O Kolegium Analiz Ekonomicznych

Kolegium Analiz Ekonomicznych prowadzi wysokiej jakości działalność naukową (czego dowodem jest dwukrotne uzyskanie kategorii A+ w procesie ewaluacji jednostek naukowych - w roku 2013 oraz 2017) oraz dydaktyczną - na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych, jak również w zakresie kształcenia doktorantów. Prowadzone badania, zarówno podstawowe, jak i aplikacyjne, a także działalność doradcza i ekspercka w instytucjach zewnętrznych, wspomagają rozwój gospodarki opartej na innowacjach.

Strategia KAE

Kolegium Analiz Ekonomicznych przyjmuje za przewodnie idee swoich działań: prawdę, szacunek dla wiedzy, rzetelność w jej upowszechnianiu. 

Do najważniejszych celów KAE należą: prowadzenie działalności naukowej oraz najwyższej jakości kształcenia, wspomaganie rozwoju gospodarki opartej na innowacjach. W działalności naukowej i dydaktycznej KAE kieruje się zasadami wolności badań naukowych, wolności nauczania, poszanowania wolności i swobody wyrażania poglądów oraz wzajemnej życzliwości i tolerancji, jak również przekonaniem, że nauczanie służy zgłębianiu osiągnięć nauki światowej, kształceniu umiejętności rzetelnej pracy, rozwijaniu przedsiębiorczości i odpowiedzialności wobec społeczeństwa.

KAE funkcjonuje z poszanowaniem standardów międzynarodowych, zasad etycznych i dobrych praktyk w zakresie kształcenia i działalności naukowej oraz z uwzględnieniem szczególnego znaczenia społecznej odpowiedzialności nauki. 

Kolegium Analiz Ekonomicznych realizuje cele wskazane w strategii rozwoju SGH, a w ramach priorytetów dla Kolegiów skupia się na:

 1. Wsparciu opracowania i wdrażania strategii otwartej nauki w SGH.
   
 2. Rozwijaniu wiedzy ekonomicznej i teorii ekonomii, w szerokim kontekście nauk społecznych, w jej różnorodnych aspektach (mikroekonomia, makroekonomia, demografia, finanse, informatyka, statystyka, matematyka finansowa, socjologia, psychologia) dotyczących tak przedmiotu badań ekonomicznych, jak i stosowanych metod badawczych.
   
 3. Inicjowaniu powoływania zespołów badawczych (zakładów) w instytutach i katedrach, z uwzględnieniem tych, w których ekonomia łączy się z badaniami w obszarze sztucznej inteligencji, systemów uczących się, automatyki, big data, data science i fintech.
   
 4. Uczestniczeniu w międzykolegialnych, krajowych i międzynarodowych zespołach prowadzących wspólne badania i realizujących międzynarodowe i krajowe projekty badawcze. 
   
 5. Budowanie międzynarodowej pozycji czasopism KAE.
   
 6. Aktywizacji procesów służących realizacji badań na rzecz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
   
 7. Wsparciu rozwoju programu tutoringu akademickiego dla wyróżniających się studentów i doktorantów.
   
 8. Aktywizacji udziału w programach mentoringowych.
   
 9. Uczestniczeniu, poprzez udział pracowników KAE w radach programowych kierunków studiów, w doskonaleniu programów studiów na wszystkich kierunkach w zakresie efektów kształcenia, sylabusów i form kształcenia, a także wymiaru oraz puli przedmiotów podstawowych, kierunkowych, specjalistycznych i do wyboru.
   
 10. Wsparciu wprowadzenia programu kształcenia w ramach oferty studiów magisterskich, adresowanego do studentów o zainteresowaniach naukowych.
   
 11. Wyodrębnieniu kierunków na studiach magisterskich dotyczących kształcenia specjalistycznego.
   
 12. Wspieraniu prac nad wprowadzeniem dominującej formy prowadzenia zajęć na studiach licencjackich i magisterskich w postaci metod projektowych oraz aktywizujących, w tym wymagających przygotowania studenta przed zajęciami.
   
 13. Wspieraniu działań SGH, by wszystkie przedmioty realizowane na studiach licencjackich i magisterskich posiadały wirtualną obudowę, wspierającą proces nauczania i uczenia się, z uwzględnieniem takich wybranych przedmiotów, które będą prowadzone metodami kształcenia na odległość.
   
