Poczet dziekanów

.
od 2021
dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH
Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Handlu Wewnętrznego SGPiS. Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego uzyskała w SGH. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach rachunkowości, w szczególności banków komercyjnych i banków centralnych, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, domów maklerskich, SKOK, a także na rachunkowości jako systemie informacyjnym wspomagającym zarządzanie. Zajmuje się również audytem i notyfikacją badania sprawozdań finansowych oraz wykorzystaniem jego efektów w podejmowaniu decyzji. Autorka licznych publikacji na ten temat, członkini organizacji zawodowych biegłych rewidentów i księgowych.
2012-2020
dr hab. Ryszard Bartkowiak, prof. SGH
Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów w latach 2012-2020. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Społecznego SGPiS. Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego uzyskał w SGH. Odbył także studia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Tybindze i staż na Uniwersytetach w Duisburgu i Moguncji. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach teorii wzrostu gospodarczego, bankowości, historii myśli ekonomicznej. Był zatrudniony na stanowisku dyrektora Departamentu Analiz Sektora Bankowego w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
2005-2012
prof. dr hab. Janusz Ostaszewski
Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów w latach 2005-2012. Absolwent Wydziału Handlu Wewnętrznego SGPiS. Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego uzyskał w SGH. Ukończył także studia podyplomowe o profilu finansowo-menedżerskim w Scuola Superiore Enrico Mattei w Mediolanie. Zasadniczym przedmiotem prowadzonych badań są zagadnienia związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, ich gospodarką finansową oraz strategią finansową. Znajduje to odzwierciedlenie w prowadzonych od wielu lat zajęciach z przedmiotów takich jak: finanse przedsiębiorstwa, finanse, zarządzanie a także w licznych opracowanych materiałach dydaktycznych i publikacjach. Kilkuletnia praca w Ministerstwie Finansów i późniejsza aktywność zawodowa jako doradcy Prezesa Kredyt Lease SA, praca w Biurze Finansowym Kancelarii Sejmu, a także pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Banku PKO BP dodatkowo rozwinęły jego zainteresowania finansami.
1999-2005
prof. dr hab. Jerzy Nowakowski
Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów w latach 1999-2005. Absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego uzyskał w SGPiS. Specjalizacja badawcza skupia się wokół zagadnień: bankowości komercyjnej i inwestycyjnej, metod ilościowych w bankowości, rynku kapitałowego, portfeli papierów wartościowych, inżynierii finansowej, instrumentów pochodnych, zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych. Współpracował z instytucjami krajowymi tj. Komitetem Nauk o Finansach PAN, Narodowym Bankiem Polskim, Polskim Stowarzyszeniem Finansów i Bankowości.
1993-1999
prof. dr hab. Romuald Bauer
Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów w latach 1993-1999. Absolwent Wydziału Finansów SGPiS. Stopień doktora uzyskał w SGPiS w 1964 r., natomiast stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Gdańskim w 1990 r. Karierę naukową rozpoczął z chwilą przyjęcia w 1952 r. na stanowisko zastępcy asystenta w Katedrze Ekonomii Politycznej Kapitalizmu SGPiS. Badania naukowe początkowo skupiały się wokół funkcjonowania międzynarodowych instytucji finansowych powstałych po drugiej wojnie światowej mających na celu pobudzanie rozwoju gospodarczego. W 1956 r. będąc w zespole Katedry Ekonomii kierowanej przez prof. Aleksego Wakara rozpoczął przygotowania do sformułowania teorii funkcjonowania gospodarki socjalistycznej oraz teorii handlu. Indywidualne zainteresowania naukowe skupiały się także na teorii cen. Od 1969 r. problematyka ekonomiczno-finansowa rozszerzyła się o zagadnienia polityki transportowej i odtąd głównym przedmiotem zainteresowań stała się problematyka polityki transportowej. Równolegle do pracy na Uczelni przez wiele lat współpracował z instytucjami krajowymi m.in. Instytutem Transportu Samochodowego, Komitetem Transportu PAN, Ośrodkiem Badawczym Ekonomiki Transportu.