Koniunktura w budownictwie

Badania koniunktury w budownictwie prowadzone są regularnie od IV kwartału 1993 roku. Początkowo obejmowały wyłącznie przedsiębiorstwa sektora prywatnego. Począwszy od II kwartału 1994 roku badaniu poddawany jest również sektor publiczny. Ankietowani odpowiadają na pytania o: wielkość produkcji, poziom zatrudnienia, ceny świadczonych usług, zamówienia ogółem, zamówienia eksportowe, sytuację finansową, wykorzystanie mocy produkcyjnych, inwestycje, bariery działalności gospodarczej, ogólną sytuację gospodarczą, ogólną sytuację budownictwa na tle gospodarki. Syntetyczną oceną koniunktury w budownictwie jest wskaźnik koniunktury obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na pytania o zmiany portfela zamówień i przewidywane zmiany poziomu zatrudnienia.