Koniunktura w rolnictwie

Badanie koniunktury w rolnictwie  rozpoczęto w 1992 roku. Początkowo badanie przeprowadzono w cyklu dwumiesięcznym, a od 1998 roku prowadzone jest w cyklu kwartalnym. Przedmiotem badania są: przychody pieniężne gospodarstw rolnych, oszczędności, zadłużenie, zakupy nawozów mineralnych, zakupy pasz treściwych, zakupy środków ochrony roślin, inwestycje w maszyny i urządzenia, inwestycje w budynki i budowle, dostępność kredytów preferencyjnych, zamiar zaciągnięcia kredytu, fakt zaciągnięcia kredytu preferencyjnego i rynkowego oraz nastroje (perspektywy gospodarstwa rolnego). Raz w roku rolnicy pytani są też o: znaczenie dopłat bezpośrednich, przeznaczenie środków pomocowych i skutki anomalii pogodowych. Syntetyczną miarą koniunktury w rolnictwie jest wskaźnik koniunktury, który jest obliczany na podstawie dwóch wskaźników cząstkowych: wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych i wskaźnika zaufania.