Koniunktura w finansach

Badanie koniunktury w sektorze bankowym jest prowadzone przez IRG od października 1998 roku i obejmuje banki działające na terenie Polski. Badanie prowadzone jest co kwartał. Przedmiotem badania są: wynik z działalności bankowej (netto), warunki prowadzenia działalności bankowej, wielkość wypracowanego zysku, jakość portfela należności, ogólne zainteresowanie klientów usługami bankowymi, wielkość zatrudnienia, czynniki ograniczające rozwój banków, inwestycje kapitałowe, różnica między oprocentowaniem kredytów i depozytów, kurs PLN względem parytetu (koszyka walut), stopy procentowe NBP (ogólna tendencja), ogólna sytuacja polskiej gospodarki, ogólna sytuacja sektora finansowego na tle polskiej gospodarki, wynik na operacjach reverse-repo, poziom inflacji i realna podaż pieniądza. Syntetyczną miarą koniunktury w sektorze bankowym jest wskaźnik koniunktury, stanowiący zagregowaną miarę kondycji banków.