Studia podyplomowe

Studia podyplomowe oferowane przez Instytut Rachunkowości bardzo dobrze wpisują się w formułę uczenia się przez całe życie LIFEWIDE LIFELONG LEARNING (LLL).
W praktyce zawodowej rachunkowość jest bowiem takim obszarem, w którym zmiany są poniekąd naturalną cechą. Wynika to z faktu, iż rachunkowość – jako system informacyjny wspomagający zarządzanie – jest bardzo wrażliwa na to, co dzieje się zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym.
Oferta studiów podyplomowych przedstawiana przez Instytut Rachunkowości odzwierciedla jasno zakres kompetencji niezbędnych do prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwie.

Kilka słów o historii

Historia kształcenia w zakresie rachunkowości na studiach podyplomowych  w SGH sięga roku 1946, kiedy to dzięki staraniom prof. Stanisława Skrzywana, ówczesnego kierownika Zakładu Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej, powołano do życia pierwsze Podyplomowe Studium Rachunkowości.
Wiodącym celem tego Studium było uzupełnianie i aktualizowanie wiedzy teoretycznej a także praktycznej znajomości rachunkowości przede wszystkim u absolwentów SGH. Studium to funkcjonowało przy poparciu Ministerstwa Skarbu niestety tylko do roku 1949, kiedy to dekretem Rady Państwa dokonano upaństwowienia Uczelni. W sumie ukończyło je 150 osób.

Po wieloletniej przerwie w 1996 roku uruchomiono ponownie I edycję Podyplomowego Studium Rachunkowości. Głównym celem tego studium jest uzupełnienie i pogłębienie dotychczas posiadanej przez słuchaczy wiedzy z zakresu teorii rachunkowości i praktyki prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem najnowszych zmian w tej dziedzinie. Świadectwo ukończenia tych studiów do lipca 2013 r. upoważniało do ubiegania się o licencję na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych bez zdawania egzaminu w Ministerstwie Finansów (po spełnieniu wszystkich warunków stawianych przez Ministerstwo Finansów).

W miejsce Podyplomowych Studiów Rachunkowości w roku 2016 powołano Podyplomowe Studia Rachunkowości według Standardów Krajowych oraz Podyplomowe Studia M​iędzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) - teoria - praktyka - perspektywytych studów. 

Kilka słów o teraźniejszości

​​Pracownicy Instytutu Rachunkowości uczestniczą aktywnie także w studiach podyplomowych, organizowanych przez inne Katedry i Instytuty Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Czynią to, jeśli obszar zagadnieniowy tych studiów odwołuje się do wiedzy z rachunkowości finansowej, zarządczej, podatkowej, do analizy finansowej i controllingu, sprawozdawczości grup kapitałowych, zarządzania ryzykiem na podstawie danych finansowych powstających w systemie informacyjnym rachunkowości.
Instytut Rachunkowości jest otwarty na dalszą współpracę.

 

Wyświetlono 1 - 4 z 4