Zasady RODO dla badania Koniunktura Gospodarcza w Polsce

Informacja dla podmiotów wypełniających ankiety dotyczące badań naukowych prowadzonych przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH (Koniunktura w przemyśle, Koniunktura w budownictwie, Koniunktura w handlu)
 1. Administrator danych
  Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH.
   
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@sgh.waw.pl.
   
 3. Cel przetwarzania
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.
   
 4. Podstawa prawna przetwarzania
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO[1]  (przetwarzanie jest niezbędne dla wykonania zadania realizowane w interesie publicznym, jakim jest prowadzenie badań naukowych i statutowych).
   
 5. Kategorie i źródło danych
  Realizując badania ankietowe Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania. Wymienione dane osobowe zostały pozyskane z bazy danych GUS.
   
 6. Odbiorcy danych
  Pani/Pana dane osobowe nie będą co do zasady udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów.
   
 7. Czas przetwarzania
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji badań statutowych Instytutu Rozwoju Gospodarki SGH, a po tym czasie przez czas wymaganej archiwizacji.
   
 8. Prawa związane z przetwarzaniem
  W zakresie przetwarzania danych w związku z udziałem w badaniu ma Pani/Pan prawo dostępu do danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku podania danych w celu przyznania nagrody przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania.Pani/Pana dane nie podlegają profilowaniu i nie są na ich podstawie podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
   
 9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze  zm.

.