Granty na opracowania wchodzące w skład Raportu na Forum Ekonomiczne

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ogłosił granty na opracowania wchodzące w skład Raportu na Forum Ekonomiczne w 2023 r. Na rok 2023 zaplanowano przyznanie 11 grantów, zaś wysokość środków przeznaczonych na realizację jednego tematu badawczego wynosi 11 tys. zł.

Wyniki

1. Zrównoważony rozwój/ESG – uwarunkowania, wyzwania, dobre praktyki

 • kierownik grantu: Maria Pietrzak
 • obszar: zrównoważony rozwój/ESG – mity i rzeczywistość

2. Bezpieczeństwo energetyczne państw Europy Środkowo - Wschodneij wobec procesu dekarbonizacji i transformacji rynków energii

 • kierownik grantu: Dorota Niedziółka
 • obszar: bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo - Wschodniej

3. Zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego Europy Środkowo-Wschodniej i sposoby ich przezwyciężania

 • kierownik grantu: Stanisław Kowalczyk
 • obszar: bezpieczeństwo żywnościowe Europy Środkowo-Wschodniej

4. Rosnące koszty obsługi długu publicznego – wyzwania dla polityki fiskalnej w warunkach kryzysowych

 • kierownik grantu: Artur Nowak-Far
 • obszar: finanse publiczne i ich wpływ na rozwój gospodarczy

5. Biznes w warunkach wysokiej inflacji – wyzwania dla podmiotów gospodarczych

 • kierownik grantu: Jan Komorowski
 • obszar: inflacja – koszty dla podmiotów gospodarczych

6. Systemy wspierania startupów w CEE

 • kierownik grantu: Elena Pawęta
 • obszar: innowacje w społeczeństwie i gospodarce

7. Inwestycje jako warunek pokonania wyzwań rozwojowych stojących przed krajami Europy Środkowo-Wschodniej

 • kierownik grantu: Mariusz-Jan Radło
 • obszar: inwestycje jako czynnik rozwoju gospodarczego

8. Transformacja konsumpcji na rzecz trwałej jakości życia

 • kierownik grantu: Anna Horodecka
 • obszar: konsumpcja i jakość życia

9. Popyt na pracę z perspektywy zawodów nowych i schyłkowych a struktura podaży pracy w świetle procesu starzenia się ludności

 • kierownik grantu: Ewa Gałecka-Burdziak
 • obszar: rynek pracy/demografia – zawody nowe i schyłkowe

10. Trajektorie rozwojowe krajów Europy Środkowo-Wschodniej – próba oceny wpływu pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie

 • kierownik grantu: Piotr Maszczyk
 • obszar: stan gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej i uwarunkowania jej rozwoju

11. Technologie cyfrowe a dostęp do usług medycznych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej

 • kierownik grantu: Arkadiusz Kowalski
 • obszar: temat swobodnego wyboru

Raport i Strefa SGH podczas Forum Ekonomicznego

Raport SGH to jedno z najważniejszych opracowań na temat sytuacji gospodarczej i społecznej tak Polski, jak i krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Prezentacja Raportu SGH jest wydarzeniem inaugurującym Forum Ekonomiczne (FE) – od ponad 30 lat największej konferencji polityczno-gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej. Treści zawarte w Raporcie SGH przedstawiają problematykę kluczową dla rozwoju kraju i regionu, nadając ton prowadzonym na FE dyskusjom.

SGH jest wyłącznym partnerem merytorycznym FE. Dopełnieniem Raportu jest działająca podczas FE Strefa SGH. To przestrzeń debat, dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami świata nauki, biznesu i polityki. Raport stanowi merytoryczną podstawę konstruowania programu strefy, a przedstawiciele poszczególnych grantów są częścią delegacji prezentującej wnioski z badań na miejscu. 

Obszary tematyczne Raportu SGH 2023

Tematy Raportu – Wyzwania Rozwojowe Europy Środkowo-Wschodniej

 • Stan gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej i uwarunkowania jej rozwoju
 • Inwestycje jako czynnik rozwoju gospodarczego
 • Finanse publiczne i ich wpływ na rozwój gospodarczy
 • Inflacja – koszty dla podmiotów gospodarczych
 • Rynek pracy/demografia – zawody nowe i schyłkowe
 • Konsumpcja i jakość życia
 • Innowacje w społeczeństwie i gospodarce
 • Zrównoważony rozwój/ESG – mity i rzeczywistość
 • Bezpieczeństwo żywnościowe Europy Środkowo-Wschodniej
 • Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej
 • Temat swobodnego wyboru – propozycja w kontekście wyzwań rozwojowych

Składanie wniosków i propozycji tematów opracowań oraz kryteria

Wnioski

Zapraszamy Państwa do składania wniosków i propozycji tematów opracowań mieszczących się w podanych obszarach tematycznych.

Przyznawanie grantów regulowane jest zarządzeniem Rektora nr 78 z 22 listopada 2022 r. sprawie grantów na opracowania do raportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Wniosek o przyznanie grantu stanowi załącznik nr 1 do tego zarządzenia.

Wnioski należy składać do Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii do 5 grudnia 2022 r. do godz. 10.00 w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem EZD.

Kryteria oceny merytorycznej wniosków:

 • Publikacje członków zespołu dotyczące problematyki opracowania (w skali od 0 do 3 pkt)
 • Cel opracowania stanowiący przedmiot grantu (w skali od 0 do 3 pkt)
 • Opis opracowania stanowiącego przedmiot grantu (w skali od 0 do 7 pkt)
 • Opis wniosków i rekomendacji dla praktyki gospodarczej wynikające z opracowania (w skali od 0 do 3 pkt)

Spotkanie informacyjne

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone przygotowaniu raportu i obecności SGH na Forum Ekonomicznym w 2023 roku. Będzie to okazja do zapoznania się ze specyfiką wydarzenia i opracowania oraz przybliżenia zasad udziału w konkursie. 

Spotkanie odbędzie się zdalnie na MS Teams 1 grudnia 2022, o godz. 10.00.


Tematy Raportu 2022
 • Zróżnicowanie stóp inflacji w krajach UE27 a rynek pracy i wzrost gospodarczy – lekcje z pandemii
 • Sektor energetyczny w dobie szoków cenowych i wojny hybrydowej
 • Wpływ cen energii na procesy inflacyjne w gospodarkach państw EŚW
 • Systemy Wspierania Startupów w CEE
 • Wyzwania dla gospodarek EŚW po pandemii COVID-19
 • Znaczenie leasingu w finansowaniu inwestycji w gospodarkach krajów EŚW, stan obecny i trendy przyszłości
 • Transpozycja dostaw i przepływów przemysłu petrochemicznego w Europie – stan oraz zasobowe uwarunkowania zrównoważonych łańcuchów dostaw i cyrkularnej ekonomii
 • Innowacyjność i konkurencyjność sektora ochrony zdrowia i branży farmaceutycznej
 • Dostępność finansowa mieszkań w krajach EWŚ na tle zmian paramentów polityki pieniężnej
 • Nowy świat zakupów – trendy i wyzwania dla handlu w Polsce i EŚW
 • Transformacja energetyczna motoryzacji – trendy globalne i perspektywy krajowe