Poczet dziekanów

.
prof. dr hab. Mariusz Próchniak
Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierownik Katedry Ekonomii II. Absolwent SGH, gdzie uzyskał również stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. W pracy badawczej koncentruje się na zagadnieniach modelowania wzrostu gospodarczego i realnej konwergencji w ujęciu teoretycznym i empirycznym ze szczególnym uwzględnieniem roli czynników instytucjonalnych. Zajmuje się również badaniami nad modelami kapitalizmu. Autor i współautor monografii oraz licznych artykułów opublikowanych m.in. w czasopismach notowanych w bazie JCR. Uczestnik wielu projektów badawczych finansowanych m.in. ze środków NCN i NBP.
2016-2020
prof. Marzenna Weresa
Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej w latach 2016–2020, dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej. Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGPiS), gdzie w 1988 r. otrzymała dyplom magistra ekonomii. W SGH zdobywała kolejne stopnie i tytuły naukowe: w 1994 r. stopień doktora nauk ekonomicznych, w 2002 r. doktora habilitowanego, a w 2014 r. tytuł profesora.
2012-2016
prof. Adam Budnikowski
Rektor SGH w latach 2005–2012, dziekan Kolegium Gospodarki Światowej w latach 1996–2002 i 2012–2016, obecnie jest pracownikiem Instytutu Ekonomii Międzynarodowej w KGŚ. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół ekonomii międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem polityki handlowej i finansów międzynarodowych, a także polityki ochrony środowiska.
2008-2012
prof. Jolanta Mazur
Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej w latach 2008-2012. Jej kadencja upłynęła pod znakiem kontynuacji reform programowych w SGH i wprowadzania zmian usprawniających funkcjonowanie Kolegium jako jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za prowadzenie działalności naukowo-badawczej, studiów doktoranckich i podyplomowych. Jedną z pierwszych jej inicjatyw jako dziekana było powołanie komisji doktorskich zajmujących się analizą i opiniowaniem przedstawianych Radzie Kolegium wniosków w sprawie otwarcia przewodów, co znacznie usprawniło proces doktoryzowania w KGŚ.
2002-2008
prof. Stanisław Wodejko
Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej w latach 2002-2008. Poprzednio pełnił u boku prof. Budnikowskiego funkcje prodziekana. Dziekan Wodejko kontynuował inicjatywy swego poprzednika, dbał o wysoki poziom działalności badawczej i dobrą pozycję Kolegium w środowisku akademickim.
1996-2002
prof. Adam Budnikowski
Rektor SGH w latach 2005–2012, dziekan Kolegium Gospodarki Światowej w latach 1996–2002 i 2012–2016, obecnie jest pracownikiem Instytutu Ekonomii Międzynarodowej w KGŚ. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół ekonomii międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem polityki handlowej i finansów międzynarodowych, a także polityki ochrony środowiska.
1993-1996
prof. Eufemia Teichmann
Dziekan Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie w latach 1990-1993. Pierwszy dziekan Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Funkcję tę pełniła w w latach 1993–1996. W tym czasie stworzyła od podstaw strukturę organizacyjną nowego Kolegium oraz zorganizowała działalność naukową i dydaktyczną. Przyczyniła się do uruchomienia wielu studiów podyplomowych i studium doktoranckiego, jak również do włączenia pracowników powyższego Kolegium w organizację i prowadzenie przez SGH studiów typu MBA. Główną dziedziną jej działalności badawczej i dydaktycznej była przez długi okres problematyka szeroko pojmowanej ekonomiki transportu międzynarodowego. Z czasem obszar ten został poszerzony o kwestie leżące na styku ekonomiki transportu i teorii integracji europejskiej, a następnie o problemy gospodarcze i polityczne krajów bałtyckich.