Konferencja ESG Zrównoważona transformacja

Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji zaprasza w dniach 12-13 października 2023 r. do udziału w konferencji naukowej ESG – Zrównoważona transformacja gospodarki, samorządów i rynków finansowych – trendy, wyzwania i najlepsze praktyki.

Gospodarka i rynki stoją aktualnie przed licznymi wyzwaniami związanymi z transformacją ukierunkowaną na zrównoważony rozwój. W naszej opinii skala i zasięg tych zmian będą miały kluczowe znaczenie dla wszystkich podmiotów - tak przedsiębiorstw, jak i uczestników rynków finansowych, rynków nieruchomości, a także instytucji sektora samorządowego, niezależnie od branży, regionu geograficznego czy skali działania.

Jest to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce, integrujące podmioty rynkowe i pozarynkowe wokół kwestii związanych ze zmieniającymi się oczekiwaniami społecznymi i uregulowaniami prawnymi ukierunkowanymi na zrównoważony rozwój. W tym kontekście chcemy zwrócić uwagę na wyzwania związane z raportowaniem niefinansowym, taksonomią, wyceną aktywów, dostępnością i kosztem kapitału czy ze zmianami w podejściu do zarządzania łańcuchem dostaw.

Nasze zaproszenie kierujemy do przedstawicieli wiodących ośrodków akademickich, przedsiębiorstw, władz państwowych i samorządowych, organizacji branżowych oraz firm doradztwa biznesowego. Chcemy utworzyć forum do prezentacji wyników badań naukowych oraz do wymiany opinii i doświadczeń w zakresie trendów, wyzwań i najlepszych praktyk związanych z transformacją ESG.


Bloki tematyczne konferencji

I. Zrównoważona transformacja gospodarki

II. Zrównoważona transformacja samorządów

III. Zrównoważona transformacja rynków finansowych

IV. Zrównoważona transformacja rynku nieruchomości

Tematyka konferencji

I. Zrównoważona transformacja gospodarki

 • ESG w strategiach rozwoju przedsiębiorstw
 • ESG a dostępność i koszt kapitału
 • ESG w działalności sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
 • ESG a transformacja zarządzania łańcuchem dostaw
 • Zarządzanie ryzykiem zrównoważonego rozwoju: znaczenie ekspozycji i rola ratingów ESG
 • Raportowanie niefinansowe w przedsiębiorstwach. Pomiar aspektów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego
 • Koszty transformacji ESG przedsiębiorstw
 • Transformacja ESG vs transformacja technologiczna przedsiębiorstw
 • Transformacja ESG vs transformacja energetyczna gospodarki
 • ESG a etyka biznesu
 • ESG a globalizacja gospodarki

II. Zrównoważona transformacja samorządów

 • ESG a strategie rozwoju miast i zmiany instytucjonalne
 • ESG – Smart City – Green City – Resilient City
 • Raporty niefinansowe dla jednostek samorządu terytorialnego
 • Rola jednostek samorządu terytorialnego w transformacji ESG miast

III. Zrównoważona transformacja rynków finansowych

 • Rola rynku finansowego w transformacji ESG gospodarki
 • Zrównoważoność w portfelu funduszy inwestycyjnych
 • Rola ESG w credit scoring banku
 • ESG a finansowanie i funkcjonowanie przedsiębiorstw notowanych na GPW
 • Zarządzanie ryzykiem zrównoważonego rozwoju: znaczenie ekspozycji i rola ratingów ESG

IV. Zrównoważona transformacja rynku nieruchomości

 • Czynniki ESG a rozwój rynku nieruchomości  
 • Dobre samopoczucie i wartość społeczna — zdrowe budynki, korzyści zdrowotne
 • Zaostrzenie wymagań dla zielonej transformacji branży nieruchomości
 • Rola budynków w neutralności klimatycznej
 • W jaki sposób strategie dekarbonizacji nieruchomości należy włączyć do procesu podejmowania decyzji finansowych?
 • Modernizacja budynków w kierunku neutralności klimatycznej – zyski i straty
 • Uwarunkowania instytucjonalne w uwzględnianiu czynników ESG w wycenie nieruchomości
 • Nieruchomości zgodne z ESG: Jak zrównoważony rozwój determinuje wartość nieruchomości?
 • Ograniczanie wpływu ryzyka klimatycznego na wartość nieruchomości
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym w nieruchomościach
 • Cyfryzacja i automatyzacja — gromadzenie informacji o nieruchomościach w aspekcie kryteriów ESG
 • Ewoluująca rola technologii w inicjatywach ESG w branży nieruchomości
Rada naukowa
 • dr hab. Gabriel Główka, prof. SGH – przewodniczący Rady
 • prof. dr hab. Wojciech Dyduch 
 • prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska 
 • dr hab. Teresa Bednarczyk, prof. UMCS
 • dr hab. Paweł Dec, prof. SGH 
 • dr hab. inż. Marek Dudek, prof. AGH 
 • dr hab. Andrzej Fierla, prof. SGH
 • dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH
 • dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH
 • dr hab. Bartłomiej Marona, prof. UEK
 • dr hab. Paweł Mielcarz, prof. ALK
 • dr hab. Magdalena Mikołajek-Gocejna, prof. SGH
 • dr hab. Tomasz Miziołek, prof. UŁ
 • dr hab. Katarzyna Nowicka, prof. SGH
 • dr hab. Barbara Ocicka, prof. SGH
 • dr hab. Marek Pauka, prof. UEW
 • dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch, prof. SGH 
 • dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH
 • dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH 
 • dr hab. Aleksander Werner, prof. SGH
 • dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. UG 
 • dr Anna Grygiel-Tomaszewska 
 • dr Agata Rudnicka-Reichel
 • dr Iwona Sroka
Komitet organizacyjny
Program

