Kontakt i godziny pracy Kolegium Zarządzania i Finansów

Siedziba Biura Kolegium Zarządzania i Finansów:
ul. Madalińskiego 6/8 (budynek M) pok. 328, 337, 339, 340
02-513 Warszawa
tel. 22 564 9867, 22 564 7324

Adres do korespondencji:
Biuro Kolegium Zarządzania i Finansów SGH
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kierownik Biura Kolegium
mgr Anita Krzymicka:
Prowadzenie spraw osobowych pracowników Kolegium Zarządzania i Finansów.
Prace organizacyjne i techniczne komisji d.s. oceny nauczycieli akademickich.
Przygotowanie dokumentów związanych z: przewodami doktorskimi, postępowaniami habilitacyjnymi, awansami stanowiskowymi, przekazywanych do Biura Rad Naukowych​.
Prace organizacyjne i techniczne etapów przewodów doktorskich/ procedury doktorskiej.
Obsługa strony internetowej Kolegium poświęconej procedurom doktorskim.
Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i realizacją budżetu Kolegium ZiF.
Współprowadzenie spraw związanych z organizacją Sympozjum Naukowego Kolegium.
Przyjmowanie dokumentów przekazanych do podpisu Dziekanowi Kolegium związanych z realizacją projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych (m.in. NCN, NCBIR) przyznanych pracownikom oraz współpracownikom Kolegium Zarządzania i Finansów.
Rejestracja umów w CRU.
Wystawianie dokumentów księgowych w systemie informatycznym SIMPLE.ERP.
Kontrola I stopnia wniosków w systemie work flow.
Sporządzanie planów zamówień publicznych.
Nadzór nad pracownikami administracyjnymi zatrudnionymi w Kolegium ZiF. ​
pok. 340 III piętro - tel. 22 564 9266

Pracownicy:
mgr Magdalena Białobrzeska-Syta:
Koordynacja spraw związanych z funkcjonowaniem stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich w Kolegium ZiF (studia wygasające przy Kolegiach).
Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem studiów podyplomowych w Kolegium:
- kontrola I stopnia wniosków w systemie work flow, których źródłem finansowania są środki studiów podyplomowych,
- weryfikacja rachunków i umów przekazywanych do podpisania przez Dziekana Kolegium,
- przygotowanie decyzji Dziekana Kolegium dot. funkcjonowania studiów podyplomowych,
- przygotowanie i przekazywanie dokumentacji studiów podyplomowych do Biura Rektora wymagających uchwał Senatu SGH,
- weryfikacja dokumentacji słuchaczy studiów podyplomowych występujących o przedłużenie studiów w trybie indywidualnym,
- koordynacja przygotowania sprawozdania do GUS - sprawozdanie S-12 w zakresie ilościowym studiów podyplomowych i doktoranckich.
Przygotowanie materiałów na potrzeby sporządzenia budżetu Kolegium Zarządzania i Finansów.​
Pomoc techniczna związana z przygotowaniem informacji o czasopiśmie naukowym SiP oraz JMFS na stronach internetowych.
Współprowadzenie spraw związanych z organizacją Sympozjum Naukowego Kolegium.
Wystawianie dokumentów księgowych w systemie informatycznym SIMPLE.ERP.
Rejestracja umów w CRU.
Prowadzenie strony internetowej Kolegium.
pok. 340 III piętro - tel. 22 564 9265

mgr Marcin Jakubiak:
Prowadzenie spraw związanych z realizacją i rozliczeniem badań w ramach subwencji MEiN na utrzymanie potencjału i rozwój potencjału badawczego prowadzonych w Kolegium Zarządzania i Finansów, w tym:
- przygotowanie ogłoszeń o naborze wniosków na realizację badań, obsługa prac komisji d.s. badań,
- kontakt z osobami biorącymi udział w badaniach naukowych oraz z recenzentami,
- przygotowywanie dokumentów dla recenzentów,
- przygotowanie materiałów i udział w pracach komisji d.s. nauki KZiF.
Kontrola I stopnia w systemie work flow w ramach badań na utrzymanie potencjału badawczego.
Prowadzenie spraw związanych z wyjazdami krajowymi i zagranicznymi pracowników Kolegium ZiF (delegacje, rozliczenia) oraz związanych z refundacją kosztów delegacji.
Udział w pracach związanych z ewaluacją jednostki.​
Pomoc w prowadzeniu Kancelarii Kolegium Zarządzania i Finansów.
Współprowadzenie spraw związanych z organizacją Sympozjum Naukowego Kolegium.
Pomoc przy prowadzeniu przewodów doktorskich.
Prowadzenie strony internetowej Kolegium ZiF. ​
pok. 328 III piętro - tel. 22 564 7324

mgr Anna Karpińska:
Prace organizacyjne i techniczne związane z publikacją artykułów w czasopismach naukowych KZiF: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Journal of Management and Financial Sciences.
Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem publikacji na Sympozjum Naukowe Kolegium ZiF oraz współprowadzenie spraw związanych z organizacją Sympozjum Naukowego Kolegium.
Pomoc w pracach organizacyjno-technicznych Kolegium Zarządzania i Finansów (w tym: związanych z nagrodami Ministra Edukacji i Nauki, Rektora SGH oraz odznaczeniami; pomoc przy organizacji egzaminów doktorskich​).
Obsługa administracyjna Katedry Ekonomii Stosowanej.
​pok. 324 III piętro - tel. 22 564 9298
.