Koniunktura w budownictwie. I kwartał 2024

Informacja sygnalna
Sezonowe pogorszenie się koniunktury budowlanej
.