Konferencja doktorantów SGH „Nauka odpowiedzią na niepewność"

Samorząd Doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w drugiej ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów SGH z cyklu „Nauka odpowiedzią na niepewność” pt. „Nauka, gospodarka i sztuczna inteligencja".

Konferencja odbędzie się w dniach 29 lutego – 2 marca 2024 r. w formie hybrydowej (online oraz stacjonarnie w budynku głównym SGH, w sali 152). Udział jest bezpłatny. Zainteresowani uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Opis i cel konferencji

Celem konferencji jest dyskusja o wynikach badań i opracowaniach z obszaru ekonomii i finansów, nauk o zarządzaniu i jakości, oraz nauk o polityce i administracji. Będzie to również szansa na integrację środowiska akademickiego wokół tematyki wyzwań i zagrożeń, z jakimi mierzymy się w dobie obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej i w świetle rozwijającej się sztucznej inteligencji. Tworzymy także okazję do spotkań i wymiany poglądów młodych badaczy z przedstawicielami świata nauki i biznesu.

Konferencja składa się z dwóch części:  

 • Doctoral Colloquium w czwartek
 • Wystąpienia konferencyjne w piątek i sobotę

Formuła konferencji zakłada prelekcje i warsztaty oraz dyskusję i komentarze po wystąpieniach, co ma umożliwić Prelegentom pozyskanie wartościowej informacji zwrotnej.

Patronaty merytoryczne

Konferencja została objęta patronatem merytorycznym Komitetu Nauk Demograficznych, Komitetu Nauk o Finansach PAN, Towarzystwa Ekonomistów Polskich, Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości, Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN i Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

Obraz
logo Komitetu Nauk Demograficznych PAN

 

Obraz
logo Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk

 

Obraz
logo Towarzystwa Ekonomistów Polskich

 

Obraz
logo Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości

 

Obraz
logo Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk

 

Obraz
logo Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
Rada naukowa

Przewodnicząca rady:

 • dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH
   
Obraz
Agnieszka Chłoń-Domińczak

Prorektorka ds. nauki oraz dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii SGH. Członkini Komitetu Nauk Demograficznych PAN, liderka polskiej grupy badawczej SHARE 50+. W latach 2008-2009 podsekretarz stanu w MPiPS, zasiadała również w radzie nadzorczej ZUS, była członkinią KNF. W latach 2007-2009 wiceprzewodnicząca Komitetu ds. Ochrony Socjalnej Rady Europejskiej. W latach 2010-2017 w Instytucie Badań Edukacyjnych kierowała projektami związanymi z przygotowaniem wdrożenia Polskiej Ramy Kwalifikacji. Specjalizuje się w problematyce demografii, systemów emerytalnych, rynku pracy, polityki społecznej, zdrowia oraz edukacji.

Członkowie rady:

 • dr Grzegorz Pawlina
   
Obraz
Grzegorz Pawlina

Grzegorz Pawlina jest profesorem finansów w szkole biznesu Uniwersytetu w Lancaster (LUMS). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół finansów przedsiębiorstw, wyceny zadłużenia oraz problemu optymalnej realizacji opcji realnych w sytuacjach z więcej niż jednym graczem. Jego prace były publikowane m.in. w Journal of Financial and Quantitative Analysis, Review of Finance, Review of Accounting Studies, Journal of Corporate Finance oraz Journal of Economic Dynamics and Control. Grzegorz był wizytującym profesorem w takich instytucjach jak Aarhus University, University of Michigan Stephen M. Ross School of Business oraz Warwick Business School.

 • dr hab. Andrzej Zybała, prof. SGH
   
Obraz
Andrzej Zybała

Andrzej Zybała, profesor SGH, kierownik Katedry Polityki Publicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w zagadnieniach polityki publicznej, zarządzania publicznego, stosunków pracy / przemysłowych i dialogu społecznego. W 2021 r. opublikował nową książkę zatytułowaną „Polityka publiczna w Polsce: kultura, zarządzanie i rozwój”». Możliwości i ryzyko w czasach złożoności i niepewności ”. Koordynator (na poziomie partnera projektu) dwóch projektów badawczych dotyczących stosunków pracy pozyskiwanych z Komisji Europejskiej (2017-2018, 2020-2022).

