Konferencje i seminaria Katedry Ekonomii Stosowanej

Pracownicy Katedry Ekonomii Stosowanej organizują lub współorganizują konferencje naukowe i seminaria dotyczące bieżących problemów gospodarczych. 
TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA: KŁOPOTLIWE PYTANIA, AMBARASUJĄCE PRZEMILCZENIA - 2024

KATEDRA EKONOMII STOSOWANEJ

w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

zaprasza na seminarium naukowe zatytułowane:

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA: KŁOPOTLIWE PYTANIA, AMBARASUJĄCE PRZEMILCZENIA

Prelegentami na seminarium będą: prof. dr hab. Marek Garbicz i prof. dr hab. Wojciech Paprocki

Po wystąpieniach prelegentów planujemy dyskusję, którą będzie moderował prof. dr hab. Wojciech Pacho.

Transformacja energetyczna jest zapewne jednym z najtrudniejszych wyzwań przed jakim stoi świat w XXI wieku. W niezwykle ożywionej i bardzo zideologizowanej debacie dotyczącej tej problematyki uwaga opinii publicznej koncentruje się wokół barier społecznych, tj. głównie gier interesów jakie toczą ze sobą różni aktorzy usiłujący hamować transformację bądź przyspieszać ten proces. Ale to nie jest jedyny problem. Zaskakująco nieobecne są w tej debacie inżynieryjno-techniczne uwarunkowania realizacji głębokich i szybkich przekształceń gospodarki energetycznej. I liczne ograniczenia fizykalne z jakimi musimy się liczyć. Na seminarium właśnie na tych ostatnich kwestiach i ich konsekwencjach chcielibyśmy się skupić. 
Chodzi o to jak - przy istniejących obecnie technologiach - oceniać prawdopodobieństwo uzyskania szybkiego, radykalnego spadku emisji CO2 w świecie? Jakie są tego konsekwencje dla poziomu życia, stopy życiowej? Czy przeprowadzenie takiej rewolucji nie stworzy zagrożeń dla współczesnej cywilizacji?
Czy systemy energetyczne bazujące w 100% na odnawialnych źródłach energii (OZE) i obecnych technologiach są dostatecznie sprawne i zdolne do działania?    
Jaki wpływ na przebieg i charakterystykę przekształceń energetycznych ma niska gęstość energetyczna OZE, które mają zastąpić paliwa kopalne? Jak poprzez rozproszone strumienie energii z OZE zapewnić niezbędną podaż energii dla wielkich miast (stref wysoko zurbanizowanych) i dużych centrów przemysłowych o wysokiej koncentracji popytu?
Czy możemy dziś odejść od paliw organicznych w przypadku długodystansowego transportu lądowego, morskiego i lotniczego oraz w przypadku kluczowych gałęzi przemysłu (stal, cement, tworzywa sztuczne i amoniak)? Co z perspektywą przejścia na samochody elektryczne w transporcie osobowym?
Dlaczego w dyskusjach niemal całkowicie pomijamy kluczową kwestię energochłonności produkcji energii? Jakie znaczenia ma niska wartość współczynników EROI dla źródeł OZE?  I wreszcie, czy wodór rzeczywiście staje się świętym Graalem energetyki?   


TERMIN: 11 marca 2024, godz. 15.30

MIEJSCE: SGH, Budynek C, al. Niepodległości 128, Aula I

Rejestracja za pomocą formularza: 

TU ZNAJDUJE SIĘ LINK DO FORMULARZA

Udział w seminarium jest bezpłatny

 

Kontakt: dr Lidia Dzierżek, lidia.dzierzek@sgh.waw.pl  

KONCENTRACJA WŁADZY EKONOMICZNEJ W KAPITALIZMIE POCZĄTKU XXI WIEKU - 2023

KATEDRA EKONOMII STOSOWANEJ

w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

zaprasza na seminarium naukowe zatytułowane:

KONCENTRACJA WŁADZY EKONOMICZNEJ W KAPITALIZMIE POCZĄTKU XXI WIEKU

Przedmiotem seminarium jest dyskusja nad nowym kształtem współczesnego kapitalizmu, kapitalizmu początków XXI wieku. Zostaną zaprezentowane wstępne wyniki badań pokazujące, gdzie leżą dziś główne ośrodki władzy ekonomicznej w świecie. A także jak wyglądają nowe reguły ładu instytucjonalnego formującego światową gospodarkę. Będziemy odwoływać się do nowych zjawisk, jakie pojawiły się w ciągu ostatnich 30 – 40 lat i do tego jak te zjawiska ewoluowały. 


