Publikacje naukowe pracowników Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

Książki, monografie, podręczniki

 

Redakcje

2021​​

2020

2019

2018​

2017

 

Artykuły i rozdziały w monografiach

2023

Goliński, M., Big Tech Financial Rollercoaster: GAFAM’s 2022 Performance Review, Proceedings of the 42nd International Business Information Management Association (IBIMA), 22-23 November 2023 Seville, Spain, ISSN: 2767-9640


Ryszard Szupiluk,  System uczenia głębokiego dla eliminacji szumów z wykorzystaniem dywergencji alpha, Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 24(4), str. 242–253.

Ryszard Szupiluk,  Analiza składowych niezależnych na rynkach finansowych – możliwości i ograniczenia, Metody Ilościowe W Badaniach Ekonomicznych, 24(2), str. 79–91.
 

2022​​

Andrzej Kobyliński, Piotr Filipkowski, Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej w „Pamiętnik trzydziestolecia Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1992-2022”, red. Marek Rocki, OW SGH, Warszawa 2022, ISBN: 978-83-8030-572-4, str. 85-112.

 

2021


2020

Piotr Filipkowski, Edward Rokicki, Inteligentne rozwiązania komunikacyjne w obszarze Industrial Internet of Things, w: Techniczno-społeczne uwarunkowania gospodarki cyfrowej (red. A. Kobyliński, P. Filipkowski), OW SGH, Warszawa 2020, str. 217-236.

Piotr Filipkowski, Przegląd reprezentatywnych ataków, w: Hakowanie sztucznej inteligencji (red. Jerzy Surma), PWN, Warszawa 2020, str. 33-52.

Michał Goliński, Measuring The Digital Multiverse In The European Union’s Research, w: Conference proceedings of the 35th IBIMA Conference on 1-2 April, 2020 Seville, Spain, ISBN: 978-0-9998551-4-0, Published in the USA.

Michał Goliński, The impact of lifelong learning on the process of contemporary digitization, w: Conference proceedings of the 35th IBIMA Conference on 1-2 April, 2020 Seville, Spain, ISBN: 978-0-9998551-4-0, Published in the USA.

Michał Goliński, Digital economy and social capital on the example of selected EU countries, w: Conference proceedings of the 36th IBIMA Conference on on 4-5 November 2020 Granada, Spain, (ISBN: 978-0-9998551-5-7, Published in the USA.

Bohdan Jung, W kierunku nowego ładu czasowego gospodarki cyfrowej, w: Współczesna gospodarka w sieci międzynarodowych powiązań – Aktorzy, rynki, współzależności i zagrożenia (red. Małgorzata Grącik-Zajaczkowski, Joanna Stryjek), OW SGH 2020.

Bohdan Jung, Towards reconfiguration of time in the digital era. Moving from time free ‘from’ to time free ‘to’, w: Laboratorium doświadczeń czasu wolnego. Problemy współczesności (red. M. Bombol), OW SGH 2020 (ISBN: 978-83-8030-395-9).

Andrzej Kobyliński, Jakość oprogramowania - ujęcie normatywne, w: Techniczno-społeczne uwarunkowania gospodarki cyfrowej (red. A. Kobyliński, P. Filipkowski), OW SGH, Warszawa 2020, str. 33-55.                     

Przemysław Polak, Podstawowe pojęcia związane z modelowaniem procesów biznesowych,  w: Techniczno-społeczne uwarunkowania gospodarki cyfrowej (red. A. Kobyliński, P. Filipkowski), OW SGH, Warszawa 2020, str. 57-74.

Sylwia Sobolewska, Irena Hejduk, Jan Olak Andrzej, Waldemar Karwowski, Przemyslaw Tomczyk, Jane Fazlagić, Paweł Gac, Hubert Hejduk, Omar A. Alrehaili, Ermanh Çakit, Safety knowledge and safe practices at work: A study of Polish industrial enterprises, WORK-A Journal of Prevention Assessment & Rehabilitation 2020; ISSN 1051-9815; DOI:10.3233/WOR-203087, str. 349-359.

