Granty na opracowania wchodzące w skład Raportu na Forum Ekonomiczne

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ogłasza granty na opracowania wchodzące w skład Raportu na Forum Ekonomiczne w 2024 roku. W tym roku zaplanowano przyznanie 12 grantów, zaś wysokość środków przeznaczonych na realizację jednego tematu badawczego wynosi 15 tys. zł, w tym jeden przyznany bez postępowania konkursowego (koniunktura gospodarcza, w tym koniunktura w wybranych branżach).

Wyniki

1. Znaczenie odnawialnych źródeł energii w kreowaniu współczesnego bezpieczeństwa energetycznego gospodarek państw Europy Środkowo-Wschodniej

 • kierownik grantu: Dorota Niedziółka
 • obszar: bezpieczeństwo energetyczne, w tym odnawialne źródła energii

2. Państwo w sieci blockchain

 • kierownik grantu: Grzegorz Sobiecki
 • obszar: cyfryzacja gospodarki i przedsiębiorstw

3. Wpływ reform podatkowych na dochody jednostek samorządu terytorialnego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście ich możliwości oddziaływania na rozwój społeczno-gospodarczy w regionie

 • kierownik grantu: Paweł Felis
 • obszar: finanse publiczne/system podatkowy i ich wpływ na rozwój gospodarczy

4. Pokonywanie barier dla finansowania przedsiębiorstw w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (ang. Overcoming Barriers for Financing of Enterprises in Central and Eastern European Countries)

 • kierownik grantu: Mariusz-Jan Radło
 • obszar: finansowanie rozwoju przedsiębiorstw

5. Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw z Europy Środkowo-Wschodniej a wyzwania w otoczeniu międzynarodowym: efekt miejsca pochodzenia, rozwój transgranicznego handlu internetowego oraz presja na innowacyjność

 • kierownik grantu: Marzanna K. Witek-Hajduk
 • obszar: inwestycje przedsiębiorstw, ekspansja wejścia na rynki zagraniczne

6. Rekonfiguracja globalnych łańcuchów dostaw – rola i miejsce przedsiębiorstw z Europy Środkowo-Wschodniej

 • kierownik grantu: Aneta Pluta-Zaremba
 • obszar: rekonfiguracja łańcuchów dostaw

7. Rozwój gospodarczy a nierówności ekonomiczne i społeczne

 • kierownik grantu: Anna Ruzik-Sierdzińska
 • obszar: rozwój gospodarczy a nierówności ekonomiczne i społeczne

8. Luka czynszowa a jakość życia gospodarstw domowych w Europie Środkowo-Wschodniej

 • kierownik grantu: Adam Czerniak
 • obszar: rynek mieszkaniowy i jego wpływ na jakość życia

9. Wpływ czynników demograficznych i społeczno-ekonomicznych na zdrowie w kontekście funkcjonowania rynku pracy

 • kierownik grantu: Małgorzata Stefania Lewandowska
 • obszar: rynek pracy w warunkach zmian demograficznych

10. Trajektorie rozwojowe krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2004-2023 – ewolucja źródeł instytucjonalnej przewagi komparatywnej w patchworkowym modelu kapitalizmu

 • kierownik grantu: Piotr Maszczyk
 • obszar: temat swobodnego wyboru

Obszary tematyczne

Tegoroczna edycja Raportu SGH i FE powstawać będzie pod hasłem przewodnim „Wyzwania Rozwojowe Europy Środkowo-Wschodniej”. Zgłoszony do konkursu projekt powinien dotyczyć jednego obszaru tematycznego, wybranego i wskazanego spośród dziesięciu niżej wymienionych obszarów tematycznych raportu albo jednego tematu swobodnego wyboru. Wszystkie opracowania realizowane w ramach grantów powinny odnosić się do problematyki gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Do Raportu SGH 2024, w ramach ogólnego tematu: „Wyzwania rozwojowe Europy Środkowo-Wschodniej”, określone zostały następujące obszary tematyczne:

 1. Rozwój gospodarczy a nierówności ekonomiczne i społeczne
 2. Cyfryzacja gospodarki i przedsiębiorstw
 3. Inwestycje przedsiębiorstw, ekspansja wejścia na rynki zagraniczne
 4. Finanse publiczne/system podatkowy i ich wpływ na rozwój gospodarczy
 5. Finansowanie rozwoju przedsiębiorstw
 6. Rynek pracy w warunkach zmian demograficznych
 7. Innowacje w społeczeństwie i gospodarce
 8. Rekonfiguracja łańcuchów dostaw
 9. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym odnawialne źródła energii
 10. Rynek mieszkaniowy i jego wpływ na jakość życia
 11. Temat swobodnego wyboru – propozycja tematu uznanego przez zespół autorski za ważny i aktualny, spełniający ogólny warunek, czyli dotyczący problematyki gospodarek krajów Europy Środkowo-Wschodniej)
 12. Koniunktura gospodarcza (w tym Koniunktura w wybranych branżach)