 14. Wspieraniu dążeń, by dominującą formą pracy licencjackiej była praca o charakterze aplikacyjnym.
   
 15. Popieraniu utworzenia programu Visiting Professors, zwiększającego szeroką wymianę akademicką wśród prowadzących zajęcia dydaktyczne.
   
 16. Rozbudowie portfela realizowanych studiów podyplomowych w KAE, w zakresie programów, jak i form kształcenia.
   
 17. Wsparciu dla Władz Uczelni w działaniach mających na celu uczynienie z SGH wiodącego ośrodka naukowego, przedsiębiorczości i życia społeczno-gospodarczego.
   
 18. Wsparciu działań wzmacniających partnerstwa oraz udział w międzynarodowych sieciach akademickich.
   
 19. Podjęciu działań zwiększających zaangażowanie pracowników w umacnianiu wspólnoty Uczelni.
   
 20. Podjęciu starań mających na celu powołanie rady naukowej dyscypliny matematyka w SGH.
   
Rys historyczny

Kolegium Analiz Ekonomicznych zostało utworzone dzięki możliwościom, jakie stworzyła reforma uczelni po wyborach 1990 roku. Koncepcja reformy, przygotowana przez Społeczny Komitet, w którym główną rolę odgrywali późniejsi pracownicy Kolegium, zakładała oddzielenie organizacji i zarządzania dydaktyką od badań naukowych. Grupa pracowników uczelni, składająca się z przedstawicieli katedr i instytutów zajmujących się metodami ilościowymi z Wydziału Finansów i Statystyki wraz z zespołem Katedry Ekonomii Politycznej na Wydziale Handlu Wewnętrznego (Wakarowskiej) przygotowała projekt utworzenia Kolegium, które stwarzałoby warunki do interdyscyplinarnej współpracy naukowej przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, jak również projektowania oferty dydaktycznej. W opracowanym przez tę grupę projekcie założycielskim, stanowiącym jednocześnie zaproszenie szerokiego grona pracowników uczelni do udziału w Kolegium, napisano:

„Kolegium skupia pracowników nauki, zajmujących się badaniem zachowań jednostek, organizacji gospodarczych (mikroekonomia, socjologia, psychologia), badaniem procesów ekonomicznych, społecznych, ich uwarunkowań i konsekwencji (makroekonomia, finanse, demografia, informatyka, ekonomia regionalna). Badania zorientowane są zarówno na rozwijanie teorii ekonomii oraz innych nauk społecznych, jak i rozwój metod analizy ekonomii stosowanej, matematyki stosowanej, statystyki stosowanej. Kolegium będzie inicjować i wspierać prowadzenie interdyscyplinarnych badań”.

W skład grupy założycieli Kolegium Analiz Ekonomicznych wchodzili następujący pracownicy: Elżbieta Adamowicz, Janusz Beksiak, Wiesław Flakiewicz, Jan Goliński, Stanisław Góra, Urszula Grzelońska, Jerzy Holzer, Janina Jóźwiak, Roman Kulczycki, Andrzej Luszniewicz, Aleksander Müller, Tomasz Panek, Bogdan Stefanowicz. Funkcję pełnomocnika Rektora ds. utworzenia Kolegium Analiz Ekonomicznych rektor Aleksander Müller powierzył Elżbiecie Adamowicz.

Na zaproszenie do współpracy pozytywnie odpowiedzieli pracownicy czterech z pięciu istniejących wydziałów: Ekonomiki Produkcji, Finansów i Statystyki, Handlu Wewnętrznego, Handlu Zagranicznego oraz jednostek usytuowanych w strukturach ponadwydziałowych. W skład nowo tworzonego Kolegium Analiz Ekonomicznych weszły następujące jednostki: Instytut Ekonometrii, Instytut Statystyki i Demografii, Instytut Rozwoju Gospodarczego, Katedra Ekonomii I, Katedra Badań Koniunktury, Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych, Katedra Polityki Ekonomicznej i Przestrzennej oraz Katedra Systemów Informacyjnych. Senat SGH na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 1992 roku zatwierdził strukturę organizacyjną Kolegium (Uchwała nr 55).

