Konkurs dla studenckich kół naukowych

Konkurs na najlepszy projekt badawczy dla Studenckich Kół Naukowych ogłaszany jest corocznie przez Prorektora ds. Nauki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Kto może ubiegać się o przyznanie finansowania?

O przyznanie środków finansowych na realizację projektu badawczego w ramach konkursu może ubiegać się wyłącznie SKN działający w SGH na podstawie zarządzenia Rektora nr 39 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad funkcjonowania i finansowania działalności studenckiej.

Czy projekt jest badawczy?

Za projekt badawczy uznaje się oryginalną pracę badawczą, eksperymentalną lub teoretyczną podejmowaną w szczególności w celu:
1) zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów w zakresie zgodnym z profilem nauczania w SGH;
2) wykorzystania wyników zrealizowanego projektu badawczego w praktyce gospodarczej.

Jak przystąpić do konkursu?

W celu przystąpienia do konkursu należy złożyć w Dziale Nauki, w formie pisemnej następujące dokumenty:

  1. wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu badawczego - załącznik nr 1 do Regulaminu
  2. kosztorys projektu badawczego zgłoszonego do konkursu - załącznik nr 2 do Regulaminu.

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 31 października roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który przyznawane są środki finansowe na realizację projektu badawczego w ramach konkursu.
Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

Szczegółowe zasady konkursu określa Regulamin przyznawania środków finansowych na realizację projektów badawczych zgłoszonych przez Studenckie Koła Naukowe działające w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

WYNIKI IV EDYCJI KONKURSU DLA SKN 

  • I miejsce – projekt pt. „Wpływ pandemii COVID-19 na intensywność przebranżawiania się i zmiany ścieżki kariery młodych Polaków”
  • II miejsce – projekt pt. „Państwowy system wspierania konkurencyjności w Finlandii. Możliwość adaptacji w polskich realiach”
  • III miejsce – projekt pt. „Zrozumienie komunikatów wskaźników makroekonomicznych w zależności od formy ich prezentacji oraz profilu wykształcenia osoby będącej odbiorcą komunikatu”

Dział Nauki
al. Niepodległości 162
budynek G, pok. 61a
02-554 Warszawa
tel. : +48 22 564 9830
      +48 22 564 9214
      +48 22 564 9218
      +48 22 565 7834
e-mail: dna@sgh.waw.pl