 • dr hab. Teresa Pakulska, prof. SGH
   
Obraz
Teresa Pakulska

Prodziekan Szkoły Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Profesor SGH w Instytucie Rynków i Konkurencji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Zainteresowania badawcze: korporacje transnarodowe, innowacje w gospodarce, internacjonalizacja przedsiębiorstw w gospodarce cyfrowej. Autor, współautor ponad 140 publikacji naukowych, w tym: Platformizacja korporacji transnarodowych, Non-Equity Modes as International Business Strategy, Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów.

 • dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH 
   
Obraz
Tymoteusz Doligalski

Tymoteusz Doligalski jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i kierownikiem Zakładu e-Biznesu. Jego obecne badania dotyczą modeli biznesu firm internetowych, platform cyfrowych oraz zastosowania sztucznej inteligencji w marketingu. Opiekun zespołów studenckich wygrywających globalne konkursy z zakresu marketingu w wyszukiwarkach (GOMAC i GOMC). Publikuje artykuły i notki badawcze na blogu doligalski.net.

 • dr hab. Urszula Kurczewska, prof. SGH 

Socjolożka, kierownik Zakładu Socjologii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Autorka licznych publikacji naukowych na temat lobbingu, grup interesu i public affairs w Polsce i Unii Europejskiej, politycznych i społecznych wyzwań w UE, socjologii polityki. Ekspertka ds. etyki w unijnym programie „Horyzont Europa”, kierownik wielu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych m.in. Jean Monnet Centre of Excellence “Future of Europe in Research and Studies” (2018-2022), przewodnicząca Senackiej Komisji Nauki na SGH, stypendystka m.in. Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, członek Obywatelskiego Forum Legislacji przy Fundacji im. Stefana Batorego. Do niedawna adiunkt na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i wcześniej koordynator programu „Unia Europejska” w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz wykładowca w Collegium Civitas i Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

 • prof. dr hab. Adam Szyszka

Profesor nauk ekonomicznych, od 2012 r. profesor w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kierownik Projektu Centrum Interdyscyplinarnych Badań nad Rynkami Finansowymi; wcześniej profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wykładowca i uczestnik staży naukowych w wielu renomowanych uczelniach na całym świecie, m.in.: Columbia University, Harvard Business School, University of Adelaide, Tsinghua University w Pekinie, Freie Universität w Berlinie; stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Fundacji Kościuszkowskiej oraz dwukrotnie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Zainteresowania naukowe: finanse i rynki kapitałowe, finanse przedsiębiorstw, a w szczególności finanse behawioralne oraz wpływ psychologii na zachowania uczestników rynków i wycenę aktywów.

 • prof. dr hab. Andrzej Kaleta
   
Obraz
Andrzej Kaleta

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w trzech nurtach: ekonomika przemysłu drobnego, polityka przemysłowa, strategia konkurencji i zarządzanie strategiczne, a dorobek naukowy obejmuje blisko 180 publikacji. Organizator cyklicznych konferencji pt. „Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce”. Wypromował jedenastu doktorów. Profesor był doradcą w procesach zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach i gminach Dolnego Śląska, współuczestniczył w pracach Biura Rozwoju Wrocławia, był ekspertem ds. priorytetowych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego.

 • prof. dr hab. Jacek Miroński
   
Obraz
Jacek Miroński

Prof. dr hab. Jacek Miroński, – pracuje w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego w Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik trzech studiów podyplomowych:  Public Relations, Coaching oraz Mentoring. Pełnił funkcję Dyrektora Akademickiego Międzynarodowego programu CEMS MIM, zastępcy dyrektora Instytutu oraz kierownika Katedry w SGH. Jego główne zainteresowania badawczo-naukowe i dydaktyczne koncentrują się wokół zachowań organizacyjnych, treningu akceptacji i zaangażowania (ACT), przywództwa, władzy i polityki w organizacji, komunikacji w biznesie i zarządzania międzykulturowego.

