Współpraca Instytut Rozwoju Gospodarczego

Instytut przywiązuje dużą wagę do budowania i utrzymywania kontaktów z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą.

Na forum krajowym Instytut współpracuje m.in. z Instytutem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,  GUS, Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową oraz ośrodkami akademickimi, zwłaszcza z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu i Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu.

IRG SGH jest aktywnym członkiem stowarzyszenia ośrodków badań koniunktury gospodarczej - CIRET (Centrefor International Research on Economic Tendency). Jesteśmy obecni na cyklicznych konferencjach CIRET i uczestniczymy w pracach statutowych tej organizacji. Od 1999 roku przedstawiciele IRG uczestniczą zarówno w zgromadzeniach ogólnych CIRET, jak i obradach Rady (CIRET Council). 

Uczestniczymy też w konferencjach i warsztatach metodologicznych organizowanych przez KE, OECD i Eurostat.  Współpracujemy z innymi ośrodkami zajmującymi się badaniami koniunktury, m.in. IFO (Niemcy), KOF (Szwajcaria) i ISAE (Włochy).

Prowadzone przez Instytut badania koniunktury gospodarczej wymagają utrzymywania ciągłych kontaktów z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Wyniki naszych badań są dla wielu uczestników rynku cenną informacją, wykorzystywaną do analiz i prognoz gospodarczych. Na liście odbiorców wyników naszych badań są analitycy procesów gospodarczych, instytucje finansowe, przedstawiciele administracji centralnej i samorządowej. Dla potrzeb praktyki gospodarczej w Instytucie przygotowywane są specjalne raporty i prognozy oraz prowadzone są wspólne projekty badawcze.  Od 2005 r. Instytut  opracowuje na zlecenie NBP syntetyczne raporty diagnostyczne, dotyczące stanu koniunktury w przemyśle.  W lipcu 2006 r. zainicjowana została współpraca między IRG SGH a Związkiem  Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (d. KPF). Współpraca ta polega na prowadzeniu  cokwartalnych  badań mających na celu diagnozowanie i prognozowanie sytuacji na rynku consumer finance w Polsce. Na zlecenie podmiotów sektora publicznego i prywatnego Instytut opracowuje analizy koniunktury w gospodarce i na wybranych rynkach oraz ekspertyzy o zróżnicowanym zakresie tematycznym.

Niezależnie od przekazywania wyników badań zainteresowanym odbiorcom ze świata nauki i gospodarki, pracownicy Instytutu podejmują działania na rzecz popularyzacji wyników badań szerokiemu gronu odbiorców.  Wyniki badań koniunktury są regularnie prezentowane  w prasie, radiu i TV, na konferencjach prasowych oraz zamieszczane na portalach internetowych.

.