Pierwsze posiedzenie Kolegium Analiz Ekonomicznych odbyło się 12 czerwca 1992 roku. W pierwszym składzie pracowników, przesłanym do Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych w celu uzyskania uprawnień do promowania kadr naukowych, było 13 profesorów z tytułem naukowym i 20 pracowników posiadających stopień doktora habilitowanego. Etap tworzenia Kolegium zakończono w styczniu 1993 roku. 28 stycznia 1993 roku Rada Naukowa dokonała wyboru Pełnomocnika Kolegium na okres 15 II – 30 VIII 1993 roku. Został nim prof. dr hab. Janusz Beksiak. W czerwcu tego roku odbyły się wybory pierwszego dziekana Kolegium. Wybrano profesora Janusza Beksiaka, który pełnił tę funkcję przez dwie kadencje, w latach 1993–1999. Pierwszy dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych powołał nieformalny zespół do omawiania strategicznych problemów, związanych z rozwojem Kolegium. Przyjął on roboczą nazwę „Rada Starców”. Z czasem zespół przekształcił się w oficjalne ciało, Zespół Konsultacyjny ds. badań, później określany mianem Kolegium Dziekańskiego, a obecnie Radą Dziekańską, w skład której wchodzą kierownicy instytutów i katedr należących do Kolegium.

Jubileusz 30-lecia KAE i 50-lecia IRG

W dniu 13.10.2022 r. w fantastycznej scenerii Czytelni SGH odbyła się uroczysta kolacja z okazji dwóch jubileuszów: 30-lecia Kolegium Analiz Ekonomicznych (KAE) SGH w Warszawie i 50-lecia Instytutu Rozwoju Gospodarczego (IRG) działającego w strukturach KAE. 

Po powitaniu licznie przybyłych Gości przez dr hab. Beatę Czarnacką-Chrobot - Dziakan KAE oraz prof. dr. hab. Marka Rockiego - Dyrektora IRG, część oficjalną uroczystości krótkim przemówieniem rozpoczęła Pani Prorektor ds. nauki dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH. W ramach tej części był czas na wspomnienia i podziękowania. Historię Kolegium przedstawiła prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz, a następnie Dziekan KAE uhonorowała okolicznościowymi statuetkami założycieli Kolegium: prof. dr hab. Elżbietę Adamowicz, prof. dr hab. Urszulę Grzelońską, prof. dr. hab. Tomasza Panka, prof. dr. hab. Jana Golińskiego oraz prof. dr. hab. Bogdana Stefanowicza. Nie mogło zabraknąć wspomnień o osobach, które odegrały wyjątkową rolę w powstaniu KAE, których już dzisiaj z nami nie ma: o prof. dr hab. Janinie Jóźwiak, prof. dr. hab. Januszu Beksiaku, prof. dr. hab. Januszu Stacewiczu, prof. dr. hab. Jerzym Holzerze oraz o prof. dr. hab. Wiesławie Flakiewiczu.

Przechodząc do teraźniejszości, w części oficjalnej Prorektor dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH oraz Dziekan KAE dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH uhonorowały także okolicznościowymi dyplomami 26 pracowników KAE, którzy przez ostatnie lata wykazali się tak zaangażowaną pracą naukową, że uzyskali kategorię A podczas ostatniej parametryzacji dyscyplin naukowych za lata 2017-2021 (mgr Marek Antosiewicz, dr hab. Katarzyna Bień-Barkowska, prof. SGH, prof. dr hab. Michał Brzoza-Brzezina, prof. dr hab. Łukasz Delong, dr hab. Michał Goliński, prof. SGH, dr Izabela Grabowska, dr hab. Wioletta Grzenda, prof. SGH, dr hab. Michał Jakubczyk, prof. SGH, prof. dr hab. Bogumił Kamiński, dr hab. Krzysztof Kluza, prof. SGH, prof. dr hab. Marcin Kolasa, dr Grzegorz Konat, dr Mariusz Kozakiewicz, dr Marek Kwas, dr hab. Iga Magda, prof. SGH, dr hab. Krzysztof Makarski, prof. SGH, dr hab. Dorota Raczkiewicz, prof. SGH, prof. dr hab. Michał Rubaszek, dr hab. Joanna Rutecka-Góra, prof. SGH, dr Magdalena Smyk-Szymańska, dr hab. Andrzej Sobczak, prof. SGH, dr Jacek Suda, dr Karol Szafranek, dr Lucas van der Velde, prof. dr hab. Bartosz Witkowski, dr Sebastian Zając). Nie mogło zabraknąć również oficjalnego pożegnania osób, które z bieżącym rokiem akademickim zdecydowały się odejść na emeryturę: prof. dr hab. Marii Podgórskiej i prof. dr. hab. Marka Gruszczyńskiego. Po krótkich podziękowaniach wygłoszonych przez Dziekan KAE: przede wszystkim dla wszystkich pracowników Kolegium oraz ich rodzin, a także przybyłych Gości spoza Kolegium, nastał czas na pierwszą niespodziankę: list gratulacyjny, 30 róż i okolicznościowy prezent wręczony Dziekan KAE przez Dziekan KZiF dr hab. Joannę Wielgórską-Leszczyńską, prof. SGH oraz Prodziekana KZiF dr. Michała Matusewicza, za które bardzo serdecznie dziękujemy! Niespodzianka nr 2, czyli wręczenie uczestnikom kolacji monografii jubileuszowej pt. „Pamiętnik trzydziestolecia Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – 1992-2022”, zakończyła część oficjalną uroczystości.