 • prof. dr hab. Jakub Growiec
   
Obraz
Jakub Growiec

Profesor ekonomii. Pracuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz w Narodowym Banku Polskim. W pracy naukowej zajmuje się m. in. ekonomią wzrostu gospodarczego oraz długookresowymi konsekwencjami automatyzacji i rozwoju sztucznej inteligencji. Interesują go też takie zagadnienia, jak konstrukcja funkcji produkcji, pomiar produktywności, rachunkowość wzrostu gospodarczego czy ekonomiczne aspekty kapitału społecznego. Laureat Nagrody Narodowego Centrum Nauki (2020) oraz Nagrody Naukowej „Polityki” (2012).

 • prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk
   
Obraz
Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk zdjęcie

Profesor tytularny. Pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prodziekan Szkoły Doktorskiej SGH i kierownik Katedry Biznesu Międzynarodowego. Jej zainteresowania badawcze obejmują internacjonalizację przedsiębiorstw, internacjonalizację opartą na Internecie i za pośrednictwem Internetu, międzynarodowe zarządzanie marką, marki detalistów, marketing cyfrowy i modele biznesu.

 • prof. dr hab. Wojciech Pacho
   
Wojciech Pacho

Dziekan Szkoły Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Katedry Ekonomii Stosowanej, członek Senackiej Komisji Programowej, przewodniczący Rady Programowej Kierunku Ekonomia. Absolwent SGPiS na kierunku teoria ekonomii. W pracy naukowej i dydaktycznej koncentruje się na zagadnieniach makroekonomicznych, szczególnie na zjawiskach długookresowych. Autor licznych artykułów i publikacji książkowych, m.in. „Wpływ inflacji i podatku bezpośredniego na akumulację kapitału w przedsiębiorstwie”, „Podatki bezpośrednie a tempo zmian wartości kapitału przedsiębiorstwa”, „Stagnacja gospodarcza i innowacje techniczne w okresie przedindustrialnym”.

Komitet organizacyjny
 • mgr Agata Aftowicz  
 • mgr Jolanta Bartoszewska – przewodnicząca
 • mgr Milena Byrska  
 • mgr Krzysztof Karwowski
 • mgr Łukasz Kołodziejczyk  
 • mgr Kinga Witek  
 • mgr Jakub Wisła 
Speakerzy

Keynote Speaker

Temat: Generatywna Sztuczna Inteligencja w Biznesie: potencjał i zagrożenia

 • dr hab. inż. Jerzy Surma, prof. SGH
Obraz
Jerzy Surma

Dr hab. inż. Jerzy Surma jest profesorem w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH oraz kierownikiem studiów podyplomowych Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem oraz Business Intelligence. Jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz ukończył m.in. Executive Program na MIT Sloan School of Management. Pracował jako visiting scholar w Harvard Business School oraz jako profesor na University of Massachusetts Lowell. Naukowo zajmuje się zastosowaniami Sztucznej Inteligencji w biznesie oraz cyberbezpieczeństwem systemów maszynowego uczenia. Prof. Jerzy Surma prowadzi w serwisie YouTube kanał popularno-naukowy „Jak żyć rozumnie w cyfrowym świecie”.


Speaker

Temat: Potęga storytellingu

 • Kinga Strzelecka
Obraz
Kinga Strzelecka

Psycholog, trenerka biznesu, doradczyni kariery. Od 15 lat współpracuje ze Szkoła Główną Handlową w Warszawie gdzie zajmuje się coachingiem kariery oraz budowaniem profesjonalnego wizerunku biznesowego. Prowadzi szkolenia z obszaru autoprezentacji, wystąpień publicznych. Dodatkowo zajmuje się animacją kulturalną.