Sylwia Sobolewska, Wykorzystanie smartfonów i asystentów głosowych w marketingu bezpośrednim, w: Techniczno-społeczne uwarunkowania gospodarki cyfrowej (red. A. Kobyliński, P. Filipkowski), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2020, str. 135-147.

Ryszard Szupiluk, Sztuczna inteligencja – jej rozumienie i rozwój w świetle strategii Unii Europejskiej, w: Techniczno-społeczne uwarunkowania gospodarki cyfrowej (red. A. Kobyliński, P. Filipkowski), OW SGH, Warszawa 2020, str. 173-188.

Mariusz Rafało, Zbigniew Gontar, Nowoczesne architektury danych, w: Techniczno-społeczne uwarunkowania gospodarki cyfrowej (red. A. Kobyliński, P. Filipkowski), OW SGH, Warszawa 2020, str. 89-119.

Mariusz Rafało, Wymiar biznesowy ataków na systemy uczące się, w: Hakowanie sztucznej inteligencji (red. J. Surma), WN PWN, Warszawa 2020, s. 53–79.

Mariusz Rafało, Adversarial Machine Learning: Review from Business Perspective, w: Knowledge Economy Society (red. A. Jaki & B. Ziębicki), TNOiK, Toruń 2020, str. 235–247.

Jędrzej Wieczorkowski, Magdalena Jurczyk-Bunkowska, Big Data - ewolucja Business Intelligence czy innowacja przełomowa w zarządzaniu, w: Inżynieria zarządzania, cyfryzacja produkcji, Aktualności badawcze 2, red. Ryszard Knosala, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 2020, ISBN: 978-83-208-2400-1, str. 97-105.

Jędrzej Wieczorkowski, Katarzyna Fundowicz, Malwina Popiołek, Use of Social Media by Older Adults, Proceedings of the 7th European Conference on Social Media ECSM 2020, Edited by Christos Karpasitis, Academic Conferences and Publishing International Limited, Reading 2020, DOI: 10.34190/ESM.20.052, ISSN: 2055-7213, str. 330-338,.

 

2019

Zbigniew Gontar, Systemy Business Intelligence (BI), [w:] B. Gontar (red.), Zarządzanie danymi w organizacji (978-8-3814-2629-9), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, str. 33-72.

Beata Gontar, Zbigniew Gontar, A qualitative study investigating the associations between advantages and strategies to cloud computing adoption in manufacturing in Poland, „Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa”, 2019, nr 54 Rozwój gospodarki informacyjnej : wybrane aspekty, str. 439-447.

S. Sobolewska, A.J. Olak, I.Hejduk, W. Karwowski; P.Tomczyk, J. Fazlagić, P. Gac, H.Hejduk, E.Çakıt, O. A. Alrehaili, The relationships between the use of smart mobile technology, safety knowledge and propensity to follow safe practices at work, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 2019; ISSN 1080-3548.

Jędrzej Wieczorkowski, Gospodarcza i społeczna użyteczność otwartych danych sektora publicznego, w Inteligentne wspomaganie zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy, red. Ilona Pawełoszek, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2019, ISBN 978-83-7193-723-1, str. 71-82.


2018

Zbigniew Gontar, Witold Bartkiewicz, Cloud computing migration barriers and advantages in manufacturing - an analysis of ambiguity and dependences in the assessment criteria, Ekonometria (1507-3866), 2018, vol. 22, nr 3, str. 41-54.
 

Zbigniew Gontar, Towards Challenge-driven Sustainability Education. Studia Periegetica, nr 3(23)/2018, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 2018. str. 25-42.
 