Ramowa agenda I dnia konferencji – 12 października 2023 r.

 • 9.00-10.00 – rejestracja gości
 • 10.00-10.30 – powitanie gości
 • 10.30-11.00 – Keynote Speaker 
 • 11.00-11.15 – przerwa kawowa
 • 11.15-13.00 – sesje tematyczne
 • 13.00-13:45 – przerwa lunchowa
 • 13.45-15.15 – sesje tematyczne
 • 15.15-15.30 – przerwa kawowa
 • 15.30-16.00 – sesja plenarna
 • Zamknięcie pierwszego dnia konferencji
 • 19.00 – uroczysta kolacja w Bibliotece SGH

Ramowa agenda II dnia konferencji – 13 października 2023 r.

 • 9.00-9.30 – rejestracja gości
 • 9.30-9.40 – powitanie gości
 • 9.40-10.40 – Keynote Speaker
 • 10.40-11.00 – przerwa kawowa
 • 11.00-12.30 – sesje tematyczne
 • 12.30-13.15 – przerwa lunchowa
 • 13.15-14.45 – sesje tematyczne
 • 14.45-15.00 – przerwa kawowa
 • 15.00-16.30 – sesja plenarna

Agenda może ulec zmianie.

Uroczysta kolacja

Serdecznie zapraszamy uczestników konferencji na uroczystą kolację, która odbędzie się w czwartek, 12 października 2023 r. w Bibliotece SGH. Zaczynamy o godzinie 19:00.

Adres:
ul. Rakowiecka 22B
02-521 Warszawa
(obok gmachu budynku Głównego SGH)

Istotne terminy

Dla uczestników ze środowiska akademickiego

Udział z referatem

 • 31 sierpnia 2023 – zakończenie rejestracji dla naukowców
 • 7 września 2023 – potwierdzenie przyjęcia referatu
 • 15 września 2023 – ostateczny termin na dokonanie opłaty oraz przesłanie artykułu
 • 12-13 października 2023 – konferencja 

Udział bez referatu

 • 1 września 2023 – zakończenie rejestracji
 • 15 września 2023 – ostateczny termin dokonania wpłaty 
 • 12-13 października 2023 – konferencja

Dla uczestników spoza środowiska akademickiego

 • 1 września 2023 – zakończenie rejestracji 
 • 15 września 2023 – termin dokonania wpłaty
 • 12-13 października 2023 – konferencja
Pakiety konferencyjne
 • uczestnictwo z referatem – 1490 zł
 • uczestnictwo bez referatu – 990 zł
 • uczestnicy spoza środowiska akademickiego – 990 zł
 • pracownicy i doktoranci SGH z referatem lub bez referatu – 500 zł (w ramach rozliczeń międzykolegialnych; prosimy o potwierdzenie źródła finansowania)

Podane kwoty są w wersji brutto.

Opłata konferencyjna obejmuje: uczestnictwo w konferencji, pakiet konferencyjny, dwa lunche w formie bufetu, przerwy kawowe oraz uroczystą kolację Gala Dinner.

Opłata nie obejmuje: kosztów zakwaterowania, kosztów transportu, kosztów publikacji. 

Opłatę należy wnosić w terminie 14 dni od rejestracji na następujący numer rachunku:

Bank Pekao SA 30 1240 1040 1111 0010 7521 7506
Dane posiadacza rachunku:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

W tytule wpłaty prosimy o podanie imienia i nazwiska z dopiskiem „Konferencja ESG”.

Publikacje konferencyjne

Przy rejestrowaniu się do udziału w konferencji należy zaznaczyć preferowane miejsce publikacji. Ostatecznie możliwość zgłoszenia artykułu do konkretnego czasopisma zostanie potwierdzona przez Komitet Organizacyjny po rejestracji udziału w konferencji z referatem i wniesieniu opłaty konferencyjnej. 