TERMIN: 16 listopada 2023

MIEJSCE: SGH, Budynek C, al. Niepodległości 128, sala 1B

Rejestracja za pomocą formularza: 

TU ZNAJDUJE SIĘ LINK DO FORMULARZA

Udział w seminarium jest bezpłatny

 • 9:30-10:00 - Rejestracja uczestników. Kawa, herbata.
 • 10:00-10:15 - prof. dr hab. Wojciech Pacho – otwarcie seminarium i powitanie uczestników
 • 10:15-10:30 - prof. dr hab. Marek Garbicz – „Kształt i reguły nowego ładu we współczesnym kapitalizmie”
 • 10:30-10:45 - dr Jarosław Janecki – „Finansjalizacja gospodarki i proces koncentracji aktywów w sektorze finansowym”
 • 10:45-11:00 - dr hab. Krzysztof Marczewski prof. SGH – „Globalne łańcuchy wartości – pozycja, ośrodki władzy i konsekwencje ekonomiczne”
 • 11:00-11:15 - dr Miłosz Rojek – „Finansjalizacja korporacji niefinansowych”
 • 11:15-11:30 - prof. dr hab. Marek Garbicz – „Ekonomia współdzielenia czy nowa formuła eksploatacji?”
 • 11:30-11:45 - dr Agata Sielska – „Duże miasta jako centra aktywności ekonomicznej”
 • 11:45-12:00 - dr Jakub Olipra – „Koncentracja władzy ekonomicznej na światowym rynku żywności”
 • 12:00-13:00 - DYSKUSJA. Moderator: prof. dr hab. Wojciech Pacho. Podsumowanie seminarium.
 • 13:00 - Lunch (serwowany na korytarzu przed salą 1B).


Kontakt: dr Lidia Dzierżek, lidia.dzierzek@sgh.waw.pl  

Konferencje naukowe i seminaria zorganizowane w przeszłości

Pierwsza taka konferencja odbyła się 29 listopada 2006 r. w Hotelu POLONIA w Warszawie, miała tytuł „Wzrost gospodarczy a bezrobocie i nierówności w podziale dochodu” i została zorganizowana przy współpracy z GFK Polonia.
 
Od kilku lat cyklicznie organizowany jest kongres pod nazwą „EKONOMIA DLA ZDROWIA”:

1) pierwszy odbył się 14 listopada 2017 r., miał tytuł „Ochrona zdrowia – aspekty ekonomiczne i prawne” i został zorganizowany przy współudziale Zakładu Prawa i Administracji z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej

2) drugi odbył się 21 maja 2019 r., miał tytuł „Wyzwania innowacyjności dla ekonomii i prawa w ochronie zdrowia​” i został zorganizowany przy współudziale Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

3) trzeci odbył się w dniach 19-20 listopada 2020 r., miał tytuł „Skuteczne finansowanie oraz zarządzanie w sektorze ochrony zdrowia” i został zorganizowany przy współpracy z Instytutem Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO

4)  czwarty odbył się w dniach 25-26 listopada 2021 r., miał tytuł „Analizy ekonomiczne na rzecz bezpieczeństwa zdrowotnego” i został zorganizowany przy współpracy z Instytutem Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO​

5) piąty odbył się 6 grudnia 2022 r., miał tytuł „Wzajemne oddziaływanie gospodarki i systemu ochrony zdrowia” i został zorganizowany przy współpracy z Instytutem Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO

​Kolejny obszar zainteresowań pracowników Katedry to polityka pieniężna, co znalazło odzwierciedlenie w konferencji naukowej pt.: „Bieżące problemy polityki pieniężnej​”, która odbyła się 23 maja 2022 r. Konferencja została zorganizowana przy współudziale Katedry Polityki Gospodarczej i Teorii Pieniądza z Instytutu Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej SGH.

W ramach współpracy pracowników Katedry ze Studenckim Kołem Naukowym Badań Ekonomicznych 6 marca 2023 r. odbyła się konferencja naukowa pt.: „Behawioralne Aspekty Współczesnej Gospodarki​”.

 

 

 


 

.