Obraz
Kobieta i mężczyzna przemawiający podczas oficjalnej uroczystości.
Pożegnania

prof. dr hab. inż. Jan Goliński

Z ogromnym żalem żegnamy

Prof. dr. hab. inż. Jana Golińskiego

Emerytowanego Profesora, zatrudnionego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (d. SGPiS) w latach 1974-2011.

Od 1992 roku założyciela i członka Rady Naukowej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH oraz wieloletniego Kierownika Katedry Informatyki Gospodarczej, aktywnego uczestnika społeczności kolegialnej, zasiadającego w jej licznych gremiach.

W Osobie Zmarłego żegnamy nie tylko specjalistę w zakresie informatyki gospodarczej, oddanego wykładowcę i dydaktyka, ale przede wszystkim serdecznego i ciepłego Człowieka.

Pogrzeb odbędzie się 20.11.2023 roku (poniedziałek) o godz. 12:30, Cmentarz Komunalny Północny (Wólka), Sala B.


prof. dr hab. Maria Podgórska

Z głębokim żalem i wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu

Pani Profesor
Marii Podgórskiej

Wybitnej Ekonomistki w zakresie ekonometrii, probabilistycznych modeli badań operacyjnych, zastosowań procesów Markowa oraz aktywnej uczestniczki badań koniunktury gospodarczej. 

Uczonej o wielkim autorytecie.

Wieloletniej Dyrektor Instytutu Ekonometrii KAE SGH w Warszawie.

Zasłużonego  nauczyciela akademickiego SGPiS/SGH, oddanej wykładowczyni i promotorki wielu pokoleń młodych uczonych.

Mentorki dla wielu z nas.

Osoby, która wywarła nieoceniony wpływ na Społeczność Kolegium Analiz Ekonomicznych.

Niezwykle życzliwej, pomocnej i wrażliwej Koleżanki, cieszącej się szacunkiem, powszechną sympatią i uznaniem.
 

Obraz
Portret prof. Marii Podgórskiej.

prof. dr hab. Ireneusz Nykowski

3 sierpnia 2022 r. w wieku 92 lat zmarł prof. dr hab. Ireneusz Nykowski, związany ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie przez blisko pół wieku (1954-2001). Prodziekan Wydziału Finansów i Statystyki w latach 1972-1974 i 1990-1993, zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju Gospodarczego w latach 1975-1977, dyrektor i twórca działającego do 1992 r. Instytutu Cybernetyki i Zarządzania w SGPiS, a także dyrektor Instytutu Ekonometrii i kierownik Zakładu Badań Operacyjnych w tymże instytucie (1965-1972, 1980-1991). 

Od 1992 r. członek Rady Naukowej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, aktywny uczestnik społeczności kolegialnej, zasiadający w jej licznych gremiach. Wykształcił całe grono studentów i doktorantów. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

W Osobie Zmarłego żegnamy nie tylko wybitnego specjalistę w zakresie problematyki programowania matematycznego, analizy matematycznej, badań operacyjnych i ekonometrii, oddanego wykładowcę oraz dydaktyka, ale przede wszystkim dobrego i szlachetnego Człowieka, niezwykle wrażliwego na potrzeby innych.

Obraz
Portret prof. Ireneusza Nykowskiego.

prof. dr hab. Jerzy Osiatyński

Z wielkim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Profesora
Jerzego Osiatyńskiego

Żegnamy wybitnego ekonomistę, działacza społecznego i państwowego, absolwenta SGPiS (SGH), od roku 1990 członka redakcji czasopisma „Gospodarka Narodowa”.

