Konkurs dla studenckich kół naukowych

Konkurs na najlepszy projekt badawczy dla Studenckich Kół Naukowych ogłaszany jest corocznie przez Prorektora ds. Nauki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Kto może ubiegać się o przyznanie finansowania?

O przyznanie środków finansowych na realizację projektu badawczego w ramach konkursu może ubiegać się wyłącznie SKN działający w SGH na podstawie zarządzenia Rektora nr 39 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad funkcjonowania i finansowania działalności studenckiej.

Czy projekt jest badawczy?

Za projekt badawczy uznaje się oryginalną pracę badawczą, eksperymentalną lub teoretyczną podejmowaną w szczególności w celu:

zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów w zakresie zgodnym z profilem nauczania w SGH; wykorzystania wyników zrealizowanego projektu badawczego w praktyce gospodarczej.

Jak przystąpić do konkursu?

W celu przystąpienia do konkursu należy złożyć w Dziale Nauki, w formie pisemnej następujące dokumenty:

wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu badawczego - załącznik nr 1 do Regulaminu kosztorys projektu badawczego zgłoszonego do konkursu - załącznik nr 2 do Regulaminu.

Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 31 października roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który przyznawane są środki finansowe na realizację projektu badawczego w ramach konkursu.
Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

Szczegółowe zasady konkursu określa Regulamin przyznawania środków finansowych na realizację projektów badawczych zgłoszonych przez Studenckie Koła Naukowe działające w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

VI edycja konkursu

Prorektor ds. nauki, dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH ogłosił nabór na VI edycję konkursu dla studenckich kół naukowych.

Termin składania dokumentów upłynął 6 listopada 2023 r.

Ostateczna lista rankingowa

1 miejsce – Ex aequo przyznano dwie nagrody:

  • SKN DATA Science Management – kwota 15.000 zł.
  • SKN Energetyki – kwota 15.000 zł.

2 miejsce – nie przyznano
3 miejsce – SKN Badań nad Konkurencyjnością – kwota 5.000 zł.
4 miejsce – SKN Ekonomii
5 miejsce – SKN Ekonomii Politycznej

Data publikacji: 20.11.2023 r.

SKN będący wnioskodawcą ocenianego projektu ma prawo złożyć pisemne odwołanie od wstępnych wyników konkursu do Działu Nauki w terminie 5 dni roboczych od dnia publikacji wstępnej listy rankingowej (do dnia 27 listopada 2023 r.).


Dział Nauki
al. Niepodległości 162
budynek G, pok. 61a
02-554 Warszawa
tel. : +48 22 564 9830
      +48 22 564 9214
      +48 22 564 9218
      +48 22 565 7834
e-mail: dna@sgh.waw.pl