Potencjał badawczy Kolegium Zarządzania i Finansów

W Kolegium Zarządzania i Finansów realizowane są badania naukowe w ramach subwencji Ministerstwa Edukacji i Nauki na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego KZiF (subwencja badawcza)

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce reguluje finansowanie działalności naukowej obejmującej rozwój i utrzymanie potencjału badawczego jednostki, czyli m.in. :

  • działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych,
  • utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów,
  • koszty związane z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej,
  • zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej związanej z realizacją zadań,
  • współpracę naukową krajową i zagraniczną niezbędną do realizacji zadań, 
  • działalność jednostki naukowej w zakresie upowszechniania nauki, 
  • działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych, polegające na analizie potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości ochrony patentowej efektów tej działalności oraz opracowaniu projektów komercjalizacji.

Najważniejsze akty prawne regulujące prowadzenie badań naukowych w ramach subwencji badawczej: 

Subwencja badawcza w 2024 r.

Trwa nabór wniosków na realizację zadań badawczych finansowanych z subwencji Ministerstwa Edukacji i Nauki na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego KZiF w 2024 roku. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym piśmie:

Dokument

Wzory dokumentów:

Subwencja badawcza w 2023 r.

 

Subwencja badawcza w 2022 r.
Subwencja badawcza w 2021 r.
Subwencja badawcza w 2020 r.
Subwencja badawcza w 2019 r.

 

.