Informacje i materiały dla studentów

Specjalności prowadzone w Instytucie Statystyki i Demografii


Studia licencjackie

Statystyka - materiały ogólne

Studia magisterskie

Metody badań i analiz jakości życia (prof. T. Panek)
Statystyczne metody analizy ubóstwa i wykluczenia społecznego (prof. T. Panek)

 

Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej (prof. T. Panek)

DODATKOWE PROGRAMY DLA PAKIETU STATA

Do programów zbudowany został instalator, który sam zainstaluje je na dysku komputera. Pliki ze zbiorami danych są spakowane w formacie zip. Należy je rozpakować do dowolnego katalogu na dysku, z którego będzie można je otwierać w pakiecie Stata.

Statystyka społeczna (prof. T. Panek)

Rynek pracy I

Pytania egzaminacyjne przykłady


Studia doktoranckie

Wykładowca: prof. T. Panek
 • Ubóstwo i wykluczenie społeczne
 • Metody analizy zmian ubóstwa i wykluczenia społecznego w czasie
 • Metody identyfikacji ubogich
 • Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego

Studia podyplomowe

Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej (prof. T. Panek)
 • Podstawowe pojęcia. Skale pomiaru. Dobór zmiennych
 • Metody porządkowania liniowego
 • Transformacja zmiennych diagnostycznych, Miary podobieństwa.
 • Metody porzadkowania nieliniowego
 • Analiza korespondencji
 • Analiza głównych składowych
 • Klasyczna analiza czynnikowa
 • Metody grupowania obiektów
 • Dodatkowe programy dla pakietu STATA
Statystyka społeczna (prof. T. Panek)
 • Poziom i jakość życia
 • Ubóstwo i wykluczenie społeczne
 • Aktywność zawodowa ludności, stany na rynku pracy i przepływy pomiedzy nimi
 • Metody pomiaru bezrobocia i analizy nierówności wobec bezrobocia
 • Metody analizy zmian ubóstwa i wykluczenia społecznego w czasie
 • Metody identyfikacji ubogich
 • Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego

Kursy dokształcające komercyjne

Statystyka z programem Excel (w formie tradycyjnej) 

Zapraszamy absolwentów uczelni wyższych, doktorantów i praktyków życia gospodarczego do wzięcia udziału w 30 godzinnym komercyjnym kursie „Statystyka z programem Excel” (4 spotkania po 7,5 godziny).

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy ze statystyki, wykształcenie umiejętności rozpoznania dostępnych w programie Excel, gotowych procedur i funkcji statystycznych oraz nabycie umiejętności ich odpowiedniego praktycznego wykorzystywania do analizy danych, a także nabycie umiejętności interpretacji wyników przeprowadzonych obliczeń.

Zajęcia (na własnych laptopach, z zainstalowanym tam programem Excel) odbywają się co tydzień w soboty, w godzinach 9.30 - 16.15.   Wyjątkowo, z uwagi na wiele dni świątecznych, w listopadzie, grudniu i styczniu zajęcia odbywać się będą w soboty oraz w niektóre niedziele. Za 30-to godzinne zajęcia kursu czesne wynosi 900 zł, a grupa ćwiczeniowa może liczyć tylko 7 słuchaczy.

Kurs organizowany jest jedynie w trybie stacjonarnym. Warto zaznaczyć, że czesne pokrywa tyko koszty usługi edukacyjnej, a zatem nie oferujemy innych usług (np. cateringowych).

Organizatorem kursu jest Instytut Statystyki i Demografii, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, a wykładowcami pracownicy Instytutu.

Uprzejmie prosimy o przestudiowanie  ogólnego oraz szczegółowego programu zajęć  i  dokonanie konfrontacji z własnymi oczekiwaniami. Taka konfrontacja powinna ostatecznie przesądzić o udziale lub nie w  oferowanych zajęciach.

