O ​Katedrze Integracji i Prawa Europejskiego

​​Katedra Integracji i Prawa Europejskiego powstała 1 stycznia 2020 r. z połączenia Katedry Integracji Europejskiej im. J. Monneta oraz Katedry Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych.

Głównym celem Katedry Integracji i Prawa Europejskiego jest:

  • prowadzenie badań z zakresu ekonomicznych i prawnych aspektów integracji międzynarodowej - badania koncentrują się na integracji europejskiej, w tym członkostwie Polski w Unii Europejskiej, oraz na relacjach UE z państwami trzecimi;
  • prowadzenie prawno-międzynarodowych badań nad „prawem w działaniu” - badania koncentrują się na prawie europejskim oraz prawie międzynarodowym gospodarczym;
  • zapewnienie szerokiej oferty dydaktycznej na studiach licencjackich, magisterskich, doktorskich oraz podyplomowych - oferta obejmuje zarówno ogólną, jak i specjalistyczną wiedzę o zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej i rozwoju procesów integracyjnych w Europie i innych regionach świata, o warunkach ekonomicznych i prawnych funkcjonowania przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim, politykach gospodarczych UE oraz o członkostwie Polski w Unii Europejskiej, a także instytucjonalnej  współpracy międzynarodowej.​​
Z HISTORII KATEDRY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ IM. J. MONNETA

​Katedra Integracji Europejskiej im. Jean Monneta została utworzona w 1998 r. na podstawie decyzji Senatu SGH, w odpowiedzi na wniosek prof. dr hab. Elżbiety Kaweckiej-Wyrzykowskiej. Głównym argumentem wskazanym we wniosku była potrzeba poszerzenia oferty dydaktycznej SGH oraz prowadzenie badań nad procesami integracji europejskiej, związanych z rozpoczęciem w 1998 r. negocjacji dotyczących członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Kierowanie Katedrą powierzono prof. Elżbiecie Kaweckiej-Wyrzykowskiej, która rok wcześniej uzyskała tytuł Jean Monnet Chairholder przyznany Jej przez Komisję Europejską w dowód uznania dorobku dydaktycznego i badawczego w zakresie integracji europejskiej. 

W efekcie tych decyzji znacząco została wzbogacona lista wykładów i konwersatoriów dotyczących teorii integracji, zasad i mechanizmów funkcjonowania rynku wewnętrznego UE, głównych polityk unijnych, jak też działania innych regionalnych ugrupowań integracyjnych. Pracownicy Katedry przygotowali też kilka podręczników do prowadzonych zajęć, w tym: S. Ładyka, Z teorii integracji gospodarczej, Oficyna Wydawnicza SGH, 2000; J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda: Integracja europejska, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2007; J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gorywoda: Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne, PWE, Warszawa 2016.

Katedra była organizatorem cyklu corocznych konferencji naukowych pt. „Integracja Polski z Unią Europejską”. W wydarzeniach tych (do 1998 r. organizowanych w ramach Instytutu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych) uczestniczyli przedstawiciele katedr i instytutów z różnych ośrodków akademickich w kraju, w szczególności Jean Monnet Chairholders, jak też członkowie administracji państwowej, zajmujący się problematyką integracji europejskiej. Trwałym dorobkiem konferencji są wydane przez Katedrę publikacje​, zawierające teksty wygłoszonych i nadesłanych referatów. l

.