Paneliści nauki i biznesu

Panel ekspertów biznesu – Adaptacja i innowacje: AI w świecie zmiennych warunków

 • Piotr Mieczkowski, Fundacja Digital Poland, EAIF
   
Obraz
Piotr Mieczkowski

Dyrektor generalny i członek zarządu fundacji digitalpoland. Członek zarządu European AI Forum AIBSL w Brukseli. Członek KIGEiT

Prezes Fundacji Digital Poland, która promuje cyfryzację jako element przewagi konkurencyjnej Polski. Ma 19-letnie doświadczenie w realizacji projektów w sektorze nowych technologii. Jest członkiem zarządu European AI Forum – największej organizacji europejskich spółek AI z siedzibą w Brukseli. Autor lub współautor raportów, artykułów oraz polityk publicznych wspierających sektor nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji (AI), internetu rzeczy (IoT) czy sieci 5G. Współtwórca strategicznego programu NCBiR AI INFOSTRATEG, który wspiera wdrożenie AI w Polsce kwotą 840 mln zł.

 • Jan Kleczkowski, Microsoft
   
Obraz
Jan Kleczkowski

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na wydziale Prawa i Administracji. Do Microsoftu dołączył w 2008 r., aby zająć się Programami Akademickimi. Od 2013 r. zarządzał zespołem zajmujący się pracą z partnerami ISV, czyli tworzącymi aplikacje. W 2017 r. dołączył do zespołu STU jako Szef Działu Sprzedaży Azure, a następnie przeniósł się do Regionu CEE, gdzie pracował nad transformacją cyfrową (modernizacją aplikacji) najważniejszych klientów w regionie. W 2023 r. objął rolę Commercial Solutions Sales Lead. Odpowiada za zespół sprzedaży rozwiązań chmurowych największym polskim klientom.

 • Eliza Turkiewicz, Konfederacja Lewiatan
   
Obraz
Eliza Turkiewicz

Prawniczka, ekspertka Departamentu Rynku Cyfrowego Konfederacji Lewiatan. Specjalizuje się w tematyce prawa własności przemysłowej oraz prawa nowych technologii ze szczególnym naciskiem na sztuczną inteligencję oraz usługi cyfrowe.

 • Piotr Pietrzak, IBM Polska
   
Obraz
Piotr Pietrzak

Dyrektor ds. technicznych, IBM Polska, Kraje Bałtyckie i Ukraina.

Ekspert w zakresie transformacji cyfrowej i innowacji technologicznych. Od lat związany z IBM gdzie prowadzi projekty i zespoły techniczne na rynku polskim i regionie CEE. Aktywny w środowisku startupowym jako inwestor, mentor, i doradca. Wykładowca akademicki na studiach MBA oraz podyplomowych.

Moderator – Karol Nowalski
 

Obraz
Karol Nowalski

Doradca ds. AI i współzałożyciel startupów technologicznych, wdrażał produkty IT B2B na 50+ rynkach. Obecnie skupia się na zastosowaniach AI w biznesie i edukacji, prowadzeniu warsztatów z AI dla MŚP i uczelni wyższych oraz rozwijaniu rozwiązań opartych na LLM.


PANEL EKSPERTÓW NAUKI – Techniczne, etyczne oraz prawne aspekty wykorzystania AI w badaniach naukowych

 • dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN
   
Obraz
Paweł Podrecki

Adwokat, współzałożyciel kancelarii TKP. Ekspert prawa własności intelektualnej, konkurencji, nowych technologii, cywilnego oraz procesowego. Uczestnik prac nad projektami ustaw oraz autor ekspertyz dla Sejmu i Senatu RP. Profesor INP PAN oraz kierownik Zakładu Prawa Prywatnego i Centrum Prawa Nowych Technologii INP PAN oraz Studiów Podyplomowych „Prawo Nowych Technologii” i „Prawo zamówień publicznych”.

 • dr hab. Piotr Sankowski, prof. UW
   
Obraz
Piotr Sankowski

Profesor w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, prezes IDEAS NCBR – centrum badawczo-rozwojowego działającego w obszarze sztucznej inteligencji i gospodarki cyfrowej. Laureat czterech grantów ERC. Jest również współzałożycielem spin-offu MIM Solutions.