Harmonogram

 • termin składania wniosków: 15 grudnia 2023 r. do godziny 13.00
 • rozstrzygnięcie konkursu: 20 grudnia 2023 r.
 • termin złożenia opracowań: 22 kwietnia 2024 r.

Wnioski

Zapraszamy Państwa do składania wniosków i propozycji tematów opracowań mieszczących się w podanych obszarach tematycznych.

Przyznawanie grantów regulowane jest zarządzeniem Rektora nr 78 z 22 listopada 2022 r. sprawie grantów na opracowania do raportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Wniosek o przyznanie grantu stanowi załącznik nr 1 do tego zarządzenia.

Wnioski należy składać do 15 grudnia 2023 r. do godziny 13.00 w formie elektronicznej na adres cpitt@sgh.waw.pl lub za pośrednictwem EZD.


Spotkanie informacyjne

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku i potrzebujące odpowiedzi na nurtujące je pytania dotyczące opracowań do Raportu, zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 6 grudnia 2023 r. o godz. 15.00 na platformie MS Teams


Raport i Strefa SGH podczas Forum Ekonomicznego

Raport jest zbiorem opracowań na temat sytuacji gospodarczej i społecznej tak Polski, jak i krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej, zawierających analizy oraz rekomendacje dotyczące sposobów rozwiązywania aktualnych problemów, nie tylko naukowych, ale przede wszystkim praktyczno-gospodarczych. Tematy opracowań stanowią merytoryczną podstawę konstruowania programu tematów spotkań i dyskusji na Forum Ekonomicznym, w tym zwłaszcza w strefie SGH.

Prezentacja Raportu jest wydarzeniem inaugurującym Forum Ekonomiczne – od ponad 30 lat największej konferencji gospodarczo-społecznej w Europie Środkowo-Wschodniej. SGH jest wyłącznym partnerem merytorycznym Forum Ekonomicznego. Dopełnieniem Raportu jest działająca podczas Forum strefa SGH. To przestrzeń debat i wymiany poglądów pomiędzy przedstawicielami świata nauki, biznesu i polityki.


Tematy Raportu 2023
 • Stan gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej i uwarunkowania jej rozwoju
 • Inwestycje jako czynnik rozwoju gospodarczego
 • Finanse publiczne i ich wpływ na rozwój gospodarczy
 • Inflacja – koszty dla podmiotów gospodarczych
 • Rynek pracy/demografia – zawody nowe i schyłkowe
 • Konsumpcja i jakość życia
 • Innowacje w społeczeństwie i gospodarce
 • Zrównoważony rozwój/ESG – mity i rzeczywistość
 • Bezpieczeństwo żywnościowe Europy Środkowo-Wschodniej
 • Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej
 • Temat swobodnego wyboru – propozycja w kontekście wyzwań rozwojowych

Aneks: Koniunktura gospodarcza (w tym Koniunktura w wybranych branżach)

Tematy Raportu 2022
 • Zróżnicowanie stóp inflacji w krajach UE27 a rynek pracy i wzrost gospodarczy – lekcje z pandemii
 • Sektor energetyczny w dobie szoków cenowych i wojny hybrydowej
 • Wpływ cen energii na procesy inflacyjne w gospodarkach państw EŚW
 • Systemy Wspierania Startupów w CEE
 • Wyzwania dla gospodarek EŚW po pandemii COVID-19
 • Znaczenie leasingu w finansowaniu inwestycji w gospodarkach krajów EŚW, stan obecny i trendy przyszłości
 • Transpozycja dostaw i przepływów przemysłu petrochemicznego w Europie – stan oraz zasobowe uwarunkowania zrównoważonych łańcuchów dostaw i cyrkularnej ekonomii
 • Innowacyjność i konkurencyjność sektora ochrony zdrowia i branży farmaceutycznej
 • Dostępność finansowa mieszkań w krajach EWŚ na tle zmian paramentów polityki pieniężnej
 • Nowy świat zakupów – trendy i wyzwania dla handlu w Polsce i EŚW
 • Transformacja energetyczna motoryzacji – trendy globalne i perspektywy krajowe