Bliskim Profesora
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
oraz redakcja kwartalnika „Gospodarka Narodowa. The Polish Journal of Economics”


prof. dr hab. Irena Hejduk

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 24 sierpnia 2018 r. prof. dr hab. Ireny Hejduk. Irena Hejduk była profesorem zwyczajnym w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, kierownikiem Zakładu e–Biznesu, a w przeszłości kierowała Katedrą Systemów Zarządzania w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.

Profesor Irena Hejduk, wraz z kręgiem współpracowników, skupiała uwagę badawczą na zarządzaniu wiedzą i zaufaniem. Również w dydaktyce Pani Profesor kładła duży nacisk na uwzględnienie nowych nurtów, opisujących zmieniające się zachowanie konsumentów, funkcjonowanie firm oraz rynków. To pod Jej kierownictwem opracowano w SGH kierunek studiów magisterskich „e-biznes”. Profesor Irena Hejduk nie spoczywała na laurach: we współpracy z firmą Microsoft współtworzyła studia podyplomowe poświęcone „cloud computingowi”. Krótko potem zainteresowanie technologiami chmurowymi w naturalny sposób rozszerzyła o problematykę zastosowań rzeczywistości wirtualnej. Profesor chętnie współpracowała z doktorantami, którym zaszczepiała zainteresowanie zastosowaniami nowoczesnych technologii w zarządzaniu.

Profesor Irena Hejduk była zwolenniczką nauki rozwiązującej konkretne problemy. Wielokrotnie krytykowała podejście naukowe, którego rezultatem jest stworzenie setnej definicji omawianego od dłuższego czasu pojęcia. Sama raczej była zwolenniczką zastosowania wiedzy w różnych obszarach aktywności biznesowej i społecznej. Przykładem takiego przedsięwzięcia o wdrożeniowym, czy wręcz pozytywistycznym, charakterze jest niedawny projekt aplikacji mobilnej przeznaczonej dla pracowników budowlanych przybliżającej im podstawowe zasady BHP.

Autorka i współautorka kilkudziesięciu książek naukowych, setek publikacji. Odnzaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Członkini m.in. Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierowania, członek-korespondent Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Humanistyki.

Odeszła od nas osoba bliska, współpracownik, wybitny naukowiec i ceniony nauczyciel, ale przede wszystkim przyjaciel nas i wszystkich tych, których spotykała na swojej drodze. Pani Profesor była źródłem inspiracji, pogody ducha oraz energii. Motywowała do wciąż nowych wyzwań i przygód. W akademii, jak i w życiu osobistym była niezaprzeczalnym „spiritus movens”.

Obraz
Portret prof. Ireny Hejduk.

prof. dr hab. Janusz Stacewicz

Z ogromnym żalem informujemy o śmierci prof. dr. hab. Janusza Stacewicza. Profesor Janusz Stacewicz wniósł ogromny wkład w reformowanie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Ze szczególną aktywnością pracował nad kształtem i pozycją naukową Kolegium Analiz Ekonomicznych. Dwukrotnie w latach 1999–2005 pełnił funkcję dziekana kolegium. Z ogromnym zaangażowaniem promował ideę prowadzenia interdyscyplinarnych badań naukowych.

Profesor Janusz Stacewicz był szczególnie zaangażowany w pracę dwóch zespołów Kolegium. Jako dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego w latach 1994–1996 kontynuował zapoczątkowane przez prof. dr. hab. Eugeniusza Gorzelaka prace nad badaniami koniunktury gospodarczej w Polsce. Jako kierownik Katedry Polityki Ekonomicznej i Przestrzennej przekształconej następnie w Katedrę Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej w latach 1999–2017 budował zespół, prowadzący interdyscyplinarne badania nad zrównoważonym rozwojem gospodarczym i jego uwarunkowaniami oraz polityką ekonomiczną. Ogromny dorobek Profesora i kierowanego przez Niego zespołu w tej dziedzinie podsumowuje ostatnia praca poświęcona tej problematyce pod tytułem Elementy współczesnej polityki gospodarczej, która została przekazana do publikacji w roku 2017.

Istotną rolę w poczynaniach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych Profesora odgrywała Jego umiejętność budowania atmosfery wzajemnego zrozumienia z poszanowaniem odrębności poglądów poszczególnych pracowników, sprzyjająca współpracy w ramach kolegium. Tym ideom Profesor był wierny zarówno, jako współzałożyciel Kolegium Analiz Ekonomicznych, następnie przez dwie kadencje jako dziekan, a później jako prorektor SGH odpowiedzialny za badania naukowe.