 • dr Przemysław Tomczyk, Akademia Leona Koźmińskiego
   
Obraz
Przemysław Tomczyk

Przemysław Tomczyk, doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Doktorat obronił w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 2015. Adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w zakresie roli sztucznej inteligencji w pisarstwie naukowym oraz automatyzacji nauki. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz kanału na YouTube „dr Przemek Tomczyk AI”.

 • dr Leszek Bukowski, Uniwersytet Warszawski
   
Obraz
Leszek Bukowski

Dr Leszek Bukowski uzyskał stopień doktora na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2010. Pracował jako wykładowca w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Od wielu lat jest zawodowo związany z dziedziną sztucznej inteligencji. Pracował dla polskich i zagranicznych spółek. Zajmuje się popularyzacją wiedzy na temat sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii informacyjnych. Obecnie pełni rolę Chief AI Officer w spółce VetApp.

Moderator – dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH
 

Obraz
Tymoteusz Doligalski

Tymoteusz Doligalski jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i kierownikiem Zakładu e-Biznesu. Jego obecne badania dotyczą modeli biznesu firm internetowych, platform cyfrowych oraz zastosowania sztucznej inteligencji w marketingu. Opiekun zespołów studenckich wygrywających globalne konkursy z zakresu marketingu w wyszukiwarkach (GOMAC i GOMC). Publikuje artykuły i notki badawcze na blogu doligalski.net.

Możliwości publikacyjne

Istnieje możliwość publikacji artykułów w czasopismach, m.in.:

Pełne teksty artykułów (spełniających wymagania publikacyjne wraz ze wskazaniem wybranego czasopisma) przyjmujemy do 31 marca 2024 r.

Rejestracja

Zachęcamy do stacjonarnego, czynnego udziału w konferencji i Doctoral Colloquium. Wystąpienia i referaty mogą zostać przygotowane w języku angielskim (preferowany) lub polskim. Prelegenci przydzielani są do paneli na podstawie dostarczonego organizatorom poszerzonego abstraktu (ok. 3 strony) lub abstraktu do posteru.

Zgłoszenia uczestnictwa czynnego (z abstraktami) przyjmujemy w formularzu rejestracyjnym do 26 stycznia 2024 r.

Przekazanie informacji o przyjęciu/odrzuceniu abstraktu nastąpi do 14 lutego 2024 r. 

Zgłoszenia uczestnictwa biernego przyjmujemy w formularzu rejestracyjnym do 25 lutego 2024 r.

Pełne teksty artykułów (wraz ze wskazaniem wybranego czasopisma; spełniające wymagania publikacyjne) przyjmowane są do 31 marca 2024 r.

W Doctoral Colloquium mogą wziąć udział jedynie osoby zakwalifikowane.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu mailowego.


Edycja 1. Interdyscyplinarne podejście do sytuacji kryzysowej w Europie

Pierwsza ogólnopolska Konferencja Doktorantów SGH z cyklu „Nauka odpowiedzią na niepewność” pt. „Interdyscyplinarne podejście do sytuacji kryzysowej w Europie” odbyła się w dniach 24-25 marca 2023 r. w formie hybrydowej (online oraz stacjonarnie w budynku głównym SGH, w Auli VII).

Opis i cel konferencji

Celem konferencji była wymiana wiedzy, doświadczeń i poglądów z obszaru ekonomii i finansów, nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk o polityce i administracji. Była to również szansa na integrację środowiska akademickiego, w tym młodych badaczy, i przedstawicieli świata biznesu wokół tematyki wyzwań i zagrożeń, z jakimi mierzymy się w dobie obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej.

Podczas konferencji odbyły się prelekcje, warsztaty i dyskusje z komentarzami po wystąpieniach, co umożliwiło prelegentom pozyskanie wartościowej informacji zwrotnej.

