Zakład Konkurencyjności Przedsiębiorstwa Międzynarodowego

Z dniem 1 marca 2023 roku w Instytucie Rynków i Konkurencji utworzony został Zakład Konkurencyjności Przedsiębiorstwa Międzynarodowego. Profil naukowo-badawczy skoncentrowany jest na ewoluującym w warunkach cyfryzacji i nasilającego się interwencjonizmu przedsiębiorstwie międzynarodowym.

Realizowane przez przedsiębiorstwa międzynarodowe przełomowe modele biznesowe radykalnie zmieniają charakter i strukturę gospodarki światowej, która to w coraz większym stopniu przyjmuje postać nakładających się na siebie platform i zbudowanych wokół siebie ekosystemów. W świecie ekosystemów zacierają się granice branż, sektorów i granic geograficznych, a strategia konkurencji współtworzących je firm z definicji wymaga szerokich i międzynarodowych ram odniesienia. W erze gospodarki cyfrowej globalne firmy technologiczne, które monopolizują gospodarkę światową, na nowo odkryły zasadę ekonomii skali odwracając uwagę od strony podaży (efektywności produkcji) na stronę popytową - efekty sieciowe. Identyfikacja sposobu prowadzenia walki konkurencyjnej i budowy przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa międzynarodowego w erze cyfryzacji jest jednym z ważniejszych współcześnie  problemów badawczych.

Z drugiej strony nasilający się interwencjonizm tworzy nowe przewagi konkurencyjne przedsiębiorstw międzynarodowych. Przypisuje się im wiele zmian jak: reorganizację rynków, zmiany w zakresie konkurencji i barier wejścia na rynki, wzrost dynamiki tworzenia wartości ekonomicznej, dostarczania i przechwytywania wartości. Rozpoznanie tego typu mechanizmów byłoby istotnym wsparciem w zakresie analizy rynków oraz pozwalałoby na wypracowanie nowych mechanizmów obronnych wobec agresywnej internacjonalizacji, u której podstaw znajdują się kompetencje cyfrowe i przewagi instytucjonalne.

Do podstawowych zadań badawczych Zakładu Konkurencyjności Przedsiębiorstwa Międzynarodowego należy prowadzenie badań w następującym obszarach:

  1. Internacjonalizacja w modelu platformy
  2. Globalne firmy technologiczne
  3. Konkurencyjność w gospodarce globalnej przedsiębiorstw quasi państwowych (State-Owned)
  4. Cyfrowy wymiar transgranicznej przedsiębiorczości
  5. Międzynarodowe ekosystemy biznesu