Dzięki zaangażowaniu Profesora zarówno w codzienne prace, związane z funkcjonowaniem naszej społeczności, jak i we wskazywaniu długofalowych celów oraz umiejętności gromadzenia wokół nich zespołów wykonawczych, Kolegium osiągnęło pozycję jednego z najlepszych nie tylko w naukach ekonomicznych, ale także społecznych.

Śmierć Profesora Janusza Stacewicza jest bolesną stratą dla całej społeczności naszej uczelni.

Obraz
Portret prof. Janusza Stacewicza.

prof. dr hab. Janina Jóźwiak

Z głębokim żalem żegnamy zmarłą w dniu 19 lipca 2016 roku
 
prof. dr hab. Janinę Jóźwiak

Rektor Szkoły Główny Handlowej w Warszawie w latach 1993-1999.

Dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii Kolegium Analiz Ekonomicznych od 1999 roku.

Wybitną i uznaną w kraju i za granicą ekspertkę zajmującą się badaniami demograficznymi oraz doskonaleniem metod analiz i prognozowania procesów demograficznych, rozwojem systemu edukacji wyższej, rozwojem i organizacją badań oraz kształceniem kadr naukowych i menadżerskich, uhonorowaną wieloma godnościami w organizacjach międzynarodowych i krajowych oraz najwyższymi odznaczeniami państwowymi. Była Kawalerem Legii Honorowej, otrzymała Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Pełniła, między innymi, zaszczytne funkcje: prezydenta i wiceprezydenta European Association for Population Studies, wiceprezydenta Council of Advisors, Population Europe, członka panelu SH-3 „Population, Space and Environment”, Starting Grants, European Research Council, ekspertki w High-level Panel for the mid-term evaluation of the New Instruments of the FP6 Komisji Europejskiej, przewodniczącej: Rady Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce Rady NCN, Zespołu Nauk Ekonomicznych, Społecznych i Prawnych KBN, Komitetu Nauk Demograficznych PAN, Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, wiceprzewodniczącej KRASP.

Dziekan, Rada i Pracownicy Kolegium Analiz Ekonomicznych
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie​

Obraz
Portret prof. Janiny Jóźwiak w stroju rektora i z insygniami władzy rektora.

prof. dr hab. Janusz Beksiak

Z głębokim żalem żegnamy zmarłego 25 lipca 2014 roku

Prof. zw. dr. hab.
Janusza Beksiaka

Profesora ekonomii,
Pierwszego Dziekana Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
Powstańca Warszawskiego,
Uczestnika obrad Okrągłego Stołu.
Jednego z pierwszych ekonomistów, który wykazał nieefektywność gospodarki socjalistycznej.
Kierownika zespołu autorskiego „Zarys programu stabilizującego i zmian systemowych” opracowanego jesienią 1989 roku.
Jednego z głównych twórców reformy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z początku lat dziewięćdziesiątych.

Dziekan, Rada i Pracownicy Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się we wtorek, 5 sierpnia, o godz. 13:00 w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Autokar z SGH będzie czekał między budynkami głównym i F. Odjazd o godz. 12:15.


prof. dr hab. Eugeniusz Gorzelak

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, iż 25 stycznia 2013 r., w wieku 91 lat zmarł prof. dr hab. Eugeniusz Gorzelak, emerytowany profesor zwyczajny SGH, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń studentów, doktorantów i licznej kadry naukowej. Z Kolegium Analiz Ekonomicznych związany od początku jego istnienia. Pełniąc funkcję dyrektora IRG w latach 1990-1994, doprowadził do włączenia Instytutu w strukturę Kolegium. Wybitny ekspert w dziedzinie rolnictwa i gospodarki żywnościowej był jednocześnie propagatorem badań koniunktury gospodarczej metodą testu. Dzięki aktywności Profesora badania te stały się jedną z głównych specjalności badawczych Instytutu i Kolegium. Za działalność na rzecz rozwoju nauki i służbę gospodarce odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pozostanie w naszej pamięci na zawsze zarówno jako niestrudzony badacz pracujący z zaangażowaniem do ostatniej chwili, ale także jako wspaniały człowiek, emanujący serdecznością i życzliwością dla innych.

Dziekan i Pracownicy Kolegium Analiz Ekonomicznych

Pogrzeb Profesora odbędzie się w czwartek 31.01.2013 o godz. 14:30 na Cmentarzu Powązkowskim (Stare Powązki). Wyprowadzenie spod IV Bramy.