Patronaty merytoryczne

Obraz
logo Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk
Obraz
logo Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
Obraz
logo Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk
Obraz
logo Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Rada naukowa

Przewodnicząca rady:

 • dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH
Obraz
Agnieszka Chłoń-Domińczak

prorektorka ds. nauki oraz dyrektorka Instytutu Statystyki i Demografii SGH. Członkini Komitetu Nauk Demograficznych PAN, liderka polskiej grupy badawczej SHARE 50+. W latach 2008-2009 podsekretarz stanu w MPiPS, zasiadała również w radzie nadzorczej ZUS, była członkinią KNF. W latach 2007-2009 wiceprzewodnicząca Komitetu ds. Ochrony Socjalnej Rady Europejskiej. W latach 2010-2017 w Instytucie Badań Edukacyjnych kierowała projektami związanymi z przygotowaniem wdrożenia Polskiej Ramy Kwalifikacji. Specjalizuje się w problematyce demografii, systemów emerytalnych, rynku pracy, polityki społecznej, zdrowia oraz edukacji.

Członkowie rady:

 • prof. dr hab. Maria Aluchna
Obraz
Maria Aluchna zdjecie

prof. dr hab. Maria Aluchna – Kierownik Katedry Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej, Przewodnicząca Rady naukowej dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości SGH.

Specjalizuje się w problematyce ładu korporacyjnego, raportowania ESG i zarządzania strategicznego. Autorka artykułów oraz monografii naukowych. Wykładowca na studiach MBA, doktoranckich, magisterskich i licencjackich.

Kierownik i wykonawca grantów badawczych, ekspert MEiN w zakresie doktoratów wdrożeniowych, NCN, Fundacji na Recz Nauki Polskiej oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Członek European Corporate Governance Institute (ECGI),  European Academy of Management (EURAM) i Academy of Management (AOM).

 • dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH
Obraz
Katarzyna Górak-Sosnowska zdjęcie

doktor nauk ekonomicznych (SGH) z habilitacją z religioznawstwa (UJ). Jest profesorem uczelni i kierownikiem Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej SGH; w latach 2012-2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH. Prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów. Zajmuje się współczesnym Bliskim Wschodem oraz społecznościami muzułmańskimi w Europie. Wydała pięć monografii w tym „Świat arabski wobec globalizacji” (2007), „Muzułmańska kultura konsumpcyjna” (2011), „Managing spoiled identity. The case of Polish female converts to Islam” (współautorka, 2023). Obecnie kierownik trzech projektów finansowanych ze środków Komisji Europejskiej, NCN - CHANSE oraz Programu Erasmus+.

 • prof. dr hab. Bogumił Kamiński
Obraz
Bogumił Kamiński

Kierownik Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w zastosowaniu zaawansowanych metod analizy danych do wspomagania podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach. Jest autorem ponad stu artykułów na temat zastosowań biznesowych metod prognostycznych, optymalizacyjnych i symulacyjnych. Aktywnie promuje wykorzystanie najnowszych wyników badań naukowych w praktyce gospodarczej.

 • prof. Marek Kowalkiewicz
Obraz
Marek Kowalkiewicz

Prof. Marek Kowalkiewicz jest profesorem na Queensland University of Technology w Australii. Dołączył do QUT z Doliny Krzemowej, gdzie kierował globalnymi zespołami ds. innowacji jako Senior Director w SAP. Prof. Kowalkiewicz pracował również w Singapurze jako Research Manager największego laboratorium badawczego SAP w Azji. Wcześniej Marek był globalnym kierownikiem jednego z głównych programów badawczych SAP, a także pełnił funkcję Research Fellow w Microsoft Research Asia. Prof. Kowalkiewicz posiada piętnaście patentów opisujących jego innowacje w zakresie oprogramowania dla przedsiębiorstw.

 • dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH
Obraz
Paweł Kubicki

Paweł Kubicki jest profesorem nadzwyczajnym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie kieruje Katedrą Polityki Społecznej. Specjalizuje się w analizie polityk publicznych, w szczególności w zakresie studiów nad niepełnosprawnością, studiów nad migracjami oraz badań nad wykluczeniem społecznym.