Zgłoszone artykuły będą przechodziły standardową procedurę publikacyjną w każdym z czasopism, włączając wymagany tryb recenzji. Koszty związane z publikacją pokrywa Autor (lub odpowiednio współautorzy).

Proponujemy możliwość publikacji artykułów zgłoszonych na Konferencję w następujących czasopismach:

Central European Management Journal

Economics and Environment

 • 100 pkt. według wykazu MEiN
 • Koszt publikacji artykułu o objętości do 25 tys. znaków wynosi 3 075 zł brutto. Za każdy dodatkowy 1 tys. znaków pobierana jest opłata w wysokości 61,50 zł brutto.
 • Planowana data publikacji w 2024 r.

Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation

Ekonomia i Prawo. Economics and Law

 • 70 pkt. według Wykazu MEiN
 • Koszt publikacji artykułu wynosi 738 zł brutto.
 • Planowana data publikacji w 2023 r. (pod warunkiem zgłoszenia artykułu do czasopisma do 15 czerwca lub 15 września br.) lub 2024 r.

Logforum

Real Estate Management and Valuation

 • 100 pkt. według Wykazu MEiN
 • Koszt publikacji artykułu wynosi 1 100 zł brutto.
 • Planowana data publikacji w 2023 r. (pod warunkiem zgłoszenia artykułu do czasopisma do 30 czerwca br.) lub 2024 r. (pod warunkiem zgłoszenia artykułu do czasopisma do 1 grudnia br.).

e-mentor

Financial Sciences. Nauki o Finansach Journal

 • 70 pkt. według Wykazu MEiN
 • Koszt publikacji artykułu wynosi 369 zł brutto w przypadku artykułów do 32 tys. znaków (13 stron). Każda dodatkowa strona płatna 61,50 zł brutto. 
 • Planowana data publikacji w 2023 r. lub 2024 r.

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie

Marketing i Rynek

Urban Development Issues

 • 70 pkt. według Wykazu MEiN 
 • Koszt publikacji wynosi 1 230 zł brutto.
 • Planowana data publikacji w 2023 r. (pod warunkiem zgłoszenia artykułu do czasopisma do 31 października br.)
Konkurs na najlepszy artykuł

Zapraszamy zarejestrowanych uczestników do udziału w konkursie na najlepszy artykuł naukowy zgłoszony na konferencję.

Celem konkursu jest uhonorowanie autorów, którzy przygotowali najlepszy artykuł naukowy dotyczący aspektów ESG w zakresie jednego z czterech obszarów tematycznych I Konferencji Naukowej „ESG. Zrównoważona transformacja gospodarki, samorządów i rynków finansowych – trendy, wyzwania i najlepsze praktyki”: 

 • Zrównoważona transformacja gospodarki,  
 • Zrównoważona transformacja samorządów,  
 • Zrównoważona transformacja rynków finansowych, 
 • Zrównoważona transformacja rynku nieruchomości. 

Konkurs skierowany jest do pracowników naukowych oraz do doktorantów posiadających afiliację lub reprezentujących krajowe ośrodki akademickie, uczestniczących w konferencji. 

Kapituła konkursu

Najlepszy artykuł zostanie wyłoniony przez kapitułę konkursu w składzie:

 • dr hab. Marek Dudek, prof. AGH
 • dr hab. Paweł Mielcarz, prof. ALK
 • dr hab. Tomasz Miziołek, prof. UŁ
 • dr hab. Barbara Ocicka, prof. SGH
 • dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. UG

Sekretarzem kapituły jest dr Jolanta Turek 

Zgłoszenia

Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez przesłanie na adres sekretarza konferencji, dra Kamila Gemry: kamil.gemra@sgh.waw.pl wiadomości zatytułowanej „Zgłoszenie do Konkursu” wraz z załączonym artykułem, wymaganymi danymi i dokumentami stanowiącymi Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Harmonogram konkursu

 • ogłoszenie konkursu – 6 lipca 2023 r. 
 • nadesłanie zgłoszeń przez autorów – do 15 września 2023 r. 
 • ocena artykułów przez kapitułę – wrzesień-październik 2023 r. 
 • uroczyste ogłoszenie wyników – 12 lub 13 października 2023 r., podczas konferencji. 

Dokumenty konkursowe

Rejestracja

Rejestracja zakończona, dziękujemy.

Informacje organizacyjne

Kontakt
e-mail: transformacja-esg@sgh.waw.pl

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Materiały konferencyjne

mec. Roksana Kałużna-Bałazy, Zrównoważone instrumenty dłużne jako narzędzie pozyskiwania kapitału - awangarda czy nowa rzeczywistość?:

dr Marcin Witkowski (Grupa Azoty), ESG w strategii przedsiębiorstwa:

Andrzej Zduńczyk (BIK), Ocena ryzyka ESG w relacjach biznesowych:

Katarzyna Juras (PKO TFI), Portfele ESG:

 

logotypy partnerów konferencji