of the development of rail container transport market in Poland (EC, DG Regio, 2018), Digital transformation of railways (SGH, Siemens, 2019), The Polish Railway Market 2020/21.
Jest niezależną ekspertką wielu instytucji i agencji wykonawczych ds. innowacji i badań m.in. REA i CINEA przy Komisji Europejskiej, a także członkinią Komitetu Naukowego Europe’s Rail (Shift2Rail) – europejskiego programu badań i innowacji dla transportu kolejowego, Rady Naukowej Fundacji Pro Kolej, kapituły konkursu UIC Digital Platform Award. Wielokrotnie uczestniczyła w charakterze eksperta w okrągłych stołach i debatach gospodarczych, takich jak: Forum Zmieniamy Polski Przemysł, Europejski Kongres Gospodarczy, Europejski Kongres Finansowy.
Jest pasjonatką rozwoju osobistego, książek, podróży dalekich i bliskich, freedivingu, dzikiej przyrody i fotografii.

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1774-5220   

kontakt mailowy: jana.pieriegud (znak @) sgh.waw.pl

dr hab. Michał Wolański
Obraz
Michał-Wolański

Specjalizuje się w tematyce zrównoważonej mobilności miejskiej, budownictwa infrastrukturalnego, transportu kolejowego, transportu na terenach wiejskich oraz ewaluacji i funduszy unijnych. Przebywał na stypendiach w University of Leeds, Institute for Transport Studies oraz University of Sydney, Institute of Transport and Logistics Studies, zaś w trakcie studiów – na Wydziale Business Engineering Westfälische Hochschule oraz Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym dwóch monografii – dotyczącej demonopolizacji komunikacji miejskiej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego oraz główny współautor trzeciej, dotyczącej transportu publicznego na terenach wiejskich. Współautor artykułów w zagranicznych czasopismach naukowych, dotyczących elektromobilności, wykorzystania gier planszowych do oceny skutków regulacji oraz kontraktowania usług przewozowych, a także międzynarodowego podręcznika do metodyki ekonomiki transportu. Uczestnik międzynarodowych projektów badawczych, dotyczących elektromobilności, takich jak Trolley, TIDE, Eliptic i Trolley 2.0. Obecnie w ramach międzynarodowego konsorcjum prowadzi z ramienia SGH projekt STAFFER dotyczący kształtowania kadr dla transportu kolejowego – w projekcie uczestniczą wiodące europejskie uczelnie, przewoźnicy i dostawcy. W wolnych chwilach prowadzi również autobus komunikacji miejskiej, często hybrydowy.

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-0396-277X  

kontakt mailowy: michal.wolanski (znak @) sgh.waw.pl

dr Katarzyna Archanowicz-Kudelska
Katarzyna-Archanowicz-Kudelska

Specjalizuje się w badaniach społecznych, tematyce rozwoju zrównoważonego, etyce badawczej i technikach badawczych o charakterze jakościowym. Psycholożka społeczna i ekonomiczna (Uniwersytet Warszawski) oraz doktorka nauk społecznych w dziedzinie socjologii (Uniwersytet SWPS). Zainteresowania naukowe łączy z pracą konsultantki ds. badań oraz moderatorki i trenerki warsztatów (ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu Ośrodka Intra). Wykłada na UW i USWPS. Autorka publikacji naukowych i branżowych, oraz wystąpień konferencyjnych i warsztatowych, łączących wiedzę teoretyczną i praktyczną. Ma za sobą ponad 4000 godzin pracy z grupą – zogniskowanych wywiadów grupowych FGI, paneli, warsztatów i treningów, prowadzonych dla międzynarodowych korporacji, lokalnych firm jak i instytucji pozarządowych. Przez kilkanaście lat pracowała w komercyjnych agencjach badawczych, w ostatniej kierując zespołem badań jakościowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) Socjologicznego (PTS) i Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii (PTBRiO). Jako adiunkt w Instytucie Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej, przy projekcie Co-Mobility, odpowiedzialna jest za badania o charakterze jakościowym.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9888-2667

