Władze i skład osobowy Instytutu Zarządzania Wartością

Nasz zespół

Dyrektor Instytutu Zarządzania Wartością
prof. zw. dr hab. Małgorzata Bombol
Zainteresowania naukowe łączę z pracą badacza rynkowego. Zajmuję się tematyką zachowań konsumentów, badaniami nowych trendów w konsumpcji a także procesami adaptacyjnymi klientów do nowych warunków otoczenia. Ważną rolę w moich zainteresowaniach pełnią badania ekonomicznego wymiaru czasu wolnego, stylów życia oraz zachowań konsumpcyjnych w czasie wolnym. Prowadzę badania konsumentów wywodzących się z polskiej klasy średniej oraz kształtującej się polskiej klasy wyższej a także badania designu i estetyzacji konsumpcji. W ramach działalności doradczej zajmuję się nadzorem nad badaniami klientów indywidualnych i instytucjonalnych oraz badaniami potencjału rynkowego pomysłów start-up i inkubatorów przedsiębiorczości.
zdjęcie Małgorzaty Bombol
Kierownik Zakładu Marketingu Wartości
dr hab. Rafał Kasprzak, prof. SGH
Autor rozprawy habilitacyjnej „Przemysły kreatywne w Polsce - uwarunkowania i perspektywy”. Autor rozprawy doktorskiej „Konsumpcja usług kultury”, która obejmowała swoim zakresem merytorycznym problematykę badania wpływu zmian po stronie podaży usług kultury wywołanych m.in. komercjalizacją kultury, integracją Polski z UE, finansowaniem kultury ze środków strukturalnych UE oraz rozwojem przemysłów kultury na konsumenta usług kultury w wymiarze: poziomu i jakości konsumpcji usług kultury oraz wzorców (modeli) konsumpcji usług kultury.
zdjęcie Rafała Kasprzaka
Kierownik Zakładu Aksjologii i Pomiaru Wartości
dr Dorota Podedworna-Tarnowska
Doktor nauk ekonomicznych, autorka i współautorka licznych publikacji w zakresie problematyki zarządzania finansami przedsiębiorstwa, finansowania rozwoju przedsiębiorstwa i instrumentów rynku finansowego. Ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie zawodowo związana od 1998 roku, gdzie uzyskała tytuł magistra na kierunku finanse i bankowość, a w 2006 roku z wyróżnieniem tytuł doktora nauk ekonomicznych. W przeszłości Prodziekan Studium Magisterskiego .W latach 2013-2015 podsekretarz stanu - wiceminister w Ministerstwie Finansów nadzorująca m.in. zarządzanie długiem publicznym, regulacje rynku finansowego, rachunkowości i audytu.
zdjęcie Doroty Podedwornej-Tarnowskiej
Profesor SGH
dr hab. Tomasz Dąbrowski, prof. SGH
Tomasz J. Dąbrowski, doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości. Prekursor badań nad reputacją przedsiębiorstw w Polsce, autor najczęściej cytowanej monografii poświęconej tej tematyce – „Reputacja przedsiębiorstwa: tworzenie kapitału zaufania”. Obecne zainteresowania badawcze koncentruje na społecznej ocenie organizacji, jej determinantach i konsekwencjach. Autor bądź współautor blisko 70 publikacji krajowych i zagranicznych. Indeks Hirscha: 12 w Google Scholar i 3 w Web of Science (całkowity IF publikacji: 12,074).
Profesor SGH
dr hab. Magdalena Mikołajek-Gocejna, prof. SGH
Specjalizuje się w problematyce zarządzania wartością przedsiębiorstwa, pomiarze wartości, wycenie przedsiębiorstw, jak również w problematyce oczekiwań inwestorów na rynku kapitałowym i ich implementacji do systemu zarządzania wartością. Autorka monografii i artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, współautorka wielu książek z dziedziny zarządzania wartością przedsiębiorstwa i wyceny przedsiębiorstw. Kierownik Podyplomowych Studiów SGH Metody Wyceny Spółki Kapitałowej.
zdjęcie Magdaleny Mokołajek-Gocejny
Adiunkt
dr Wojciech Budzyński
Dr Wojciech Budzyński jest uznanym specjalistą w zakresie public relations, reklamy, a także negocjowania i zawierania umów handlowych z partnerem krajowym i zagranicznym, w tym kwestii transportowych i spedycyjnych. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce. Negocjował umowy na wszystkich 7 kontynentach. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców oraz napisał 60 książek, wydanych w kraju i za granicą.
zdjęcie Wojciecha Budzyńskiego
Adiunkt
dr Alicja Krzepicka
Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień: nowoczesnego marketingu i zarządzania, w szczególności: zarządzania wartością, wartością klienta, wartością dla klienta, marketingu wartości, kształtowania wartości w strategii firmy, budowania relacji z klientami, profesjonalnej obsługi klienta, analizy rynku i zachowań konsumenckich oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu. Zawodowo związana ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie od października 2017 r., z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie gdzie pracuje jako adiunkt w Instytucie Zarządzania Wartością.
Adiunkt
dr Wojciech Kurowski
Ekspert praktyk z zakresu big data, rynku śladu cyfrowego oraz cyberbezpieczeństwa. Współtwórca kilku start-upów technologicznych, zajmujących się m.in. komercjalizacją Big Data. Obecnie na stanowisku adiunkta prowadzi badania naukowe dotyczące kreowania wartości w erze cyfrowej, a w szczególności skupiają się na obszarach dotyczących rynku obrotu danymi, technologii Blockchain oraz AI, automatyzacji oraz decentralizacji przepływu wartości.
zdjęcie Wojciecha Kurowskiego
Adiunkt
dr Michał Lutostański
Ekspert praktyk z zakresu badań rynku i data driven decisions. Współautor i redaktor największego podręcznika do Badań Rynku w Polsce. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół zagadnień: badań rynku, marketingu pokoleń, nowych sposobów spędzania czasu, zarządzania marką oraz podejmowania decyzji biznesowych na podstawie danych o zachowaniach konsumenckich. Zawodowo związany ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie od października 2021 r., z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, gdzie pracuje jako adiunkt w Instytucie Zarządzania Wartością. Związany również z branżą badawczą od 2008 roku.
zdjęcie Michała Lutostańskiego
Adiunkt
dr Remigiusz Orzechowski
Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Ekspert w zakresie nadzoru IT, zarządzania usługami IT oraz zarządzania portfelem projektów i projektami. Twórca i kierownik studiów podyplomowych SGH Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie. Doświadczony konsultant i menedżer. Przedsiębiorca.​
zdjęcie Remigiusza Orzechowskiego
Adiunkt Pełnomocnik Rektora ds. transferu technologii
dr Mariusz Strojny
Dr Mariusz Strojny pracuje w SGH od października 2016 roku. Aktualnie zajmuje stanowisko adiunkta w Zakładzie Aksjologii i Pomiaru Wartości w Instytucie Zarządzania Wartością. Jest jednocześnie Pełnomocnikiem Rektora ds. Transferu Technologii w ramach Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH, członkiem Zespołu ds. Wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R w SGH, członkiem Rady Programowej kierunku menedżerskiego oraz członkiem Kapituły Konkursu „Żagle Biznesu” organizowanego przez SGH.
zdjęcie Mariusza Strojnego
Asystent
dr Petrit Dollani
Dr Petrit Dollani skupia swoje zainteresowania naukowe w dziedzinie strategicznego zarządzania, zajmując się głównie adaptacją i zastosowaniem się modelu Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard), zarówno w organizacjach biznesowych, jaki i w instytucjach administracji publicznej, szczególnie na szczeblu samorządowym. Od wielu lat specjalizuje się również w komunikowaniu się, badając czynniki wpływające na skuteczność różnych kanałów przekazania informacji wewnątrz organizacji. W ostatnich latach zajmował się ponadto kwestiami dobrego zarządzania w służbie zdrowia, interesując się badaniem satysfakcji pacjentów w szpitalach.
Pracownik Administracji
mgr Grażyna Rybarska
Absolwentka SGPiS (obecnie SGH w Warszawie). Od 2005 r. zatrudniona jest jako pracownik administracyjny w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie (obecnie pracuje w Instytucie Zarządzania Wartością). Aktywnie uczestniczy w Programie Doskonalenia Kompetencji Językowych (jęz. angielski). W latach 2010-2014 brała udział w szkoleniach dla pracowników administracyjnych w ramach programu LPP Erasmus ( Włochy, Portugalia, Finlandia).

Pracowali z nami

.