Program kursu „Statystyka z programem Excel”

 1. Populacja generalna a losowa próba, parametr rozkładu cechy  a  jego ocena. 2 h
 2.  Miary opisu statystycznego. 4 h
 3. Zmienna losowa jako matematyczny model cechy statystycznej. 1,5 h
 4. Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. 4,5 h
 5. Wnioskowanie statystyczne: estymacja parametrów rozkładu cechy w populacji generalnej. 3 h
 6. Wnioskowanie statystyczne: weryfikacja hipotez statystycznych testami istotności. 3 h
 7. Wnioskowanie statystyczne w zakresie analizy zależności oraz analizy skorelowania. 3 h
 8. Wnioskowanie statystyczne w zakresie analizy regresji liniowej. 1,5 h
 9. Szacowanie wahań okresowych metodą najmniejszych kwadratów.  1,5 h
 10. Szacowanie nieliniowych funkcji trendu metodą najmniejszych kwadratów. 1 h
 11. Średnie ruchome zwykłe i scentrowane, średnia geometryczna.  4 h
 12. Egzamin. 1 h
   

Daty spotkań dwunastu prowadzonych grup są następujące:

(sale są przygotowane do zajęć już od godziny 8.45)

Soboty,  po 7,5 godziny lekcyjnej zajęć, godziny 9.30 – 16.15 –  grupa 1

1.     7  października  2023 r.  *)
2.    14  października  2023 r.  *)  
3.   21  października  2023 r.  *)  
4.   28  października  2023 r.  *)


Soboty,  po 7,5 godziny lekcyjnej zajęć, godziny 9.30 – 16.15 –  grupa 2

1.     18  listopada    2023 r.  *)
2.     19  listopada    2023 r.   *)  
3.     25 listopada   2023 r.  *)  
4.      26 lsitopada   2023 r.  *)

Soboty,  po 7,5 godziny lekcyjnej zajęć, godziny 9.30 – 16.15 –  grupa 3

1.     2  grudnia      2023 r.  *)  
2.     9  grudnia      2023 r.  *)
3.    10  grudnia      2023 r.  *)  
4.    16  grudnia      2023 r.  *)

Soboty,  po 7,5 godziny lekcyjnej zajęć, godziny 9.30 – 16.15 –  grupa 4

1.    13 stycznia      2024 r.  *)  
2.    20 stycznia      2024 r.  *)
3.    21 stycznia     2024 r.  *)  
4.    27 stycznia      2024 r.  *)


Soboty,  po 7,5 godziny lekcyjnej zajęć, godziny 9.30 – 16.15 –  grupa 5

1.       3  lutego   2024 r.  *)
2.     10  lutego   2024 r.  *)  
3.     17  lutego   2024 r.  *)  
4.    24  lutego    2024 r.  *)

 

Soboty,  po 7,5 godziny lekcyjnej zajęć, godziny 9.15 – 16.05 –  grupa 6

1.     2 marca  2024 r.  *)
2.     9  marca  2024 r.  *)  
3.   16  marca  2024 r.  *)  
4.   23  marca  2024 r.  *)


Soboty,  po 7,5 godziny lekcyjnej zajęć, godziny 9.30 – 16.15 –  grupa 7

1.     6  kwietnia  2024 r.  *)
2.   13  kwietnia  2024 r.  *)
3.   20  kwietnia  2024 r.  *)
4.   27  kwietnia  2024 r.  *)
 
 
Soboty,  po 7,5 godziny lekcyjnej zajęć, godziny 9.30 – 16.15 –  grupa 8

1.     4  maja  2024 r.  *)
2.   11  maja  2024 r.  *)  
3.   18  maja  2024 r.  *)  
4.   25  maja  2024 r.  *)


Soboty,  po 7,5 godziny lekcyjnej zajęć, godziny 9.30 – 16.15 –  grupa 9

1.      1  czerwca  2024 r.  *)
2.    8  czerwca  2024 r.  *)  
3.    16  czerwca  2024 r.  *)  
4.    22  czerwca  2024 r.  *)


Soboty,  po 7,5 godziny lekcyjnej zajęć, godziny 9.15 – 16.05 –  grupa 10

1.       6  lipca  2024 r.  *)
2.      13  lipca  2024 r.  *)  
3.     20  lipca  2024 r.  *)  
4.     27  lipca  2024 r.  *)

Soboty,  po 7,5 godziny lekcyjnej zajęć, godziny 9.15 – 16.05 –  grupa 11

1.     3  sierpnia     2024 r.  *)
2.   10  sierpnia     2024 r.  *)  
3.   17  sierpnia     2024 r.  *)  
4.   31  sierpnia     2024 r.  *)

Soboty,  po 7,5 godziny lekcyjnej zajęć, godziny 9.15 – 16.05 –  grupa 12

1.      7  września 2024 r.  *)
2.     14  września 2024 r.  *)  
3.    21  września 2024 r.  *)  
4.    28  września 2024 r.  *)   
 

*) Budynek SGH i numer sali – te informacje podane zostaną  przed zajęciami.


Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia kursu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz zaliczenie na ostatnich zajęciach egzaminu praktycznego, weryfikującego zdobytą wiedzę. Systematyczne wykonywanie zadań domowych może zastąpić egzamin.

Dlaczego warto zapisać się na kurs „Statystyka z programem Excel”?

W zamyśle organizacyjnym kurs tworzony jest wokół osi, którą stanowi praktyczne wykorzystywanie metod statystycznych w różnych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego. W proporcjach podziału zakresu materiału na teorię i praktykę wyraźnie przeważa praktyka. Wspomaganie komputerowe zajęć mają poniekąd zapewnić sobie sami słuchacze przynosząc na zajęcia własne laptopy. Zalecanie pracy na zajęciach na własnych laptopach spełnia pewien zamierzony cel, ma mianowicie pomóc słuchaczom w tworzeniu, w trakcie zajęć, swojego rodzaju własnego warsztatu pracy. Po zakończeniu kursu na dysku laptopa pozostaje zapisany konkretny, materialny ślad wykonanych ćwiczeń oraz rozwiązania polecanych zadań.

Przekaz materiałów do zajęć odbywa się tylko drogą elektroniczną. Materiałami tymi są nie tylko prezentacje tekstowe, zadania, zestawy wzorów czy tablic, ale również duże zbiory danych. Praca na własnym laptopie umożliwia słuchaczowi bezpośredni dostęp do przesłanych materiałów w trakcie każdych zajęć.

Pracę słuchaczy w czasie zajęć na własnych laptopach traktujemy jako bardzo ważny atut proponowanego kursu. Dodatkowe atuty to niewielka grupa słuchaczy, niska cena (ulgowa i zwykła) oraz organizacja zajęć (w soboty). Można zatem wyrazić nadzieję, że proponowany kurs odpowiada zapotrzebowaniu studentów oraz pracujących już absolwentów wyższych uczelni na określone praktyczne umiejętności i cieszyć się będzie dużym zainteresowaniem.

W jaki sposób zapisać się na kurs „Statystyka z programem Excel”?

Proszę w tym celu
1) wypełnić zamieszczony niżej elektroniczny formularz rejestracyjny,
2) odpowiedzieć na mail kierownika kursu, w którym przekazywane są informacje szczegółowe i bieżące (mail ten jest wysłany wkrótce po otrzymaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego),
3) w uzgodnionym terminie przesłać mailowo, na adres ikaspe@sgh.waw.pl, kierownika kursu, kopię przelewu czesnego - potwierdzenie rzeczywistego zainteresowania kursem.

W przypadku przesunięcia terminu uruchomienia zajęć danej grupy ze względu na brak ​kompletu słuchaczy czesne będzie przeksięgowane umożliwiając udział w zajęciach następnej grupy lub zwrócone w całości, jeśli takie życzenie zostanie mailowo przesłane na adres ikaspe@sgh.waw.pl.

Na pierwsze zajęcia  wybranej grupy przychodzimy z dokumentami, do których należy:
 
- formularz rejestracyjny*)
- umowa o warunkach odpłatności za kurs*)  (w dwóch egzemplarzach)
- jedna fotografia
- dokument potwierdzający wykształcenie (do okazania świadectwo maturalne, dyplom
  licencjata lub magistra)
*) Dokumenty te są mailowo przesyłane kandydatowi przez kierownika kursu wkrótce po wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego.

Dane do przelewu czesnego:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Al. Niepodległości 162 02-554 Warszawa
Cena kursu: 900 zł.

Numer konta bankowego:   PLN 91 1240 1112 1111 0000 0165 0961

W tytule płatności: Statystyka z programem Excel, edycja 9 oraz dopisek: KAE/KIS/1402/2023

Kontakt:
Instytut Statystyki i Demografii
Ul. Madalińskiego 6/8,
pokój 203, II piętro
02-513 Warszawa

Tel. 22 564 86 43 – Maria Sobieszek – Sekretarz kursu
Tel. 698 592 168 – dr Irena Kasperowicz-Ruka – Kierownik kursu

UWAGA: w przypadku problemów z działaniem formularza rejestracyjnego prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 564 9470 lub adresem e-mail webmaster@sgh.waw.pl

.