Specjalności międzykierunkowe Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

SPECJALNOŚĆ MIĘDZYKIERUNKOWA NR 8

Nazwa specjalności: Consulting IT w przedsiębiorstwie

Dotyczy studiów II stopnia

Cel:        
Systemy informacyjne zarządzania pełnią rolę usługową wobec systemów zarządzania. Zastosowanie technologii informacyjnych (IT) nie jest więc celem samym w sobie, ale ma służyć usprawnieniu procesów biznesowych. Stąd też istnieje duży popyt rynkowy na konsultantów posiadających znajomość poszczególnych obszarów funkcjonalnych biznesu, oraz metod budowy i wdrażania systemów informatycznych. Specjalność „Consulting IT w przedsiębiorstwie” dotyczy znajomości zastosowań, projektowania i wdrażania zintegrowanych systemów informatycznych na poziomie operacyjnym przedsiębiorstw w zakresie funkcjonalnym podstawowych modułów systemów informatycznych: gospodarki materiałowej, planowania produkcji, sprzedaży i dystrybucji.

Efekty kształcenia

Wiedza

Po zrealizowaniu programu specjalności student ma:

 • wiedzę o zasadach funkcjonowania przedsiębiorstwa na poziomie operacyjnym
 • wiedzę o znaczeniu systemów informatycznych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • wiedzę o zastosowaniach systemów informatycznych na poziomie operacyjnym przedsiębiorstwa
 • wiedzę o podstawowych funkcjach poszczególnych modułów zintegrowanego systemu informatycznego
 • wiedzę o metodach projektowania i wdrażania systemów informatycznych na poziomie operacyjnym przedsiębiorstwa

Umiejętności

Po zrealizowaniu programu specjalności student umie:

 • sformułować wymagania funkcjonalne dla systemu informatycznego
 • zaprojektować system informatyczny wspomagający poziom operacyjny przedsiębiorstwa
 • zaplanować wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego

Inne kompetencje

Po zrealizowaniu programu specjalności student wykazuje:

 • zdolność do podjęcia pracy w konsultingu systemów informatycznych w zakresie tzw. modułów logistycznych
 • zdolność do podjęcia pracy w zakresie analityka procesów biznesowych dla potrzeb określania specyfikacji wymagań przy wdrażaniu zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania

Program  specjalności międzykierunkowej:

 • Zarządzanie operacyjne (221470) - godzin: 30, ECTS: 3
 • Informacyjne systemy zarządzania (222230) - godzin: 60, ECTS: 6
 • Zarządzanie procesami (222610) - godzin: 30, ECTS: 3
 • Rozwój aplikacji biznesowych (231220) - godzin: 30, ECTS: 3
 • Systemy baz danych II (231450) - godzin: 30, ECTS: 3
 • Zintegrowane systemy informacyjne zarządzania (234190) - godzin: 30, ECTS: 3

Razem:  godzin: 210, ECTS: 21

 
Koordynator (osoba odpowiedzialna za podpisywanie certyfikatów): dr Przemysław Polak (ppolak@sgh.waw.pl)

 

.