Konkurs dla studenckich kół naukowych

Konkurs na najlepszy projekt badawczy dla Studenckich Kół Naukowych ogłaszany jest corocznie przez Prorektora ds. Nauki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
  Kto może ubiegać się o przyznanie finansowania?

  O przyznanie środków finansowych na realizację projektu badawczego w ramach konkursu może ubiegać się wyłącznie SKN działający w SGH na podstawie zarządzenia Rektora nr 39 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad funkcjonowania i finansowania działalności studenckiej.

  Czy projekt jest badawczy?

  Za projekt badawczy uznaje się oryginalną pracę badawczą, eksperymentalną lub teoretyczną podejmowaną w szczególności w celu:

  zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów w zakresie zgodnym z profilem nauczania w SGH; wykorzystania wyników zrealizowanego projektu badawczego w praktyce gospodarczej.

  Jak przystąpić do konkursu?

  W celu przystąpienia do konkursu należy złożyć w Dziale Nauki, w formie pisemnej następujące dokumenty:

  wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu badawczego - załącznik nr 1 do Regulaminu kosztorys projektu badawczego zgłoszonego do konkursu - załącznik nr 2 do Regulaminu.

  Termin złożenia dokumentów upływa z dniem 31 października roku poprzedzającego rok kalendarzowy, na który przyznawane są środki finansowe na realizację projektu badawczego w ramach konkursu.
  Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

  Szczegółowe zasady konkursu określa Regulamin przyznawania środków finansowych na realizację projektów badawczych zgłoszonych przez Studenckie Koła Naukowe działające w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

  V edycja konkursu

  Prorektor ds. nauki, dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH ogłasza nabór na V edycję konkursu dla studenckich kół naukowych.

  Zapraszamy do składania w Dziale Nauki (pokój 61A, budynek G) następujących dokumentów:

  1. wniosku o przyznanie środków finansowych na realizację projektu badawczego w ramach konkursu na najlepszy projekt badawczy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,
  2. kosztorysu projektu badawczego zgłoszonego do konkursu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

  Termin składania dokumentów upływa 4 listopada 2022 r.
   


  Ostateczna lista rankingowa V edycji konkursu

  1 miejsce – SKN Statystyki 
  2 miejsce – SKN Zrównoważonego Rozwoju oikos Warszawa 
  3 miejsce – SKN Badań nad Konkurencyjnością 
  4 miejsce – SKN Ekonomii Politycznej


  Dział Nauki
  al. Niepodległości 162
  budynek G, pok. 61a
  02-554 Warszawa
  tel. : +48 22 564 9830
        +48 22 564 9214
        +48 22 564 9218
        +48 22 565 7834
  e-mail: dna@sgh.waw.pl