Władze i skład osobowy Kolegium Ekonomiczno-Społecznego

Struktura Kolegium
WŁADZE KOLEGIUM

DZIEKAN

Obraz

prof. dr hab. Piotr Błędowski

Profesor nauk ekonomicznych;  dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego; zatrudniony w SGPiS / SGH od 1979 r.; promotor ośmiu rozpraw doktorskich zakończonych nadaniem stopni doktora; recenzent 30 rozpraw doktorskich, 10 rozpraw habilitacyjnych i 6 wniosków o nadanie tytułu profesora; członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk od czterech kadencji; przewodniczący Rady Programowej Uniwersytetu III Wieku przy SGH; członek Rady Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (kadencje 2016–2020 i 2020 –); doradca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej (2013–2015); doradca Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (2019 –);  zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Gerontologia Polska”, członek kolegiów redakcyjnych czasopism „Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje” oraz „Polityka Społeczna”; przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego (dwie kadencje, 2005–2013). Doświadczenie organizacyjne w SGH: Sekretarz Senatu SGH (1993-1996); Prodziekan Studium Podstawowego SGH (kadencje 1996–1999 i 1999–2002); Dyrektor Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego przy SGH (1993–2010); Kierownik Zakładu Polityki Społecznej w Instytucie Gospodarstwa Społecznego (2004–2019); Wicedyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego (2002–2004); Dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego (2004 –); Członek Rady Uczelni (2019 –); Reprezentant profesorów i doktorów habilitowanych KES w Senacie SGH (2017 –).

Zainteresowania naukowe: polityka społeczna, gerontologia społeczna, organizacja i finansowanie opieki długoterminowej, polityka społeczna i polityka wewnętrzna Niemiec.

Nagrody i wyróżnienia: Medal Primus in Agendo, przyznany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej za zasługi na rzecz rynku pracy i polityki społecznej (2015 rok); Order Zasługi Republiki Federalnej Niemiec I Klasy za zasługi w rozwoju niemiecko-polskiej współpracy naukowej (2013 rok); Srebrny Krzyż Zasługi (2008 rok); Nagroda w Konkursie Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk na prace naukowe w zakresie nauk o polityce społecznej powstałe w latach 2001–2002 w kategorii monografie za pracę pt. Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych, 2003 rok.

dyżur: po uzgodnieniu 
środa 13:00-14:00 pokój 66B II piętro

 

PRODZIEKAN

Obraz

dr hab. Marcin Krawczyk, prof. SGH

Profesor SGH, kierownik Katedry Teorii Ekonomii, habilitację i doktorat w zakresie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia uzyskał w Szkole Głównej Handlowej. Tytuł pracy habilitacyjnej to „Pułapka płynności a monetarna akomodacja fiskalnej ekspansji”. 

W pracy naukowej zajmuje się teorią ekonomii, a w szczególności teoretycznymi analizami dotyczącymi skuteczności ekspansywnej polityki budżetowej oraz pieniężnej.

Autor monografii „Pułapka płynności a monetarna akomodacja fiskalnej ekspansji”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 
dyżur: po uzgodnieniu drogą e-mail: mkrawc@sgh.waw.pl
środa godzina 11:00-12:00 pokój 81 III piętro

SKŁAD OSOBOWY
BIURO KOLEGIUM

Pracownicy Biura Kolegium

 

 

.