 • prof. dr hab. Wojciech Pacho
Wojciech Pacho

dziekan Szkoły Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik Katedry Ekonomii Stosowanej, członek Senackiej Komisji Programowej, przewodniczący Rady Programowej Kierunku Ekonomia. Absolwent SGPiS na kierunku teoria ekonomii. W pracy naukowej i dydaktycznej koncentruje się na zagadnieniach makroekonomicznych, szczególnie na zjawiskach długookresowych. Autor licznych artykułów i publikacji książkowych, m.in. „Wpływ inflacji i podatku bezpośredniego na akumulację kapitału w przedsiębiorstwie”, „Podatki bezpośrednie a tempo zmian wartości kapitału przedsiębiorstwa”, „Stagnacja gospodarcza i innowacje techniczne w okresie przedindustrialnym”.

 • dr hab. Teresa Pakulska, prof. SGH
Obraz
Teresa Pakulska

Prodziekan Szkoły Doktorskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Profesor SGH w Instytucie Rynków i Konkurencji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.

Zainteresowania badawcze: korporacje transnarodowe, innowacje w gospodarce, internacjonalizacja przedsiębiorstw w gospodarce cyfrowej. Autor, współautor ponad 130 publikacji naukowych, w tym: Platformizacja korporacji transnarodowych, Non-Equity Modes as International Business Strategy, Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów.

 • prof. dr hab. Marzanna Witek-Hajduk
Obraz
Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk zdjęcie

Profesor tytularny. Pracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, prodziekan Szkoły Doktorskiej SGH i kierownik Katedry Biznesu Międzynarodowego. Jej zainteresowania badawcze obejmują internacjonalizację przedsiębiorstw, internacjonalizację opartą na Internecie i za pośrednictwem Internetu, międzynarodowe zarządzanie marką, marki detalistów, marketing cyfrowy i modele biznesu.

Komitet organizacyjny

 • mgr Jolanta Bartoszewska – przewodnicząca
 • mgr Weronika Daniłowska – sekretarz rady naukowej
 • mgr Łukasz Kołodziejczyk
 • Łukasz Krzempek
 • mgr Andrzej Nowakowski
 • mgr Monika Piosik
 • mgr Natalia Sabat
 • mgr Jakub Wisła
 • mgr Adam Zawadzki

Speakerzy

prof. dr hab. Jerzy Hausner – przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP

Obraz
prof. dr hab. Jerzy Hausner

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, b. wicepremier i minister gospodarki, pracy i polityki społecznej, poseł na Sejm 2001-2005, członek Rady Polityki Pieniężnej III kadencji, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, laureat nagród: Kisiela, Władysława Grabskiego, Edwarda Lipińskiego i Aleksandra Gieysztora, doktor honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Profesor Honorowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Paneliści nauki i biznesu

 • dr hab. Ireneusz Dąbrowski, prof. SGH – moderator
Obraz
dr hab. Ireneusz Dąbrowski, prof. SGH

Ekonomista i prawnik, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalista w zakresie problemów stabilności systemów, równowagi ogólnej oraz ekonomii ewolucyjnej, w latach 2005–2006 wicewojewoda opolski, w latach 2006–2007 wiceminister skarbu państwa.

Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w 2006 obronił rozprawę doktorską, a w 2017 uzyskał habilitację. W SGH był adiunktem, a następnie został profesorem nadzwyczajnym SGH i objął funkcję kierownika Zakładu Ekonomii Monetarnej. Wykładał także w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie.

W latach 2002–2005 był radnym warszawskiej dzielnicy Śródmieście, w której pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów. Od grudnia 2005 do 31 sierpnia 2006 pełnił funkcję wicewojewody opolskiego. Następnie do 16 lipca 2007 zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. W 2018 – 2022 pełnił funkcję redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Bank i Kredyt”. W latach 2019-2021 był dyrektorem Departamentu Badań Ekonomicznych NBP.

18 lutego 2022 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał Ireneusza Dąbrowskiego na członka Rady Polityki Pieniężnej.

 • dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH
Obraz
dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH

Kierownik Zakładu Finansów Cyfrowych FINTECH w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownik studiów podyplomowych „FINTECH – nowe zjawiska i technologie na rynku finansowym”, profesor SGH, doktor habilitowany nauki o zarządzaniu. Autor ponad 115 publikacji na temat rynków finansowych, bankowości, FinTech-ów, zarządzania, oceny skutków regulacji, kultury ryzyka.

Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej i jest przewodniczącym Komitetu Audytu Toyota Bank Polska SA. Od 1991 r. był m.in. dyrektorem Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Warszawie, prezesem Zarządu Polskiego Banku Inwestycyjnego SA, członkiem Zarządu BIG Banku Gdańskiego SA (szefem projektu Millennium), wiceprezesem Zarządu HSBC Bank Polska SA oraz członkiem Rad Nadzorczych m.in. PolCard SA, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Od 2017 r. jest przewodniczącym Komitetu Standardów Kwalifikacyjnych w Polskiej Bankowości przy Związku Banków Polskich, członkiem zespołu doradców przy Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie Team Europe , członkiem Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH, wiceprzewodniczącym Rady Fundacji Polonia Gospodarcza Świata oraz dyrektorem think tanku ALTERUM Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego.

 • Bogdan Łukasik
Obraz
Bogdan Łukasik

Prezes Zarządu Modern-Expo S.A. oraz Współwłaściciel Modern-Expo Group, międzynarodowego holdingu, będącego liderem w Europie Środkowej i Wschodniej, zatrudniającego ponad 2,5 tysiąca Pracowników, dystrybuującego swoje produkty do ponad 65 krajów na całym świecie i dostarczającego wyposażenie do największych sieci handlowych. 

W ostatnich latach Modern-Expo skoncentrowało swoją działalność nie tylko na rozwoju produktów z wykorzystaniem najnowszej technologii, w tym sztucznej inteligencji, rozszerzając swój asortyment o produkty SMART, lecz także umacniając swoją pozycję w segmencie last mile, dostarczając innowacyjne automaty paczkowe do wiodących operatorów w Europie.

 • Jacek Łukaszewski
Obraz
Jacek Łukaszewski

Prezes Klastra w Schneider Electric od 2017 r. Odpowiada za działalność operacyjną w Polsce, Czechach, Słowacji oraz Ukrainie. W branży elektrotechnicznej od 1994 r. Posiada ponad 25 letnie doświadczenie w sektorze systemów automatyki oraz rozwiązań dystrybucji energii. W strukturach Schneider Electric od 2002 roku. Był odpowiedzialny m.in. za cały dział automatyki budynków w ponad 20 państwach regionu Europy Środkowej, krajach bałtyckich i WNP oraz Izraelu. Od 2012 do 2017 r. zajmował stanowisko prezesa Schneider Electric Polska. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej oraz programu MBA prowadzonego przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z University of Illinois.

 • Dariusz Piotrowski
Obraz
Dariusz Piotrowski

Objął stanowisko dyrektora generalnego polskiego oddziału Dell EMC (obecnie Dell Technologies) na początku września 2017 roku. Odpowiada za działalność firmy na polskim rynku, zarządzanie sprzedażą całego portfolio produktów i rozwiązań Dell, przeznaczonych dla użytkowników indywidualnych oraz biznesowych, oraz za rozwój firmy we wszystkich segmentach rynkowych.

W latach 2009- 2017 Dariusz Piotrowski sprawował kierownicze funkcje w Microsoft Polska. Był dyrektorem sprzedaży do klientów enterprise, p.o. dyrektora generalnego, a także dyrektorem działu nowych technologii. Wcześniej, przez 13 lat odpowiadał za różne działy w Cisco Systems Poland, m.in. za sprzedaż zaawansowanych technologii na rynki Europy Środkowej czy współpracę z partnerami w Polsce. Karierę zawodową rozpoczął w Naukowo-Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), gdzie do jego zadań należało projektowanie i wdrażanie ogólnokrajowych sieci teleinformatycznych.

Jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Ukończył również studia MBA na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Illinois.

Możliwości publikacyjne


Kontakt