Ryszard Szupiluk, Paweł Rubach, Filtracja finansowych szeregów czasowych metodami nieujemnej faktoryzacji macierzy, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 2018, vol. 19, nr 3. s. 284-292, ISSN 2082-792X; DOI: 10.22630/MIBE.2018.19.3.26

Ryszard Szupiluk, Paweł Rubach, Identyfikacja komponentów destrukcyjnych w modelach predykcyjnych w podejściu wielomodelowym, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 2018, vol. 18, nr 4, s. 679-688, ISSN 2082-792X, DOI: 10.22630/MIBE.2017.18.4.63

Ryszard Szupiluk, Polityka gospodarcza i ekonomia w warunkach niepewności, w Współczesna polityka gospodarcza, red. J Stacewicz, Oficyna Wydawnicza SGH 2018, ISBN 978-83-8030-211-2, s. 329-372

Jędrzej Wieczorkowski, Malwina Popiołek, Podejście do prywatności wśród studentów polskich uczelni – badanie porównawcze, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 2/2018 (131/2), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2018, s. 311-319

 

2017

Beata Czarnacka-Chrobot, Use of Benchmarking Data for Effective Management of Software Development & Enhancement Projects – Case Studies and the ISO/IEC 29155 Norm, International Journal of Software Engineering & Research Methodology, vol. 4, issue 1, Institute of Research Engineers and Doctors (IRED), 2017, pp. 1-6; ISSN: 2374 – 1619

Irena Hejduk, Współczesne wyzwania przywództwa, 2017; Politechnika Lubelska; ISBN 978-83-7285-819-1; s. 58-63

Irena Hejduk, Jarosław Sokolonicki, Cloud computing z perspektywy zmian nowych technologii informacyjnych, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, 2017; ISSN 1232-4671; 13-33

Magdalena Jurczyk-Bunkowska, Przemysław Polak, The use of fuzzy logic to assess the knowledge gap in innovation processes, Refereed Paper Proceedings - KM Conference 2017, s. 67-78, International Institute for Applied Knowledge Management, Novo Mesto, 2017

Andrzej Kobyliński, Agregatory wiadomości - remedium na przeładowanie informacyjne?, w: Społeczno-gospodarcze aspekty usług cyfrowych. Tom 2, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 1/2017 (126/2), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2017, s. 77-86

Przemysław Polak, Obserwacja wykorzystania cyfrowych i tradycyjnych źródeł informacji na zajęciach przez studentów, w: Społeczno-gospodarcze aspekty usług cyfrowych. Tom 2, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 1/2017 (126/2), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2017, s. 397-405

Przemysław Polak, Magdalena Jurczyk-Bunkowska, Employing the quality function deployment (QFD) method to support knowledge management in innovation process planning, Online Journal of Applied Knowledge Management, Volume 5, Issue 2, s. 92-105, International Institute for Applied Knowledge Management, 2017

Malwina Popiołek, Jędrzej Wieczorkowski, Zarządzanie prywatnością w internecie – wybrane problemy metodologiczne,  w: Społeczno-gospodarcze aspekty usług cyfrowych. Tom 2, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 1/2017 (126/2), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2017, s.231-239

Przemysław Tomczyk, Tymoteusz Doligalski Tymoteusz, Piotr Zaborek, Does customer analysis affect firm performance? Quantitative evidence from the Polish insurance market, Journal of Business Research, vol. 69, iss. 9, p. 3652–3658, September 2016, doi:10.1016/j.jbusres.2016.03.026

Jędrzej Wieczorkowski, Big data a prywatność. Naruszenie prywatności w świecie wirtualnym – wyniki badań, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 45/2017, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 2017, s. 33-43

Jędrzej Wieczorkowski, Magdalena Jurczyk-Bunkowska, Big data jako źródło innowacji w zarządzaniu i inżynierii produkcji, w: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Tom 1, red. Ryszard Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2017, s. 134-144

Jędrzej Wieczorkowski, Przemysław Polak, Big data and privacy: The study of privacy invasion acceptance in the world of big data, Online Journal of Applied Knowledge Management, Volume 5, Issue 1, 2017, International Institute for Applied Knowledge Management, s. 57-71

.