kontakt mailowy: karcha (znak @) sgh.waw.pl

dr Adam Hoszman
Adam-Hoszman

Specjalizuje się w problematyce ekonomiki transportu lotniczego i zarządzania w sektorze lotniczym. Współautor ekspertyz na potrzeby sektora lotniczego (instytucji europejskich, urzędów centralnych, portów lotniczych), obejmujących badania benchmarkingowe, kwestie opłat lotniskowych i opiniowanie dokumentów strategicznych. Prowadzi zajęcia z przedmiotów “Biznes lotniczy”, “Marketing usług transportowych”, “Europejski rynek usług transport lotniczego” i innych.  Ma szerokie doświadczenie badawcze, które zdobywał w projektach dotyczących zarządzania w transporcie lotniczym, w szczególności w zakresie opłat lotniskowych, przychodów dodatkowych i polityki regulacyjnej. Jest autorem i współautorem i redaktorem ponad 30 książek i artykułów w języku polskim iangielskim. Wykładowca lotniczych programów menedżerskich Aerospace MBA we Francji (Toulouse Business School) i Indiach (Indian Institute of Management Bangalore).

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8681-5547  

kontakt mailowy: adam.hoszman (znak @) sgh.waw.pl

dr Paweł Zagrajek
Obraz
Paweł-Zagrajek

Napisał pracę doktorską o tematyce związanej z modelami biznesowymi i ekonomiką przewoźników lotniczych. Z branżą lotniczą związany od blisko 20 lat, podczas których łączył praktyczne doświadczenie zawodowe (Centralwings, PLL LOT, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Welcome Airport Services oraz Komisja Europejska – DG MOVE) z pracą naukową. Posiada zarówno doświadczenie w zakresie funkcjonowania rynku jak i kwestii regulacyjnych. Obecnie Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej oraz właściciel Aero-Plan – firmy realizującej usługi doradcze w zakresie transportu lotniczego. Zasiadał jako polski przedstawiciel w wielu międzynarodowych gremiach, m.in.: jako Zastępca ds. Ekonomicznych Polskiego Przedstawiciela w Radzie ICAO, członek Air Transport Regulation Panel ICAO, Aviation Data and Analysis Panel ICAO, Community Observatory on Airport Capacity, ECAC Chief Economists Group oraz ECAC Economic Working Group.. Autor wielu publikacji w języku polskim i angielskim dotyczących transportu lotniczego. Autor ekspertyz i projektów konsultingowych m.in. w zakresie infrastruktury transportu lotniczego, rynku cargo oraz ochrony lotnictwa przed bezprawną ingerencją. Prowadził w Polsce i za granicą szkolenia z zakresu transportu lotniczego. Uczestnik licznych projektów badawczych i grantów. Uczestnik międzynarodowych szkoleń lotniczych (IATA oraz Cranfield University). Certyfikowany audytor wewnętrzny oraz instruktor w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. W Szkole Głównej Handlowej oferuje zajęcia z rynku cargo lotniczego oraz współuczestniczy w innych zajęciach dotyczących kwestii logistycznych i transportowych.  

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-8257-4491  

kontakt mailowy: pawel.zagrajek (znak @) sgh.waw.pl

dr Jakub Zawieska
Obraz
Jakub-Zawieska

Zajmuje się problematyką zrównoważonej mobilności, ekonomiki transportu, implementacji i kreowania polityki transportowej, a także koncepcją inteligentnych miast i wybranymi zagadnieniami ekonomii środowiska. Laureat konkursów „European Friedrich-List-Award 2018” oraz „Dyplomy dla Warszawy 2017” za rozprawę doktorską poświęconą roli inteligentnych miast w ograniczaniu negatywnego wpływu sektora transportu na środowisko naturalne. W latach 2012–2013 przebywał na stypendium naukowym w Lisbon School of Economics and Management oraz Laboratório Nacional de Engenharia Civil w Lizbonie. W ramach konkursu IdeaLab NCBR „Cities for the future: services and solutions” realizuje dwa międzynarodowe projekty badawcze, których celem jest analiza preferencji komunikacyjnych I wyborów środka transportu (projekt „Comobility”) oraz opracowanie interaktywnego systemu premiującego pro-środowiskowe i pro-ekologiczne postawy i zachowania mieszkańców miast (projekt „Greencoin”). Research fellow w think-tanku WiseEuropa.

ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-3476-1532  

kontakt mailowy: jakub.zawieska (znak @) sgh.waw.pl

mgr Katarzyna Uljasz-Rawa
Katarzyna-Uljasz-Rawa

Opiekuje się sekretariatem Instytutu i koordynuje prace administracyjne. Jest również Sekretarzem studiów podyplomowych.

kontakt mailowy: kasiara (znak @) sgh.waw.pl

 

.